پــس از اتمــام زمــان فعالیــت کاری از طریــق نــرم افــزار، زمــان اس تراحت ب ه کارب ر اع لام می ش ود. در ص ورت پذی رش زم ان اس تراحت از طری ق کارب ر، مجموع ه ای از 4 مجموع ه نرمش ه ا اج را می گ ردد. نرمش ه ا ب ه ط ور تصادف ی از طری ق ن رم اف زار انتخــاب می شــد و هــر مجموعــه 3 نرمــش را در برمی گیــرد ک ه ش امل نرم ش س ر وگ ردن، ان دام فوقان ی، کم ر، س اق پ ا و چش م اس ت. نرمش ه ا تصوی ری ب ا توضی ح س اده و مختص ر ب وده و مطاب ق ب ا نظ ر کارب ر موس یقی مناس ب در محی ط کار پخ ش می ش د. در صورت ی ک ه کارب ر ب ه دلایل ی ام کان اج رای نرمــش را نداشــته باشــد، گزینــه خــروج را فعــال کــرده و نــرم افــزار ارگونوفیدبــک غیرفعــال می شــد. صفحــه نرمــش بســته ش ده ت ا زم ان اس تراحت بع دی ب ه ص ورت خ ودکار اج را ش ود و ب ه کارب ر اع لام گ ردد.
در مطالعــات کاربردپذیــری ســاس حداقــل تعــداد مشــارکت کنندگان را 12 نفــر پیشــنهاد داده انــد] 18[. مطالعــات مقایســه ای بــرای تعییــن کاربردپذیــری کــه در آن هــا تعــداد مش ارکت کنندگان بی ن 8-25 باش ند، معتب ر خواه د ب ود] 91[.
ایــن مطالعــه مقطعــی، بــر روی 30 نفــر از کارکنــان شــاغل در بخــش اداری )کاربــران رایانــه( یکــی از بیمارســتان های اســتان تهــران انجــام شــد. مجوزهــای لازم از دفتــر آمــوزش ســازمان تأمیــن اجتماعــی و حراســت آن ســازمان کســب شــد. بــه شــرکت کنندگان هــدف مطالعــه و روش کار توضیــح داده شــد و بــا آگاهــی و رضایــت شــخصی وارد مطالعــه شــدند.
کارکنان ی ک ه حداق ل س ابقه ی ک س ال کار ب ا رایانه را داش تند و همچنی ن روزان ه حداق ل 3 س اعت از رایان ه اس تفاده می کردن د وارد مطالع ه ش دند و کارکنان ی ک ه ای ن معیاره ا را نداش تند از مطالع ه ح ذف ش دند. ابت دا اطلاع ات دموگرافی ک )س ن، جن س ،س ابقه کار، تحصی لات( از ش رکت کننده ه ا اف راد پرس ش و ثب ت شــد. ســپس چــک لیســت نقشــه بــدن جهــت مشــخص شــدن نواح ی دردن اک در حی ن کار ب ا رایان ه توس ط ش رکت کنندگان تکمیــل شــد. همچنیــن معیــار بــورگ) BORG( نیــز توســط آنه ا ب رای ی ک روز کاری تکمی ل ش د.
بع د از جم ع آوری ای ن اطلاع ات، ن رم اف زار ارگ و فیدبک توس ط مس ئول ف رآوری داده ه ای بیمارس تان ب ر روی رایانه ه ای م ورد نظــر نصــب شــد. نــرم افــزار ارگــو فیدبــک بــر اســاس میــزان اس تفاده کارب ر می زان اس تفاده کارب ر از م وس و صفح ه کلی د فع ال ش ده و ب ه ش رکت کننده ه ا در زم ان اس تراحت، ح رکات کشش ی آم وزش داده ش د. ش رکت کنندگان ب ه م دت دو هفت ه از ای ن ن رم اف زار اس تفاده کردن د و س پس می زان رضای ت اف راد از نــرم افــزار مربوطــه بــا کمــک چــک لیســت کاربردپذیــری سیس تم) SUS( م ورد ارزیاب ی ق رار گرفتن د. همچنی ن می زان فش ار کاری نی ز ب ا کم ک معی ار ب ورگ بع د از دو هفت ه مج دد م ورد م ورد بررس ی ق رار گرف ت.
پرسشنامه SUS
پرسشــنامه کاربــرد پذیــری سیســتم یکــی از ابزارهــای ارزیابــی اســت کــه توســط جــان بــروک طراحــی شــد. ایــن پرسشــنامه ش امل 10 س ؤال ب وده ک ه ب ا اس تفاده از مقی اس لیک رت ب ه پنج درج ه کام لاً مخال ف ت ا کام لاً مواف ق رتب ه بن دی شده اس ت .بــر اســاس پرسشــنامه، رضایــت کلــی کاربــران اندازه گیــری می شــود. پرسشــنامه ســاس 10 ســؤال 5 گزینــه ای اســت کــه امتی از ه ر س ؤال از صف ر ت ا چه ار می باش د. جه ت ب ه دس ت آوردن نمــره بــرای ســؤالات فــرد] 1, 3, 5, 7, 9[ امتیــاز یــک واحــد از گزینــه انتخابــی کســر و بــرای ســؤالات زوج] 2, 4, 6, 8, 10[ امتیازگزین ه انتخاب ی از ع دد پن ج ک م می ش ود. جم ع ای ن نم رات در 5/2 ض رب و در نهای ت نم ره نهای ی ب ه دس ت می آیــد. نمــره نهایــی، عــددی بیــن 0 تــا 100 می باشــد] 02[. امتیــاز 55% یــا بیشــتر نشــان دهنده رضایتمنــدی و کمتــر از 55% فقــدان رضایتمنــدی می باشــد] 21, 22[. بررســی پایایــی و روای ی نس خه فارس ی توس ط دیان ت و هم کاران در دانش گاه تبری ز انج ام ش د] 32[.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95کاظمی و همکاران

چــک لیســت BORG مقیــاس شــدت تــلاش درک شــده یــا اســترین ناشــی از کار فیزیکــی در دهــه 1960 توســط بــورگ معرفــی شــد. مفهــوم اســتنباط فــرد از میــزان تــلاش، انــدازه گیــری شــدت فعالیــت بدنــی اســت. ایــن اســتنباط می توانــد از چنــد منبــع سیســتم های قلبی-تنفســی، اســکلتی-عضلانی و گیرنده هــای مکانیک ی، حرارت ی، ش یمیایی و فاکتورهــای روان ی ماننــد انگیــزش، آمــوزش و ناســازگاری شــغلی ناشــی شــود .مقی اس اصل ی ب ورگ، مقی اس 15 امتی ازی می باش د ک ه می زان ت لاش را در ی ک گس تره 6 ت ا 20 ان دازه گی ری می کن د. ب ورگ در تحقیق ات بع دی، ی ک مقی اس نس بی طبق ه بن دی ش ده ب ه ن ام مقی اس 10 امتی ازی ارائ ه ک رد ک ه می زان ت لاش را در ی ک گس تره صف ر ت ا 10 ان دازه گی ری می کن د] 24[. امتی از فش ار ب رگ ب ا مقی اس لیک رت از 10 نم ره تش کیل ش ده ک ه ه ر ف رد ب ر اس اس فش ار کاری و فعالیت ش از نم ره 0 )ب دون دش واری( ت ا 9 )حداکث ر مق دار دش واری( ی ک ع دد را انتخ اب می کن د .پایای ی و روای ی مقی اس ب ورگ در نس خه فارس ی توس ط حبی ب الله دهق ان و هم کاران در دانش گاه عل وم پزش کی اصفه ان انج ام ش ده اس ت] 52[.
آنالیــز داده هــا بــه روش آمــار توصیفــی و تحلیلــی )آزمــون ویلکاکســون( بــا نــرم افــزار)SPSS ver.19( انجــام گرفــت.
یافته ها
از 30 فــردی کــه وارد مطالعــه شــدند ،14 نفــر) 7/46%( زن و 16 نف ر) 3/53%( م رد بودن د. بیش تر ش رکت کنن دگان م ورد مطالعــه) 3/73%( تحصیــلات بالاتــر از دیپلــم داشــتند. ســابقه کاری 40% بی ن 1-5 س ال و 3/73% آن ه ا کمت ر از 10 س ال در ش غل م ورد نظ ر بودن د. اکثرکارب ران) 80%( بی ش از 5 روز در هفت ه و 3/73% از آن ه ا روزان ه بیش تر از 5 س اعت کار رایان ه ای داشــتند. اغلــب افــراد) 3/53%( در گــروه ســنی 27-32 قــرار داشــتند. جــدول 1- اطلاعــات دموگرافیــک شــرکت کننده هــا را نشــان می دهــد.
ج دول 2 فراوان ی اخت لالات اس کلتی-عضلانی ش رکت کننده ه ا را نشــان می دهــد. همانطــور کــه از جــدول مشــخص می باشــد ،فراوان ی اخت لالات در قس مت گ ردن و ش انه بیش تر ب وده اس ت.
جدول 3 توزیع نمرات فش ارکاری قبل و بعد از مداخله را بر اس اس مقیاس بورگ نش ان می دهد. قبل از مداخله فش ار کاری زیاد بود که بعد از مداخله کاهش معنی داری را نش ان داد) 50/0 )P >.
ج دول 4، توزی ع نم رات فش ار کاری قبـل و بع د از مداخل ه را نشــان می دهــد.
09719997

همچنیــن بعــد از مداخلــه میانگیــن نمــرات رضایــت منــدی از نــرم افــزار 25/82% بــه دســت آمــد.
39
جدول 1: فراوانی اطلاعات دموگرافیک
تعداد )%( گروه سنی
16 )53/(3 27-32
8 )26/(7 32-37
(02) 6 37-42
جنس
(7/64)41 زن
16 )53/(3 مرد
تحصیلات
8 )26/(7 دیپلم
8 )26/(7 فوق دیپلم
11 )36/(7 لیسانس
(01) 3 فوق لیسانس
گروه شغلی
(04) 21 منشی
5 )16/(7 متصدی صندوق
4 )13/(3 حسابدار
(01) 3 کارشناس اداری
2 )6/7( کارشناس مالی
2 )6/(7 مهندس کامپیوتر
2 )6/(7 متصدی رایانه
جدول 2: فراوانی ش یوع علایم اختلالات اس کلتی- عضلانی در شرکت کننده ها
قوزک پا زانو ران مچ دست دست اندامگردنشانهپشتکمربازو
(02) 6 (05) 51 4 )13/(3 (04) 21 (03) 9 فراوانی )%(7)/66( 207)/66( 203)/35( 1615 (50)7)/62( 8
جدول 3: توزیع نمرات فش ارکاری قبل و بعد از مداخله
P-Value میانگین ± انحراف معیار میزان فشار کاری
0/007 1/35 ± 6/03 فشار کاری قبل از مداخله
1/15 ± 5/36 فشار کاری بعد از مداخله
جدول 4: توزیع نمرات فش ار کاری قبل و بعد از مداخله
نمرات فشار کاری بعد مداخله، فراوانی )%( قبل مداخله، فراوانی )%( 8 )26/(8 5 )16/(7 متوسط
8 )26/(8 7 )23/(3 تا حدودی دشوار
11 )36/(8 4 )13/(3 دشوار
2 )6/(7 10 )33/(3 خیلی دشوار
(33) 1 4 )13/(3 خیلی خیلی دشوار
(001) 03 (001) 03 جمع کل
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95کاظمی و همکاران

بحث
در طراحــی نــرم افــزار ارگوفیدبــک عوامــل ارگونومــی شــناختی )رنــگ، طراحــی( و عوامــل فیزیکــی آســیب رســان در طراحــی ن رم اف زار )زم ان توق ف، فعالی ت کاری و نرم ش( در نظ ر گرفت ه ش د. در طراح ی نم ای ن رم اف زار بیش تر از رنگ های ی اس تفاده ش د ک ه از اس ترس و فش ارهای کاری کارب ر بکاه د و در محی ط اداری مناســب بــوده و شــادی و نشــاط را بــه کاربــر انتقــال ده د. ب ه دلی ل اث رات روانشناس ی دوران کودک ی و نوجوان ی از ف ردی نوج وان اس تفاده ش د ک ه ان رژی مثب ت را منتق ل کن د .بیشــترین میــزان رضایتمنــدی بــا پرسشــنامه 100% و کمتریــن می زان 60% و در مجم وع بی ش از 80% اف راد از کارآم دی ن رم اف زار راض ی بودن د. معی ار می زان رضای ت قاب ل قب ول 70% ذک ر شــده اســت کــه بــا توجــه بــه نتیجــه حاصــل در ایــن مطالعــه بــه نظــر می رســد ایــن نــرم افــزار کاربردپذیــری مناســبی دارد .بــر اســاس یافته هــا میانگیــن نمــره بــورگ قبــل از مداخلــه 6/033 بــود کــه بــه معنــی دشــوار بــودن بــار کاری و نیــاز بــه اقدامــات ارگونومیــک می باشــد. از طرفــی میانگیــن نمــره بــورگ بع د از مداخل ه 36/5 ب ود ک ه ب ه معن ی ت ا ح دی دش وار ب ودن می باشــد و نشــان دهنده تغییــر کمــی مثبــت در جهــت بهبــود شــرایط می باشــد. در مقیــاس بــورگ کاربــر تحــت تأثیــر تجربــه فش ار کاری، وضعی ت روحی-روان ی، وضعی ت جس مانی، انگیزش ی و عاطفــی قــرار می گیــرد کــه در زمــان تکمیــل پرسشــنامه تاثیرگــذار می باشــد. بــا توجــه بــه تاثیــرات عوامــل انگیزشــی و س ازمانی ش اید بت وان گف ت داش تن انگی زه کاف ی کارب ران یک ی از عوام ل معن اداری ب وده اس ت. انگیزه ه ا محرک های ی هس تند کــه امــکان بــرآورده شــدن نیازهــا را فراهــم می کننــد. از نظــر هرزب رگ عوام ل انگیزش ی مثب ت در محی ط کار، نیازه ای اف راد را برط رف ک رده و ب ه اف راد احس اس ش خصیت می ده د. یک ی از م وارد انگیزش ی ارتباط ات اس ت، ارتباط ات متقاب ل کارکن ان ب ا یکدیگــر و کارکنــان بــا مدیــران از مهمتریــن انگیزه هــای فــردی در ارتباطــات اســت] 16[. در مطالعــه حاضــر بعــد از مداخلــه نمــره کاربردپذیــری سیســتم 25/82 بــود و بیانگــر ایــن اســت ک ه کاربردپذی ری ن رم اف زار بس یار خ وب اس ت. نتای ج مطالع ه صدوقــی بــا مطالعــه حاضــر هم راســتا اســت، مطالعــه صدوقــی و همــکاران کــه بــه منظــور کاربــرد پذیــری سیســتم اطلاعــات بیمارس تان انج ام ش ده ب ود، نش ان دادن د ک ه ن رم اف زار م ورد نظــر دارای کاربردپذیــری مناســبی می باشــد] 12[.
دیجونــدا و همــکاران در طراحــی سیســتم نمــره 63/3 از 5 را گــزارش کردنــد. آن هــا دلیــل ایــن امتیــاز را شــلوغ و پیچیــده بــودن صفحــه نمایشــگر بیــان کردنــد و ســادگی و قابــل فهــم ب ودن ن رم اف زار عام ل مهم ی در کارب ردی ش دن ن رم افزاره ا می باشــد] 22[.
ب ه نظ ر می رس د اس تفاده از ن رم افزاره ای س اده ک ه در محی ط کاری بــه منظورهــای مختلفــی از جملــه افزایــش کارایــی افــراد ،ســهولت در انجــام کارهــا و کاهــش تنــش عضلانــی در محیــط کار اس تفاده می ش ود می توان د از جان ب کارب ران قاب ل پذی رش باشــد. لــذا اســتفاده از نــرم افزارهایــی مثــل اگوفیدبــک نیــز می توانــد در ایــن زمینــه بســیار کمــک کننــد باشــد و کاربــران نیــز از آن اســتقبال می کننــد.
ایــن مطالعــه دارای محدودیت هایــی نظیــر کــم بــودن حجــم نمون ه، ب ه دلی ل اینک ه مدی ران مراک ز و س ازمان ها اج رای ن رم اف زار را تهدی دی ب رای مس اله حفاظ ت از اطلاع ات می دانس تند .برخــی کاربــران کارهــای ترکیبــی داشــتند و ممکــن بــود روزی نی م س اعت ت ا پن ج س اعت از رایان ه اس تفاده کنن د. از طرف ی در برخ ی از واحده ای بیمارس تان ب ه دلی ل حج م ارب اب رج وع در اکث ر س اعات کاری، کارکن ان از اج رای ن رم اف زار خ ودداری نمودنــد و ترجیــح دادنــد بــه جــای نــرم افــزار، خودشــان زمــان اس تراحت را تعیی ن کنن د.
نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، اســتفاده از نــرم افــزار طراحــی شــده )ارگوفیدبــک( هنــگام کار بــا رایانــه باعــث رضایتمنــدی کارکنــان اداری شــده اســت کــه نشــان دهنــده کاربردپذیــری ایــن نــرم افــزار در میــان کارکنــان اداری می باشــد. بنابرایــن اس تفاده از ای ن ن رم اف زار هن گام کار ب ا رایان ه در کارب ران اداری پیشــنهاد می گــردد تــا در ضمــن انجــام فعالیت هــای اداری از بــروز آســیب ها و اختــلالات اســکلتی عضلانــی ناشــی از کار بــا رایان ه در کارب ران جلوگی ری ش ود. از آنجای ی ک ه س لامتی عام ل مهم ی در کاه ش غیب ت و مرخص ی اس تعلاجی ب ه دلی ل بیم اری اس ت، توج ه ب ه برنامهه ای ارگونومیک ی می توان د نق ش موث ری در کاهــش بــروز آســیب ها در کارکنــان اداری داشــته باشــد.
سپاسگزاری
09719997

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نویس ندگان ای ن مقال ه مرات ب تقدی ر و تش کر خ ود را از حراس ت و دفترآم وزش اداره کل درم ان س ازمان تأمی ن اجتماع ی و همچنی ن از ریاســت، آمــوزش و کارکنــان اداری بیمارســتان کــه در اجــرای ای ن پژوه ش کم ک کردن د، اع لام مینماین د. لازم ب ه ذک ر اس ت ای ن مقال ه برگرفت ه از پایاننام ه کارشناس ی ارش د ارگونوم ی در دانش گاه عل وم بهزیس تی و توانبخش ی می باش د.
41
put Human Behav. 2008;24)5(:2026-42.
Viikari-Juntura E, Rauas S, Martikainen R, Kuosma E, Riihimaki H, Takala EP, et al. Validity of self-reported physical work load in epidemiologic studies on musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health. 1996;22)4(:251-9. PMID: 8881013
Richter JM, Slijper HP, Over EA, Frens MA. Computer work duration and its dependence on the used pause definition. Appl Ergon. 2008;39)6(:772-8. DOI: 10.1016/j.apergo.2007.11.008 PMID: 18177840
Afzali M. [Human factors engineering and design]. 2nd ed. Sanders MS, Cormick EJ, editors. Tehran: College of science press; 2013
Ganji M. [Colour therapy the symbolism, use&healing effect of colour]. DeeJ, Taylor,Tehran: Sulivan; 2006.
Sarvari M. [Psychology of work]. Tehran: University of social welfare and Rehabilitation; 2006.
Hokmabadi R, Halvani GH, Falah H. [Ten principles of ergonomics]. Tehran: Asar sobhan; 2015.
Tullis TS, Stetson JN, editors. A comparison of questionnaires for assessing website usability. Usability Professional Association Conference; 2004: Citeseer.
Macefield R. How to specify the participant group size for usability studies: a practitioner’s guide. J Usability Stud. 2009;5)1(:34-45.
Brooke J. SUS-A quick and dirty usability scale. Usability Eval Indust. 1996;189)194(:4-7.
Sadoughi F, Khoshkam M, Farahi SR. Usability evaluation of hospital information systems in hospitals Affiliated with Mashhad University of Medical Science. Health Inform Manag. 2012;9)3(:310-8.
Weller RO, Djuanda E, Yow HY, Carare RO. Lymphatic drainage of the brain and the pathophysiology of neurological disease. Acta Neuropathol. 2009;117)1(:1-14. DOI: 10.1007/s00401-008-0457-0 PMID: 19002474
Dianat I, Ghanbari Z, AsghariJafarabadi M. Psychometric properties of the persian language version of the system usability scale. Health Promot Perspect. 2014;4)1(:82-9. DOI: 10.5681/hpp.2014.011 PMID: 25097841
Borg G. Borg’s Perceived Exertion and Pain Scales: Human Kinetics Publishers; 1998.
Dehghan H, Parvari R, Habibi E, Merasi MR, editors. Borg RPE scale in both the validity and reliability of the Persian version. Seventh National Congress of Occupational Health; 2011.
RefeRences
Blangsted AK, Hansen K, Jensen C. Validation of a commercial software package for quantification of computer use. Int J Indus Erg. 2004;34)3(:237-41.
Samani A, Holtermann A, Sogaard K, Madeleine P. Active pauses induce more variable electromyographic pattern of the trapezius muscle activity during computer work. J Electromyogr Kinesiol. 2009;19)6(:e4307. DOI: 10.1016/j.cmpb.2011.10.011 PMID: 22119762
Ijmker S, Huysmans MA, van der Beek AJ, Knol DL, van Mechelen W, Bongers PM, et al. Software-recorded and self-reported duration of computer use in relation to the onset of severe arm-wrist-hand pain and neck-shoulder pain. Occup Environ Med. 2011;68)7(:502-9. DOI: 10.1016/j.jelekin.2012.12.004 PMID: 23375714
Sadeghi Naeini H. Ergonomic Assessment of Manual Material Handling tasks & relation between HR and MMH. Malaysia: Semec; 2003.
Morelli S, Grigioni M, Ferrarin M, Boschetto A, Brocco M, Maccioni G, et al. A monitoring tool of workers’ activity at Video Display Terminals for investigating VDT-related risk of musculoskeletal disorders. Comput Methods Programs Biomed. 2012;107)2(:294-307. DOI: 10.1016/j.cmpb.2011.10.011 PMID: 22119762
Szeto GPY, Straker LM, O’Sullivan PB. The effects of speed and force of keyboard operation on neck–shoulder muscle activities in symptomatic and asymptomatic office workers. Int J Indust Erg. 2005;35)5(:429-44.
Veiersted KB, Forsman M, Hansson GA, Mathiassen SE. Assessment of time patterns of activity and rest in full-shift recordings of trapezius muscle activity – effects of the data processing procedure. J Electromyogr Kinesiol. 2013;23)3(:540-7. DOI: 10.1016/j.jelekin.2012.12.004 PMID: 23375714
Barredo RDV, Mahon K. The Effects of Exercise and Rest Breaks on Musculoskeletal Discomfort During Computer Tasks. Phys Ther Sci. 2007 19:151-63.
van den Heuvel SG, de Looze MP, Hildebrandt VH, The KH. Effects of software programs stimulating regular breaks and exercises on work-related neck and upper-limb disorders. Scand J Work Environ Health. 2003;29)2(:106-16. PMID: 12718496
Kemp EA, Phillips CHE, Pringle D, Hedderley D, Dickson B, Chan MLK. Software selection for the management and prevention of RSI in a diverse user community. Int J Indus Erg. 2002;29)1(:1-14.
Yan Z, Hu L, Chen H, Lu F. Computer Vision Syndrome: A widely spreading but largely unknown epidemic among computer users. Com-
efficacy Assessment of the ergo-feedback software in Hospital Office staff
Zeinab Kazemi 1, Hamidreza Mokhtarinia 2, *, Reza
Oskoueizadeh 3
Msc Student of Ergonomics, University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
Physiotherapy PhD, Assistant Professor of Ergonomics, University of Welfare and
Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
Lecturer, Department of Agronomy, University of Social Welfare and Rehabilitation
Sciences, Tehran, Iran
* Corresponding author: Hamidreza Mokhtarinia, Physiotherapy PhD, Assistant Professor of Ergonomics, University of Welfare and Rehabilitation, Tehran, Iran.
E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: In the recent decades, owing to the advancement of technology, most jobs and occupations require the use of computers. Lack of information about ergonomic conditions has resulted in various occupational injuries. Break time between work and doing exercise, help in reduction of musculoskeletal symptoms. The present study aimed to use a new ergo-feedback software and to assess its usability in office staff.
Methods: Thirty office staff participated in this study. In the first step, muscle-skeletal symptoms were checked by a body map checklist. Then, the Borg score was determined by the participants, initially and after one work day. The software was then run in their systems and they worked with it for about two weeks. After two weeks, the Borg scale was completed again and efficacy of the software was evaluated by the system usability scale )SUS(. Data analysis was performed using descriptive statistics )mean and standard deviation( and Wilcoxon test. Statistical analysis was done by the SPSS software version 19.
Results: The results showed that there was a significant difference between the Borg score pre and post intervention )P > 0.05(. The majority of the users were satisfied with the software with the SUS score showing about %82.25 satisfaction.
conclusions: According to this study, office workers were satisfied with using this software and it can help reduce musculoskeletal symptoms during a prolonged time period.
123878-7236Original Articl
e

Original

Articl

e

Journal of ergonomics
Volume 4, no. 2, summer 2016
117525177873


دیدگاهتان را بنویسید