در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Kelly, F. A, and Huston, R. L, “Modeling of Flexibility Effects in Robot Arms,” Proceeding of Joint Automation Control Conference, Vol. 1, pp. 1-23, 1981.
Sunada, W., and Dubowsky, S., “The Application of
Finite Element Method to the Dynamic Analysis of Flexible Spatial And Coplanar Linkage Systems,” Journal of Mechanical Design, Vol. 103, pp. 643-651, July 1981.
Judd, P., “Dynamics of Non Rigid Articulated Robot Linkages,” Proceeding ofAmerican Control Conference, pp. 1045-1049, 1983.

Usoro, P.B., “Analysis of Light Weight Flexible Manipulator Dynamics,” Computers in Engineering, pp. 167-174, 1984.
Book, W. J., “Recursive Lagrangian Dynamics of Flexible Manipulator Arms,” The International Journal of Robotic Research, Vol. 3, No. 3, pp. 87-101, Fall 1984.
Agraval, O. P., “Dynamic Analysis of Robotic
Manipulators with Flexible Links,” Doctoral

Dissertation, University of Illinois at Chicago, 1984.
Shahinpoor, M., and Meghdari, A., “Combined
Flexural Joint Stiffness Matrix and the Elastic
3017723317022

Deformation of a Servo-Controlled Two-Link Robot Manipulator,” Robotica, Vol. 4, pp. 23’7-242, 1986.
Meghdari, A, and Shahinpoor, M., ‘Elastic

Deformations Characteristic of PUMA 560 Robot Manipulator,” International Journal of Robotics and Automation, Vol. 2, Noe 1, pp. 26-31, 1987.
68371244331620

Meghdari, .A., and Shahinpoor, M., “ThreeDimensional Flexural-Joint Stiffness Analysis of Fiexible Manipulator Arms,” Robotica, Vol. 6, pp.

203-212, 1988.
Meghdari, A, ‘IA Variational Approach for Mode

-ling Flexibility Effects in Manipulator Arms,” Robotica, vol. 9, pp. 213-217, 1991.
Cetinkunt, S., and Ittoop, B., “Computer -Automated Symbolic Modeling of Dynamics of
Robotic Manipulators with Flexible Links,” IEEE Transactions on Robotics and Automation, Vol 8 No 1, pp. 94-105, Feb. 1992.
Meghdari, A, and Ghasempoori, Ms, “Dynamics of Flexible Manipulators,” Journal of Engineering, Islamics Republic of Iran, Vol. 6, No. 1, pp. 19-31, Feb. 1994.
Lin, J., and Lewis, F. Ia., “A Symbolic Formulation

of Dynamic Equations for a Manipulator with Rigid and Flexible Links,” The International Joumal of Robotics Research, Vol. 13, No. 5, pp. 454-465, Oct 1994.
Kane, T. R., Dynamics, Holt, Rinhart, and Winston

Inc., 1970.
Kane, T. R., and Levinson, D. A., Dynamics: Theory and Applications, McGraw-Hill Inc., 1985.
Kane, T. R., and Levinson, D. A., “Multibody Dynamics,” Journal of Applied Mechanics, Vol. 105, pp. 1070-1078, 1981.


دیدگاهتان را بنویسید