00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

1. refined state space averaging 8. pulse-width modulation 14. sinusoidal pulse-width
method 9. buck converter (step-down modulation
2. state space averaging method converter) 15. jordan
3. fourier series

10. commutation function 16. diagonal
4. duty cycle 11. boost converter(step-up 17. sparse matrix
5. single ended converter) 18. large signal
6. convolution 12. buck-boost converter 19. small signal

7. square wave inverters13. cuk converter
Sanders, S. R., Noworolski, J. M. Liu, X. Z and Verghese, G. C., “Generalized Averaging Method for Power Conversion Circuits,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 6, No. 2, April 1991.
Krein, P. T., Bentsman, J., Bass, R. M. and

Lesieutre, B., “On the Use of Averaging for the Analysis of Power Electronic Systems,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 5, No. 2, pp. 182-190, 1990.
Sun, J. and Grotstollen, H. , “Averaged Modelling of Switching Power Converters: Reformulation and
< iL>Y = Xv + jXA

= + jX

359688-698057

O)

RC
RC
cRC
c

Theoritical Basis,” IEEE Power Electronic Specialists Conference, Records pp. 1165-1172, 1992.
Sanders, S. R. and Noworolski, J. M., “Generalized in-Place Circuit Averaging,” IEEE Power Electronic

Specialists Conference, Records pp. 445-451, 1991.
Verghese, G. and Mukherdji, U. , “Extended
Averaging and Control Procedure,” IEEE Power Electronic Specialists Conference, Records pp.
43863671914326

618786688913

164603957163

329-336, 1981.


دیدگاهتان را بنویسید