00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

2. National Bureau of Standard, “Announcing thc Data Encryption Standard”,Federal Register,Vol.46,15 Jan.,1977.
. Denning ,D.E., Oyptography and Data Sccurity ,Addison – Wesley,1983.
. Konheim , A . G , Cryptography : A Primer , Wiley – Interscicncc,1981.
16429834441358

. Shannon ,C . E ,”Communication Thcory of Secrccy Systems”,Dell Syst.


دیدگاهتان را بنویسید