00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

Macmillan Publishing Company, NewYork, 1993.
Hax, A, and Nicolas, C., and Majluf, S., Strategic ManagementAn Integrative Perspective, Englewood Cliffs, NJ: Prentic Hall, 1984.
Pearcell, J. A., and Robinson, R.R., Strategic Management, 3rd ed., Richard D. IRWIN Inc.,

Boston, 1988. Haarmon, P., and Sawyer, B., Creating Expert System, John Wiley & sons, NewYork, 1990.
Mockler, R. J., Knolwledge- Based Systems For Strategic Planning, Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall, 1989.


دیدگاهتان را بنویسید