00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

-30481-3761589

missed detection
diversity
fading

estimate

minimum error probability
Rayleigh fading environment
gradient search
2042297-4007657

update
stochastic approximation

in probability convergence
consistent

unbiased
variance
stochastic convergence
monotone increasing
restart
Bayes
Neyman – Pearson
McMaster

Varshney, P. K., Distributed Detection and Data Fusion, Springer-Verlag, New York, 1996.
Viswanathan, R., and Varshney, P. K., “Distributed Detection with Multiple Sensors: Part I

Fundamentals,” Proceedings of the IEEE, Vol. 85,

No. 1, pp. 54-63, 1997.
Blum, R. S., Kassam, S. A., and Poor, H. V., “Distributed Detection with Multiple Sensors: Part Il – Advanced Topics,” Proceedings of the IEEE, vol. 85, No. 1, pp. 64-79, 1997.

Chair, Z., and Varshney, P. K, “Optimum Data Fusion in Multiple Sensor Detection Systems,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 22, No. 1, pp. 98-101, 1986.
Srinivasan, R., “Distributed Radar Detection Theory,” IEE Proceedings, Part F, vol. 133, No. 1, pp. 55-60, 1986.
Helstrom, C. W., “Gradient Algorithm for
Quantization Levels in Distributed Detection,”
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic
Systems, vol. 31, No. 1, pp. 390-398, 1995.

01.4-.± ,JiZ.el
Naim, A., and Kam, M., “On-line Estimation of Probabilities for Distributed Bayesian Detection,” Automatica, vol. 10, No. 7, pp. 633-642, 1994.
Ansari, N., Hou, E. H., and Chen, J. G., “Adaptive Fusion by Reinforcement Learning for Distributed Detection Systems,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 32, No. 2, pp. 524-531, 1996.
Ansari, N., Chen, J. G., and Zhang, Y. Z., “Adaptive Decision Fusion for Unequiprobable Sources,” IEE Proceedings, Part F, vol. 144, No. 3, pp. 105-111, 1997.
Chen, J. G., and Ansari, N., “Adaptive Fusion of Correlated Local Decisions,” IEEE Transactions on Systems Man Cybemetics, Vol. 28, No. 2,

pp. 276-281, 1998.
Mirjalily, G., Davidson, T. N., and Luo, Z. Q., “Adaptive Decision Fusion for Distributed Detection Systems,” Technical Report, No. 366, McMaster University, Canada, 1998.
Robbins, H., and Monro, S., “A Stochastic Approximation Method,” Annals of Mathematical Statistics, vol. 22, pp. 400-407, 1951.

Papoulis, A., Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, 3rd ed., p. 210, McGraw-Hill,

New York, 1991.
5852559903893

6126893097062

Brockwell, P. J., and Davis, R. A., Time Series: Theory and Methods, p. 193, Springer-Verlag, NewYork, 1987.
Thomopoulos, S. C. A., Viswanathan, R., and Bougoulias, D., “Optimal Distributed Decision Fusion,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 25, No. 5, pp. 761-765, 1989.
Kam, M., Zhu, Q., and Gray, W. S., “Optimum Data Fusion of Correlated Decisions in Multiple Sensor Systems,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 28, No. 3, pp. 916-920, 1992.


دیدگاهتان را بنویسید