00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

οο οο
O οο
O ΟΟ
ο ο ο οο
O οο
O ΟΟ
O ο

ο

οο 00 οο
ο 00
ο O ο 1.0
ο 00
ο Ι..ο

ο ο o
ο ο
ο ο
O ο ο ο ο
•llld

00

00

00

00

00

00

00

00

00

996763123293

Hill, R. , The Mathematical Theory Of Plasticity e Clare— udan Press , Oxford, 1950.
Green, A. P. , “Pi ane strain Theories of Drawing” , Proc

Inst. &ch. Engrs. vol. 174, P. 847, 1960

Johnson, W, and Mellor, P. B. , Engineering Plaslicity, Van Nostrand Reinhold, London, 1973.
Pugh, H.Li D . , “Redundant work and Friction in Hydrosta— tic Extrusion of Aluminium and Aluminium Alloy” ,
Journal of Mech. Eng. Science, vol. 6, No. 4, P. 362,

1964


دیدگاهتان را بنویسید