00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

1975.
Panton, S.M., “Computer Aided Form Roll Design,”

Ph.D. Thesis, University of Aston in Birmingham, 1987.
Bhattacharyya, D., Smith, P.D., Yee, C.H., and Collins, I.F., “The Prediction of Deformation

Length in Cold Roll-Forming,” Joumal of Mechanical Working Technoloo, 9, pp. 181-191, 1984.
Duggal, N., Ahmetoglu, M.A., Kinzel, G.L, and

Altan, T., “Computer Aided Simulation of Cold Roll Forming -a Computer Program for Simple Section Profiles,” Joumal of Materials Processing

Technoloo, 59, pp. 41-48, 1996.
Heislitz, F., Livatyali, H., Ahmetoglu, M.A. Kinzel, G.L. and Altan, T., “Simulation of Roll Forming Process with the 3-D FEM Code PAM-STAMP,” Joumal of Materials Processing Technoloo, 59, pp. 59-67, 1996.

Schmoecket, D., and Sitzmann, B., “Computer Aided Pass Sequence Planning for Roll Forming
68615094532807

Using the Finite Element Simulation,” Proceeding
of the 5th ICTP, pp. 523-526, 1996.
Yamada, Y., and Yoshimura, N., “Plastic Stress-Strain Matrix for the Solution of Elastic-Plastic Problems,” Intemational Journal of Mechanical Science, Vol. 10, pp. 343-354, 1968.
Tajdari, M., and Farzin, M., “Simulation of Cold-Roll Forming of Channel Sections,” Proceeding of the World Manufacturing Congress, Intemational Symposium on Manufacturing Systems, Auckland New Zealand, pp. 311-317, 1997.
Beer, FR., and Johnston, E.R., Mechanics of Materials, 2nd ed., pp. 39-41, McGraw-Hill, New York, 1985.


دیدگاهتان را بنویسید