در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

“Neutral-Network-Based Approximationfor

Solving Partial Differential Equations,” Communications in Numerical Methods in Engieering vol. 10, No. 3, 1993.
222519837405

Kozek, T., Chua, L. O., Roska, T., wolf, D., Tetzlaff, R., Puffer, F., and Lotz, K., “Simulating Nonlinear Waves and Partial Differntial Equations via. CNN,” IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, vol. 42, No. 10, pp. 816-820, 1995.
161555536899

Roska, T., Chua, L.o., wolf, D., Kozek, T., Tetzlff, R., and Puffer, F.j “Simulating Nonlinear Waves and Partial Differntial Equations via. CNN”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, Vol. 42, No. 10, pp. 807-815, 1995.


دیدگاهتان را بنویسید