در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

eJ—4i

Beker – Kistiakowsky-Wilson3. covolume
wax4. Gibb’s Free Energy Minimization
Fickett, W. , and Wood, W., “Investigation of the Detonation Properties of Condensed Explosives with Equations of State Based on Intermolecular Potentials. 1. RDX With Fixed Product Composition, “The Journal of Chemical Physics, vol. 37, No. 6, PP. 1324-1329, 1957.
Rigos, Gibb’s Enengy Minimization

Approach in the Estimation of Detonation, Explosion and Work Production Parameters of Confined Charges,” Propallents, Explosives, Pyrotechnics, vol. 19, PP. 76-81, 1994.

3. Suceska, M. , “Calculation of the Detonation

Properties of C-H-N-O Explosives, “Propallents, Explosives, Pyrotechnics, Vol. 16, PP. 197-202, 1991.


دیدگاهتان را بنویسید