00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

Ferguson, H. Treatment of P/M Parts,” Metal Progress, Vol. 107, No. 6, pp. 81-83, 1975.
Bocchini, G. F.,”The Influence of Porosity on the
Characteristics of Sintered Metals,” SAE Intemational Congress, Technical Paper No. 860148, 1986.
Capus, J. and Ferguson, H. A.,”Getting The Best from PM Heat Treating,” Metal Powder Report, No. 4, vol. 50, pp. 33-36, 1995.
Hunger, H. J. and Trute, G.,ttBoronizing to Produce

Wear Resistant Surface Layers,” Heat Treatment of Metals, vol. 2, pp. 31-39, 1994.
Dearnley, P. A. and Bell, T.,”Engineering the Surface with Boron Based Materials,” Surface Engineering, Vol. 1, No. 3, pp. 203-217, 1985.
Sinha, A. K.,”Boriding,” Metals Handbook, Vol. 4, 10th ed., p. 439, American Society for Metals, 1991.
68096905941117

4358939791106

Toroghinezhad, M. Re, Salehi, M. and Ashrafizadeh, F., “The Effect of Precarburizing on Morphology of the Boride Layer,” Materials and Manufacturing Processes, vol. 12, No. 1, pp. 117-123, 1997.

Fichtl W. J. G.,”Boronizing and its Practical t’ Heat Treatmeni of Metals Applications, pp. 79-80, 1983.

Schey, J. A., Introduction to Manufacturing Proc -esses, p. 214, McGraw-Hill, 1977.
Ferguson, H.A., Metals Handbook, Vol.4, 10th ed.,


دیدگاهتان را بنویسید