00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

1. frontal 4. perturbation
2. segregate 5. simple

3. CALC 6. upwind

. rvo

Wilcox D. C., “Turbulence Modelingfor CFD”. DCW Industries, (1993).
COSMOS, “Flow Plus User’s Guide”, Finite Element CFD Solvers Solver,Version 2.0,(1996).
Davidson L., and Farhanieh B., “CALC- DFC’ Publication 91/14 ISSN 1101-9972, Dept of Thermo and Fluid Dynamics, Chalmers university of Technology, Goteborg, Sweden, 1991.
Ramaswamy, B., and Jue, T. C., “Segregated Finite Element Formulation of Navier- Stokes Equations Under Laminar Conditions”, Finite Elements in Analysis and Design, 9,257-270, (1991).
Yao M. and De Groh, H., “Three- Dimensional

Finite Element Method Simulation of Bridgman Costal Growth and Compatison with Experiments”, Num. Heat Transfer, Part A, vol.24,393-412, (1993).
Reddy, J. N., Reddy, M. P. and Akay H. U., “Penalty Finite Element Solution Alogorithms”, Computer

Methods in Applied Mechanics Engineering,

-24385-1429647

quadrature upwind

streamline upwind
1828923831700

70017276517244

streamline petrov-Galerkin

Zienkiewicz O. C. and Taylor R. L., “Finite Element Method”, Fourth Edition, vol.2, Mc Graw Hill,

(1991).
Ghia U., Ghia KN. and Shin c.T., “High- Re solu -tions for Incompressible Flow Using the Navier

Stokes Equations and Multigrid Method”, J. Compute Phys., 48,387-411, (1982).
Armaly, B. F., Durst F., Pereira J.C.F. and Schon -ung B., “Experimental and Theoretical Investigation of Backward- Facing step Flow”, J. Fluid Mech., 127,473-496. (1983).
Laufer J., “Investigation of Turbulent Flow in a 2Dimentional Channel”, NACA. Report 1053.
Obi S., Peric M. and Scheuerer G., “A FiniteVolume Calculation Procedure for Turbulent Flows with Second- Order Closure and Collocated Variable Anangment”, 7th Symp. Turbulent Shear Flow, Stanford University, 17,4.117.4.6, 1989.


دیدگاهتان را بنویسید