عوام ل محیط ی مانن د ص دا، روش نایی و دم ای محی ط در ات اق م ورد آزمای ش مناس ب ب ود. از اف راد خواس ته می ش د ت ا روز و زم ان معین ی ک ه آمادگ ی دارن د آزمای ش انج ام ش ود را اع ام نماینــد. در روز مقــرر، قبــل از انجــام آزمایــش توضیحــات کافــی در خصــوص نحــوه کار بــا وظیفــه n-back بــه افــراد آمــوزش داده شــد. همچنیــن نحــوه تکمیــل پرسشــنامه شــاخص بــار کار ناس ا ب رای ه ر ف رد ارائ ه گردی د. ش اخص ب ار کار ناس ا توس ط گ روه عملک رد انس انی مرک ز تحقیق ات ناس ا توس عه یافت ه اس ت 21][. ایــن شــاخص یــک روش نــرخ گــذاری چندبعــدی حــاوی شــش زیــر مقیــاس؛ نیــاز فکــری، نیــاز جســمانی، نیــاز زمانــی ،عملک رد، ت اش و ناامی دی می باش د. س ه زی ر مقی اس نخس ت ب ا نیازه ای ش رکت کننده مرتب ط و س ه م ورد آخ ر ب ا تعام ل شــرکت کننده بــا وظیفــه مرتبــط اســت. نرخ گــذاری عــددی بــرای هــر زیرمقیــاس توســط شــرکت کننده روی یــک مقیــاس مــدرج خطــی کــه بــه 20 فاصلــه یکســان تقســیم شــده اســت ،مشــخص می شــد کــه بــه مقیــاس نــرخ گــذاری 0-100 تبدیــل -شــد. خــط مربــوط بــه هــر زیرمقیــاس در هــر طــرف خــط بــا توصیــف کننده هــای تــک قطبــی )بــه طــور مثــال کــم و زیــاد( مش خص اس ت. نم ره خ ام ب ار کار ب ا جم ع ن رخ گ ذاری ارائ ه ش ده ب رای ه ر ش ش زیرمقی اس و تقس یم آن ب ر ع دد ش ش محاس به ش د] 22[. نم ره ب ارکار کل ی، براس اس میانگی ن ن رخ گــذاری وزنــی زیرمقیاس هــا محاســبه شــد. وزن زیرمقیاس هــا توســط ارزیابــی شــرکت کننده در خصــوص این-کــه هــر عامــل چ ه س همی در ب ارکار وظیف ه دارد، تعیی ن ش د. پ س آر تکمی ل ن رخ گ ذاری اولی ه ،15 مقایس ه دودوی ی زیرمقیاس ه ا ب ه ف رد نشــان داده شــد، و شــرکتکننده یــک زیرمقیــاس از 15 جفــترا ک ه از نظ ر او در ب ارکار وظیف ه، دارای اهمی ت ب ود، انتخ اب می ک رد. وزن ه ر زیرمقی اس تع داد م وارد انتخ اب ش ده تقس یم ب ر ع دد 15 اس ت. ع دد ب ار کار کل ی، ب ا ض رب ه ر بع د ن رخ گــذاری در وزن بدســت آمــده از آن زیرمقیــاس، محاســبه کــه دارای گســتره 0-100 می باشــد] 21[. شــاخص بــار کار ناســا، در بســیاری از بررســی های تعامــل انســان-کامپیوتر به عنــوان یــک روش ذهنــی اندازه گیــری بــار کار فکــری اســتفاده شــده اســت ]22[.
جدول 1: مقایسه میانگین ± انحراف معیار زیرمقیاس های شاخص بارکارناسا و عملکرد در چهار سطح از کار فکرt
F; p کارفکری زیاد کارفکری متوسط کارفکری کم کارفکری خیلی کم ابعاد شاخص بارکار ناسا
0/001؛ 12/5 69/50 ± 12/65 64/72 ± 11/72 50/17 ± 12/63 46/01 ± 13/18 نیاز فکری
0/128؛ 54/3 22/45 ± 7/32 19/81 ± 5/13 16/18 ± 5/32 13/50 ± 4/55 نیاز جسمانی
0/010؛ 81/7 72/73 ± 14/82 68/82 ± 13/26 48/74 ± 10/25 39/71 ± 14/28 نیاز زمانی
0/042؛ 69/7 73/85 ± 8/39 79/42 ± 5/29 88/83 ± 7/40 90/41 ± 5/83 عملکرد خود
0/001؛ 69/6 64/81 ± 14/24 54/12 ± 11/35 45/87 ± 9/68 35/92 ± 10/32 تلاش وکوشش
0/224؛ 06/5 77/13 ± 15/41 48/88 ± 13/80 51/71 ± 11/75 53/90 ± 13/67 ناامیدی
0/002؛ 63/7 65/26 ± 12/01 66/31 ± 12/99 52/29 ± 13/69 48/58 ± 17/00 بارکارکل
0/001؛ 43/80 45/06 ± 18/52 66/31 ± 14/25 83/87 ± 11/11 98/87 ± 3/26 عملکرد*، درصد
وضعی ت کاری تمام ی اف راد ب ه ص ورت نشس ته ب ود و آنه ا در حی ن انج ام ه ر وظیف ه n-back موظ ف بودن د ب ه ط ور پیوس ته وظیفــه موردنظــر را انجــام دهنــد. بــرای جلوگیــری از نقــص در اندازهگیــری از هــر فــرد خواســته شــد کــه در حیــن اندازهگیــری حداقــل حرکــت را داشــته باشــد و ازصحبــت کــردن و حــرکات اضاف ی اجتن اب نمای د. پ س از نص ب الکتروده ای ECG و EMG، ایــن ســیگنالها قبــل از انجــام وظایــف n-back و در انتهــای وظای ف ب ه م دت 5 دقیق ه در حال ت اس تراحت ب ا چش مان ب از و در حی ن انج ام چه ار وظیف ه n-back، ه ر وظیف ه ب ه م دت 5 دقیق ه اندازهگی ری ش د و در پای ان ه ر وظیف ه فک ری از ه ر ف رد درخواســت شــد تــا پرسشــنامه شــاخص بــار کار ناســا را تکمیــل نمایــد. لازم بــه ذکــر اســت ترتیــب انجــام وظایــف فکــری بــرای تم ام اف راد از کار فک ری خیل ی ک م ت ا زی اد ب ود. همچنی ن پ س از تکمیــل پرسشــنامه بــه مــدت 5 دقیقــه هــر فــرد اســتراحت میکــرد و ســپس کار فکــری بعــد را انجــام مــی-داد. پــس از جم ع آوری دادهه ای مرب وط ب ه ش اخص های فیزیولوژی ک ب ا ن رم افــزار Biotrace، بــا اســتفاده از نمودارهــا، شــاخصهای مرکــزی و پراکندگــی و همچنیــن ارائــه جــداول بــه توصیــف اطاعــات پرداختیــم. بــا اســتفاده از آمــار تحلیلــی و بــهکار بــردن آزمــون تحلیــل واریانــس انــدازه گیریهــای تکــراری توزیــع هــر یــک از ش اخص های فیزیولوژی ک و روشه ای ذهن ی ب ا اس تفاده از ن رمافــزار SPSS نســخه 21 مــورد تجزیــه و تحلیــل قرارگرفتنــد.
یافته ها
بارکارذهنی
میانگی ن )انح راف معی ار( س ن اف راد ش رکت کنن ده در مطالع ه 21 [2] س ال ب ود. نتای ج نرخ گذاری ه ای ذهن ی ب ار کار ک ه ب ا روش ش اخص ب ار کار ناس ا اندازه گی ری ش د در ج دول 1 ارائ ه شــده اســت. گســتره امتیــاز شــاخص بــار کارناســا از 0 نشــانگر عــدم نیــاز تــا 100 نشــانگر حداکثــر نیــاز بــود. افــراد نیازهــای وظیفــه بیشــتری را بــا افزایــش بــار کار فکــری گــزارش کردنــد .نتای ج نش ان داد ک ه از دی دگاه اف راد درج ه س ختی ب ا افزای ش ب ار کار ب رای ه ر وظیف ه متف اوت ب ود. در تم ام چه ار وظیف ه نی از جس مانی کمتری ن امتی از را داش ت. در بی ن زیرمقیاس ه ای ناس ا ب رای کار فک ری خیل ی ک م و ک م، س ه زی ر مقی اس عملکرد خ ود، ناامی دی و نی از فک ری ب ه ترتی ب دارای بیش ترین امتی از بودن د. ب رای کار فک ری متوس ط، عملک رد خ ود، نی از زمان ی و نیــاز فکــری بــه ترتیــب دارای بیشــترین امتیــاز بودنــد و در کار فکــری خیلــی زیــاد ســه زیــر مقیــاس ناامیــدی، عملکــرد خــود و نیــاز زمانــی بــه ترتیــب دارای بیشــترین امتیــاز بودنــد. نتایــج آنالیــز واریانــس اندازه گیری هــای تکــراری تفــاوت معنــی داری میــان میانگیــن شــاخص بــار کار ناســا و زیــر مقیاس-هــای آن در چهــار وظیفــه فکــری به جــز بــرای زیــر مقیاس هــای نیــاز جســمانی و ناامیــدی را نشــان داد. همچنیــن نتایــج عملکــرد برحس ب درص د باتوج ه ب ه تع داد م وارد صحی ح و ناصحی ح در جــدول 1 ارائــه شــده اســت. نتایــج نشــان داد کــه بــا افزایــش بــار کار فکــری امتیــاز عملکــرد افــراد کاهــش می یابــد و تفــاوت معن ی داری بی ن میانگی ن امتی از عملک رد اف راد در تکمی ل چه ار وظیفــه وجــود دارد.
پاسخ های فیزیولوژیک
مقادی ر میانگی ن و انح راف معی ار ش اخصهای فیزیولوژی ک ب رای ش ش مرحل ه در ج دول 2 ارائ ه ش ده اس ت. نتای ج نش ان داد ک ه در مرحل ه اس تراحت پ س از انج ام چه ار وظیف ه فک ری میانگی ن ش اخصهای ضرب ان قل ب، نس بت فرکان س پایی ن ب ه ب الا و دامن ه فعالی ت عضان ی ش انه ازحال ت اس تراحت قب ل از ش روع وظای ف فکــری بیشــتر و بــرای شــاخص-های مربــوط بــه تغییــر پذیــری ضربــان قلــب قضیــه عکــس اســت. شــاخصهای ضربــان قلــب ،نس بت فرکان س پایی ن ب ه فرکان س ب الا ب ا افزای ش ب ار کار فک ری افزایــش تدریجــی را نشــان میدهــد و در مقابــل شــاخصهای مرب وط ب ه تغیی ر پذی ری ضرب ان قل ب مانن د SDNN و RMSSD ب ا افزای ش ب ار کار فک ری کاه ش یافتهان د. نتای ج آنالی ز واریان س انــدازه گیریهــای تکــراری تفــاوت معنــیداری را بیــن میانگیــن شــاخصهای RMSSD ،SDNN و نســبت فرکانــس پاییــن بــه فرکانــس بــالا در حیــن انجــام چهــار وظیفــه فکــری نشــان داد .همچنی ن تف اوت معن یدار آم اری بی ن میانگی ن فعالی ت عضان ی ش انه در ش ش مرحل ه وج ود نداش ت.
بحث
ایــن مطالعــه بــه بررســی تغییــرات شــاخصهای قلبی-عروقــی ،فعالی ت عض ات ش انه و پاس خهای ذهن ی اف راد در حی ن انج ام وظایــف فکــری در آزمایشــگاه پرداختــه اســت. از محدودیتهــای مطالع ه می ت وان ع دم هم کاری ش رکت کنن دگان و اینک ه تم ام شــرکتکنندگان در مطالعــه حاضــر زن بودنــد، را ذکــر کــرد. بــا اس تفاده از ش اخص ب ار کار ناس ا اف راد اظه ار کردن د ک ه نیازه ای وظیفــه بــا افزایــش ســختی کار افزایــش می یابــد. در وظیفــهفکــری خیلــی کــم و کــم عملکــرد دارای بیشــترین اهمیــت بــودکــه نشــان می-دهــد افــراد ســعی میکننــد عملکــرد خــود را در
جدول 2: مقایسه میانگین ± انحراف معیار شاخصهای فیزیولوژیک در شش مرحله
F; P استراحت )بعد( کارفکری زیاد کارفکری متوسط کارفکری کم کارفکری خیلی کم استراحت )قبل( شاخصهای فیزیولوژیک
0/062؛ 55/0 84/53 ± 14/43 85/75 ± 19/70 84/89 ± 11/50 84/87 ± 18/35 84/71 ± 14/83 80/46 ± 9/51 ضربان قلب ،bpm
0/024؛ 46/1 109/99 ± 15/64 95/98 ± 16/05 129/32 ± 11/51 135/70 ± 11/43 143/64 ± 14/67 151/94 ± 10/61 ms ،SDNN
0/022؛ 54/1 108/77 ± 15/49 102/02 ± 10/44 133/57 ± 13/26 154/86 ± 15/91 161/89 ± 18/60 163/48 ± 12/48 ms ،RMSSD
0/363؛ 07/1 28/87 ± 4/42 30/18 ± 2/85 33/66 ± 2/85 36/58 ± 3/96 27/29 ± 5/45 37/04 ± 7/24 % ،pNN50
0/041؛ 97/0 1/94 ± 0/82 2/26 ± 1/19 2/21 ± 1/50 1/95 ± 1/35 1/93 ± 1/29 1/59 ± 1/11 LF/HF Ratio
0/215؛67/1 66/32 ± 13/11 108/74 ± 17/18 99/02 ± 15/96 131/59 ± 17/47 91/30 ± 26/80 66/25 ± 15/27 μv ،EMG.amp
* میزان عملکرد افراد در انجام چهار کار فکری براساس تعداد موارد صحیح و ناصحیح می باشد.
حی ن انج ام ای ن دو وظیف ه در بالاتری ن س طح نگ ه دارن د. ام ا ب ا افزای ش س ختی کار در حی ن انج ام وظای ف فک ری متوس ط و زی اد، نی از فک ری افزای ش می-یاب د، بط وری ک ه اف راد از نظ ر نی از زمان ی نی ز تح ت فش ار ق رار گرفت ه و احس اس ناامی دی در انج ام وظیف ه ب ا ب ار کار فک ری زی اد در اف راد مش اهده میش ود. ای ن احس اس ناامی دی تأثی ر خ ود را در کاه ش عملک رد وظیف ه نش ان میدهــد. در نتیجــه می تــوان اظهــار کــرد کــه احتمــالاً احســاس ناامیــدی در حیــن انجــام کارهــای فکــری زیــاد میتوانــد منجــر ب ه ایج اد اس ترس روان ی در اف راد و مش کات ناش ی از آن ش ود.
در ای ن مطالع ه افزای ش ب ار کار فک ری باع ث افزای ش تدریج ی ش اخص-های ضرب ان قل ب و نس بت فرکان س پایی ن ب ه فرکان س بــالا) LF/HF ratio(، در چهــار مرحلــه نســبت بــه مراحــل اســتراحت شــده اســت. در مطالعــه کینــاز و همــکاران شــاخص نســبت فرکانــس پاییــن بــه فرکانــس بــالا نیــز بــا افزایــش کار فک ری، بیش تر ش ده ب ود] 7[. ای ن در حال ی اس ت ک ه میاک ی و هم کاران اظه ار کردهان د ک ه ش اخص نس بت فرکان س پایی ن ب ه فرکان س بالاممک ن اس ت ش اخص خوب ی در ارزیاب ی ب ار کار فکری نباش د] 16[. ب ه ع اوه، تغیی ر از کار فک ری خیل ی ک م ب ه زی اد تأثی ر خ ود را در ش اخص های مرب وط ب ه تغیی ر پذی ری ضرب ان قل ب مانن د SDNN و RMSSD ب ه ص ورت کاه ش نش ان داده اســت کــه بــا مطالعــه کینــاز و همــکاران کــه بــه پایــش بــار کار فکــری در فعالیتهــای اداری پرداختــه بودنــد، همخوانــی دارد] 7[. همچنیــن هانــگ و همــکاران] 23[، ویدیانتــی و همــکاران] 42[، کناپ ن و هم کاران] 25[ نش ان دادن د ک ه ب ا افزای ش پیچیدگ ی در وظای ف م ورد مطالع ه، ضرب ان قل ب و نس بت LF/HF افزای ش مییاب د و ش اخصهای تغیی ر پذی ری ضرب ان قل ب ب رای بیش تر افــراد مــورد بررســی کــم می شــود کــه نتایــج حاصــل از مطالعــه حاضــر را تأییــد مینمایــد.
مطالع ات کم ی درب اره تأثی ر ب ار کار فک ری ب ر خس تگی عض اتش انه انج ام ش ده اس ت. در ای ن مطالع ه دامن ه فعالی ت عضان ی ش انه در کار فک ری متوس ط نس بت ب ه کار فک ری ک م و کار فک ری زیــاد نســبت بــه کار فکــری کــم، برخــاف انتظــار پایین تــر بــود و نشــان میدهــد کــه شــاید الکترومیوگرافــی ســطحی، شــاخص مناســبی در ارزیابــی وظایــف فکــری پیوســته نیســت، در نتیجــه نی از ب ه ارزیاب ی گس ترده ب ار کار فک ری ب ا در نظ ر گرفت ن اف راد بیش تر، بخص وص م ردان در مطالع ات آت ی احس اس میش ود. در مطالع ه مهت ا، مش خص گردی د ک ه اث ر متقاب ل نیازه ای فک ری و فیزیکـی باعـث افزای ش پاس خ های فیزیولوژیـک و نقصـان بیشـتر عملکــرد میگــردد] 26[. مســأله ای کــه در مطالعــه حاضــر بــا افزایــش بــار کار فکــری در فعالیــت عضلــه شــانه مشــاهده نشــد . بهنظــر میرســد بــرای بــرآورد بهتــر بــار کار کلــی یــا کاهــش نیازه ای موجـود کارگـران ب رای هـر وظیفـه ای، مه م اس ت ک ه نیازهــای شــغلی نظیــر نــوع )فیزیکــی، فکــری(، شــدت وظیفــه و ماهیچهه ای درگی ر ب ه ط ور گس ترده ای م ورد توج ه ق رار گی رد .یافته-ه ای چنی ن تحقیقات ی حت ی آزمایش گاهی می توان د توس عه مداخ ات ارگونومی ک در محی ط کار نظی ر طراح ی مج دد وظیف ه و طراحــی ایســتگاه کار و ابــزار را تســهیل کنــد کــه بــه کاهــش ریس ک آس یب های محی ط کار منت ج و از کاه ش عملک رد کارگ ر جلوگی ری خواه د ش د.
ب ه طورکل ی زمان ی ک ه ب ار کار فک ری ک م اس ت، عملک رد افزایش می-یابـد کـه ای ن افزایـش طبیعـی اسـت و بایـد توجـه کـرد در چنیـن شـرایطی اگـر نیازه ای وظیف ه خیل ی کمتـر از تواناییه ا و قابلیته ای ف رد باش د، اپرات ور دارای ظرفی ت باقیمان ده اس ت ب ه ط وری ک ه می توان د همزم ان وظیف ه ثانوی های را نی ز انج ام ده د. چنانچـه بـه ای ن نکتـه توج ه نشـود ف رد پـس از مدت ی بـه علـت یکنواختـی وظیفـه ممکـن اسـت دچ ار ناامیـدی ش ود
و عملکــرد او کاهــش یابــد. همچنیــن بــا افزایــش بــار کار فکــری مق دار عملک رد کاهـش و اف راد ممک ن اس ت تح ت تأثیـر فش ار زمانــی دچــار ناامیــدی و ســرخوردگی شــوند. بهعــاوه، بــا در نظـر گرفتـن نتایـج ایـن تحقیـق می تـوان انتظـار داش ت ک ه در محیطهـای کار واقع ی ماننـد اتاقهـای کنتـرل صنایـع، اپراتوره ا ک ه ب ه ط ور پیوس ته در ح ال پای ش پارامتره ای حیات ی سیس تم هســتند، هــر روز، شــرایط بــا نیازهــای فکــری مختلــف را تجربــه میکننــد. در طــی کار روزانــه، اپراتورهــا در زمان هــای پیــک فرآین د ب ا ش رایطی ک ه نی از فک ری زی ادی ب رای مدیری ت فرآین د لازم اســت روبــرو خواهنــد شــد و بــه علــت اینکــه ایــن شــرایط هــر روز تکــرار می شــود، ممکــن اســت آنهــا اســترس و خســتگی فک ری را تجرب ه کنن د و ب ا گذش ت زم ان س امت روان ی اپراتوره ا تح ت تأثی ر ق رار گی رد. در نتیج ه بهت ر اس ت ب رای دس تیابی ب ه عملک رد بهین ه بهمنظ ور حف ظ س امت ش غلی اف راد می زان ب ار کار فک ری در ح د متوس ط در نظ ر گرفت ه ش ود. در نهای ت انج ام مطالعـات بیشــتر آزمایشـگاهی و میدانـی بــر روی مـردان و زنــان در صورتــی کــه وســیله مناســب اندازهگیــری شــاخصهای روانــی –فیزیولوژیــک موجــود باشــد، میتوانــد نتایــج بهتــری را دربــاره اس ترس ناش ی از انج ام وظای ف فکـری در اختی ار بگ ذارد.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه بخشــی از پایان نامــه دکتــرای بهداشــت حرفــه ای مصــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در ســال 92 میباشــد .در پای ان از تم ام کس انی ک ه م ا را در انج ام ای ن پژوه ش ی اری رســاندند و همچنیــن از تمــام دانشــجویانی کــه در ایــن پژوهــش شــرکت داشــتند، نهایــت تقدیــر و تشــکر را داریــم.
van Daalen G, Willemsen TM, Sanders K, van Veldhoven MJ. Emotional exhaustion and mental health problems among employees doing “people work”: the impact of job demands, job resources and family-to-work conflict. Int Arch Occup Environ Health. 2009;82(3):291-303. DOI: 10.1007/s00420-008-0334-0 PMID: 18512068Backs RW, Seljos KA. Metabolic and cardiorespiratory measures of mental effort: the effects of level of difficulty in a working memory task. Int J Psychophysiol. 1994;16(1):57-68. PMID: 8206805Veltman JA, Gaillard AW. Physiological indices of workload in a simulated flight task. Biol Psychol. 1996;42(3):323-42. PMID: 8652751Jo S, Myung R, Yoon D. Quantitative prediction of mental workload with the ACT-R cognitive architecture. Int J Indust Ergonom. 2012;42(4):359-70.
Di Stasi LL, Antolí A, Gea M, Cañas JJ. A neuroergonomic approach to evaluating mental workload in hypermedia interactions. Int J Indust Ergonom. 2011;41(3):298-304.
Colombi JM, Miller ME, Schneider M, McGrogan MJ, Long CDS, Plaga J. Predictive mental workload modeling for semiautonomous system design: Implications for systems of systems. System Engin. 2012;15(4):448-60.
Hill SG, Iavecchia HP, Byers JC, Bittner AC, Zaklade AL, Christ RE.
REFERENcES
Nachreiner F. Standards for ergonomics principles relating to the design of work systems and to mental workload. Appl Ergon.
1995;26(4):259-63. PMID: 15677027Hart SG, Wickens CD. Workload assessment and prediction. Manprint. Germany: Springer; 1990. p. 257-96.
Lean Y, Shan F. Brief review on physiological and biochemical evaluations of human mental workload. Hum Fact Ergonom Manufact Serv Indust. 2012;22(3):177-87.
Balfe N, Sharples S, Wilson JR. Impact of automation: Measurement of performance, workload and behaviour in a complex control environment. Appl Ergon. 2015;47:52-64. DOI: 10.1016/j.apergo.2014.08.002 PMID: 25479974Vidulich MA, Tsang PS. The confluence of situation awareness and mental workload for adaptable human–machine systems. J Cogn Engin Decision Making. 2015;9(1):95-7.
Ryu K, Myung R. Evaluation of mental workload with a combined measure based on physiological indices during a dual task of tracking and mental arithmetic. Int J Indust Ergonom. 2005;35(11):991-1009.
Cinaz B, Arnrich B, La Marca R, Tröster G. Monitoring of mental workload levels during an everyday life office-work scenario. Person Ubiquit Comput. 2013;17(2):229-39.
Johnson A, Widyanti A. Cultural influences on the measurement of subjective mental workload. Ergonom. 2011;54(6):509-18.
with exercise. Sports Med. 2008;38(2):139-60. PMID: 18201116Felton EA, Williams JC, Vanderheiden GC, Radwin RG. Mental workload during brain-computer interface training. Ergonomics. 2012;55(5):526-37. DOI: 10.1080/00140139.2012.662526 PMID: 22506483Hwang SL, Yau YJ, Lin YT, Chen JH, Huang TH, Yenn TC, et al. Predicting work performance in nuclear power plants. Safe Sci. 2008;46(7):1115-24.
Widyanti A, de Waard D, Johnson A, Mulder B. National culture moderates the influence of mental effort on subjective and cardiovascular measures. Ergonomics. 2013;56(2):182-94. DOI: 10.1080/00140139.2012.748219 PMID: 23234266Knaepen K, Marusic U, Crea S, Rodriguez Guerrero CD, Vitiello N, Pattyn N, et al. Psychophysiological response to cognitive workload during symmetrical, asymmetrical and dual-task walking. Hum Mov Sci. 2015;40:248-63. DOI: 10.1016/j.humov.2015.01.001 PMID: 25617994Mehta RK, Nussbaum MA, Agnew MJ. Muscle- and task-dependent responses to concurrent physical and mental workload during intermittent static work. Ergonomics. 2012;55(10):1166-79. DOI:
10.1080/00140139.2012.703695 PMID: 22849301Comparison of four subjective workload rating scales. Hum Factor J Hum Factor Ergonom Soci. 1992;34(4):429-39.
Miyake S, Yamada S, Shoji T, Takae Y, Kuge N, Yamamura T. Physiological responses to workload change. A test/retest
examination. Appl Ergon. 2009;40(6):987-96. DOI: 10.1016/j.apergo.2009.02.005 PMID: 19303586Zadry HR, Dawal SZ, Taha Z. The relation between upper limb muscle and brain activity in two precision levels of repetitive light tasks. Int J Occup Saf Ergon. 2011;17(4):373-84. DOI: 10.1080/10803548.2011.11076901 PMID: 22152503Mehta RK, Agnew MJ. Effects of physical and mental demands on shoulder muscle fatigue. Work. 2012;41 Suppl 1:2897-901. DOI: 10.3233/WOR-2012-0541-2897 PMID: 22317159Pérusse-Lachance E, Tremblay A, Chaput JP, Poirier P, Teasdale N, Drapeau V, et al. Mental work stimulates cardiovascular responses through a reduction in cardiac parasympathetic modulation in men and women. 2012:1-6.

Gazzaniga M, Ivry R, Mangun G. Learning and memory. Cognitive neuroscience: The biology of the mind. 2009:312-63.
Scott A, Khan KM, Duronio V, Hart DA. Mechanotransduction in human bone: in vitro cellular physiology that underpins bone changes
The Impact of Mental Workload Levels on Physiological and Subjective Responses
Majid Falahi 1, Majid Motamedzade 2, *, Zahra Sharifi 3, Rashid Heidari Moghaddam 4, Alireza Soltanian 5
Department of Occupational Hygiene, Faculty of Health, Sabzevar University of
Medical Sciences, Sabzevar, Iran
Professor, Department of Ergonomics, School of Health and Research Center for
Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 3 MSc Department of Occupational Hygiene, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
Associate Professor, Department of Ergonomics, Faculty of Health and Medical

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Sciences Research Center, School of Public Health, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
Associate Professor, Department of Biostatistics & Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
* Corresponding author: Majid Motamedzadeh, Professor, Department of Ergonomics,
9000370351

School of Health and Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: Advances in technology and the use of complex systems at work have imposed high mental workloads to operators; so, continuous monitoring of mental workload can help to prevent mental problems and maintain mental health. Therefore, this study aimed to investigate the impact of mental workload on physiological and subjective responses.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 16 healthy university students in 2014 at a laboratory setting. Physiological parameters of surface electromyography and electrocardiography in six blocks (resting, high mental work, moderate, low, very low and recovery) were measured using NeXus4-. After performing each block, the NASA-TLX questionnaire was completed. Statistical analysis was conducted using SPSS software version 21.0. A %5 significance level was adopted in all the tests.
Results: The results showed significant differences for the average score of NASA-TLX between the different levels of mental work load (P < 0.05). Also, the analysis of repeated measures variance showed significant differences for heart rate and heart rate variability parameters in the six blocks (P < 0.05), but no significant difference was observed for the shoulder muscles activity.
conclusions: Different levels of mental work load can impact on people’s subjective responses and some of their physiological responses. Thus, in such workplaces, it will be necessary to conduct an ergonomic program to manage mental health.
15353-7236Original Articl
e

Original


دیدگاهتان را بنویسید