(
)

(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

)

× 100 = %
a: تعداد آیتم های صحیحb: تعداد آیتم های با 2 معیار صحیح:c تعداد آیتم های با 1 معیار صحیحd: تعداد کل آیتم های پاسخ داده شده
در نهایت عدد بدست آمده مطا بق جدول 1 تفسیر میگردد.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار 61 SPPS صــورت گرفتــه اســت. شــیوع اختــالات اســکلتی- عضانــی بــا فاصل ه اطمین ان 95 درص د ب رآورد گردی د. ب رای بررس ی اخت اف شــیوع اختــالات اســکلتی–عضانی در ســطوح مختلــف شــاخص PTAI از آزم ون کای دو اس تفاده ش د. تعیی ن ریس ک فاکتوره ای اختــالات اســکلتی-عضانی بــا اســتفاده از آزمــون رگرســیون لجســتیک انجــام شــد.
یافته ها
میانگی ن س ن و س ابقه کار اف راد م ورد مطالع ه ب ه ترتی ب 5/ 6 ± 85/36 و 51/6 ± 21/7 س ال، میانگی ن س اعات کار در روز و هفت ه بــه ترتیــب 8/2 ± 8/9 و 7/41 ± 59 ســاعت و میانگیــن شــاخص BMI 8/3 ± 7/25 کیلوگــرم بــر متــر مربــع اســت .8/41 درصــد افــراد را مــردان و 2/58 درصــد افــراد را زنــان تشــکیل میدهنــد 3/74 درصــد افــراد متأهــل بودهانــد.3/61 درصــد افــراد پرســتار ،
2/33 درصــد کمــک بهیــار و 5/5 درصــد بهیــار بودهانــد 1/57 درص د اف راد تحصی ات دانش گاهی داش تهاند ح دوداً 70 درص د از افــراد نیــز در نظــام نوبتــی کار میکردنــد.
یافتهه ای حاص ل از پرسش نامه Body map نش ان داد ک ه 3/87 در صــد افــراد مــور مطالعــه حداقــل در یــک یــا چنــد ناحیــه از نواحــی دســتگاه اس کلتی-عضانی خــود دچــار ناراحتــی بودهانــد .
بالاتری ن ش یوع م ر ب وط ب ه ناحی ه کم ر 1/59 درص د ب وده اس ت.
در بررســی ویژگیهــای جمعیــت شــناختی و ســازمانی پرســنل پرســتاری دو گــروه دارای شــیوع اختــالات اســکلتی-عضانی و فاق د ش یوع اخت الات اس کلتی-عضانی ب ر اس اس آزم ون آم اری T مس تقل نش ان داد فق ط اخت اف میانگی ن) P > 0/05( BMI
)2Kg/m( در دو گــروه معنــی دار بــوده اســت.
نتایــج حاصــل از ارزیابــی ســطوح شــاخص PTAI در بخشهــای مختل ف بیمارس تان م ورد مطالع ه در ج دول 3 نش ان داده ش ده اس ت. نم ره کس ب ش ده ش اخص PTAI در بخشه ای مختل ف ،متفــاوت می باشــد. بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده بخشهــای ارتوپ دی، ارول وژی و زن ان و زایم ان در س طح 3 ش اخص PTAI
)ناحیــه قرمــز( قــرار گرفتهانــد.
جدول 1: سطوح خطر بر اساس شاخص PTAI با توجه به امتیاز محاسبه شده
متیاز PTAIناحیهسطح
> 80%سبزسطح1: وضعیت ارگونومیکي جابجایي بیمار خوب ارزیابي مي شود. فرد، ارزیابي کننده یا متخصص بهداشت حرفه اي بخش درمان دستورالعمل هایي درباره حفظ و بهبود وضعیت ارائه مي کند.
80%60-%زردسطح2: فشار ناشي از جابجایي بیمار بالا و باید اقداماتي در جهت اصاح، مشکات شناسایي شده در فرم ارزیابي در محیط کار صورت گیرد.
60% >قرمزسطح3: اقدامات ارگونومیک فوري براي بهبود روشهاي انجام کار ضروري است. اقدامات اصاحي باید شامل استفاده از متخصصان مراقبت هاي بهداشتي، متخصصان سازمان هاي بهداشتي و ایمني و متخصصان خارج از سازمان باشد.
نتای ج ارتب اط بی ن ش یوع اخت الات اس کلتی-عضانی و س طوح مختل ف ش اخص PTAI در ج دول 4 نش ان داده ش ده اس ت. ب ا توج ه ب ه نتای ج بی ن س طوح مختل ف ش اخص PTAI و اخت الات اس کلتی-عضانی مطاب ق ب ا آزم ون آم اری کای دو ارتب اط معن ی
جدول 2: بررسی وابستگی اختالات اسکلتی عضانی و ویژگی های جمعیت شناختی و سازمانی
آزمون آماری اختلالات اسکلتی عضلانی کل گروه متغیر
)n = 70( ندارد )n = 253( دارد انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 0/408 8/97 36/25 8/5 36/85 8/6 36/7 سن )سال(
0/035 3/9 24/6 3/8 25/7 3/8 25/5 BMI )kg/m2(
0/119 2/5 9/3 2/8 9/8 2/72 9/71 ساعت کار در روز)ساعت(
0/427 13/3 57 14/7 59 14/7 59/13 ساعت کار در هفته)ساعت(
0/331 5/4 6/4 6/15 7/12 6/15 12/6 سابقه کار )سال(
جنسیت
0/170 54/3 38 38/3 97 58/2 188 زن
45/7 32 61/7 156 41/8 135 مرد
وضعیت تأهل
0/089 27/1 19 25/3 64 25/7 83 مجرد
72/9 51 74/7 189 74/3 240 متاهل
تحصیلات
0/133 24/3 17 24/9 63 24/8 80 زیر دیپلم و دیپلم
15/7 11 13/4 34 13/9 45 فوق دیپلم
60 42 61/7 156 61/3 198 لیسانس و بالاتر
شغل
0/244 30 28 33/2 84 32/5 105 کمک بهیار
7/1 5 5/1 13 5/6 18 بهیار
62/9 44 61/7 156 61/9 200 پرستار
نظام کار
1 41/5 29 30/1 76 29 94 ثابت کار
نوبت کار229711779/69416/58
جدول 3: ارزیابی سطح شاخص PTAI در بخش های بیمارستان مورد مطالعه
ملاحظات سطح PTAI نمره بخش
ناحیه سبز سطح 1 85 اطفال
ناحیه زرد سطح 2 76 اوژانس
ناحیه زرد سطح 2 75/5 ICU
ناحیه زرد سطح 2 75 جراحی
ناحیه زرد سطح 2 74 CCU
ناحیه زرد سطح 2 74 کاردیولوژی
ناحیه زرد سطح 2 72 داخلی
ناحیه قرمز سطح 3 69 اورولوژی
ناحیه قرمز سطح 3 66 ارتوپدی
ناحیه قرمز سطح 3 زنان و زایمان5/57
جدول 5: نتایج آنالیز رگرسیون جهت بررسی میزان نسبت بخت تعدیل شده اختالات اسکلتی-عضانی
مقدار احتمال فاصله اطمینان نسبت بخت تعديل شده OR متغیر
جنسیت
1 مرد
77/0 35/3-31/0 1/06 زن
15/0 3/0 BMI
14/0 4/3-06/1 1/14 سابقه کار)سال(
18/0 32/2-02/1 1/11 ساعت کار در هفته
شیفت کاری
1 روزکار
148/0 1 -1/26 25/1 شیفت کار
شغل
1 پرستار
0/39 1/03 -3/37 05/1 کمک بهیار
PTAI شاخص
1 سطح 1
0/05 1/28 -14/84 42/3 سطح 2
0/01 سطح 34/7733/11- 79/1
جدول 4: ارتباط شیوع اختالات اسکلتی-عضانی و سطوح مختلف شاخص PTAI
P-Value اختلالات اسکلتی عضلانی سطح شاخص PTAIتعداد
ندارد دارد درصد فراوانیدرصدفراوانی 0/033 47/7 2652/318 44 سطح 1
17/7 3282/3149 181 سطح 2
16/5 1683/581 97 سطح 3
داری وجــود دارد. بــه گونــهای کــه شــیوع اختــالات اســکلتی-عضانــی در ســطوح بالاتــر شــاخص PTAI بیــش از شــیوع آنهــا در ســطوح پاییــن ایــن شــاخص می باشــد. بــه عبــارت دیگــر بــا افزای ش س طح ریس ک ش اخص PTAI ش یوع اخت الات اس کلتی-عضان ی نی ز افزای ش یافت ه اس ت.
تعییــن عوامــل مؤثــر بــر شــیوع اختــالات اســکلتی-عضانی در کارکن ان پرس تاری م ورد مطالع ه ب ا اس تفاده از م دل رگرس یون لجس تیک در ج دول 6 ش ان داده اس ت. ب ا توج ه ب ه نتای ج ش یوع اختــالات اســکلتی عضانــی حاصــل از آزمونهــای آمــاری کای دو و تــی مســتقل، متغیرهــای واجــد شــرایط ورود بــه رگرســیون لجســتیک انتخــاب شــدند. براســاس جــدول 5 نتایــج ایــن مــدل ســازی نشــان داد کــه تنهــا متغیــر شــاخص PTAI بــا شــیوع اختــالات اســکلتی– عضانــی معنــی دار می باشــد) 50/0 > P(.
بحث
مطالع ات گوناگ ون نش ان دادهان د ک ه کارکن ان پرس تاری بیش تر از س ایر کارکن ان بخ ش درم ان تح ت تأثی ر اخت الات اس کلتی-عضان ی ق رار میگیرن د. یافتهه ای مطالع ه حاض ر نی ز حاک ی از ب الا ب ودن فراوان ی ناراحتیه ای اس کلتی- عضان ی در جمعی ت مــورد مطالعــه می باشــد. در مجمــوع طــی 12 مــاه گذشــته 3/87 درص د از پرس تاران م ورد مطالع ه عای م ای ن اخت الات را در ی ک ی ا چن د ناحی ه از دس تگاه اس کلتی- عضان ی ب دن خ ود تجرب ه کردهانــد. کمــر درد، شــایع ترین ناراحتــی اســکلتی – عضانــی در بیــن پرســتاران مــورد مطالعــه بــوده اســت) 59 درصــد(. ایــن یافتهه ا ب ا نتایـج حاص ل از مطالع ه Smith و هم کاران ک ه ب ر روی 1163 پرس تار )می زان ش یوع=5/85 درص د( در ژاپ ن ص ورت گرفتــه، نزدیــک میباشــد] 19[. شــیوع یــک ســاله اختــالات اس کلتی- عضان ی در مطالع ه ش ریف نی ا و هم کاران ک ه ب رروی جامعــه پرســتاری بیمارســتا ن هــای شــهر آمــل در ســال 8831 صــورت گرفتــه 81 درصــد گــزارش شــده اســت] 20[. شــیوع اخت الات اس کلتی- عضان ی در مطالع ه چوبین ه و هم کاران ک ه بر روی جامع ه پرس تاری ش هر ش یراز در س ال 1383-1384 ص ورت گرفت ه اس ت ،4/84 درص د گ زارش ش ده اس ت] 1[. ک ه نش ان دهن ده ه م خوان ی ای ن مطالع ه ب ا مطالع ات مش ابه می باش د.


دیدگاهتان را بنویسید