یک نویسنده855/3
دو نویسنده2712
سه نویسنده5424
بیش از سه نویسنده13645/60
کلمات کلیدی
1 تا 3 کلمه1945/8
3 تا 5 کلمه16678/73
بیش از 5 کلمه4077/17
جدول 1: متغیرهای مورد بررسی در تحلیل محتوی مقالات ارگونومی چاپ شده طی سال های 2005-2014 میادی
رديفمتغییرسطوح
1تعداد نویسندهتعداد
2حوزه موضوعی1: بعد جسمانی ،2: بعد روانی ،3: بعد اجتماعی ،4: بعد جسمی-روانی ،5: بعد جسمی-اجتماعی ،6: بعد روانی-اجتماعی ،7: مطالعات سازمانی-مدیریتی ،8: مطالعات بنیادی
3روش شناسی مطالعه1: مداخله ای 2: آزمایشگاهی 3: مقطعی؛ توصیفی؛ تحلیلی؛ مورد شاهدی؛ گذشته نگر و غیره
4نوع ابزار جمع آوری داده ها1: پرسشنامه ،2: غیرپرسشنامه
5تعداد کلید واژه های مقالاتتعداد
آنگون ه ک ه از نتای ج ب ر میآی د در س الهای اخی ر، انتش ار مق الات در ح وزه ارگونوم ی از رش د نس بتاً خوب ی برخ وردار ب وده اس ت ب ه
ط وری ک ه رون د رش د پژوهشه ا در ح وزه ارگونوم ی )ب ا متوس ط رش د 14/1%( پ س از ح وزه عوام ل ش یمیایی گوی ای رش دی بی ش از دیگ ر حوزهه ای موضوع ی بودهاس ت. بررس ی 225 مقال ه چ اپ شــده در حــوزه ارگونومــی نشــان داد کــه بیشــترین ســهم از ایــن مق الات) 45/60 درص د( توس ط بی ش از 3 نویس نده تدوی ن ش ده اس ت و مقالات ی ب ا تع داد ی ک، دو ی ا س ه نویس نده از نس بتهای ک م و کمت ری برخ وردار بودهان د. همچنی ن 78/73 درص د از کلم ات کلی دی) 166 م ورد( مق الات ارگونوم ی چ اپ ش ده ط ی ب ازه زمانی م ورد بررس ی، بی ن 3 ت ا 5 کلم ه ب وده اس ت )ج دول 2(.

تصوير 1: روند و نسبت چاپ مقالات ارگونومی در مقایسه با کل مقالات منتشره حوزه بهداشت حرفه ای طی سالهای 1384-93
بررســی حوزه هــای موضوعــی مقــالات ارگونومــی منتشــره در مج ات تخصص ی س امت نی روی کار ب ا توج ه ب ه ابع اد س امت
)جســمی، روانــی، اجتماعــی( نیــز نشــان داد کــه طــی بــازه زمانــی مــورد بررســی، نویســندگان مقــالات، بیــش از همــه بــه بعــد جســمانی ســامت نیــروی کار پرداختهانــد) 67/54 درصــد( و کمتریــن موضــوع پرداختــه شــده در مقــالات مربــوط بــه بعــد اجتماعــی نیــروی کار) 90/0 درصــد( بوده اســت )جــدول 3(.
بررســی وضعیــت نــوع مطالعــات مــورد اســتفاده در مقــالات ارگونومــی، نشــان داد کــه 35 مــورد) 55/15 درصــد( از مقــالات بص ورت مداخل ه ای ،15 م ورد) 69/6 درص د( بص ورت آزمایش گاهی و مابقــی مطالعــات) 175 مــورد معــادل 76/77 درصــد( از نــوع مطالع ات مقطع ی و در قال ب مطالع ات توصیف ی، تحلیل ی، م ورد ش اهدی، گذش ته نگ ر ب ه اج را در آمدهان د. همچنی ن از می ان کل مق الات م ورد بررس ی، اطاع ات 157 پژوه ش) 77/69 درص د( ب ا اســتفاده از پرسشــنامه جمــع آوری گردیــد )جــدول 4(.
جدول 3: توزیع فراوانی و درصد حوزه موضوعی پرداخته شده در مقالات ارگونومی طی سال های 2005-2014 میادی
ابعاد سلامتفراوانیفراوانی نسبی
حوزه موضوعی
جسمی12367/54
روانی710/3
اجتماعی290/0
جسمی-روانی4520
جسمی-اجتماعی333/1
روانی-اجتماعی1380/5
مطالعات سازمانی-مديريتی1943/8
مطالعات بنیادی1377/5
ج دول 4: توزی ع فراوان ی مطل ق و نس بی مق الات ارگونوم ی منتش ره در ارتب اط ب ا س امت نی روی کار ب ه تفکی ک ن وع مطالع ه و اب زار جم ع آوری اطاعــات طــی ســال های 2005-2014 میــادی
متغییرفراوانیفراوانی نسبی
نوع مطالعه )روش شناسی مطالعه(
مداخله ای3555/15
آزمایشگاهی )اندازه گیری(1569/6
موارد دیگر شامل: توصیفی، تحلیلی، مقطعی، مورد شاهدی، گذشته نگر و…17576/77
ابزار جمع آوری داده ها
پرسشنامه ای15777/69
غیر پرسشنامه ای6823/30
بحث
ب ا توج ه ب ه نتای ج، ط ی س ال های اخی ر انتش ار مق الات مرتب ط ب ا ح وزه ارگونوم ی در مج ات فع ال در ح وزه بهداش ت حرف ه ای از رونــد رو بــه رشــد برخــوردار بــوده اســت. افزایــش انتشــار مق الات بواس طه تغیی ر در وضعی ت نش ر آنه ا )از دو فصلنام ه ب ه فصلنام ه و در م واردی تبدی ل از فصلنام ه ب ه دوماهنام ه(، افزای ش تعــداد دانشــجویان رشــته بهداشــت حرفهای و البتــه دانشــجویان ارگونومــی در مقاطــع مختلــف را می تــوان از عمــده دلایــل رشــد تولی د مق الات در ای ن ح وزه برش مرد. نبای د از نظ ر دور داش ت ارگونومــی علمــی چندنظامــه اســت. مطالعــات ایــن حــوزه، بــه خاط ر دربرگرفت ن موضوع ات مرب وط ب ه س طح مش ترک انس ان ب ا محی ط کاری، از جمل ه: ش رایط س ازمانی حاک م ب رکار، وضعی ت محیط ی موج ود در مش اغل و ارتب اط آن ب ا ح وادث، فرآینده ای ذهن ی و فعالیته ای مغ زی انس ان و اث ر متقاب ل می ان انس ان و خطاه ا، ارتب اط می ان انس ان و ماش ین، موضوع ات فیزیول وژی کار ،بیومکانیــک شــغلی، آنتروپومتــری و آســیب ها و اختــالات اســکلتی-عضانی در کار و غیــره از گســتردگی وســیعی نســبت بــه ســایر عوامــل زیــان آور محیــط کار برخــوردار میباشــند. ایــن عل م، گس تره وس یعی از سیس تم های صنعت ی، یعن ی محی ط کار ،انســان و ماشــین آلات را مــورد توجــه قــرار میدهــد، می تــوان گف ت ک ه یک ی از مهمتری ن راهه ای توج ه ب ه انس ان و چگونگ ی عملکــرد صحیــح و برتــر او، آگاهــی از اصــول ارگونومـی و کاربــرد آن اصــول در طراحــی پســت های کاری اســت. همچنیــن جــذب دانشــجو در رشــته تخصصــی ارگونومــی طــی ســالهای اخیــر را میتــوان از دلایــل دیگــر رشــد تولیــد مقــالات در ایــن حــوزه برش مرد. البت ه نگارن دگان ب ر ای ن باورن د ک ه احتم الاً س هولت انجــام برخــی از انــواع مطالعــات بویــژه مطالعاتــی کــم هزینــه و ب ه ص ورت مش اهدهای ب ا اس تفاده از قل م و کاغ ذ) Pen-PaperObservational Methods( میتوانــد از دیگــر دلایــل توســعه مطالعــات در ایــن حــوزه در مقایســه بــا دیگــر حوزههــا قلمــداد گ ردد. همچنی ن ط ی س ال های اخی ر اث ر دسترس ی گس ترده تر بــه منابــع علمــی از طریــق پایگاههــای اطاعاتــی، ایجــاد فضــای مجــازی جهــت انتشــار یافتههــای پژوهشــی از طریــق اینترنــت ،و دســتیابی بــه یافتههــای کشــورهای پیشــرفته و صاحــب نظــر در حــوزه ارگونومــی را می تــوان از دیگــر دلایــل رشــد نســبی تولیــدات علمــی حــوزه ارگونومــی در ایــران قلمــداد کــرد. البتــه ناگفت ه نمان د ک ه رش د انتش ار مق الات علم ی ب ه دلای ل متع دد طــی ســال های گذشــته بیســابقه نبــوده و در دیگــر حوزههــای علم ی نی ز کمابی ش بدلی ل برخ ی م وارد ف وق ب ا چنی ن رون دی در کش ور روب رو بوده اس ت] 7[. یک ی دیگ ر از نتای ج حاص ل ای ن پژوه ش، مش اهده هم کاری گروه ی بی ن پژوهش گران ایران ی در خصــوص تحقیــق و تدویــن مقــالات در حــوزه ارگونومــی اســت .آنگون ه ک ه از نتای ج ب ر می آی د، هم کاری پژوهش گران از وضعی ت نس بتاً مطلوب ی برخ وردار بودهاس ت، ب ه ط وری ک ه در بی ش از 60 درصــد از مقــالات، اثــر پژوهشــی ماحصــل همــکاری بیــش از س ه نف ر از محققی ن و پژوهش گران کش ور ب وده اس ت ک ه نش ان از آگاهــی نویســندگان نســبت بــه مزایــای همــکاری گروهــی و ارتباط ات مؤث ر علم ی بی ن نویس ندگان دارد. ناگفت ه نمان د چنی ن ویژگــی در پژوهشــگران از ویژگیهــای لازم و مثبــت بــرای آنــان قلم داد ش ده و برخ ورداری از خصوصیت ی مانن د انعط اف پذی ری کــه لازمــه همــکاری در گروههــای علمــی اســت، موجــب بهبــود عملکــرد و رضایــت شــغلی در آنــان خواهــد بــود] 12[. شــایان ذک ر اس ت ک ه نتای ج مطالع ه حاض ر مش ابه و همس و ب ا مطالع ه عل یگل و هم کاران نی ز بـوده اس ت] 01[.
بررســی تعــداد کلیــد واژههــا، نشــان از همخوانــی مناســب بــا دســتورالعمل های نــگارش مقــالات علــوم پزشــکی دارد بــه طــوری کــه 78/73 درصــد از کلمــات کلیــدی) 166 مــورد( مق الات ارگونوم ی چ اپ ش ده ط ی ب ازه زمان ی م ورد بررس ی ،دارای 3 تــا 5 کلمــه بــوده اســت. امــا همخوانــی کلیــد واژههــا بــا اصطاحنامــه پزشــکی فارســی و اصطاحــات مــش) MeSH:
Medical Subject Headings( موضوعــی اســت کــه نیازمنــد بررســی اســت. در مطالعــه بیگدلــی و همــکاران کــه در میــان مج ات علم ی پژوهش ی فارس ی دو ح وزه پای ه و بالین ی انج ام پذیرف ت، نشـان دادن د ک ه اکث ر کلی د واژهه ا از انطب اق نس بی برخ وردار هس تند و قری ب ب ه ی ک پنج م واژهه ا فاق د همخوان ی بــا اصطاحنامــه پزشــکی اســت]13[. چنیــن شــرایطی بازیابــی مطال ب را ب رای کارب ران دش وار خواه د ک رد] 14[. بررس ی ح وزه موضوعــی مقــالات ارگونومــی از حیــث توجــه بــه ابعــاد جســمی ،روان ی، اجتماع ی ط ی ب ازه زمان ی م ورد نظ ر نش ان داد ک ه بع د جس می، از جمل ه بررس ی اخت الات اس کلتی-عضانی در نواح ی مختلــف بــدن، از بیشــترین ســهم در تحقیقــات ارگونومــی)7/45 درص د( برخ وردار ب وده اس ت. احتم الاً یک ی از دلای ل ای ن ام ر آن اســت کــه بررســی و تشــخیص ســامتی در بعــد جســمی بــا توج ه ب ه وج ود ابزاره ای مختل ف س نجش و نم ود آن در بررس ی ظاهــری افــراد، بــرای محققیــن بســیار آســان تر از ســایر ابعــاد س امتی مانن د بع د روان ی و اجتماع ی می باش د. ای ن موض وع را میت وان ب ه اینگون ه گف ت ک ه وضعی ت خ وب و مطل وب در بع د جس می نش ان و نم اد خارج ی و ظاه ری س امت میباش د ک ه کام اً قاب ل مش اهده و بررس ی میباش د ام ا ابع اد دیگ ر س امت ماننــد بعــد روانــی و اجتماعــی بعــد پنهــان و غیرقابــل مشــاهده می باشــد و نیــاز بــه بررســی های عمقــی و دقیــق اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در ســالهای اخیــر محیــطکار بهعنــوان مکانــی مناس ب ب رای ارتق اء س امت م ورد توج ه ق رار گرفت ه و اعتق اد ب ر آن اس ت ک ه عوام ل روان ی و اجتماع ی مانن د کمی ت و کیفی ت رواب ط و ی ا ب ه عب ارت دیگ ر س رمایه اجتماع ی نق ش مهم ی در ارتقــاء ســامت بــازی میکننــد] 15[. بدیــن ترتیــب یافتههــای ایــن مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه محققــان فعــال در حــوزه ارگونوم ی، در س الهای اخی ر بیش ترین توج ه را ب ه بع د جس می س امت نی روی کار معط وف نم وده و از توج ه ب ه س ایر ابع اد مؤث ر و مه م س امت مانن د بع د روان ی و اجتماع ی غفل ت ورزیدهان د.
در مقال ه Piotrowski ب ا موضـوع روانشناس ی س امت کار نی ز کــه بــه روش تحلیــل محتــوا در میــان کلیــه مقــالات منتشــره از س وی انجم ن روانشناس ی آمری کا ط ی س ال های 1996 ت ا 2102 انج ام پذیرف ت، آم ده اس ت ک ه س امت روان ی نیروه ای کار از جمل ه موضوعات ی اس ت ک ه در تحقیق ات روانشناس ی م ورد غفل ت و ک م توجه ی ق رار گرفت ه اس ت] 16[. تحقیق ات انج ام ش ده در ح وزه س امت کارکن ان در کش ورهای در ح ال توس عه نی ز از ک م توجهــی بــه بعــد اجتماعــی و روانــی نیروهــای کار حکایــت دارد 17][. بدیــن ترتیــب نتایــج مطالعــات فــوق ضمــن همخوانــی بــا یافتهه ای ای ن مطالع ه از اهمی ت توج ه ب ه دیگ ر ابع اد س امت در کنــار ســامت جســمی حکایــت دارنــد. نتایــج نشــان داد کــه 43/8 درصــد از مطالعــات در حــوزه مطالعــات ســازمانی-مدیریتی انجــام گرفتــه اســت.توجه بــه ضــرورت ایــن مطالعــات و اســتفاده از نتای ج حاص ل از آنه ا میتوان د باع ث بهب ود ش رایط محیط ی کار و افزای ش رضایتکارکن ان ش ود. همچنی ن بازبین ی و نظ ارت بــر نظامهــای مدیریتــی اثــرات مثبتــی نیــز بــر بهبــود عملکــرد کارکنـان خواهـد داشـت] 18, 19[. همچنی ن هـدف نهایـی ای ن مطالع ات را می ت وان، هدفمن د ش دن فعالیته ا، تعه د مدیری ت و کارکنــان در خصــوص نقشهــا و مســئولیت های خــود، تأمیــن مناب ع م ورد نی از ب رای بهب ود وضعیته ای کاری و ارتق ا س امت و کاهــش حــوادث ناشــی از کار در محیطهــای کاری دانســت.
توزی ع مق الات ارگونوم ی منتش ره در ارتب اط ب ا سـامت نی روی کار بــه تفکیــک نــوع مطالعــه نشــان داد کــه بیشــتر تحقیقــات انج ام ش ده، از ن وع مطالع ات توصیف ی، تحلیل ی، مقطع ی، م ورد شــاهدی، گذشــته نگــر بودهانــد) 76/77 درصــد( حــال آنکــه مطالع ات مداخل های علیرغ م اهمی ت بس یار تنه ا 6/15 درص د از تحقیق ات ای ن حـوزه را بـه خ ود اختصـاص دادهانـد. بـه عب ارت دیگـر بایـد گفـت کـه، گرچـه انجـام تحقیقـات صرف اً ب ا تاکی د بــر جمــع آوری اطاعــات در خصــوص عوامــل زیــانآور و انتشــار اطاعــات آن میتوانــد یــک دلیــل قانــع کننــده بــر اهمیــت موضوع ات مختل ف در محی ط کار و از جمل ه ارگونوم ی باش د ام ا هــدف گــذاری و تــاش در جهــت افزایــش ســهم پژوهشهــای مداخلــه ای در حــوزه ارگونومــی ضــروری بــه نظــر می رســد .صاحبنظـران ب ر ای ن عقیدهانـد کـه تحقیق ات توصیف ی تحلیل ی میتواننــد بــا تأثیــر مثبــت در ظرفیــت ســازی و تغییــر نگــرش و سیاس ت در کش ورهای درح ال توس عه، ب ا پیامده ای مطلوب ی در خصـوص سـامت نیـروی کار و بهداشـت حرفـه ای هم راه باش ند 17], 02, 21[. البت ه فرات ر از م وارد ف وق ش ایان ذک ر اس ت ک ه ،ب ه منظ ور رویاروی ی ب ا عوام ل زی انآور ش غلی از جمل ه عوام ل ارگونومــی و تحقیقــات در ایــن حــوزه در کشــورهای در حــال توس عه، ن ه تنه ا نی از ب ه ن وآوری در ف ن آوری و مداخ ات بلک ه نیازمن د پیش رفت و تح ول مؤسس ات و نهاده ای قانون ی در چنی ن کش ورهایی هس تیم] 22, 23[. گفتن ی اس ت ک ه عوام ل زی ان آور موج ود در ح وزه س امت نی روی کار و بهداش ت حرف ه ای، پدیده ای چندعلتـی اس ت کـه براس اس یافتههـای پژوهش ی، رویاروی ی ب ا آن نیازمن د انج ام مداخ ات پیچی ده در حوزهه ای مختل ف اس ت 24][. شــاید محدودیــت اطاعــات و آگاهــی پژوهشــگران حــوزه بهداشــت حرفــه ای و ســامت نیــرویکار در خصــوص مطالعــات مداخلــه ای نســبت بــه ســایر رشــته های علــوم پزشــکی )ماننــد داروســازی، پزشــکی، پرســتاری، علــوم آزمایشــگاهی( میتوانــد دلیل ی برای ن موض وع باش د. همچنی ن نبای د زمانب ر ب ودن، ب ار مال ی و مش کات حاک م برانج ام مطالع ات مداخل های در خ ارج از محیــط آزمایشــگاهی وکلینیکــی ماننــد محیطهــای صنعتــی را از نظ ر دور داش ت. از جمل ه محدوی ت ه ای مطالع ه حاض ر می ت وان ب ه چن د وجه ی ب ودن برخ ی مق الات پژوهش ی اش اره ک رد ک ه ایــن امــر موجــب دشــواری در تفکیــک دقیــق عوامــل زیــان آور محیــط کار از هــم میشــد. همچنیــن بــه احتمــال قریــب بــه یقی ن بخ ش قاب ل ماحظ های از پژوهشه ا و مق الات ارگونوم ی در س ایر مج ات )غی ر از 5 نش ریه تخصص ی م ورد نظ ر(، مانن د مجــات دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــه چــاپ رســیدهاند کــه ای ن ام ر موج ب ک م ش ماری و از دس ت رفت ن برخ ی اطاع ات ذیقیمـت شـده اس ت .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نتیجه گیری
یافتهه ای ای ن تحقی ق از رش د مثبت ی در انتش ار مق الات ارگونومی ط ی دهـه اخیـر و در عی ن حـال از همـکاری نسـبتاً مطلوب ی در می ان پژوهش گران ای ن ح وزه حکای ت داش ته اس ت. همچنی ن ب ه نظ ر میرس د تاکی د بس یار ب ر بع د جس می س امت در مطالع ات ارگونومیک ی موج ب غفلـت از دیگـر ابعـاد سـامت اعـم از ابع اد روان ی و اجتماع ی در نیروه ای کار ش ده اس ت. بیش تر تحقیق ات صورتگرفتــه در حــوزه ارگونومــی از نــوع مطالعــات توصیفــی ،تحلیل ی و مقطع ی ب وده و مطالع ات مداخل های کمتری ن س هم را ب ه خ ود اختص اص دادهان د.
Ghahnaviyeh H, Movahedi F, Yarmohamadian M, Ajami S. Content and Citation Analysis of Articles Published in the Journal of “Health Information Management”. Health Inf Manag. 2011;8(1):82-92.
Okhovati M, Bazrafshan A, Bazrafshan M, Malekpour Afshar R. 10 Years Citation Analysis Of Dentistry Theses And Selected Scholarly Papers At Kerman University Of Medical Sciences. Payavard Salamat. 2014;8(1):1-12.
Vara N. A Study on the Publication Status and Growth Rate of Scientific Journals in Iran. Rahyaft. 2015;25(3):91-8.
Mooghali A, Alijani R, Karami N, Khasseh A. Scientometric analysis of the scientometric literature. Int J Inf Sci Manag. 2012;9(1):19-31.
Arghami S, Pouyakian M, Mahdizadeh N, Mohammadgholiha S. A
REFERENCES
Aminpour F. The influence of Iranian scientific journals in disseminating medical information. J Res Med Sci. 2012;17(2):171-5. PMID: 23264793Yao Q, Chen K, Yao L, Lyu PH, Yang TA, Luo F, et al. Scientometric trends and knowledge maps of global health systems research. Health Res Policy Syst. 2014;12(1):26. DOI: 10.1186/1478-4505-12-26 PMID: 24903126Ghazimirsaeid S, Kolbadi Nejad K, Momtazan M, Mohammadi M. Citation and content analysis of Journal of Payavard Salamat. J Mod Med Inf Sci. 2015;1(2):22-32.
Ponnudurai R, Thilakar S. Mapping of Crop Science Research Output: A Scientometric Analysis. J Adv Libr Inf Sci. 2013;2(3):134-7.
21. PMID: 15514227Nnadi U, El-Hassan Z, Smyth D, Mooney J. Lack of proper safety management systems in Nigeria oil and gas pipelines. Loss Prev Bull. 2014;2(237):27-34.
Santos G, Barros S, Mendes F, Lopes N. The main benefits associated with health and safety management systems certification in Portuguese small and medium enterprises post quality management system certification. Saf Sci. 2013;51(1):29-36.
Wesseling C, Aragon A ,Morgado H, Elgstrand K, Hogstedt C, Partanen T. Occupational health in Central America. Int J Occup Environ Health. 2002;8(2):125-36. DOI: 10.1179/107735202800339028 PMID: 12019679Wesseling C, Aragon A, Elgstrand K ,Flores R, Hogstedt C, Partanen T. SALTRA: a regional program for workers’ health and sustainable development in Central America. Int J Occup Environ Health. 2011;17(3):223-9. DOI: 10.1179/107735211799041878 PMID: 21905390Sass R. The dark side of Taiwan’s globalization success story. Int J Health Serv. 2000;30(4):699-716. DOI: 10.2190/KFFC-WNR1-FPUB-7P86 PMID: 11127019LaDou J. International occupational health. Int J Hyg Environ Health. 2003;206(4-5):303-13. DOI: 10.1078/1438-4639-00226 PMID: 12971685Harma M, Viikari-Juntura E, O’Donoghue-Lindy L. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health: 40 years of innovative research with societal impact in the field of occupational health. Scand J Work Environ Health. 2015;41(5):421-4. DOI: 10.5271/sjweh.3516 PMID: 26244564survey on ergonomics research trend in Iran based on papers published in scientific Persian-language journals during 2013 to 2015. The 2nd International Iranian Ergonomics Conference; 19-21 October; Shiraz, Iran: Shiraz University of Medical Sciences; 2016. p. 28.
Aligol M, Amanollahi A, Farshad A. Citation and quantitative analysis for articles of scientific- research journal of “SALAMAT KAR- E- IRAN”, Tehran University of Medical Sciences. Iran Occup Health J. 2011;8(3):1-0.
Hassanzadeh Rangi N, Khosravi Y. Content and trend analysis of articles published in a key journal on human factors and ergonomics during 2005-2014. J Ergon. 2015;3(2):44-53.
Ahmadizadeh M, Ghahvehchi F, Zarqami M. Personality Characteristics: Comparing Two Groups of Strong and Weak Researchers. J Mil Med. 2014;16(1):29-35.
Bigdeli Z, Eslami A ,Marofzadeh A. Keywords medical literature Persian Farsi to what extent are consistent with medical terminology? National Stud Libr Inf Organ. 2015;1(26):113-24.
Khosravi A, Poosh Z, Arastoupour S. The Efficiency of Pubmed Query Refinement Suggestions in Comparison with MESH Terms: A Bushehr Medical Specialists Viewpoint. J Inf Proc Manag. 2015;30(3):697-717.
Faraje H, Youzbashi A, Shateri K, Akbari M. clarifyng nurses’ mental health based on organizational social capital theory. J Nurs Midwifery Urmia Univ Med Sci. 2014;12(6):454-66.
Piotrowski C. Occupational health psychology: Neglected areas of research. J Instr Psychol. 2012;39(3):189-91.
Nuwayhid IA. Occupational health research in developing countries: a partner for social justice. Am J Public Health. 2004;94(11):1916-
Monitoring One Decade of Scientific Output
Regarding Occupational Health with Emphasis on
Ergonomics Researches
Aram Tirgar 1, Seyed Ehsan Samaei 2, *
Associate Professor, Mobility Impairment Research Center, Health Research Institute,
Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
MSc of Occupational Health Engineering, Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
9001524910

* Corresponding author: Seyed Ehsan Samaei, MSc of of Occupational Health Engineering, Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: Content analysis is amongst common methods of scientific research of journals. According to the paucity of such studies in the ergonomics scope and the need for information on the direction and characteristics of conducted research and in order to gain more detailed plans, this study aimed to perform a content analysis of scientific outputs regarding occupational Health with an emphasis on ergonomics.
Methods: This cross-sectional study was conducted on articles published by Persian and interior Latin journals with a minimum track record of 3 years for a period of 10 years, from 2005 to 2015. Data were collected via a researcher-made checklist, using census and based on the content analysis method.
Results: The extracted data, from 927 articles during the period of 10 years, from 5 specialized journals, showed that the largest share of researches was related to the ergonomics scope (24.27%). The main research tools used in ergonomics articles were questionnaires (69.77%). Based on the types of studies, only 15.55% of ergonomic researches were based on interventional studies.
Conclusions: Articles with the subject of ergonomics have increased over the past decade. Most research has been conducted with an emphasis on physical health; however, psychological and social aspects of health have been somewhat neglected. Most research in ergonomics scope was descriptive, analytical, and cross-sectional. In this regard, more attention should be paid to interventional studies.
15354-7236

Original Articl
e

Original


دیدگاهتان را بنویسید