مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 3_Issue 9_Pages 107-138-1

براي مشتري ايجاد شود تا براي برطرف كردن كمبودهاي شناساييشده مشتري بـه مشـتريمنتقل شود. در طول اين فرايند دانش مشتري افزايش مي يابد. گيبرت و والت ژيب[9] در الگوي خود با عنوان مفهوم مديريت دانش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 3_Issue 9_Pages 41-68-1

بيرون در مقابل درون طبق پژوهشهاي كويين و همكاران (1991)، با توجه به دو جنبه ذكر شده، چهار گونه فرهنگي معرفي مي شوند[19]: فرهنگ عقلايي، فرهنگ توسعه اي، فرهنگ گروهي و فرهنگ سلسله مراتبي. جدول Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JITM_Volume 3_Issue 9_Pages 69-88-1

منابع مديريتنسانيا عملكردهاي استراتژيك منابع مديريتنسانيا فناوري اطلاعات سایت منبع عملكردهاي عملياتي در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشدJITM_Volume 3_Issue 9_Pages 1-20-1

چه عواملي را بر كيفيت محتوا تاثيرگذار ميدانيد؟ چه عواملي را در كيفيت امور آموزشي حائز اهميت ميدانيد؟ وجود چه ويژگيهايي در كلاس مجازي انتظارات شما را از برگزاري آنها برآورده ميكند؟ (آيا انتظارات شما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 363-384-1

رفتاهاي نگهداري رفتارهاي مصرف مصرف انرژي در اياب و ذهاب استفاده از انرژي هاي سبز (نگرش و رفتار مصرف كنندگان) هنجارهاي اجتماعي (مانند خجالت از رفتار خاص، باكلاس دانستن رفتاري خاص) استانداردهاي فرهنگي (رفتارهاي پسنديده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 301-324-1

جي. رايت فارستر، پوياييهاي سيستم را در اواسط قرن بيستم، براي فهم رفتار وابسته بـه زمـانسيستمها توسعه داد. پوياييهاي سيستم، نه تنها به فهم سـاختارها و پويـايي هـاي سيسـتمهـايپيچيده كمك ميكند، بلكه روش مدلسازي را Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 325-344-1

جدول 1. هفت گروه اصلي شاخص اندازهگيري خدمات همراه با تعاريف هريك از آنها تعاريف گروهها رديف اين گروه شامل صفتهايي است كه براي اندازه گيري ويژگي هاي مرتبط با سازمان فراهم كنندة خدمات ابري Read more…

By 92, ago