مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (3430)

4-4- آزمون فرضيات:25-1- مقدمه25-2- مروري مختصر بر هدف، مسئله و چگونگي كار25-3- نتايج آزمونها25-4- بحث25-5- نتيجه گيري25-6- پيشنهادات2فهرست منابع و مآخذ2پرسشنامه2 مقدمه نيروي انساني مهمترين ركن يك سازمان است و موفقيت يا عدم موفقيت سازمان، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (3441)

1-2)سلول زايا در پستانداران31-3)اسپرماتوژنز51-4)تنظيم هورموني اسپرماتوژنز61-5)بافت شناسي بيضه81-5-1)لوله هاي مني ساز (Seminiferous tubules)91-5-2)سلول هاي مني ساز91-5-3)سلول هاي سرتولي121-5-4ترشحات برون ريز و درون ريز131-5-5)بافت بينابيني141-5-6)مجاري داخل بيضه اي141-5-7)مجاري تناسلي خارج كننده151-5-8)غدد ضميمه (Accessory glands)161-6)گياه پنيرک161-6-1)شکل ظاهري161-6-2)ترکيبات171-6-3)کاربرد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (3431)

4-8- رنگيزه کاروتنوييد گلبرگ……………………………………………………………………………………………………364-9- کلروفيل a………………………………………………………………………………………………………………………..374-10- کلروفيل b………………………………………………………………………………………………………………………384-11- کلروفيل کل…………………………………………………………………………………………………………………….394-12- شمارش باکتري محلول گلجا…………………………………………………………………………………………….414-13- شمارش باکتري انتهاي ساقه……………………………………………………………………………………………..424-14- اندازه گيري اتيلن…………………………………………………………………………………………………………….444-15- پراکسيداسيون ليپيدها MDA (مالون دي آلدئيد)………………………………………………………………..474-16- آنزيم هاي آنتي اکسيداني………………………………………………………………………………………………….484-16-1- سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD)…………………………………………………………………………………….484-16-2- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (3432)

1-2-1- تنشهاي موثر در خرابي استاتور31-2-2- تنشهاي موثر در خرابي روتور41-3 – بررسي عيوب اوليه در ماشين هاي القايي71-3-1- عيوب الكتريكي اوليه در ماشينهاي القايي81-3-2 عيوب مكانيكي اوليه در ماشينهاي القايي14فصل دوم مباني نظري و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (3411)

3-7- شن و ماسه در آسفالت323-8- مطالعه بازار33فصل چهارم- ارزيابي مالي- اقتصادي طرح364-1- هزينه‌هاي سرمايه‌اي364-1-1- سرمايه‌گذاري ثابت364-1-2- سرمايه‌ در گردش434-2- هزينه‌هاي بهره‌برداري444-3-قيمت فروش محصولات494-4- ساير اطلاعات واردشده در نرم‌افزار494-5- ارزيابي مالي طرح524-6- قيمت تمام‌ شده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (3422)

2-2سابقه تاريخي182-3ساختار شبکه هاي عصبي مصنوعي182-4مباني محاسباتي شبکه هاي عصبي مصنوعي212-4-1لايه ورودي222-4-2لايه پنهاني222-4-3لايه خروجي222-4-4عناصر محاسباتي يک نرون242-4-5معرفي برخي از توابع انتقال خطي و غيرخطي قابل استفاده در شبکه عصبي262-4-5-1تابع انتقال Hard limit262-4-5-2تابع انتقال خطي262-4-5-3تابع انتقال Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (3414)

فصل سوم : مروري بر نتايج آزمايش مبناء………………………………………………………………………………………443-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..453-2-مقاومت فشاري متوسط نمونه ها…………………………………………………………………………………………45 3-3- نحوه ساخت تيره ها و درصد آرماتور آن ها …………………………………………………………………………453-3-1-نحوه آماده کردن تيرهاي بتني جهت بارگذاري …………………………………………………………………..463-4-بررسي نتايج آزمايش ها و تجزيه Read more…

By 92, ago