مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (3425)

3-6-2 دوربين مخصوص تصويربرداري403-6-3 کامپيوتر403-6-3-1 سخت افزار403-6-3-2 نرم افزار403-6-4 روش کار با MWM413-6-4-1 مرحله سازش با محيط (Habituation)423-6-4-2 مرحله آموزش423-6-4-3 مرحله ارزيابي حافظه کوتاه مدت433-6-4-4 مرحله ارزيابي حافظه طولاني مدت433-6-5 آناليز آماري44فصل چهارم: نتايج و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (3436)

6-1-قلمرو تحقيق :81-6-1-قلمرو زماني تحقيق :82-6-1-قلمرو موضوعي تحقيق :83-6-1-قلمرو مكاني تحقيق :87-1-واژه ها و اصطلاحات:8فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق1-2- مقدمه112-2-ادبيات نظري تحقيق111-2-2-عوامل تشكيل دهنده حقوق صاحبان سهام :112-2-2-انواع اندوخته‌‌ها :123-2-2-محل تامين اين اندوخته‌‌ها :124-2-2-بازده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (3437)

5-3 يافته ها765-4- نتيجه گيري795-5- ارائه راهبرد و سياست :79منابع فارسي81Refrencese82تصوير شماره 1: حبابهاي نامريي احاطه کننده انسان17تصوير شماره2 :فضاي شخصي ادوارد هال18تصوير شماره 3: فضاي شخصي19تصوير شماره4: فضاي شخصي .19تصوير 5: يک مدل مفهومي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3427)

2-15 آنتروپي622-16 هرس درخت تصميم توليدشده642-17 شبکه عصبي مصنوعي65 سایت منبع 2-18 ماتريس تداخل692-19 واسط K-FOLD CROSS VALIDATION722-20 قوانين انجمني742-21 مرور ادبيات و سوابق مربوطه752-22 خلاصه فصل76فصل سوم فرايند داده کاوي، معرفي و ارزيابي الگوريتم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (3438)

3-5-3- روش آرانگو(1969Arango,)353-5-4- چود هاري (Choudhury, 2002)363-6- روش شبه ديناميک423-6-1- استيدمن و زنگ ( steedman- zeng , 1990 )423-6-2- چودهاري- نيمبا لکاري (Choudry-nimblakar 2005)443-7- آناليز بر پايه جابجايي453-8- مقايسه فشار خاک لرزه اي محاسبه شده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3428)

1-6-3-کاربردهاي ديگر کامپوزيت ها…………………………………………………………………161-8-4- ساخت کامپوزيت……………………………………………………………………………….171-8-5-روش هاي ساخت نانوکامپوزيت……………………………………………………………….181-9-کاربرد تکنولوژي غشا…………………………………………………………………………….191-10-محورهاي اصلي کاربرد غشاها…………………………………………………………………191-10-1صنعت آب و فاضلاب………………………………………………………………………….191-10-2-صنايع غذايي…………………………………………………………………………………..201-10-3-صنايع دارويي و پزشکي……………………………………………………………………..201-10-4-تصفيه هوا و خالص سازي گازها……………………………………………………………201-10-5-کاربردهاي ديگر………………………………………………………………………………211-11-غشاهاي بستر آميخته……………………………………………………………………………..211-12-انواع غشاها……………………………………………………………………………………….221-13-مدل حلاليت نفوذ………………………………………………………………………………….221-14-تجهيزات لازم بررسي ساختار Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3439)

8-1. مفاهيم و واژگان اختصاصي109-1. روش‌شناسي باکس ـ جنکينز11فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق1-2. مقدمه132-2. تعريف سود151-2-2. کاربردهاي سود پيش‌بيني شده161-1-2-2. کمک به ارزيابي توان سودآوري واحد تجاري162-1-2-2. تعيين ارزش يک دارايي173-1-2-2. بررسي ريسک سرمايه‌گذاري Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (3429)

جدول نمرات خام آزمودني ها ازآزمون پرخاشگري معدلي91جدول بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي93جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان دوم و پنجم ابتدايي94جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان سوم و چهارم Read more…

By 92, ago