مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (3444)

4-2- نتايج عملکرد موتور494-3- نتايج آلايندگي موتور70فصل 5: جمع بندي و پيشنهادها865-1- جمع بندي875-2- پيشنهادها88مراجع89فهرست اشکالشکل (2-1) ساختار يک مولکول تري‌گليسيريد10شکل (2-2) درصد تغييرات توان ترمزي، مصرف سوخت ويژه و راندمان حرارتي روغن‌هاي گياهي و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (3445)

انتخاب نوع فرآيند بهينه سازي …………………………………………………………………………….48 ريفرمينگ کاتاليستي …………………………………………………………………………………………..50 شبيه سازي واحد ريفرمينگ …………………………………………………………………………………52 شبيه سازي واحد تثبيت بنزين ……………………………………………………………………………..53فصل چهارم: نتايج و بحث4-1- محصولات توليدي ………………………………………………………………………………………………………………56 نفت سفيد ………………………………………………………………………………………………………….57 بنزين ………………………………………………………………………………………………………………..584-2- محاسبات اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………………….59 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3443)

4-4- نحوه ورود کتتر به شريان آئورت67فصل پنجم: حل جريان در هندسهي ساده ……………………………………………………69فصل ششم: تحليل نتايج …………………………………………………………………………….776-1- شرايط مرزي79 سایت منبع 2-6- مشخصات سيال926-3- مطالعات شبکه936-4- بررسي رژيم جريان در آئورت1036-5- سخت‌افزار مورد استفاده1036-6- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3435)

3-4- استخراج DNA 42نتايج 48نتايج شناسايي گونه ها 59بحث 68Abstract 78منابع و مآخذ 79فصل اولمقدمهمقدمه مطالعات بيولوژي خاک شامل باکتري ها، جانوران، آغازيان و قارچ ها خاک است. از آنجا که بررسي‌هاي مربوط به فعاليت Read more…

By 92, ago