مــواد و روشهــا: ایــن پژوهــش مطالعــه ای مداخلــه ای از نــوع نیمهتجربــی بــود کــه بــرای تعییــن تعــداد نمونــه از رابطــه زیــر اس تفاده ش د ک ه در آن ب ا توج ه ب ه مطالع ات مش ابه] 7[ و 5/4 = d ب ود ک ه ب ا در نظ ر گرفت ن خط ای ن وع اول 5 درص د و ت وان آزم ون 80 درص د و ب ا در نظ ر گرفت ن 10 درص د ری زش نمون ه تع داد نمون ه لازم ب رای هرک دام از گروهه ای ش اهد و کنت رل 05 نف ر بدس ت آم د. ب ا توج ه ب ه پراکندگ ی بیمارس تانها در س طح اســتان و عــدم امــکان نمونهگیــری از کل بیمارســتان ها پرســنل پرســتاری و مامایــی بیمارســتان امــام خمینــی الشــتر بــه عنــوان گــروه مداخلــه و بیمارســتان شــهدای عشــایر بــه عنــوان گــروه کنت رل در نظ ر گرفتــه ش د و از ه ر ک دام از ای ن بیمارس تان ها 50 نف ر ب ه روش تصادف ی س اده ب ه عن وان نمون ه انتخ اب ش دند .معی ار ورود ب ه مطالع ه داش تن حداق ل یکس ال س ابقه کار و معی ار خ روج ع دم تمای ل ب ه ادام ه هم کاری ی ا دارا ب ودن اختا له ای خــواب بــود. همچنیــن لازم بــه ذکــر اســت کــه جهــت رعایــت اص ول اخاق ی قب ل از مطالع ه ه دف از انج ام پژوه ش ب ه ص ورت کام ل توضی ح داده ش د و اف رادی ک ه تمای ل خ ود را اع ام کردن د بــا امضــای فرمهــای رضایتنامــه وارد پژوهــش شــدند. همچنیــن ب رای اف راد ای ن ح ق درنظ ر گرفت ه ش د ک ه در ه ر مرحل ه از انج ام پژوه ش در ص ورت ع دم تمای ل ب رای ادام ه هم کاری از پژوه ش خ ارج ش وند. جه ت س نجش کیفی ت خ واب آزمودنیه ا از پرسش نامه زی ر اس تفاده ش د:
پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ) PSQI(
شــاخص کیفیــت خــواب پیتزبــورگ توســط دانیــل جــی بایســی و همکاران ش) 1989( ب رای اندازه-گی ری کیفی ت خ واب س اخته ش ده اس ت. ای ن مقی اس خودگزارش ی قلمروه ای متع ددی دارد کــه شــامل 7 مؤلفــه می باشــد. مولفههــا عبارتنــد از: 1- کیفیــت ذهنــی خــواب ،2- مــدت زمــان خــواب 3- تأخیــر در خــواب 4- کفای ت خ واب 5- اخت ال خ واب 6- اس تفاده از داروی خ واب آور 7- اختــال عملکــرد روزانــه] 17[. ایــن پرسشــنامه شــامل 81 ســئوال خودســنجی اســت کــه ترکیبــی از 7 مؤلفــه هســتند و دامنــهٔ هریــک از آنهــا از 0 تــا 3 متغیــر اســت. در همــه مــوارد نمــره 0 یعنــی هیــچ مشــکل خوابــی بــرای ایــن فــرد وجــود نــدارد، در حالیکــه نمــره 3 چندیــن مشــکل را نشــان میدهــد . نمرهه ای 7 مؤلف ه ک ه باه م دیگرجم ع ش وند ب ازده، ی ک نم ره کل ی محس وب میگ ردد، ب ا ی ک دامن ه از نق اط 21-0، نم ره 0 نش ان دهن ده هی چ گون ه مش کل خ واب و نم ره 21 نش ان دهن ده چندی ن مش کل در تمام ی محدوده هاس ت. روای ی و پایای ی ای ن پرسش نامه 73/0 و 74/0 گ زارش ش ده اس ت و نقط ه ب رش نی ز
5 درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه نمرههــای بالاتــر از ایــن نمــره نشــاندهنده نامطلــوب بــودن کیفیــت خــواب اســت] 7, 81[.
09719997

9
69047949719997

ه ر دو گ روه ب ه ای ن پرسش نامه پاس خ دادن د. مداخل ه آموزش ی بر روی گ روه مداخل ه انج ام گرف ت و ی ک م اه بع د از مداخل ه دوب اره ه ر دو گ روه ب ه پرسش نامه پیتزب ورگ پاس خ دادن د. مداخل ه در 6 جلس ه آموزش ی 60 دقیق های ب ه م دت س ه هفت ه ب ا اس تفاده از شــیوه ســخنرانی، بحــث گروهــی، پرســش و پاســخ و پمفلتهــای آموزش ی توس ط ی ک نف ر کارش ناس آم وزش بهداش ت و ی ک نف ر روانش ناس اج را ش د. خاص های از برنام ه آموزش ی در ج دول 1 آم ده اس ت.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 4، زمستان 1395بابامیری و همکاران

یافته ها
اطاعــات مربــوط بــه متغیرهــای دموگرافیــک دو گــروه و آزمــون همگ ن ب ودن ای ن متغیره ا در دو گ روه در ج دول 2 آم ده اس ت.
نتایــج جــدول 2 نشــان میدهــد کــه از لحــاظ متغیرهــای دموگرافی ک دو گ روه همگ ن هس تند و تف اوت معن یداری بی ن آنهــا وجــود نــدارد.
جه ت بررس ی فرضیهه ا از آزم ون ت ی مس تقل اس تفاده ش د ک ه نتای ج در ج دول 3 و 4 آم ده اس ت.
جدول 1: اهداف و روش های مورد استفاده جلسات آموزشی
جلساتاهداف و روش های بکار رفته در هر جلسه
جلسه اولتوجیه و آشنایی و ترغیب همکاری: آشنایی مدرس و شرکت کنندگان با همدیگر و فعالیتهای جلسات گروهی، ارائه قوانین گروه ،آشنایی با انواع اختالات خواب، آشنایی با الگوهای خواب
جلسه دومآشنایی با روش های مدیریت و کنترل خواب: آموزش نحوه ایجاد اختالات خواب و روش های مفید جهت کنترل آنها
جلسه سومآشنایی با استرس و روشهای مدیریت آن: آشنایی نحوه مواجهه با شرایط استرس زا، مدیریت و کنترل هیجانات
جلسه چهارمآشنایی با استرس و روش های مدیریت آن: آموزش تنش زدایی عضانی تدریجی و تصویر سازی ذهنی
جلسه پنجمآشنایی با حمایت اجتماعی: مشخص کردن شبکه های اجتماعی و نحوه کسب حمایت اجتماعی و اثرات آن
جلسه ششممشخص کردن مشکات خواب: مشخص کردن ویژگی ها و عادات خواب در طول یک ماه گذشته، مشخص کردن الگوهای نادرست رفتاری در ارتباط با خواب
جدول 2: مقایسه متغیرهای دموگرافیک در دو گروه مداخله و کنترل
سطح معنی داری کنترل مداخله گروه متغیر
0/051 23/66 ± 7/47 23/60 ± 6/90 سن، میانگین ± انحراف استاندارد
0/851 7/44 ± 6/13 7/95 ± 6/13 سابقه کار، میانگین ± انحراف استاندارد
0/448 تأهل
32 35 متاهل
18 15 مجرد
0/131 شیفت کاری
12 11 ثابت
38 درگردش39
جدول 3: مقایسه میانگین کیفیت خواب قبل و بعد از مداخله
نتیجه آزمون t قبل از مداخله، میانگین ± بعد از مداخله، میانگین انحراف معیار± انحراف معیار
قبل از مداخلهبعد از مداخله t = 4/005 ،P-value = 0/001t = 2/324 ،P-value = 0/123 5/36 ± 2/62 مداخله26/7 ± 34/8
t = 4/005 ،P-value = 0/001t = 2/324 ،P-value = 0/123 10/94 ± 9/49 کنترل63/8 ± 94/9
10
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 4، زمستان 1395بابامیری و همکاران

جدول 4: توزیع پاسخگویان بر اساس وضعیت کیفیت خواب قبل و بعد از مداخله
کیفیت خواب
نتیجه آزمون مک نمار پیش آزمون پس آزمون گروه
مطلوب نامطلوبمطلوبنامطلوب
P-value = 0/125 )40( 20 کنترل62 )25(42 )84(03 )06(
P-value = 0/001 )36( 18 مداخله01 )02(04 )08(23 )46(
براســاس جــدول 3، بیــن میانگینهــای کیفیــت خــواب قبــل از مداخلــه تفــاوت معنــیداری وجــود نداشــته اســت؛ ولــی بعــد از مداخل ه تف اوت بی ن میانگینه ای دو گ روه معن ی دار ش ده اس ت )100/0 = t = 4/005 ،P-value(.
بــر اســاس نتایــج منــدرج در جــدول 4 وضعیــت کیفیــت خــواب در گ روه مداخل ه در پس آزم ون نس بت ب ه گ روه کنت رل بهب ود داش ته اس ت. قب ل از مداخل ه اف راد دارای کیفی ت خ واب مطل وب در گ روه مداخل ه و کنت رل ب ه ترتی ب 18 و 20 نف ر بودن د ک ه بعــد از مداخلــه ایــن تعــداد در گــروه مداخلــه بــه 40 و در گــروه کنتــرل بــه 24 نفــر تغییــر پیــدا کــرده اســت. همانگونــه کــه در جــدول شــماره 4 دیــده می شــود نتیجــه آزمــون مــک نمــار نیــز نش ان دهن ده تغیی ر تع داد اف راد دارای کیفی ت خ واب از نامطل وب ب ه مطل وب در گ روه مداخل ه ب وده اس ت.
بحث
پژوه ش حاض ر ب ه منظ ور بررس ی تأثی ر آم وزش کیفی ت خ واب بــر وضعیــت خــواب پرســتاران بیمارســتان های لرســتان انجــام شــد. نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش روشــهای بهبــود کیفیــت خــواب می توانــد باعــث افزایــش کیفیــت خــواب در پرســتاران گــردد و تعــداد افــرادی کــه کیفیــت خــواب مطلوبــی داشــتند افزایــش پیــدا کــرد. بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه افزایــش کیفیــت خــواب بــر عملکــرد کاری و برقــراری ارتبــاط موثرت ر و عمیقت ر ب ا بیم اران مؤث ر اس ت. نتای ج بدس ت آم ده بــا نتایــج مطالعــات مشــابه در ایــن زمینــه همخوانــی دارد] 91, 20[. پرســتاران در محیطــی مشــغول بــکار هســتند کــه روزانــه اســترس های کاری فراوانــی را متحمــل می شــوند و نیازمنــد پالایــش روانــی بالایــی هســتند بنابرایــن دادن آمــوزش بــه ایــن اف راد در زمین ه راهکاره ای کاه ش ای ن تنش ه ا بس یار کم ک کنن ده اس ت چراک ه می توان د باع ث بهب ود کیفی ت خ واب آنه ا گ ردد. ب ه عن وان مث ال آم وزش در زمین ه کس ب حمایت ه ای اجتماعــی لازم می توانــد در ایــن زمینــه بســیار کمــک کننــده باشــد. حمایــت اجتماعــی هــم می توانــد بــه طــور مســتقیم کاهنــده اســترس های ورودی باشــد و هــم پــس از وارد شــدن اســترس اثــرات آن را بــر فــرد کاهــش دهــد] 21, 22[. در ایــن پژوه ش نی ز بخش ی از آموزش ه ا ب ر روش ه ای کس ب حمای ت اجتماعــی متمرکــز بــود. حمایــت اجتماعــی بــا ایجــاد احســاس تعل ق و وابس تگی ب ه دیگ ران باع ث ایج اد خل ق مثب ت و بهب ود رفتارهــای ســامتی شــده و در نهایــت منجــر بــه ایجــاد عــادات خ واب س الم می ش ود، ب ه ع اوه احس اس اینک ه ف رد دیگ ری وجــود دارد یــا وجــود خواهــد داشــت، از تنهایــی اجتماعــی و احســاس تنهایــی جلوگیــری می کنــد تــا وقایــع پرتنــش را بــه صورتــی ارزیابــی نماینــد کــه جنبــه تهدیدکنندگــی کمتــری داشــته باشــد] 23, 42[.
آمــوزش تنــش زدایــی عضانــی تدریجــی، تصویــر ســازی ذهنــی ،کنت رل هیجان ات و آم وزش اب راز هیجان ات از آموزشه ای دیگ ری بــود کــه صــورت گرفــت. هــم تنــش زدایــی عضانــی تدریجــی و هــم تصویرســازی ذهنــی بــه افــراد کمــک میکننــد تــا تنشهــا و فش ارهای ش غلی را پش ت س ر بگذارن د و ب ا ایج اد فض ای ام ن ذهنــی و روانــی بــه افــراد کمــک میکننــد تــا زودتــر بــه خــواب برونــد. کنتــرل هیجانــات و آمــوزش ابــراز مناســب هیجانــات نیــز کم ک میکن د ت ا اف راد تن ش ش غلی کمت ری را تجرب ه کنن د و در نهای ت درنتیج ه کاه ش تن ش کیفی ت خ واب بالات ری داش ته باش ند.
از محدودیته ای تحقی ق میت وان ب ه انج ام پژوه ش ب ه ص ورت مقطع ی اش اره ک رد. ب ه منظ ور کس ب اطاع ات بیش تر در رابط ه بــا کیفیــت خــواب در پرســنل پرســتاری پیشــنهاد میگــردد کــه مطالع های ب ه ص ورت طول ی در بی ن ای ن پرس نل انج ام ش ود .پیشــنهاد می شــود کــه پرســنل از نظــر ایــن متغیرهــا در طــول م دت مطالع ه م ورد نظ ر بررس ی ش ده و رون د تغیی رات س طح کیفی ت خ واب پرس نل م ورد س نجش ق رار گی رد.
نتیجهگیری
09719997

باتوج ه ب ه اینک ه نتیج ه مطالع ه حاض ر نش ان داد ک ه مداخ ات صــورت گرفتــه میتوانــد باعــث افزایــش کیفیــت خــواب پرســنل گــردد، بنابرایــن لازم اســت کــه بررســی های دوره ای در ارتبــاط بــا کیفیــت خــواب کارکنــان صــورت بگیــرد و در صــورت لــزوم
11
کا سه ا و دورهه ای آموزش ی مرتب ط ب ا افزای ش بهداش ت خ واب ب رای آنه ا برگ زار گ ردد.
سپاسگزاری
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 4، زمستان 1395بابامیری و همکاران

ایــن مطالعــه بخشــی از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد در رشــته آمــوزش بهداشــت مصــوب دانشــکده بهداشــت و مرکــز تحقیقــات عوام ل اجتماع ی مؤث ر ب ر س امت دانش گاه عل وم پزش کی هم دان میباش د و پش تیبانی مال ی آن توس ط معاون ت تحقیق ات و فن اوری دانش گاه انج ام پذیرفت ه اس ت ک ه بدی ن وس یله نهای ت س پاس و قدردان ی از مس ئولین محت رم ب ه عم ل میآی د. از کلی ه مس ؤلین و پرس نل پرس تاری و مامای ی بیمارس تانهای ام ام خمین ی الش تر و ش هدای عش ایر خرمآب اد نی ز ک ه در انج ام ای ن تحقی ق صمیمان ه ب ا پژوهش گران هم کاری داش تند تش کر و س پاس ف راوان ب ه عم ل می آیــد.
2000;10(2):169-83. DOI: 10.1023/A:1009408204694 Ozminkowski RJ, Wang S, Walsh JK. The direct and indirect costs of untreated insomnia in adults in the United States. Sleep. 2007;30(3):263-73. PMID: 17425222Leger D, Guilleminault C, Bader G, Levy E, Paillard M. Medical and socio-professional impact of insomnia. Sleep. 2002;25(6):625-9. PMID: 12224841Alipour F, Sajadi H, Forouzan A, Biglarian A. The role of social support onquality of life of elderly. Soci Welfare Q. 2009;9(3):147-65. 17. Buysse DJ, Reynolds CF, 3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res. 1989;28(2):193-213. PMID: 2748771Genzel L, Dresler M, Wehrle R, Grozinger M, Steiger A. Slow wave sleep and REM sleep awakenings do not affect sleep dependent memory consolidation. Sleep. 2009;32(3):302-10. PMID: 19294950Aghabahmani M. [Effect of psychiatric sleep health training of quality of sleep in patients with insomnia in Public clinics of Fasa university between 1391-92]. Fasa, Shiraz: Fasa University of Medical Sciences; 2011.
Asadnejhad V. [Investigate Effect of sleep health training on quality and quantity of sleep in high school girls adolescents at Frdis, Alborz, 2015]. Alborz: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2015.
Babamiri M, Zahiri A, Morovati Z, Yousefi Afrashte M, Dehghani Y. Evaluation of Factors Affecting Job Burnout in Employees of Regional Electric Company, Kerman, Iran. J Erg. 2016;3(4):39-48.
Babamiri M, Neisi A, Arshadi N, Mehrabizade M, Beshlide Q. Job Stressors and Personality Characteristics as Predictors of Psychosomatic Symptoms at Staff of a Company in Ahvaz. J Psychol Achiev. 2014;4(1):187-208.
Troxel WM, Robles TF, Hall M, Buysse DJ. Marital quality and the marital bed: examining the covariation between relationship quality and sleep. Sleep Med Rev. 2007;11(5):389-404. DOI: 10.1016/j. smrv.2007.05.002 PMID: 17854738Hesam M, Asayesh H, Ghorbani M, Shariati AR, Nasiri H. Perceived social support, mental health and life satisfaction in university students and veterans of government control of Gorgan Town. J Res Nurs. 2013;1(19):34-41.
12
REFERENCES
LeBlanc M, Beaulieu-Bonneau S, Merette C, Savard J, Ivers H, Morin CM. Psychological and health-related quality of life factors associated with insomnia in a population-based sample. J Psychosom Res. 2007;63(2):157-66. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2007.03.004 PMID: 17662752Benington JH. Sleep homeostasis and the function of sleep. Sleep. 2000;23(7):959-66. PMID: 11083605Meisinger C, Heier M, Loewel H, Study MKAC. Sleep disturbance as a predictor of type 2 diabetes mellitus in men and women from the general population. Diabetologia. 2005;48(2):235-41. DOI: 10.1007/s00125-004-1634-x PMID: 15645205Nilsson PM, Roost M, Engstrom G, Hedblad B, Berglund G. Incidence of diabetes in middle-aged men is related to sleep disturbances. Diabetes Care. 2004;27(10):2464-9. PMID: 15451917Schweitzer PK, Engelhardt CL, Hilliker NA, Muehlbach MJ, Walsh JK. Consequences of reported poor sleep. Sleep Res. 1992;21(3):260.
Dogan O, Ertekin S, Dogan S. Sleep quality in hospitalized patients. J Clin Nurs. 2005;14(1):107-13. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2004.01011.x PMID: 15656855Lima PF, Medeiros AL, Araujo JF. Sleep-wake pattern of medical students: early versus late class starting time. Braz J Med Biol Res.
2002;35(11):1373-7. PMID: 12426638Gholamhoseyni N. [Study of effective factors on sleep health in hospitalized patients in Aliyebne Abitaleb hospital wards in Rafsanjan]. Kerman: Kerman Univ Med Sci; 2009.
Nakata A, Haratani T, Takahashi M, Kawakami N, Arito H, Kobayashi F, et al. Job stress, social support, and prevalence of insomnia in a population of Japanese daytime workers. Soc Sci Med. 2004;59(8):171930. DOI: 10.1016/j.socscimed.2004.02.002 PMID: 15279928Lavie P, Kremerman S, Wiel M. Sleep disorders and safety at work in industry workers. Accid Analys Prevent. 1982;14(4):311-4. DOI: 10.1016/0001-4575(82)90043-4 Godet-Cayre V, Pelletier-Fleury N, Le Vaillant M, Dinet J, Massuel MA, Leger D. Insomnia and absenteeism at work. Who pays the cost? Sleep. 2006;29(2):179-84. PMID: 16494085Leger D, Massuel M, Metlaine A, SISYPHE Study Group. Professional correlates of insomnia. Sleep New York Westchester. 2006;29(2):171.
69047949719997

Linton SJ, Bryngelsson L. Insomnia and its relationship to work and health in a working-age population. J Occupat Rehabil.
The Study of Sleep Health Education Effect on Sleep Quality Among Lorestan Nursing Personnel
Mohammad Babamiri 1, Babak Moeini 2, *, Hojat Tahmasian 3, Ghodrat Roshanai 4, Majid Barati 5
Research Center for Health Sciences, Department of Ergonomics, School of Public
Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Social Determinants of Health Research Center, School of Public Health, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

MSc of Health Education, School of Public Health, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
Modeling of Non communicable Diseases Research Center, Department of
Biostatistics and Epidemiology , School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Research Center for Behavioral disorders and Substance Abuse, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
117305522755

* Corresponding author: Babak Moeini, Research Center for Health Sciences, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: In some occupations such as nursing, due to specific job circumstances, sleep quality is poor. Given the importance of sleep quality, this study examined the impact of sleep health education on sleep quality among nurses.
Methods: This was an interventional and quasi-experimental research. The study population included the nursing personnel serving at elected Lorestan university hospitals. Among them, 50 were randomly assigned to a control group and 50 were selected as the intervention group. Data collection was organized according to a questionnaire posing demographical questions as well as Pittsburgh Sleep Quality questionnaire. Training intervention for the intervention group was carried out. Consequently passing 45 days, both control and intervention groups were called out for questionnaire filling. Data analysis was conducted using SPSS software, independent t-test and McNemar’s test. Results: The study results showed that after the intervention training, there was a significant difference in terms of the average sleep score among the personnel of nursing, and after the training intervention, the sleep status of the personnel got improved compared to those of the control group (P ≤ 0.05).
Conclusions: The study results showed that sleep quality-improving skills trainings had an important and decisive impact on the sleep quality of nursing personnel and holding educational courses in this field for personnel can be useful.
123659-7236Original Articl
e

Original

Articl


دیدگاهتان را بنویسید