1-5-2 ريز سيال ساز14
از آنجا که اين دستگاه داراي بخشهاي ورودي متحرک نيست لذا توليد نانوالياف سلولز با اين دستگاه، احتمال کلوخه شدن الياف را نسبت به دستگاه همگن ساز کاهش مي دهد. خميرکاغذ از پمپ تشديد کننده اي که فشار خروجي را بهMPa276 افزايش داده و به همراه مخزني که عمليات تبديل الياف سلولزي به نانو الياف سلولزي را از طريق فشار و نيروي برشي انجام مي دهد عبور مي کند. ميزان کلوخه شدن در اين دستگاه به دليل ايجاد فشار مخالف کمتر از همگن ساز است [هنريکسن و همکاران، 2008]. شکل1-3 تصوير دستگاه ريز سيال ساز مورد استفاده براي توليد نانوالياف سلولز را نشان مي دهد.
شکل1-3 دستگاه ريز سيال ساز

1-5-3 آسيابهاي پرقدرت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اين دستگاه شامل دو صفحه ثابت15 و چرخان16 مي باشد که خمير کاغذ با فشار زياد از شکاف بين اين دو صفحه براي توليد نانوالياف سلولز عبور داده مي شود. اين صفحات داراي برجستگي ها و فرورفتگي هاي بسيار زيادي بوده که تماس الياف با اين صفحات منجر به تبديل شدن آنها به ريزساختار تشکيل دهنده آنها خواهد شد و در ادامه نانو الياف سلولز با افزايش تعداد عبور آنها از بين اين صفحات توليد خواهد شد [نوگي و همکاران، 2009]. عموماً کاربيد سيليسيم با درجه 46 براي توليد اين صفحات مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين کاربيد سيليسيم با درجات مختلف، پيکر بندي و الگوهاي متفاوت ديگر نيز مي تواند براي توليد اين صفحات مورد استفاده قرار گيرد. نگهداري و تعويض صفحات مهمترين مانع براي استفاده از اين دستگاه مي باشد [نوگي و همکاران، 2009]. شکل1-4 تصوير آسياب با قدرت بسيار زياد مورد استفاده براي توليد نانوالياف سلولز را نشان مي دهد.
شکل1-4 آسياب پرقدرت مورد استفاده براي توليد نانوالياف سلولزي
1-5-4 خردکردن انجمادي


دیدگاهتان را بنویسید