3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………….. 51
3-2- متدلوژي تجزيه و تحليل داده هاي تاريخچه اي- رخدادي…………………………………………..52
3-2-1- داده هاي مقطعي…………………………………………………………………………52
3-2-2- داده هاي ترکيبي…………………………………………………………………………53
3-2-3- داده هاي تاريخچه اي- رخدادي…………………………………………………………….54
3-3- معرفي نرم افزار TDA …………………………………………………………………….. 55
3-4- توزيع هاي پارامتريک .. …………………………………………………………………….. 55
3-5- روش هاي توصيفي ناپارامتريک ……………………………………………………………… 56
3-5-1- روش جدول عمر …………………………………………………………………….56
3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول ………………………………………………………. 57
3-5-2- 1- انتقالات واحد ……………………………………………………………58
3-6- مقايسه توابع بقا …………………………………………………………………………… 59
3-6-1- روش اول: تعريف گروه هاي اپيزودها ………………………………………………….. 59
3-6-2- روش دوم: تشکيل آماره هاي آزمون ……………………………………………………..60
3-7- مدل هاي نيمه پارامتريک …………………………………………………………………… 62
3-8- مدل مفهومي و متغيرهاي توضيحي ……………………………………………………………….64
3-9- جامعه و نمونه آماري ………………………………………………………………………. 66
3-10- روش جمع آوري داده ها و اطلاعات …………………………………………………………..66
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………. 68
4-2- تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………………………………..68
4-2-1- تحليل داده ها با روش کاپلان ماير ……………………………………………………69
4-2-2- تحليل داده ها با روش جدول عمر ………………………………………………….. 72
4-3- آزمون فرضيه ها……………………………………………………………………………75
4-4- تجزيه و تحليل خروجي حاصل از مدل کوکس…………………………………………………..75
4-4-1- آزمون فرضيه اول………………………………………. ………………………… 76
4-4-2- آزمون فرضيه دوم…………………………………….. ………………………….. 77
4-4-3- آزمون فرضيه سوم…………………………………………. ………………………. 78
4-4-4- آزمون فرضيه چهارم…………………………………….. ………………………. 78
4-4-5- آزمون فرضيه پنجم…………………………………….. ………………………… 79
4-4-6- آزمون فرضيه ششم…………………………………….. …………………………79
4-4-7- آزمون فرضيه هفتم…………………………………….. …………………………80
4-5- تحليل حساسيت………………………………………………………………………….. 80
4-6- مقايسه توابع بقا ………………………………………………………………………….. 82
4-6-1- مقايسه توابع بقاء بر اساس نرخ ورود به صنعت…………………………………………… 83
4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره هاي آزمون…………………………………………. 83
4-6-1-2- روش دوم: ترسيم نمودار توابع بقاء…………………………………………….84
4-6-2- مقايسه توابع بقاء بر اساس شدت سرمايه…………………………………………………..85
4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره هاي آزمون…………………………………………. 85
4-6-2-2- روش دوم: ترسيم نمودار توابع بقاء……………………………………………..86
4-6-3- مقايسه توابع بقاء بر اساس نرخ رشد صنعت………………………………………………87
4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره هاي آزمون…………………………………………. 88
4-6-3-2- روش دوم: ترسيم نمودار توابع بقاء…………………………………………… 88
4-7- خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………..89
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………. 91
5-2- مروري برمساله، اهداف و سوال ……………………………………………………………… 91
5-3- بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………….. 92
5-3-1- اندازه شرکت ……………………………………………………………………… 93
5-3-2- سرمايه اوليه ………………………………………………………………………..93
5-3-3- درجه نوآوري در صنعت …………………………………………………………….. 94
5-3-4- نرخ ورود به صنعت ………………………………………………………………… 94
5-3-5- شدت سرمايه …………………………………………………………………….. 95
5-3-6- نرخ رشد صنعت ………………………………………………………………….. 95
5-4- ارائه پيشنهادات ………………………………………………………………………….. 96
5-4-1- پيشنهادات حاصل از تحقيق ………………………………………………………………. 97
5-4-2- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده………………………………………………………………97
فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 98
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1 خلاصه تحقيقات انجام شده پيشين ……………………………………………………… 45
جدول 3-1 پروانه هاي بهره برداري در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران در سال هاي 1390-1360………… 66
جدول 4-1 طبقه بندي مجموعه داده به شرکت هاي فعال و غير فعال ……………………………………. 69
جدول 4-2 خروجي حاصل از برآورد کننده حد محصول کاپلان-ماير …………………………………… 70
جدول4-3 خروجي حاصل از روش جدول عمر ……………………………………………………… 73
جدول 4-4 برآورد حاصل از مدل رگرسيون Cox …………………………………………………. 76
جدول 4-5 خروجي حاصل از رگرسيون کوکس براي نرخ رشد صنعت ………………………………….. 80
جدول 4-6 خروجي حاصل از رگرسيون کوکس براي نوآوري ………………………………………… 80
جدول4-7 خروجي حاصل از رگرسيون کوکس براي شدت سرمايه …………………………………….. 81
جدول4-8 خروجي حاصل از رگرسيون کوکس براي سرمايه اوليه ……………………………………… 81
جدول 4-9 خروجي حاصل از رگرسيون کوکس براي نرخ ورود به صنعت …………………………………82
جدول 4-10 آماره هاي آزمون محاسبه شده براي مقايسه توابع بقا بر حسب نرخ ورود به صنعت……………………83
جدول 4-11 آماره هاي آزمون محاسبه شده براي مقايسه توابع بقا بر حسب شدت سرمايه………………………….85
جدول4-12 آماره هاي آزمون محاسبه شده براي مقايسه توابع بقا بر حسب نرخ رشد صنعت …………………..88
جدول5-1 برآورد حاصل از مدل رگرسيون Cox ………………………………………………….. 93
جدول 5-2- نوع رابطه و معني داري بين متغيرهاي مستقل و بقاء ………………………………………..96
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 3-1مشاهده مسير زندگي يک فرد بر اساس مطالعه مقطعي، ترکيبي و طرح مبتني بر تاريخچه اي- رخدادي….. 54
نمودار4-1 تابع بقاي حد محصول ….. ….. ……………………………………………………… 72

نمودار4-2 تابع بقاي جدول عمر ………………………………………………………………… 74
نمودار4-3 مقايسه توابع بقاي شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت – روش حد محصول …………. ………. 84
نمودار4-4 مقايسه توابع بقاي شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر. ……. …………….. 84
نمودار4-5 مقايسه توابع بقاي شرکت ها براساس شدت سرمايه- روش حد محصول ………………………… 86
نمودار4-6 مقايسه توابع بقاي شرکت ها براساس شدت سرمايه- روش جدول عمر.. ………………………… 87
نمودار4-7 مقايسه توابع بقاي شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ……………………… 88
نمودار4-8 مقايسه توابع بقاي شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر.. ……………………… 89

فهرست پيوستها
عنوان شماره صفحه پيوست 1 – الف- مدل رگرسيون کوکس- دستورات برنامه …………………………………………… 104
پيوست 1 – ب- خروجي مدل کوکس ………………………………………………………….. 105
پيوست 2- الف- برآورد حد محصول (کاپلان ماير)………….. …………………………………….. 107
پيوست 2- ب- دستورات ترسيم نمودار بقاي حد محصول …………………………………………….108
پيوست 2- ج- خروجي کاپلان ماير ………………………………………………………………109
پيوست 3- الف- روش جدول عمر- دستور برنامه …………………………………………………..111
پيوست 3- ب- دستور ترسيم نمودار بقاء ……………………………………………………………112
پيوست 4- الف- مقايسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر…………………………… 113
پيوست 4- ب- دستور ترسيم نمودار بقاء………………………………………………………………114
پيوست 5- الف- مقايسه توابع بر اساس شدت سرمايه- روش جدول عمر…………………………………..115
پيوست 5- ب- دستور ترسيم نمودار بقاء……………………………………………………………….116
پيوست 6- الف- مقايسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر………………………………..117
پيوست 6- ب- دستور ترسيم نمودار بقاء………………………………………………………………118
پيوست 7- الف- مقايسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش حد محصول …………………………….119
پيوست 7- ب- دستور ترسيم نمودار بقاء………………………………………………………………120
پيوست 7- ج- برآورد مقايسه……………………………………………………………………….121
پيوست 8- الف- مقايسه توابع بر اساس شدت سرمايه- روش حد محصول ………………………………….123
پيوست 8- ب- دستور ترسيم نمودار بقاء………………………………………………………………124
پيوست 8- ج- برآورد مقايسه……………………………………………………………………….125
پيوست 9- الف- مقايسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ………………………………127
پيوست 9- ب- دستور ترسيم نمودار بقاء……………………………………………………………..128
پيوست 9- ج- برآورد مقايسه………………………………………………………………………129
فصل اول
کليات تحقيق
1-1-
مقدمه
بنگاه هاي اقتصادي که از نظر وضعيت حيات به انسان ها تشبيه شده اند، زماني متولد شده و پس از طي مراحل مختلف حيات، به صورت متفاوتي مي ميرند. اما آنچه در مورد حيات بنگاه هاي اقتصادي معنا و مفهوم مي يابد طول دوره ي حيات آن هاست. چرا که شايد بتوان با شناسايي عوامل تأثير گذار بر طول دوره ي حيات بنگاه هاي اقتصادي، خروج آن ها را از فعاليت اقتصادي به تأخير انداخت. تشکيل کسب و کارهاي جديد به عنوان يک محرک مهم در فعاليت هاي اقتصادي است و نيرو محرکه اصلي توسعه اقتصادي در يک منطقه است.کسب و کار جديد فقط ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري نيست بلکه همچنين بهبود بهره وري از طريق ايده هاي جديد و خلاقيت است (اسجوکويست و کريستي1، 2012). نرخ تغيير و تحول در جمعيت بنگاه هاي صنعتي که به وسيله ي تولد شرکت هاي جديد و مرگ شرکت هاي موجود ايجاد مي شود در سال هاي اخير در بين اقتصاد دانان و سياست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. يکي از دلايل توجه به اين موضوع را مي توان وجود بيکاري در جامعه دانست که اميد براي حل آن توسط شرکت هاي جديد وجود دارد. در مطالعاتي که در اين زمينه در کشورهاي مختلف انجام شده دلايل ديگري نيز براي اهميت داشتن اين موضوع بيان شده است. مثلاً افزايش رقابت، کارايي، نوآوري و بهبود تکنولوژي با ورود شرکت هاي جديد به صنعت ايجاد مي شود. تولد بنگاه هاي صنعتي، نقش کليدي در تکامل و شکل دهي يک صنعت دارد. بنگاه هاي جديد، عامل اصلي ايجاد پويايي در اقتصاد هستند چرا که از طريق ارائه کالا و خدمات جديد، عرضه تکنولوژي جديد، افزايش رقابت در بازار و گسترش صنعت باعث اين پويايي مي شوند (عرب نجف آبادي،1390).
1-2- اهميت و ضرورت پژوهش
در چند سال اخير ادبيات جديدي پديدار شده است که بر اين سوال تمرکز مي کند که بعد از ورود شرکت ها بر آنها چه مي گذرد (برحسب احتمال بقاي آنها و الگوهاي رشدشان). با اينکه ايجاد شرکتهاي جديد داراي اهميت است، مي توان ميزان رشد و طول عمر آنها را نيز به عنوان عاملي در نظر گرفت که در دستيابي به اهداف سياست هاي بلند مدت در زمينه اشتغال و رشد اقتصادي اهميت به سزايي دارد(دولينگر2،1999). تلفات بالا در دوران اوليه تاسيس شرکت ها يکي از برجسته ترين قواعد تجربي درمورد عملکرد شرکت است. در همين راستا، در سالهاي اخير توجه زيادي به رشد شرکتها و عوامل مؤثر بر آن در سطوح مختلف ملّي و محلي در کشورهاي مختلف معطوف شده است. با اينکه به عوامل تأثير گذار بر تولد و مرگ شرکت ها و طول عمر آنها درآمريکا و اروپا توجه زيادي شده است ولي تاکنون مطالعات اندکي در خصوص بقاي شرکت هاي تازه وارد در ايران انجام شده است. انجام تحقيقات بيشتر در مورد عوامل اثرگذار بر بقاي شرکتهاي جديد ميتواند در دستيابي به اهداف سياستهاي بلند مدت در ارتباط با اشتغال و رفع مشکل بيکاري مؤثر واقع شود.
با بررسي وضع منابع انساني در کشورهاي منطقه به اين نتيجه مي رسيم که کشور ما نسبت به کشورهاي اطراف، اعم از کشورهاي آسياي ميانه، ترکيه و کشورهاي خليج فارس، پاکستان و … در زمينه منابع انساني برق و الکترونيک، داراي توان بالايي است. وجود نيروهاي برجسته پژوهشي در کشور و ارتباط آنان با مراکز پژوهشي خارجي که مي توانند در تربيت منابع انساني بسيار مؤثر باشند از مزيت هاي صنايع برق و الکترونيک است(بسته نگار،1384). از زواياي مختلفي مي توان اهميت اين صنايع را مورد بررسي قرار داد: امروزه يكي ازمهم ترين شكل هاي انرژي كه درتمام جهان مورد استفاده قرار مي گيرد ، انرژي برق است. تقريباً بيش از نصف برق توليدي براي رفع احتياجات صنعتي به كار مي رود. همچنين در کشاورزي، حمل و نقل، مخابرات و… نيز کاربرد دارد. از طرف ديگر توسعه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحولاتي را در ابعاد مختلف زندگي بشري ايجاد كرده است. به طور مثال آموزش الكترونيك، دولت الكترونيكي و بهداشت الكترونيكي، همچنين در اقتصاد و تجارت نيز خود را در قالب مفاهيمي نظير اقتصاد ديجيتالي و تجارت الكترونيك نشان داده است. بدون شك در دنياي امروز كه به دهكده اي جهاني تبديل شده است، بهره گيري از خدمات الكترونيك مي تواند موجبات تسريع و تسهيل امور را فراهم آورد. الکترونيک، کامپيوتر و تجارت الکترونيک نام هايي است که در دنياي امروزي نمي توان از کنار آن ها به سادگي گذشت و تقريبا در همه شئون زندگي بشر وارد شده است. همچنين با عبور از عصر صنعتي به عصر اطلاعات، بازيگراني کليدي به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته اند که کارکنان دانش محور ناميده مي شوند (هورويتز و همکاران3، 2006).
با پيشروي دنياي کسب و کار به سمت الکترونيک و کامپيوتر، هرچه بيشتر بر تعداد کارکنان دانش افزوده شده و مديران در چنين محيط سرشار از ابهام و عدم قطعيتي، بايد هرچه بيشتر به آنان توجه نمايند (ميرباقري و همکاران، 1389). از طرف ديگر استقرار استان مازندران در كنار درياي خزر و برخورداري از مبادي ورودي و خروجي كالا با كشورهاي آسياي ميانه و اروپا، وجود نيروي كار متخصص و شرايط مساعد آب و هوايي و محيط طبيعي براي سكونت و زيست كه امكان جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و متخصصين را فراهم مي آورد، از جمله مزيت هاي سرمايه گذاري در اين استان به شمار مي رود، و با توجه به اين که صنايع برق و الکترونيک جزء صنايع سبز و پاک است مطالعه و بررسي اين صنايع براي استان مازندران که داراي محيطي پاک و سرسبز است اهميت قابل توجهي خواهد داشت. اصولا صنايع سرمايه بر و با دانش فني بالا براي استان مازندران داراي اهميت هستند که صنعت برق و الکترونيک نيز جزء اين صنايع است. به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران از رشد 51 درصدي استان طي پنج ماهه نخست سال 91 خبر داد که بيش از 1 ميليون تن انواع مواد غذايي، سيمان، محصولات كشاورزي، انواع مواد معدني، مصالح ساختماني، مصنوعات چوبي و… به ارزش حدود 165 ميليون دلار به مقصد كشورهاي مختلف صادرشد که در اين بين محصولات صنعت برق و الکترونيک مشاهده نمي شود و با توجه به جديدترين آمار موجود در پايگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، 2% از سرمايه گذاري واحدهاي توليدي استان به صنعت برق و الکترونيک اختصاص دارد (پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران). که اين خود، ضرورت مطالعه بقاي شرکت ها در صنعت برق و الکترونيک استان مازندران را به خوبي آشکار مي کند.

1-3- بيان مسئله
شرکت ها به طور مستمر براي بقاي خود با چالش مواجه اند. ورود موفق به بازار و رقابت با عدم اطمينان بالايي همراه است و محدوديت هاي مختلفي دارد. از اين رو تعداد زيادي از شرکت ها مخصوصاً شرکت هاي جديد پس از ورود بازار را زود ترک مي کنند؛ بنابراين در بعضي از صنايع يا مناطق تنها تعداد کمي از تازه واردها بقا مي يابند. تا زماني که دانش ما درباره ي فرايندهاي رشد شرکت هاي جديد بهبود نيابد موفقيت و شکست شرکتها نيز مسئله ي مبهمي خواهد بود (فريچ و ديگران4، 2006). از آنجايي که ايجاد شرکت هاي جديد به عنوان ابزاري براي کاهش بيکاري و رشد اشتغال يک منطقه از اهميت بالايي برخوردار است، خروج اين شرکت ها و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن، نياز به مطالعه بقاي شرکت ها را آشکار مي کند(مدهوشي و تاري، 1386). از طرفي مطالعات اخير نشان مي دهند که احتمال بقا به طور معني داري در بين شرکت هاي هر صنعت فرق مي کند. بخشي از اين ناهماهنگي ها با ويژگي هاي خاص صنعت توضيح داده مي شوند. در واقع نوع خط مشي انتخابي بنگاه، به نوع عامل موثر در اين ناهماهنگي بر مي گردد(اودرش، هاولينگ و تريک5، 1997).
بنابراين در اين تحقيق، دو نوع متغير مورد مطالعه قرار مي گيرد: ويژگي هاي صنعت و شرکت، و تاثير اين دو نوع متغير بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران طي سال هاي 1390-1360 بررسي مي شود. از آنجا که تاکنون تحقيقات منسجمي درباره بقاي شرکت ها در ايران و بخصوص استان مازندران انجام نشده است، علاوه بر انجام تحقيق براي صنايع ديگر استان، اين تحقيق مي تواند راهگشاي مطالعات بعدي براي تحليل عوامل تأثيرگذار صنعتي و شرکتي بر بقاي شرکت ها موجود در اين صنعت و صنايع ديگر در سطح کشور و استان هاي ديگر باشد و نتايج آن مي تواند به مديران براي مطالعات و تحقيقات آينده کمک کند
1-4- اهداف پژوهش
هدف کلي اين تحقيق بررسي تأثير ويژگي هاي سطح صنعت و سطح شرکت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران مي باشد. و اهداف جزئي عبارتند از:
– بررسي تأثير اندازه شرکت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد صنايع برق و الکترونيک استان مازندران؛
– بررسي تأثير سرمايه اوليه بر بقاي شرکت هاي تازه وارد صنايع برق و الکترونيک استان مازندران؛
– بررسي تأثير درجه نوآوري در صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد صنايع برق و الکترونيک استان مازندران؛
– بررسي تأثير نرخ ورود به صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد صنايع برق و الکترونيک استان مازندران؛
– بررسي تأثير شدت سرمايه بر بقاي شرکت هاي تازه وارد صنايع برق و الکترونيک استان مازندران؛
– بررسي تأثير رشد صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد صنايع برق و الکترونيک استان مازندران؛
– بررسي تأثير نوع شرکت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد صنايع برق و الکترونيک استان مازندران.
1-5- سؤال‏هاي پژوهش
سؤال هايي که در اين تحقيق در پي پاسخ دادن به آن هستيم عبارتند از:
1- آيا بين ويژگي هاي صنعت و بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران ارتباط معني داري وجود دارد؟
2- آيا بين ويژگي هاي شرکت و بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران ارتباط معني داري وجود دارد؟
1-6- فرضيه هاي پژوهش
با توجه به هدف پژوهش و سوالات فراروي پژوهشگر فرضيه هاي زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
فرضيه اول: اندازه ي شرکت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران تأثير دارد.
فرضيه دوم: سرمايه اوليه بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران تأثير دارد.
فرضيه سوم: درجه نوآوري در صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران تأثير دارد.
فرضيه چهارم: نرخ ورود به صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران تأثير دارد.
فرضيه پنجم: شدت سرمايه بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران تأثير دارد.
فرضيه ششم: نرخ رشد صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران تأثير دارد.
فرضيه هفتم: نوع شرکت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران تأثير دارد. ( از آنجا که در مورد اين متغير اطلاعات لازم وجود نداشته است در نتيجه مجبور به حذف اين متغير شده ايم.)
1-7- تعريف متغيرها
متغيرهايي که در اين تحقيق به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده اند عبارتند از:
1- اندازه شرکت: اندازه شرکت به وسيله ي تعداد کارکنان شرکت سنجيده مي شود.
2- سرمايه اوليه: به صورت سرمايه ثابت و سرمايه در گردش شرکت در زمان تأسيس و يا تأمين مالي از طريق وام تعريف ميشود.
3- درجه نوآوري در صنعت: توسط تعداد محصولات جديدي که به بازار عرضه مي شود سنجيده مي شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4- نرخ ورود به صنعت: برابر با تعداد پروانه هاي صادر شده در بازه زماني مورد نظر و در صنعت مورد مطالعه مي باشد.
5- شدت سرمايه: ميزان سرمايه شرکت هاي موجود در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران به ازاي هريک از کارکنان آنها مي باشد.
6- نرخ رشد صنعت: به معني ميانگين نرخ رشد ساليانه صنعت مي باشد که در اين تحقيق مبناي اندازه گيري براساس نرخ رشد فروش بوده است، اما به دليل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به فروش شرکت ها معيار سنجش تغيير داده شد و بر اساس ميزان رشد استخدام اندازه گيري مي شود.
7- نوع شرکت: به صورت شرکت هاي توليدي و توليدي صادراتي تعريف مي شود (همانطور که ذکر شد به دليل عدم وجود اطلاعات، اين متغير حذف شده است).
متغير وابسته نيز، بقا مي باشد که بر مبناي سال هاي فعاليت شرکت بوده و به صورت فاصله بين سال هاي ورود به صنعت و خروج از آن تعريف مي شود.
1-8- روش انجام کار
تحليل بقاء زمينه هاي کاربردي فراواني دارد و براي تحليل داده هايي به کار برده مي شود که دربردارنده ي ” مدت زمان بين دو پيشامد” يا به طور کلي تر، زمان عبور از حالتي (وضعيت) به حالت (وضعيت) ديگر باشد. براي تعيين زمان بقاء دو نقطه بايد تعيين شود. زمان مبداء يعني زماني که در آن پيشامدي آغازين مانند تولد رخ مي دهد و نيز زمان به اصطلاح شکست، يعني زماني که در آن پيشامدي نهايي مانند مرگ رخ مي دهد( ابراهيم زاده، 1384).
براي مطالعه بقا از تجزيه و تحليل داده هاي تاريخي- رويدادي استفاده مي شود (بلوسفلد6، 2002). از اين رو، در اين تحقيق نيز از رويکرد تجزيه و تحليل تاريخي- رويدادي و مدل تابع هازارد براي بررسي تأثير متغيرهاي مستقل بر بقاي شرکت جديد استفاده شده است. براي جمع آوري داده ها و اطلاعات، از پايگاه داده هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و از برنامه نرم افزاري winTDA به منظور تجزيه و تحليل داده ها، استفاده شده است.
1-9- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر را مي توان در سه محدوده به شرح زير بيان نمود:
1-9-1- قلمرو موضوعي
در اين تحقيق به بررسي تأثير ويژگي هاي شركت و صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد پرداخته شده است و براي اين منظور از متغيرهاي نرخ ورود به صنعت، درجه نوآوري صنعت، ميزان سرمايه اوليه، اندازه اوليه شرکت، شدت سرمايه، رشد صنعت و نوع شركت (توليدي، توليدي صادراتي) استفاده شده است.
1-9-2- قلمرو زماني
دامنه زماني اين تحقيق مربوط به سال هاي 1390-1360 مي باشد.
1-9-3- قلمرو مکاني
قلمرو مکاني پژوهش مربوط به شرکت هاي تازه وارد صنايع برق و الکترونيک استان مازندران مي باشد.
1-10- تعريف واژه ها و اصلاحات تخصصي پژوهش
واژه ها و اصطلاحاتي که در اين تحقيق با آن ها سروکار خواهيم داشت به صورت زير تعريف مي شوند:
اپيزود7: دوره زماني که يک رکورد در آن يک وضعيت خاص را تصرّف مي کند. به عنوان مثال در بررسي طول عمر افراد، از زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند يک اپيزود مي باشد. و فاصله تولد اولين فرزند تا تولد دومين فرزند يک اپيزود ديگر است.
طول عمر8: زمان سپري شده در يک وضعيت خاص، يا طول يک اپيزود.
زمان انتظار9: واژه جايگزين براي طول عمر يک اپيزود مي باشد.
رويداد10: انتهاي يک اپيزود، تغيير در وضعيت، انتقال از وضعيتي به وضعيت ديگر. مثلاً در بررسي طول عمر شرکت ها خروج از صنعت يک رويداد است.
هازارد11: نرخ اتفاق افتادن رويدادها يا ريسک اتفاق افتادن يک رويداد.
مجموعه ريسک12: گروه يا مجموعه اي که در زمان t هنوز رويدادي برايشان اتفاق نيفتاده است.
سانسور کردن13: در صورتي اتفاق مي افتد که دوره عمر شرکت از زمان مشاهده فراتر مي رود. در واقع سانسور شدن زماني اتفاق مي افتد که اطلاعات ناکاملي درباره ي زمان بقاي عناصر در دست باشد و زمان از کار افتادگي به طور دقيق مشخص نيست.
شرکت هاي تازه وارد: طبق تعريف سازمان ديده بان جهاني کارآفريني(GEM)14 به شرکت هايي که از زمان حضور آن ها در صنعت 42 ماه بيشتر نگذشته باشد، شرکت جديد يا تازه وارد گفته مي شود.
مدل کوکس15: يک مدل رگرسيون براي تحليل هاي تاريخي- رخدادي که در مواردي که مجموعه داده داراي موارد سانسور شده باشد مناسب است. تحت عنوان مدل هازارد نسبي16 نيز شناخته مي شود. در اين روش اثر متغير توضيحي بر بقاء به صورت پارامتري يا نيمه پارامتري ارائه مي شود.
مدل برآورد حد محصول (کاپلان ماير)17: اگر برخي از شرکت ها در پايان مطالعه هنوز زنده باشند يعني داده هاي سانسور شده داشته باشيم از روش برآورد حدمحصول (PL) که توسط کاپلان ماير ارائه شده استفاده مي کنيم.
جدول عمر18: وقتي تعداد مشاهدات و موارد مورد بررسي زياد باشد ممکن است بيش از يک رويداد در هر زمان رخ دهد. در اين صورت روش کاپلان ماير جداول بسيار طولاني را موجب مي شود که ارائه و تفسير آن ها خيلي مطلوب نبوده و وقت گير است. بنابراين روش ديگري به نام “جدول عمر” بکار گرفته مي شود که درآن زمان وقوع رويدادها را به صورت بازه هاي زماني تقسيم مي کند.

1-11- محدوديت هاي پژوهش
هر تحقيقي با يک سري محدوديت ها و مشکلات همراه مي باشد، به گونه اي که مي توان گفت مشکلات و محدوديت ها جزء لاينفک هر تحقيقي مي باشد. از آنجا که سابقه هيچ مطالعه اي در کشور در زمينه ي بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنعت برق و الکترونيک وجود نداشته، از اين رو با عدم وجود منابع داخلي مواجه بوده ايم و اين امر باعث شده است که بيشتر وقت محقق صرف تهيه و ترجمه متون و مقالات خارجي گردد. محدوديت هاي ديگري که در اين تحقيق با آن مواجه بوديم در ارتباط با جمع آوري داده ها بوده است. که از جمله آن ها مشکلي بود که در مورد متغير نرخ رشد صنعت بوده است. در اين تحقيق بنا براين بوده است که درجه رشد صنعت به وسيله نرخ رشد فروش شرکت ها سنجيده شود اما از آنجا که شرکت ها در مورد نرخ رشد فروش خود اطلاعاتي را قرار نداده اند، در مورد اين متغير به مشکل برخورده ايم. لذا برآن شديم اين متغير به وسيله نرخ رشد استخدام سنجيده شود.
دومين محدوديت در مورد شرکت هاي صادرکننده در صنعت برق و الکترونيک بوده است که در اين مورد نيز اطلاعاتي وجود نداشته در نتيجه مجبور به حذف اين متغير شده ايم.
1-12- ساختار کلي تحقيق
در فصل اول، کليات تحقيق شامل تعريف مسأله، اهميت وضرورت موضوع، اهداف پژوهش، سوالات و فرضيات تحقيق، تعريف واژه ها و اصطلاحات و محدوديت هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت.
در فصل دوم ادبيات موضوعي در ارتباط با تحقيق ارائه شده است. اين فصل مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول ادبيات نظري در مورد بقاي شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها بررسي خواهد شد و در بخش دوم مروري بر پيشينه تحقيق خواهيم داشت.
در فصل سوم متدولوژي تحقيق ارائه شده است، که شامل مروري بر مدل هاي ناپارامتريک و نيمه پارامتريک مورد استفاده در اين تحقيق مي باشد. در ضمن در اين فصل اطلاعات مربوط به جامعه ونمونه آماري مورد بررسي، ارائه مي شود.
در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده و نتايج و يافته هاي تحقيق ارائه شده است.
فصل پنجم به جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته شده است.
فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه
در اين فصل به بررسي ادبيات موضوعي در ارتباط با تحقيق مي پردازيم. اين فصل مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول ادبيات نظري در مورد بقاي شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها بررسي خواهد شد، سپس مدل مفهومي آورده مي شود، و در نهايت در بخش دوم مروري بر پيشينه تحقيق خواهيم داشت.

2-2- بخش اول- ادبيات نظري درباره ي بقاي شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها


دیدگاهتان را بنویسید