2-2-2آيين‌نامه اجرايي قانون “‌ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره”54
2-3-جرم داشتن ماهواره :58
2-3-1 استفاده ار ماهواره58
‌2-3-2وظيفه ساير مسئولان59
2-4 وضعيت حقوقي پخش مستقيم ماهواره ها61
2-5 ديدگاههاي حقوقي در مورد ماهواره ها64
2-6 تحليل فقهي حرمت خريد و فروش ماهواره74
2-6-1 حکم خريد و فروش ماهواره74
2-6-2 بررسي موانع مقابله با خريد و فروش ماهواره75
2-6-3 روايت تحف العقول82
2-6-4 آلات لهو84
2-6-5 خلاف قانون بودن خريد و فروش ماهواره85
2-7 خريد و فروش ماهواره در فقه87
2-7-1 مقتضي صحت بيع ماهواره87
2-7-2 بررسي ادله ي مربوط به اثبات مقتضي صحت89
2-8 اصول حقوقي حاکم بر ماهواره ها95
2-8-1 از پيدايش تا کنون95
2-8-2 ماهوارهها و حقوق بين الملل96
2-8-2-1 ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات96
2-8-2-2 ماهوارهها و نقض حاکميت دولتها97
2-8-3 ماهوارهها و مواضع کشورهاي مختلف99
2-8-3-1 طرفداران ازادي مطلق ماهوارهها99
2-8-3-2 کشورهاي طرفدار گزينش برنامه هاي ماهوارهاي101
2-8-3-3 کشورهاي طرفدار ممنوعيت مطلق برنامه هاي ماهوارهاي103
2-8-4 ماهوارهها و اصول حقوقي ملل متحد104
فصل سوم :آسيب هاي ماهواره108
3-1-ضرورت تجديد نظر در قوانين مربوط به ماهواره در ايران109
3-2 آسيب‌هاي ماهواره از منظر آيات و روايات113
3-2-1 اهداف ماهواره114
3-2-2آسيب‌هاي ماهواره116
3-2-2-1 آسيب هاي فردي( روحي و رواني ، متأثر از فيلم‌هاي مبتذل و خشن)116
3-2-2-2 آسيب هاي اجتماعي118
3-3آسيب شناسي استفاده از ماهواره از نظر صاحب نظران در اين زمينه127
3-3-1 بحران گذار در خانواده ايراني127
3-3-2 به عنوان چشم هاي شيطاني130
3-3-3 سست شدن بنيان خانواده132
3-3-3-1 دختران فراري133
3-3-3-2 بدحجابي وزنان خياباني133
3-3-3-3 تأثير منفي بر روابط بين افراد، اختلاف خانوادگي وشکستن حريم هاي خانواده134
3-3-3-4 ترويج هوس خواهي و تنوع طلبي135
3-3-4 تأثيربر فرهنگ وهويّت اجتماعي بدون در نظر گرفتن جنس(دختر يا پسر )136
3-3-5 ويران كردن بنيان خانواده142
3-6 بررسي فقهي و حقوقي143
3-6-1 بعد اعتقادي ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و …):144
3-6-2 بعد فرهنگي144
3-6-3 بعد اجتماعي144
3-6-4 بعد تربيتي145
3-6-5 بعد اقتصادي145
3-7 نتايج حاصل از بررسي فقهي و حقوقي موضوع145
3-8 نتيجه گيري و پيشنهادات 149
الف)نتايج149
ب)پيشنهادات151
منابع و مآخذ155
چکيده انگليسي160
چکيده :
امروزه گسترش وسايل ارتباطي سبب رويارويي انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محيط هاي مختلف شده است كه نتيجه و پيامد آن تاثيربه روي تمام جوانب ديگر زندگي و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسيله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب هاي فراواني در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ايجاد آسيبهاي گوناگون گرديده است هدف اصلي اين پژوهش بررسي فقهي و حقوقي آسيبهاي ماهواره بر خانواده ها مي باشد که قوانين و نظريه هاي مرتبط در اين زمينه بيان و راهکارها و راه حلهاي مناسب بررسي و تحليل شده است.
همـچنان كـه ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست و… نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تأثير برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت. مطمئنا قوانين موجود ما در اين رابطه ضمانت اجرايي ضعيفي دارد و به نظر مي رسد نيازمند ضمانت اجرايي قوي تري براي اين قوانين هستيم ضمن اينکه به قوانين بالا دستي هم در اين باره نياز داريم و همچنين قوانين موجود در اين زمينه با توجه به شرايط جامعه و تکنولوژي هاي نوين همسو نمي باشد و احتياج مبرم به قوانيني جديد شديدا احساس مي شود .البته مبي توان با تقويت فرهنگ خودي و نشان دادن ارزش هاي بالاي آن به سطوح پايين جامعه، دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاء سطح آگاهي افراد، ترويج زندگي معنوي وتقوا، ترويج الگوهاي رفتاري صحيح در خانواده و جامعه بسيار از آسيبهاي ماهواره را خنثي نمود که اين امر نياز به حركت آگاهانه و صحيح مديران فرهنگي جامعه براي كاهش اثرات منفي برنامه هاي ماهواره دارد.
واژگان کليدي: ماهواره ،آسيبهاي اجتماعي ، فقه و حقوق، خانواده
مقدمه:
الف)بيان مسئله:
با تغيير و تحول هاي به وجود آمده در سالهاي اخير و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کليدي آنها در نظام خانواده و اجتماعي ، نهاد خانواده با مسايل و چالشهاي مختلفي مواجه و باعث دغدغه و نگراني هايي در ميان کارشناسان و نيز خانواده ها شده است ( محمدي ، 1388 ) افزون بر جهان شدن و پيامدهاي حاصله از آن ، برنامه هاي ماهواره اي بيشتر سبب اختلالات روان پريشي و بي خوشتن شدگي مخاطبان ، به ويژه بانوان مي شود و از طرف ديگر فراگردهاي تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه هاي هيجان انگيز و رخوت آور ماهواره اي شکل مي گيرد که پرش ايده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جريان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامي زمينه هاي زندگي نوجوانان و جوانان تاثيرات شگرف و عميقي برجاي مي گذارد . طبق پژوهش هاي انجام شده در سالهاي اخير جرايم و جنايات دامنه دار و وحشتناکي همچون زناي با محارم ، مشکلات جنسي شديد در ميان نوجوانان دختر و پسري که در سازمان بهزيستي نگهداري مي شوند تا به سن قانوني زندان برسند و بيماري هاي رواني به نوع از تبعات تماشاي برنامه هاي گمراه کننده ماهواره است . ايجاد ضعفهاي روحي و جسمي ، از بين رفتن قيد و بندهاي اخلاقي و کشمکش اخلاقي و کشمکش مداوم با خانواده هاي سنتي و مذهبي ، نوجوانان را از پيشرفت و عداوت و درگيري ها در جامعه افزايش يافته و فرار از قانون زياد مي شود و رعب و وحشت سايه شوم خود را بر جامعه مي گستراند . از بين رفتن قوانين ديني و مذهبي ، شکسته شدن حريم ها وچارچوب فرهنگي از طريق رهيابي فرهنگ ناشناس غربي ، کيان و صيانت خانواده ها را متزلزل کرده و همين امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفي ديگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزايش يافته که اين امر در ميان برخي جوانان دختر و پسري که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراري روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعي بي شماري را به باور آورده است . قرآن کريم از آغاز خلقت چگونگي آفرينش زن و مرد را يکسان ديده و آن را در خلال موضوعاتي چون سجده فرشتگان ، دميدن روح الهي ، تعليم ، عهد ، وسوسه شيطان ، عصيان ، تلقي کلمات ، توبه و مبدا آفرينش طرح کرده است . اين فکر که زن فقط و فقط بايد در کنج خانه محبوس بماند و حتي با حفظ حريم و رعايت عفاف هم از علم و از هر کمالي ، الزاما بايد محروم بماند و کاري جز اطفاي شهوت مرد و خدمتکاري او ندارد و … علاوه بر اينکه با اسلام جور نمي آيد ، ضد عواطف انساني است. شناسايي نيازهاي خانواده يکي از پايه هاي اصلي براي اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنين آگاهي به دست نيايد برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحيات و احساسات زن نيز قابل بحث است اگر منظور اين باشد که نبايد حکم بدون توجه به روحيات خانواده جعل شود، چنين موضوعي مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز مي پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبيق قواعد شرعي بر مصاديق خود به دليل مرد بودن گرفتار غفلت مي شود و نمي تواند شرايط ويژه خانواده را که مي تواند موضوعي براي حکمي ديگر باشد ، دريابد ، حرف صحيحي است .در حوزه مسائل خانواده اهتمام به قرآن يادآوري از آن نقش تعيين کننده اي دارد ؛ زيرا از يک سو آيات قرآني در حوزه مسائل خانواده بسيار است و از طرف ديگر روايت ها نيز فراوان و البته با مضامين مختلف . در اين ميان برخي از بخشهاي فقه – به جز آفت هاي عامي که متوجه ي همه ي ابواب و بخشها است – دچار آسيب هاي خاص خود است .مسائل خانواده يکي از همين بخشهاست هر پديده اي که در زندگي آدمي شکل مي گيرد در بستر حيات خويش ممکن است گرفتار آفت ها و آسيب هايي گردد که آن را از خاستگاه اصلي اش دور سازد ؛ بنابراين براي جلوگيري از آفت ها و آسيب ها بايد نظارتي پيوسته و بيروني حاکم بر آن باشد لذا بررسي آسيب هاي اجتماعي خانواده از نظر فقهي و حقوقي خود از ملزومات جامعه امروز ايران مي باشد .
ب)سوالات تحقيق
– بين تاثير پذيري خانواده از ماهواره و آسيب هاي اجتماعي آنان چه رابطه اي وجود دارد؟
– آسيب شناسي اجتماعي خانواده از ماهواره در احکام فقهي کنوني چگونه مي باشد ؟
– آسيب هاي اجتماعي وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره ،در احکام حقوقي فعلي چگونه مي باشد؟
– راهکارصحيح و مدون اسلامي فيلترينگ برنامه هاي ماهواره اي در احکام فقهي چگونه مي باشد ؟
– راهکارصحيح و مدون جهت فيلترينگ برنامه هاي ماهواره اي و تخلف از آن در احکام فقهي چگونه مي باشد ؟
پ)فرضيات پژوهش
– بين تاثير پذيري خانواده از ماهواره و آسيب هاي اجتماعي آنان يک ارتباط معنادار وجود دارد .
– احکام فقهي کنوني قادر به آسيب شناسي اجتماعي خانواده با توجه به پديده ماهواره نمي باشد .
– احکام حقوقي فعلي پاسخ گوي آسيب هاي اجتماعي وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره در زندگي آنان ، نمي باشد .
– در احکام فقهي ، برنامه صحيح و مدون اسلامي ، براي فيلترينگ (پالايش ) برنامه هاي ماهواره اي به طور دقيق ارائه نشده است .
– در احکام فقهي ، برنامه مدون و صحيحي جهت فيلترينگ برنامه هاي ماهواره اي و تخلف از آن ارائه نشده است.
ت) پيشينه تحقيق
– در خصوص اين تحقيق بايد گفت که در اين رابطه و به صورت کامل تحقيقي صورت نگرفته و بعضأ چند مقاله و اشاراتي در کتب حقوقي استادان به چشم ميخورد .
ث) روش تحقيق
روش به کار گرفته شده در اين تحقيق از نوع کتابخانه اي است. بدين سان که با مراجعه به کتابخانه دانشگاه هاي مختلف در خصوص موضوع اطلاعات گرفته شده است. همچنين از مقالات، کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات، اينترنت، استفاده شده است.
ج) اهدف پژوهش
-بررسي و تحليل فقهي آسيب هاي اجتماعي خانواده با توجه به برنامه هاي ماهواره اي
-بررسي و تحليل حقوقي آسيب هاي اجتماعي خانواده با توجه به برنامه هاي ماهواره اي
-ارائه راهکارها و پيشنهادهاي کاربردي جهت خنثي سازي تاثيرات سوء برنامه هاي ماهواره اي

-ارائه راهکارها و پيشنهادات سازنده جهت به حداقل رساندن آسيب هاي اجتماعي خانواده ناشي از برنامه هاي ماهواره اي
-جمع آوري نظر فقها در خصوص فيلترينگ برنامه هاي ماهواره و گزينش برنامه هاي مختلف منافي شرع اسلامي
– جمع آوري نظر حقوق دانان پيرامون فيلترينگ برنامه هاي ماهواره اي و گزينش برنامه هاي مخالف منافي شرع اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي
ح)ساختار تحقيق
مطالب مندرج در اين تحقيق درسه فصل به رشته تحرير درآورده شده که در فصل اول به تعاريف و مفاهيم پرداخته شد ، در فصل دوم موضوع مورد مطالعه در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفت و ديدگاههاي حقوقي و نظريه ها در اين زمينه بررسي و تحليل شد و در فصل سوم به بررسي آسيبهاي ماهواره بر خانواده و جامعه پرداخته شد و راه حلها و راهکارهاي مناسب در اين زمينه بيان و مورد بررسي قرار گرفت
1-1تلويزيون هاي ماهواره اي:
هنگامي که براي اولين بار تلويزيون هاي ماهواره اي با رويکرد تجاري و بازرگاني وارد عرصه ارائه خدمات شدند، هنوز آنتن هاي بشقابي خانگي بسيار کم تعداد، بزرگ و گران قيمت بودند. اما امروزه يافتن پشت بام ساختمان هايي که فاقد اين بشقاب ها باشند، کار دشواري به نظر مي رسد. به علاوه ديگر اين آنتن ها به بزرگي قديم نيستند و بسيار کوچکتر شده اند. شرکت هاي تلويزيون ماهواره اي بزرگ، اين روزها اوقات فراغت بسياري از مردم جهان را با برنامه هايي همچون، فيلم، موسيقي، ورزش، اخبار و حوادث، پر مي کنند. پخش برنامه هاي تلويزيوني ماهواره اي تقرباً مشابه پخش همگاني تلويزيوني است. پخش همگاني تلويزيوني، سرويسي است که به صورت مستقيم و بدون نياز به سيم و کابل، برنامه هاي تلويزيوني را به دستگاه گيرنده بيننده مي رساند.1
1-2 تاريخچه ماهواره تلويزيوني :
اولين کسي که ايده ارتباط ماهواره اي را مطرح کرد نه مهندس بود و نه کسي که در کارهاي فني سررشته داشت ولي نگاه بسيار عميقي نسبت به دنياي پيرامون خود داشت و به اصطلاح آينده نگر بود. اين شخص اسمش آرتور سي کلارک بود. آرتور سي کلارک ايده ارتباط ماهواره اي را در مقاله اي به نام اکستراترستريال رلايس2 در سال 1945 مطرح کرد. به اين صورت که با قرار دادن 3 ماهواره در مدارژئوسنکرون مي توان کل کره زمين را تحت پوشش ارتباط ماهواره اي قرار داد.
آرتور سي کلارک هر چند با طرح اين ايده به تلويزيون ماهواره اي فکر نکرده بود ولي آنقدر عمر کرد تا ببيند که مقاله او الهام بخش تلويزيون ماهواره اي شد. اولين ماهواره اي که براي فرستادن سيگنال تلويزيوني بکار رفت , ماهواره تل استار در سال 1962 بود که سيگنال هاي تلويزيوني را از اروپا به آمريکا مي فرستاد. در آن سال ها سيگنال تلويزيوني را ايستگاه هاي زميني با تجهيزات پيشرفته آن زمان (که الان همان دستگاه ها بسيار پيش پا افتاده شده اند) ميگرفتند و به صورت امواج تلويزيوني به اصطلاح رله مي کردند. شايد برايتان جالب باشد که اولين شبکه ملي تلويزيون ماهواره اي در سال1967 توسط شوروي سابق راه اندازي شد. اين شبکه اربيتا3 ناميده شد و کانال هاي تلويزيوني را به ايستگاه هاي زميني مي فرستاد و آنها نيز به نوبه خود سيگنال ها را به صورت زميني از طريق کابل به تلويزيون هاي خانگي رله مي کردند. سال 1974 اولين دسترسي سيگنال از ماهواره به تلويزيون به کمک رسيور و به طورمستقيم آزمايش شد. در آن سال ها اين کار بسيار گران تمام مي شد و براي تجاري شدن هنوز سالها وقت نياز داشت با اين حال بيشتر مورد استفاده شرکت هاي تلويزيون کابلي براي گرفتن تصوير و رله کردن آن بر روي کابل و رساندن آن به خانه مشتريان خود بکار گرفته مي شد. استفاده شخصي از سيگنال ماهواره هنوز وجود نداشت. هر چند در همان دهه 70 ميلادي يک پروفسور دانشگاه استنفورد آنتن و دستگاه بزرگي را براي استفاده شخصي خود درست کرد که مي توانست صد ها کانال تلويزيوني ماهواره اي که براي استفاده شرکت هاي تلويزيون کابلي آن زمان استفاده مي شد ، دريافت کرده و به تماشاي فيلم هاي مورد علاقه خود بپردازد. اين پرفسور که تايلور هاوارد 4 نام داشت بعد از مدتي ديدن فيلم هاي مورد علاقه خود از طريق آنتن و دستگاه ابداعي خود دچار وجدان درد مي شود و يک چک به مبلغ 100 دلار براي شرکتي که کانال ها را بر روي ماهواره قرار مي داد ، فرستاد تا از اين طريق دين خود را بابت ديدن کانال ها پرداخت کرده باشد. اما بعد از مدتي با کمال تعجب ديد که چک او توسط شرکت بازگردانده شده و ضمن نپذيرفتن 100 دلار براي جناب پروفسور نوشتند که شرکت مذکور فقط طرف قرارداد شرکت هاي بزرگ کابلي است نه افراد شخصي. اين کار هوارد مثل بمب تو دنياي تکنولوژي ارتباطي صدا داد و عده اي را به فکر دريافت مستقيم کانال هاي تلويزيوني از ماهواره انداخت. 5
سال هاي بين 1981 و 1985 را مي توان سال هاي توسعه آنتن هاي بشقابي خيلي بزرگ براي ديدن کانال هاي ماهوا ره اي ناميد. ولي هنوزکاملا همه گير نشده بود .آنهم بيشتر به خاطر قيمت. در سال 1981 يک دستگاه آنتن با رسيور ماهواره حدود 10,000 دلار براي مصرف کننده آب مي خورد . در اواخر سال 1985 اين مبلغ به 3000 دلار کاهش يافت. قطر آنتن ها در آن زمان به 2 متر و حتي بيشتر هم مي رسيد. اواخر دهه هشتاد بود که آنتن ماهواره نسبتا همه گير شد. البته در ايران با چند سال تاخير يعني اوايل دهه نود بود که آنتن ماهواره اول در سطوح مرفه جامعه و با ارزان شدن بيشتر آن به ساير لايه ها و طبقات اجتماعي رسوخ کرد.
امروزه با قيمت نسبتا نازل مي توان يک دستگاه کامل ماهواره تهيه کرد. با وجود اين کاهش هنوز وقتي که مشتريان ما در مورد قيمت يک دستگاه کامل به همراه نصب از ما مي پرسند و ما قيمت حدود 250 دلاري (1800 کرون سوئد) را به آنها پيشنهاد مي دهيم ، برخي باز هم چانه مي زنند تا تخفيف بيشتري نصيبشان شود. به باورم اين عادتي است ريشه دار در الگوي خريد ما ايرانيان که جنسي ولو با قيمت ارزان هم که باشد بايد چانه بزنيم. بعد ها شايد در مورد فرهنگ چانه زني بيشتر بحث کنم و نشان خواهم داد که چگونه چانه زني در جوامع صنعتي کارکرد خود را از دست داده است.
1-3 پيشينه ظهور کانال هاي فارسي زبان :
اختراع راديو در اواخر قرن نوزدهم، روش هاي تبليغاتي سياسي در عرصهُ بين الملل را به طور کلي متحول کرد و اين امکان را به وجود آورد که پيام ها بدون آنکه نيازي به حضور فيزيکي باشد ؛ به اين سو و آن سوي مرزها فرستاده شود و همين امر موجب شد که از دهه هاي آغازين قرن بيستم ، راديو به مهمترين رسانهُ تبليغات سياسي تبديل گردد. به طوري که ميزان علاقه و توجه به راديو در دههُ 1920 با شروع به کار ايستگاه هاي فرستنده و کانال هاي راديويي يکي پي از ديگزي در جهان به سرعت افزايش يافت و تغيير موج راديو به اميد گرفتن ايستگاه هاي خارجي در اغلب کشور ها به يک سرگرمي تبديل شد . اما شبکه هاي تلويزيوني از ابتداي پيدايش تا اواسط ده? 1980، به دليل محدوديت هاي سخت افزاري تنها يک رسانهُ داخلي ، ملي و محلي قلمداد مي شدند .6 البته پيش از ورود ماهواره به ايران ، بيش 32 راديو بر اساس تخمين هايي که زده شده براي ايرانيان داخل وخارج برنامه پخش مي کردند که عبارتند از:
1.راديو بي بي سي
2.راديو آمريکا
3.راديو آلمان
4.راديو تاجيکستان
5.راديو ترکيه
6.راديو روماني
7.راديو صداي ايران
8.راديو فرانسه
9. راديو مسکو

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

10.راديو اسرائيل
11.راديو چين
12. راديو ژاپن
13. راديو پيام دوست
14.راديو ايران
15.راديو عربستان
16.راديو شبکهُ فارسي
17.راديو صداي آشنا
18.ردايو صداي پژواک7
آخرين راديو يعني راديو فردا با سرمايه گذاري دولت آمريکا پخش برنامه هاي خبري و موسيقي به زبان فارسي را با هدف قرار دادن جوانان ايراني آغار کرد8 .
اين سيگنال به همراه اينترنت ، فکس و تلفن بي سيم ايران را به ساير بخش هاي دهکد? جهاني متصل کرده اند (انتخاب /13 آبان 82 ) البته پس از پرتاب نخستين قمر مصنوع به مدار زمين موسوم به اسپوتنيک در چهارم اکتبر 1957 توسط اتحاد مجاهير شوروي ، رمين? عصر جديدي در تکنيک هاي ارتباطي به وجود آمد تا تلاش هاي بعدي براي پرتاب ماهواره هاي ارتباطي واقعي انجام پذيرد … به طوري که آمريکايي ها توانستند از ماهوار? تله استار براي پخش بازي هاي المپيک جهاني 1964 توکيو از طريق شبکه هاي تلويزيوني کمک بگيرد .9
1-4 دسته بندي ماهواره هاي ارتباطي :
به هر ترتيب ، ماهواره هاي ارتباطي را از نظر روند تاريخي پيدايش و کربرد هاي آنها ، به سه نوع طبقه بندي مي کنند که عبارتند10 :
1-4-1 ماهواره هاي ارتباطي نقطه به نقطه:
نخستين ماهواره هاي ارتباطي ، ماهواره هاي ارتباطي نقطه به نقطه ناميده مي شدند ، زيرا فقط مي توانستند پيام ها را از يک فرستنده به يک ايستگاه گيرند? نيرومند برسانند تا از آنجا براي استفاده عمومي پخش شوند .
1-4-2 ماهواره هاي ارتباطي توزيع کننده :
بعد از ماهواره هاي ارتباطي نقطه به نقطه ساخته و به فضا پرتاب شدند و توانايي آن را داشتند که پخش برنامه هاي تلويزيوني جهاني را تقريباً به صورت ” شبه مستقيم ” در آورند . زيرا علائم تلويزيوني منتقل شده از طريق اين ماهواره ، بودن استفاده از ايستگاه هاي تقويت کنند? زميني ، مستقيماً به فرستنده هاي تلويزيوني معمولي انتقال يافت و از آنا براي استفاده عمومي پخش مي کرديد.
1-4-3 ماهواره هاي ارتباطي پخش مستقيم :
بعد از ساخت و استفاده از ماهواره هاي توزيع کننده براي پخش برنامه هاي تلويزيوني ، تلاش هاي برنامه ريزي شده اي انجام يافت که ماهواره هايي ساخته و پرتاب شوند که بتوانند برنامه هاي تلويزيوني را در سراسر جهان ، مستقيما ً از فرستنده به دستگاه هاي گيرند? تلويزيوني شخصي برسانند. نخستين آزمايش ها براي بهره گيري از اين نوع ماهواره هاي ارتباطي در سال 1973 از سوي ايالات منحد? آمريکا در هشت ايالت با پخش دو ساعت برنامه تلويزيوني آغاز شد ، و نهايتا در اواسط ده? 1980، نخستين ماهواره هاي ارتباطي پخش مستقيم (برنامه هاي تلويزيوني ) براي استفاد? عمومي در غرب به مدار زمين فرستاده شدند11 .
1-5 پيسشين? آنتن هاي ماهواره اي در آسيا
تا سال 1991 که هنوز شبکه آسيا استا 12 شروع به کار نکرده بود ، به جزء چند کشور ، بقيه کشور هاي آسيايي فقط به تلويزيو محلي دسترسي داشتند، اما با گشايش اين شبکه و پوشش 38 کشور آسيايي ، وضعيت کاملاً تغيير کرد . در آن زمان در 102 کشور جهان ، تلويزيون مستقيماً توسط دولت کنترل ميشد . ” يونسکو ” در اين مورد نوشت : “حتي در دموکراتيک کشورها ، مقامات سيايس هرگز دست به طور کامل از نفوذ بر اين صحنه کوچک دست نکشيده اند”.
ده سال قيل از تاسيس شبکه استار ، لوين تلويزيوني بيکگاه از طريق ماهواره ، در کر? جنوبي اتفاق افتاد.
از سال 1981 ، تلويزيون ژاپن به پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي دست زد ، به طوري که اين برنام هاز طريق آنتن بشقابي در کره جنوبي قابل دريات بود. دولت کره? جنوبي ابتدا از ورود آنتن هاي بشقابي و ملزومات آن جلوگيري کرد ، اما وقتي فشار آمريکا براي تجارت آزاد بر دولت آن افزاش يافت ، ناچار پس از 8سال ، اين ممنوعيت را حدف کردو در سال 1989، استفاده از اين وسيله را آزاد اعلام کرد. بنابر اين دو سال قبل از شروع به کار بيگانگان را دريافت مي کردند. 13
علي رقم تمام تبليغاتي که براي استفاده از آنتن هاي ماهواره اي مي شد در سال 1993 ، تعداد آنتن هاي ماهوارهاي براي هر يک صد هزار نفر جمعيت در کره جنوبي 43 دستگاه بر آورد شد که از اردن ، لبنان ، تايلند ،پکستان و هند کمتر بود.
يک سال قبل از گشايش شبکه استار ، وقوع جنگ خليج فارس و حمله آمريکا و متحدانش به عراق سبب شد که توجه به ماهواره ، به ويژه در منطقه خليج فارس و از همه بيشتر ، عربستان سعودي شکل گسترده اي به خود بگيرد.
به اين ترتيب يک سال پيش از گشايش شبکه استار ، برخي از جوامع آسيايي از جمله عربستان سعودي، سريلانکا و … نخستين تجربه را در دستيابي به اطلاعات دست اول به ظاهر کنترل نشده از طريق شبکه مهواره اي تلويزيون سي ان ان کسب کردند (ميزان بينندگان شبکه ماهواره اي سي ان ان از هنگام آغاز بحران خليج فارس تقريباَ دو برابر شد ) .
بحران اشغال کويت و مشارکت عربستان سعودي در آزاد سازي کويت از تهاجم عراق نيز موجب روي آوردن مردم عربستان به تهيه بشقاب هاي آنتن ماهواره اي براي دريافت تصاوير خبري شبکه سي ان ان _ا ز آنچه در يک جنگ غير مترقبه در حال رخ دادن بود _ شد . اين آ”تن ها ايتدا در هتل هاي جده . پس از آن در منازل اشراف عربستان نصب شد . آنتن هاي قوي حتي اين توانايي را براي آنتن هاي معمولي همسايگان فراهم مي کرد که امواج صادره را از نزديکترين آنتن بشقابي درياقت کنند. 14
همان گونه که گفته شد ، تاسيس شبکه استار نقطعه عطفي در تاريخ دريافت برنامه هاي تلويزيوني جوامع بيگانه در آسيا محسوي شد.
شبکه تلويزيون استار ، زماني آغار به کار کرد که 14 سال از نخستين تجربه در پخش مستقيم برنام ههاي تلويزيوني از طريق ماهواره گذشته بود و بسياري از شبکه هاي تلويزيوني ديگر در آمريکا و اروپا از مدت ها پيش مشغول پخش برنامه بودند ، مانند اينتل ست در آمريکا ، سمفوني ، آسترا ،کپرنيک ، ايتال ست ، تله کام و … در اروپا ، رادوگا ، گوريزيو در روسيه و غيره . اما در ميان انواع و اقسام ماهواره هاي پخش مستقيم برنامه هاي تلويزيوني ، ماهواره مورد استفاده شبکه استار از اهميت ويژهاي بر خوردار بود . اهميت اين ماهواره ار آن جهت بود که بيشترين سکنه سياره زمين و پهناور ترين قاره آن را زيز پوشش مي شد و از اين نظر تا سال 1992 کاملا موفق بود. شبکه مذکور در نخستين سال پخش برنام ههاي خود ، 65 ميليون دلار آگهي دريافت کرد . نرخ آگهي در سال اول عملکرد آن ، بين 1200 تا 1680 دلار براي هر 30 ثانيه بود . ضمن آنکه هرگاه آگهي دهنده اي حداقل 2 کيليون دلار آگهي به شبکه استار مي پرداخت ، همه از اين تخفيف ويژه بر خوردار مي شد و هم آگهي او در ساعات پر بيننده تر به پخش مي رسيد . به اين ترتيب ، محاسبات نشان مي داد که شبکه استار ، درهمان نخستين سال عملکرد خود 22 در صد از سرمايه گذاري اوليه را بازگردانهد بود و در واقع را اندازي اين شبکه براي سرمايه داران آن کاملا سود آور بود چرا که قواعد مربوط به عرضه کالا و جلب مشتري را در عملکرد خود رعايت کرده بود. بر اسال اين قواعد ، از ديدگاه صاحبان آگهي ، بينندگان بيشتر و ثابت تر مي توانند انگيزه گزينش منبع ارسال و پخش آگهي محسوب شوند و به همين دليل شبکه استار براي تامين خواست آگهي دهنده و در نتيجه دستيابي به آگهي بيشتر و درآمد و سود بالاتر در جستجوي راه هاي افزايش تعداد گيرندگان پيام و جلب گزينش آنان به سوي کانال هاي ماهواره اي در مقابل کانال هاي تلويزيون محلي و فرستنده هاي زميني بود . در همان زمان ، در برخي از گزارش هاي منتشر شده در ايران ، گفته مي شد محتواي شبکه تلويزيوني استار به گونه اي تهيه شده است که با طبع آسيايي ها تا حدودي سازگاري داشته باشد و اين امر ، يکي از مهم ترين دلايل براي رعايت قواعد مربوط به جلب صاحبان آگهي بود. 15
براي مثال ، خبرگزاري جمهوري اسلامي در تلتکس شماره 158 مخابره شده از دهلي نو در تاريخ 20/12/70
( همزمان با راه اندازي شبکه استار ) نوشت : ” … برنامه کانال هاي مختلف استار تي وي در حال حاظر ، با زيرکي خاص تهيه و پخش مي شود . در اين برنامه ها که به نظر ميرسد به طور مرحله اي به اجرا در مي آيد ، سعي شده است به آرامي ، فرهنگ غرب ارائه شود . در اين روند ، ظرايف خاص روحي و فرهنگي مردم آسيا نيز در نظر گرفته شده است” .
زيرکي مذور چيزي نيست جز همان زيرکي که هر صادر کننده کالايي از طريق آن سعي دارد با دستيابي به مشخصات سليقه و نياز مصرف کنندگان کالاي خود را با آن منطبق کند.در بخش تحقيق و توسعه موسسات صنعتي به چنين مقوله اي بسيار توجه مي شود . براي مثال ، شرکت ژاپني لوازم خانگي ناسيونال در دهه 1970 با آگاهي از سليقه و ذائقه ايراني ، پلوپز برقي ناسيونال را صرفا براي صدور به ايران طراحي کرد. اما بايد ديد که چنين پديده اي در مورد ” پيام ” آن هم براي جوامع 38 کشور آسيايي نتا چه حد امکان پذير است ؟ اين سؤال بسيار مهمي است که پاسخ آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در آن زمان ، شبکه استار به طور شبانه روزي از يک کانال سريال هاي تلويزيوني ، فيلم هاي سينمايي و برنامه هاي سرگرم کننده16 پخش مي کرد و از کانال هاي ديگر اخبار بي بي سي، ورزش17 ، موسيقي غربي و شوهاي تلويزيوني وي تي وي18 وقبالا ام تي وي 19يک کانال هم به زبان هندي20 اختصاص يافته بود و کانال هاي ديگري به زبان هاي چيني، برمهاي و پاکستاني. 21
در همان سال ها ، به زودي رقباي ديگري نيز پيدا شدند ، از 25 مي 1994 (چهارم خرداد 1373)شبکه اوربيت22 با پوشش تلويزيوني خود در سطح آسيا به شبکه استار پيوست و منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را زير پوشش قرار داد.طيق اظهار گردانندگام ماهواره ، مخاطبان اين شبکه که برنامه هاي تلويزيوني شبکه هاي آمريکا را که مستقيما عرضه مي کرد ، از طبقات بسيار مرفه خاورميانه بودند . از خصايص ديگر آ” نيز وجود پنج کانال به زبان عربي بود.
تحولات مربوط به ماهواره هاي پخش مستقيم برنامه هاي تلويزيوني در سطح آسيا به قدري سريع بود که همه ، حتي محققان علوم ارتباطات را سر در گم کرده بود . کارول ترزنکوف23 يکي از متخصصان برنامه ريزي رسانه ها در شبکه آزانس خاورميانه در لندن گفت : ” تخولات رسانه ها در خاورميانه به قدري سريع است که برنامه ريزان و پژوهشگران ارتباطات به يک کابوس تبديل شده است . در آن زمان ، مجله پيام يونيکو نوشت :” همه ما در مواجهه با تلويزوين – اين جعبه اسرار آميز – که تنها چند دهه پيش از اين ، ناگهنا ظهور کرد ، راه خود را در هر دو سوي صفحه آن مي يابيم . در يک سو تکنيک هاي مداخله و نفوذ ، توسعه و افزايش مي يابند و در سوي ديگر، بينندگان به تدريج ياد مي گيرند تا دروغ را بر ملا سازند ، شواهد دروغ را در تصوير کشف کنند ودر مقابل موانع ايجاد شده توسط تلويزيون ، که تا کنون مطيع و منقاد آن بودند ، مقاومت کنند”. اما رويداد هاي بعدي در برخي از کشور هاي آسيايي نان داد که سر گرمي مورد بحث کارول ترزنکوف نه تنها در آن سال ها که حتي امروز نيز ادامه دارد. 24
1-6 عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقيم ماهواره اي برنامه هاي تلويزيوني:
بررسي ها نشان مي داد که عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقيم ماهواره اي برنامه هاي تلويزيوني به گونه اي بر روي طيف قرار مي گرفت که ميشد آنها را به شش دسته تقسيم کرد:
گروه اول : کشور هايي که نه تنها آنتن ها را مجاز دانستند بلکه تهسيلاتي نيز براي دريافت برنامه ها توسط مردم فراهم آوردند 1.اسرائيل 2.سنگاپور 3.کويت 4 . هنگ کنگ
گروه دوم : کشور هايي که مانعي ايجاد نکردند اما براي نصب آنتن ، ماليات و عوارض در نظر گرفتند و در اين ضمن به اقدامات رقابتي نيز دست زدند .25
گروه سوم:کشور هايي که برنامه ماهواره اي را مجاز دانستند اما به جستجو و اجراي طرحهاي رقابتي نيز دست زدند
گروه چهارم : کشور هايي که ضمن ايجاد ممنوعيت هاي قانوني به راه حل هاي رقابتي نيز دست زدند
گروه پنجم : کشوره ايي که پشتوانه امکانات غني نرم افزاري و سخت افزاري خود ممنوعينت قانوني ايجاد کردند
گروه ششم : کشورهايي که تا آن تاريخ تصميم رسمي و قانوني آنان مشخص نشده بود و اقدامات اساسي اي براي رقابت به عمل نياورده بودند . بسياري از کشورهاي استقلال يافته آسياي مانه ، تک کشور گروه هقتم و ايران .
تحقيقات نشان مي داد در راس گروه اول ، اسرائيل قرار داشت که تقريباً در تمامي منازل شهري و روستايي آن حداقل يک دستگاه گيرند? تلويزيون پيدل مي شد . از همان آغاز گشايش شبکه استار ، دولت اسرائيل نه تنها هيچ مانعي بر سر راه دريافت نکرد ، بلکه تسهيلات لازم را نيز فراهم آورد به طوري که که در دومين سال راه اندازي شبکه مذکور ، 145 هزار آنتن ماهواره اي در مانزل نصب شد و سال 1993 اين تعداد به 410 هزار رسيد . به اين ترتيب ، نسبت آنتن ها ماهواره به يکصد هزار جمعيت ، 8913 دستگاه برآرود شد و اين ، بالا ترين نسبت در قاره آسيا بود . اما در اين کشور نيز همه واکنش هايي که نسبت به برنامه هاي تلويزيوني بيگانه وجود داشت ، مثبت نبود. براي مثال ، شيمون پرز ، وزير خارجه اسرائيل در جايي گفت : ” برنامه هاي ابلهانه اي که به زبان خارجي به ما مي رسد ، به اندازه حمله به مرزهايمان خطرناک است ” . يکي از کشور هاي ديگري که دريافت برنامه هاي تلويزيوني ماهوارهايي را مجاز دانست سنگاپور بود .26 اين کشور کوچک با 2 ميليون و 723هزار جمعيت ، پس از ژاپن بالا ترين نسبت گيرنده تلويزيون يه يکصد هزار نفر را داشت (37800 دستگاه براي هر 100 هزار نفر ) و در واقع تمامي منازل اين کشور به تلويزيون دسترسي داشتند. در آن زمان عقيده وزير اطلاعات سنگاپور درباره ماهواره ، انگيزه اين استقبال را روشن کرد .
او گفت بود : ” اگر نمي تواني با پديدده اي (ماهواره ) مقابله کني ، با “آن کنار بياييد ” . از کشور هاي ديگر گروه اول کشور کويت را مي توان نام برد که تعداد گيرنده هاي آن بالا و در حد کليه منازل کشور بود . دولت کويت نه تنها استفاده ار آنتن ماهواره اي را مجاز مي دانست ، بلکه ازطريق نظام بانکي ، از سال 1992 ، امکان خريد قسطي آنها نيز فراهم آورده بود . هنگ کنگ نيز که محل اسقرار فرستنده زميني شبکه استار بود ، استفاده از آنتن هاي ماهواره اي را کاملا مجاز مي دانست به طوري که در همان سال اول ، از يک ميليون و 600 هزار خانه ، 350 هزار خانه صاحب آنتن ماهواره اي شدند. 27
گروه ششم کشور هايي بودند که درآن زمان با وجود آن که 4 سال از حضور شيکه استار بر فراز کشورشان مي گذشت هنوز تصميم رسمي و قانوني اي در مورد آنتن هاي ماهواره اي نگرفته بودند و اقدامات اساسي لازم براي رقابت را نيز به عمل نياورده بودند . حدس مي زديم که بسياري از کشورهاي تازه استقلال يافته آسياي ميانه را بتوان در اين گروه قرار داد. در آن زمان ، خروج از سلطه ايدئولوژي سوسياليستي ، شيفتگي نسبت به نظام سرمايه داري غرب را به دنبال آورده بود و دراين راستا ، الگوي تلويزيون آرماني نيز از اين رکود مستثني نبود . به عبارت ديگر ، الگوي آرماني آنان همان چيزي بود که در محتواي برنامه هاي اکثر شبکه هاي ماهواره اي ديده مي شد. اما در کنار اين شيفتگي ، در اوايل ورود ماهواره با آسيا ، اوضاع اقتصادي اين کشورها و فقر عمومي حاکم بر آنها ، دسترسي بسياري از مردم را به ابزار هاي دريافت برنامه هاي ماهواره اي دشوار کرده بود . ضمن آنکه دولت هاي کشور هاي مذکور نيز توانايي چنداني براي سرمايه گذاري بر روي طرح هاي رقابتي با ماهواره نداشتند .28
1-7 پيشين? ظهور آنتن هاي ماهواره اي در ايران :


دیدگاهتان را بنویسید