وعمليات پول‏شويي در چند مرحله صورت مي‏گيرد:
اولين مرحله،از فرايند جرم پولشويي، موقعيت‏يابي يا تزريق وجوه حاصل از فعاليتهاي غير قانوني به شبکه مالي رسمي ،با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و دارايي هاي مالي است
اين مرحله را لايه سازي يا مرحله انشعابي يا تحرکي نيز ناميده مي شود ودر اين مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالي که ابتدابه انجا سپرده شده است به چندين شاخه منشعب گرديده يا از درون چندين موسسه عبور داده شده يا به نحوي دستکاري مي شود که تنها يک چهره حقيقي از مبدا وماخذايجاد پول بجاي ماندآخرين مرحله پول‏شويي “ادغام و ترکيب” است. در اين مرحله، وجوه غيرقانوني توسط برخي فعاليت‏هاي ساده و يا پيچيده، با بدنه اصلي اقتصاد کشور ادغام مي‏شوند
از روشهاي پولشويي مي توان سنتي والکترونيکي را نام بردکه روشهاي کنوني اين جرم مي باشد در مرحله اول پولشويي به روش سنتي که مرحله جايگزيني نام دارد، اولين قدم، انتقال فيزيکي پول نقد است. عمده ترين روش هايي که در اين مرحله مورد استفاده قرار مي گيردعبارت است از: سپرده گذاري درآمدهاي ناشي از جرم و فعاليت هاي مجرمانه در بانک هاي داخلي يا ساير مؤسسه هاي مالي، سپرده گذاري در بانک هاي خارجي، خريد کالاهاي با ارزش و يا به کار انداختن درآمدهاي مجرمانه در رستوران ها، هتل ها و قمارخانه ها و کسب پول هاي تحصيل شده از اين طريق.اما در پولشويي الکترونيکي، جهت انجام مرحله جايگزيني، پولشو مي تواند به راحتي و با استفاده از پول هاي الکترونيکي و توسط کارت هاي هوشمند، درآمدهاي مجرمانه اش را با قابليت بي نامي يا ناشناختگي که به صورت پول الکترونيکي درآمده، رد و بدل کند.
اين پول ها مي تواند در خريد پول هاي خارجي يا کالاهاي با ارزش مورد استفاده قرار گيرد تا اينکه دوباره فروخته شود و به اين ترتيب از پول الکترونيکي جهت جايگزين شدن پول کثيف استفاده مي شود. با اين امکانات، ديگر پولشو نياز به قاچاق پول يا هرگونه تراکنش چهره به چهره نخواهد داشت؛زيرا به راحتي مي تواند درآمدهاي مجرمانه اش را به شکل پول الکترونيکي درآورده و از مرز منتقل سازد يا با آن ها کالاهاي لوکس و ارزهاي خارجي خريداري کند. بدين ترتيب مهم ترين امتياز اين روش در پولشويي الکترونيکي نسبت به روش هاي سنتي، حذف تراکنش هاي چهره به چهره و اختفاي هويت است در اين مرحله مجرم سعي مي کند تا پول را از منشأ اصلي اش جدا کند. او مي تواند به سادگي اين کار را به وسيله انتقال پول از طريق شماره حساب در بانک هاي مختلف به منظور خريد ظاهري کالاها جهت فروش مجدد يا از طريق شرکت هاي برون مرزي1 که در نظام هاي حقوقي مختلف قرار دارند، انجام دهد. در صورتي که به افراد اجازه داده شود به صورت اينترنتي افتتاح حساب کنند، بدون نياز به ارائه مدارک و اسناد هويتي واقعي آنان، اين مرحله مي تواند ساده تر انجام گيرد.
کاملاً واضح است که ريسک اين سازوکارهادر روش سنتيبسياربالا است. اما در پولشويي به روش الکترونيکي يک راه ساده اين است که پولشو با ايجاد يک شرکت پوششي که قرار است ظاهراً خدماتي را ارائه کند، مانند فراهم کنندگان خدمات اينترنتي، يک حساب بانکي افتتاح مي کند. پولشو حتي ملزم نيست تا خدماتي را هم ارائه دهد. در مقابل، او از اين شرکت به عنوان يک پوشش استفاده مي کند تا اين طور وانمود شود که خدماتي که فراهم مي گردد در عوض پرداخت وجوهي است که اين وجوه ( در حقيقت) منشأ مجرمانه داشته و از مرحله دوم ( مرحله طبقه بندي و لايه لايه کردن) نيز گذشته است.
بررسي مقايسه اي مراحل پولشويي سنتي و مدرن اين نتايج را به دنبال دارد:
1) عدم نياز به طي مراحل سه گانه جهت تطهير اموال نامشروع، 2) عدم نياز به ارتکاب جرائم ديگري نظير جعل ، قتل، تهديد و يا حتي تطميع کارمندان مؤسسات مالي و بانک ها، 3) رسيدن به بيشترين منفعت در کمترين زمان ممکن و با کم ترين هزينه، 4) تهديد رعايت حريم خصوصي کاربران شبکه اي و امکان سوءاستفاده از سوي پولشو، 5) امکان اختفاي هويت و عدم احراز هويت مشتري که موجب موفقيت پولشويان مي گردد؛زيرا به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراکنش هاي الکترونيکي ممکن است کاربر غير از فردي باشد که حساب را باز کرده، 6) امکان بالقوه شکستن مرزهاي ملي و دشواري تعيين مکان جرم پولشويي و مرتکب آن و تأثير اين امر صلاحيت کيفري کشورها.
پولشويي سنتي و مدرن به رغم وجوه اشتراکي که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملين پوشش و استفاده از مؤسسات مالي و بانک هاو….تنها تفاوتشان در روش هاي ارتکاب اين جرم است؛ به اين معنا که استفاده از خدمات بانکداري الکترونيکي، ارتکاب پولشويي را بسيار ساده کرده و ريسک آن را در مقايسه با پولشويي سنتي کاهش داده است.
عملياتي که امروزه به عنوان پول‌شويي شناخته مي‌شود سابقه طولاني دارد؛ چنان‌که به نظر برخي از محققان: “هيچ‌کس نمي‌تواند واقعاً يقين داشته باشد که پول‌شويي اولبار چه زماني شروع شده است. به هر‌حال ما مي‌توانيم مطمئن باشيم که اين عمل طي چندين هزار سال اتفاق مي‌افتاده است وپولشويي به هر حال، جرم پول شويي امروزه در سطح بين المللي به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي متعددي جرم انگاري شده است که در قسمت‌هاي بعدبه بعضي از اين اسناد اشاره خواهد شد.
در حقوق ايران نيز علاوه بر وجود اصل 49 قانون اساسي که دولت را موظف به ضبط و مصاد‌ره و استرداد ثروت‌هاي نامشروع ‌کرده است وجرم‌‌انگاري و تعيين مجازات براي عمليات پول‌شويي، و با توجه به آثار زيان باري که اين پديده برجنبه‌هاي اقتصادي،‌ اجتماعي و سياسي کشور به‌جاي مي‌گذارد، ترديدي در لزوم جرم انگاشتن و تعيين مجازات براي اين پديده باقي نمي‌ماند.
مستندات جرم‌انگاري پول‌شويي به دو بخش تقسيم مي‌شود:الف- مستندات بين‌المللي و منطقه‌‌‌اي؛ب- مستندات داخلي
در دهه ‌هاي اخير در اسناد و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي متعدد و مهمي اقدام به جرم انگاشتن پول‌شويي شده است ومستندات جرم‌انگاري پول‌شويي در ايران به مستندات فقهي و مستندات حقوقي تقسيم مي‌شود.
1.مستندات فقهي موجود در اين‌باره، آياتي از قرآن کريم و نيز روش برخورد امام ‌علي(ع) با اموال نامشروع است.
2. منظور از مستندات حقوقي در مورد پول‌شويي، بررسي متن “قانوني” و به عبارت ديگر،”عنصر قانوني” پول‌شويي نيست؛ زيرا صرف نظر از فقدان چنين متني در حقوق ايران، در صورتي که چنين قانوني وجود داشت، ديگر نيازي به جست و جوي “مستند حقوقي ” براي آن نبود. بنابراين مقصود از اين عبارت، يافتن زمينه و بسترهايي است که بتواند در جهت جرم‌انگاري پول‌شويي مورد استفاده قرار گيرد.
درايران نيزقبل از تصويب قانون مبارزه با پولشويي قوانيني در خصوص جلوگيري از ارتکاب به اين جرم وجود داشت اما کافي نبوده و به دنبال گسترش اقدامات جهاني براي مبارزه با پولشويي ،در اواخر دهه هفتاد شمسي ،بانک هاي کشور با موج در خواست بانک هاي کار گزار بين المللي براي ارائه خط مشي و دستورالعمل مبارزه با پولشويي مواجه شدند،واژه اي که در آن زمان بانک هاي کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشي ودستورالعمل در اين رابطه ،حيات بانک داري بين المللي کشور را با تهديد مواجه مي ساخت و لذا بانک مرکزي ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوين مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار نمود و در ماده 7 آن کليه بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي را مکلف به تدوين دستورالعمل نظام بانکي کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامي در اين خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنين امکاني نيز براي آنها وجود نداشت،بانک مرکزي ج0ا0ا، دستورالعمل مقررات پيش گيري از پولشويي در موسسات مالي را نيز تنظيم و اواخر سال 1381،آن را به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمود .
در تاريخ 27/6/1381 هيئت وزيران نيز لايحه مبارزه با پولشويي را تصويب و براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود . ليکن تصويب اين لايحه در مجلس با وقفه اي طولاني مواجه شد ،به طوري که اين لايحه در دو دوره مجلس در دستور کار قرار داشت .اقدامات جدي تر از سوي مقامات ذيربط براي مبارزه با پولشويي در ايران صورت گرفت و در تاريخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشويي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ودر تاريخ 26/12/1386نيز آيين نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور به تصويب هيات دولت رسيد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1.بيان مسئله
1.چه تمهيداتي در جهت مبارزه با پولشويي در حقوق ايران وبين الملل انديشيده شده است ؟
2.قوانين وضع شده به چه ميزان اثر بخش مي باشد ؟
2.سوالات وفرضيه هاي پژوهش
1.قوانين ومقررات پولشويي در حقوق ايران در مقايسه با حقوق بين الملل در مراحل ابتدايي واوليه آن قرار دارد.
2. نهادهاي مالي-بانکي اقدامات نظارتي موثري در جهت تقويت فرايند مبارزه با پولشويي دارند.
3.پيشينه تحقيق
تجلي(1390)کتابي تحت عنوان مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم در بانکها تاليف کرده است .
هدف از تاليف ،ارايه آموزشهاي لازم به مديران و کارکنان بانکهاو اشخاص مشمول قوانين ومقررات مبارزه با پولشويي مي باشد.
تذهيبي (1389)کتابي تحت عنوان پولشويي وروشهاي مبارزه با آن مورد تاليف قرار داده است.
هدف از تاليف،جمع آوري ضوابط ورويدادهاي مربوط به پولشويي وارايه آن وراهکارهاي جلوگيري از ارتکاب جرم آمده است .
شهرياري (1386)کتابي تحت عنوان پولشويي در اسناد بين المللي حقوق ايران تاليف نموده است.

هدف از تاليف،به بررسي ابعاد جرم مذکور وراههاي مبارزه با آن وضررورت مبارزه با جرم پولشويي پرداخته است.
جزايري در سال(1383 )مقاله اي تحت عنوان ارکان مهم مبارزه با پولشويي انجام داده است .
هدف اين مقاله پرداختن به دو مورد از ارکان مهم پولشويي که عبارتند از :شناسايي مشتريان و واحد اطلاعات مالي است .
ميرمحمدصادقيدرسال(1382)مقالهاي تحت عنوان پولشويي وارتباط آن باجرايم ديگرنجام داده است.
هدف از اين مقاله ميزان پولشويي درسطح جهان وشيوه هاي انجام آن مورد بررسي قرار گرفته است .
يار احمدي در سال(1388)پايان نامه اي تحت عنوان تطبيق قوانين مبارزه باپولشويي در ايران وفرانسه پرداخته است .
هدف از اين پايان نامه شناسايي قوانين مبارزه با پولشويي و روشهاي مقابله با آن در حقوق ايران وفرانسه است.
دراين پايان نامه هدف تعاريف پولشويي در حقوق ايران وبين الملل بوده وضرورت مقابله با اين جرم واقدامات صورت گرفته مورد بررسي قرار مي گيرد.که در موارد بالا به مشاهده نمي گردد.
4.سازمان‌دهي
اين تحقيق شامل دو بخش بوده که هر بخش شامل دو فصل مي باشد .
در بخش اول پيرامون تعاريف ،تاريخچه وانواع روشهاي پولشويي پرداخته است .
در بخش دوم ضرورت جرم انگاري واقدامات صورت گرفته در ايران و عرصه بين الملل مورد بررسي قرارگرفته است
5.اهداف تحقيق
1.بررسي تعاريف در مورد پولشويي وبيان روشهاي ارتکاب جرم مي باشد .
2.شناساييقوانين پولشوييرا درسطح بينالملل وايران بوده وتبيين ضرورت مبارزه باپولشويي ميباشد.
6.نوع وروش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي است استفاده از روش تحليلي نيز بر مبناي آمارها ونظرات پژوهشگران واسناد بين المللي ومنطقه اي ومقررات داخلي صورت گرفته است .گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي بوده وتحرير مطالب با استفاده از کتب و مقالات فارسي ،عربي ،متون ترجمه شده از زبانهاي خارجي توسط محققين مي باشد .

بخش اول
کليـات

فصل اول- تعريف مفاهيم و تاريخچه
در ابتداي اين فصل که متشکل از دو گفتار مي باشد در گفتار اول به معاني پول کثيف و پولشويي در ايران و عرصه بين الملل به دو جنبه لغوي واصطلاحي پرداخته و در گفتار دوم به تاريخچه وزمينه هاي پولشويي خواهد پرداخت.
گفتار اول- مفاهيم اساسي
بند اول- تعريف پول کثيف
در ابتدابه تعريف پول کثيف در ايران (لغوي و اصطلاحي )خواهيم پرداخت با توجه به اينکه اصطلاح جديدي در ايران وحتي عرصه بين الملل مي باشد .
الف- درحقوق ايران
1. معناي لغوي
پول کثيف متشکل از دو کلمه ي پول و کثيف مي باشد که در اين قسمت به تعريف لغوي اين دو خواهيم پرداخت ،پول: آن چه که معيار ارزش مادي است و به عنوان وسيلة مبادله مورد استفاده قرار مي گيرد2.کثيف: به معناي آلوده-ناپاک 3ميباشد که مي توان براي هر مورد نيز مواردي را بيان نمود که در بهتر فهميدن مطلب موثر مي باشد ناپاک غيرخالص ، مغشوش وآلوده را در همان منبع ماليده به چيزي ، آغشته معنا نمود که با توجه به اينکه پول کثيف در فرهنگ لغت يافت نمي گردد ميتوان از لحاظ لغوي اين گونه معنا نمود هر نوع وسيله مبادله اي که با تماس و يا عملياتي ناپاک و مغشوش شده باشد حال در اين بين محسوس بوده ويا اينکه غير محسوس باشد.
2. معناي اصطلاحي
هرکشور براساس ضوابط داخلي و قوانين جاري خود تعريفي از درآمدهاي قانوني و غير قانوني دارد. بنابراين اطلاق درآمد ثروت يا منابع غيرقانوني براساس قوانين هر کشور ممکن است مصاديق متفاوت داشته باشد. بعض مصاديق درامد غير قانوني که ميتوان به آن اشاره نمود عبارتند از :4
1-قاچاق مواد مخدر وداروهاي آرام بخش
2-قاچاق انسان واعضاي بدن انسان
3-دزدي، ربا خواري، رشوه وفساد
4-فرار از ماليات
5-تروريسم
با توجه به موارد مذکور پولي که از درآمد انها حاصل گردد همان اغشته شدن را به خود گرفته و موجب الودگي ان مي گردد که ان را پول کثيف مي نامند .در ايران با توجه به قوانين حاکم مي توان منابع پول کثيف را در مصاديق بالا يافت نمود که مهمترين ان مفاسد اقتصادي ازجمله اختلاس و قاچاق کالا ومواد مخدر اشاره نمود که در قانون نيز براي انها مجازات در نظر گرفته شده است وعلاوه بران درآمدهايي که منجر به پول کثيف مي گردد به دليل فعاليت غير قانوني مجرم شناخته مي شوند پس بنابراين منشا درامد غير قانوني ميباشد
ب تعريف پول کثيف در عرصه بين‌المللي
1.معناي لغوي
در عرصه بين الملل نيز در تعريف پول کثيف به دو حالت لغوي و اصطلاحي پرداخته که شرح ان در ذيل خواهد امد .
در فرهنگ لغت هاي انگليسي به صورت ترکيبي پول کثيف5را نمي توان يافت بلکه با تجزيه آن به دو کلمه dirty وmoney مي توانيم معاني ان را استخراج نماييم.
در ترجمه dirty در فرهنگ لغت معني زير را مي بينيم: کثيف،پليد،چرک،زشت،پرخش،ژيژ،کثيف کردن(فعل) و در ترجمه کلمه money ،به معاني پول، سرمايه، ثروت، اسکناس،سيم دست مي يابيم.پس مي توان در ترجمه ترکيبي هر ثروت و سرمايه اي که کثيف بوده و آلوده مي باشد حال از هر راه غير قانوني که کسب شده باشد را پول کثيف ناميده و در سطح بين الملل نيز شناخته شده مي باشد وسازمان ها وکشور هاي مختلف نيز در خصوص جلوگيري از ان تدابيري انديشيده شده است .
2. معناي اصطلاحي
پول کثيف ناشي از عمليات مجرمانه است، که درآمدهاي غير قانوني که در ايران به ان اشاره شدبا ضوابط بين المللي نيز تطابق داشته وبا اين تفاوت که علاوه برانها موارد ديگر از جمله سوءاستفاده از حق مالکيت معنوي و….را مي توان نام برد6با اين توضيح که انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي که ارتکاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکوميت شخص خواهد شد. يعني قانون با اعمال مجازات، مي‌خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم بر مبناي اين تقسيم بندي يعني از خاکستري به کثيف متفاوت است.درآمدهاي نامشروع كه به پول هاي كثيف معروف است را مي توان به سه دسته تقسيم كرد .
پولهاي خاكستري: درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا” براي فرار از ماليات اين كارها را انجام مي دهند ويا به پولي اطلاق مي‌شود که ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است
پول ملتهب: پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي‌شود که به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از کشورها خارج و به مناطق امن روانه مي‌شود. با اين توضيح که اکثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از کشورها همراه است که آن هم ترکيبي از پول کثيف، خاکستري و حتي پول‌هاي تميز مي‌باشد
پول سياه : درآمدهايي كه از راه قاچاق كالا و مواد مخدر و ثروت هاي نامشروع ديگر به دست مي آيد به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.
بند دوم- معناي لغوي واصطلاحي پولشويي در حقوق ايران
با توجه به موضوع اين تحقيق پس از تعاريف ابتدايي در اين خصوص به تعريف پولشويي در ايران پرداخته تابا توجه به تعاريف بتوان به نتايج در اين مورد دست يافت .
الف- معناي لغوي پول شويي
پس از شناسايي و تعاريف در مورد پول کثيف حال مي توان به تعريف پولشويي پرداخت که متشکل از پول و مصدر شستشو که شستن است وپولشويي ويا تطهير پول در زبان فارسي به معناي پاک کردن ؛غسل دادن ؛اب کشيدن ميباشد7 ودرمنبع ديگرپاکيزه ساختن با اب مي باشد 8وپول نيز وسيله دادوستد است 9زر و سيم يا فلز ديگرمسکوک رائج .
پولشويي به صورت مرکب درفرهنگ لغت ها يافت نمي گردد که به همين دليل ما در اين تحقيق به تجزيه ان پرداختهوتعاريف لغوي اين دوکلمه شستن وپول راازفرهنگ لغتهاي مختلف استخراج نمودهايم .
ب- پولشويي در اصطلاح
پولشويي يا تطهير درآمد ناشي ازجرم يا پاک نمايي اموال ناشي از جرم اصطلاحاتي هستند که در جهت تبيين وبيان اين فرايند بکار برده مي شوند.واستفاده از پولشويي به جاي تطهير درآمد ناشي از جرم مناسب تر است زيرا تطهير به معناي پاک کردن داراي بار ادبي مثبت است و پديده مجرمانه مورد نظر بايد با تعبيري بيان شود که اين بار را نداشته باشد 10منظور از “تطهير مال”، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاك است، به گونه‌اي كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا دشوار گردد.11
ماده 1 لايه مصوّب 27 شهريور 1381 مقرّر مي‌دارد:
جرم پول‌شويي عبارت است از: هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايي با منشأ غيرقانوني، به طور عمدي و يا علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده.
در تعريفي ديگر از “پول‌شويي” آمده است:
پول‌شويي روي ديگر يا نيم‌رخ مالي فعاليت‌هاي بزه‌كارانه و فريبنده مجرمانه است كه طي آن درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرقانوني طي روندي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي‌شود.12
به عبارت ديگر، “پول‌شويي” فرايندي است كه طي آن منبع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه مخفي نگه داشته شده و به اين درآمدها جلوه‌اي پاك و حاصل از اعمال قانوني بخشيده شود.13
صرف‌نظر از تفاوت‌هاي موجود در تعريف‌هاي مذكور، كه متأثر از سياست‌هاي جنايي متفاوت هستند و صرف‌نظر از اينكه درآمدهاي ناشي از جرم را موضوع پول‌شويي بدانيم يا درآمدهاي حاصل از اعمال نامشروع و غيرقانوني و صرف‌نظر از اينكه آنچه كه مورد تطهير قرار مي‌گيرد، پول نقد باشد يا هر چيز داراي ارزش مالي، وجوه مشترك تعاريف مذكور را مي‌توان اين موارد دانست: حصول درآمد از يك فعل يا ترك فعل مجرمانه يا غيرقانوني، دست زدن به فعل و انفعالاتي براي پنهان كردن منبع درآمدهاي مذكور، و علم مرتكب نسبت به منبع درآمدهاست.
به عبارت ديگر يک فعاليت غير قانوني است که طي انجام ان عوايد ودرآمدهاي ناشي از فعاليتهاي غير قانوني به نحوي ،ظاهري قانوني به خود بگيرد ،به عبارت ديگر پولهاي کثيف ناشي از اعمال خلاف به پول به ظاهرتميزتبديل گشته وبه چرخه اقتصاد رسمي وارد ميشود پولشويي فعاليتي مجرمانه،در مقياس بزرگ،گروهي،مستمر ودرازمدت است که ممکن است از مرزهاي جغرافيايي کشور مفروض نيز فراتر رود.14
و اين عمليات يک روش معمول براي کسب سود از فعاليتهاي غير قانوني توسط مجرمان است اعمال خلاف قانون که باعث ايجاد درآمد براي گروههاي سازمان يافته جنايي مي شود طيف وسيعي ازفعاليتهاي قاچاق مواد مخدر ،تقلبات ،ادم ربايي و جاسوسي وهمچنين تقلبات اينترنتي وقاچاق کالارادر بر مي گيرد15
براساس ماده2قانون مبارزه با پولشويي ايران که در سال 1386به تصويب رسيد جرم پولشويي اينگونه تعريف شده است :
1. تحصيل ،تملک،نگهداي يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غير قانوني با علم به اينکه به طور مستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست امده باشد .
2.تبديل ،مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشا غير قانوني ان با علم به اينکه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول اثار وتبعات قانوني ارتکاب ان جرم نگردد .
3.اخفا يا پنهان کردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل وانتقالات، جابجايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد .
بند سوم-تعريف پولشويي‏ درعرصه بين الملل
اصطلاح پولشويي در عرصه بين الملل قدمتي بيشتر داشته و و تعاريف بهتري نيز مي توان براي ان چه در فرهنگ لغت و چه در مباحث اصطلاحي مي توان يافت که شرح ان در موارد ذيل خواهد امد .
الف- تعريف لغوي
بر اساس تعريف “فرهنگ انگليسي آکسفورد” ، پول‏شويي “… عبارت است از انتقال وجوهي با منشاء مشکوک يا غيرقانوني و معمولاً در ارتباط با يک کشور خارجي و بازيافت16 مجدد آن در جامه آنچه به نظر مي‏رسد پاک17 باشد يا از منابع قانوني تحصيل شده باشد”.18 منبع خارجي ذکر شده در “فرهنگ آکسفورد” محتمل الوقوع است ليکن ممکن است جامعيت نداشته باشد.
در عبارات ديگري، از واژه‏هاي “پول داغ”19، “پول خاکستري”20، “پول کثيف21″، “معاملات کثيف22″، “درآمدهاي کثيف23″، “پول سياه24” و نيز در قالب کلاهبرداري‏هاي مختلف، از جمله “کلاهبرداري بانکي25″، “کلاهبرداري انتقال26″، “کلاهبرداري توسط نامه27″، “کلاهبرداري از اسرار28” و جرائم مشابه ديگري نظير “فرار از ماليات29″، “رشوه‏خواري30″، “جنايات سازمان يافته31″، “اغفال و انحراف32″، “معامله جنسي33″، “تجارت‏هاي پَست34″، “استثمار در مزرعه‏داري35″، “دزدي اموال دولتي36″، “معاملات مواد مخدر37″، “معاملات غيرمجاز اسلحه38″، “کلاهبرداري39″، “کلاشي و اخّاذي40″، “قاچاق کردن41″، “قاچاق انسان”، “فحشاء غيرقانوني42″، “فساد و انحراف43″، “جعل اسناد44″، “کلاهبرداري و حيله با اشياء هنري و عتيقه‏ها45″، و “کلاهبرداري مالياتي46” سخن رفته است.
پول‏شويي را “سومين تجارت مهم جهان” ناميده‏اند و اين جمله به کرّات در منابع پول‏شويي تکرار شده است47؛ به همين دليل، گاه مي‏بينم به عنوان يک “علم” از آن ياد مي‏شود48. گاهي پيشرفت‏هاي مرتبط با “مقابله با پول‏شويي”49زمينه را براي “شکارپول‏هاي کثيف”50 فراهم مي‏آورد. هم‏چنين از اصطلاحات ترکيبي ديگري نظير پول‏شويي با “تجارت اعتباري”51، “تجارت هوشمند”52، “پول‏هاي عمده”53، “ضد پول”54، “جنايت در فضا”55، يا “پول در فضا”56 استفاده مي‏شود. مي‏توان گفت که تأمين مالي تروريسم پول‏شويي در خلاف جهت است، يعني پول بالقوه پاک را مي‏توان براي مقاصد غير قانوني وارد مجراهاي مالي کرد
در قانون‏گذاري چون مرز فعاليت‏هاي قانوني و غيرقانوني با دو محور اعتبار زمان (عطف به ماسبق شدن) و اعتبار مکان (مرزهاي سياسي کشورها) تغيير مي‏کند، نمي‏توان پرسيد که چرا کشورهاي ديگر در امحاء موارد خلاف و غيرقانوني يک کشور همکاري نمي‏کنند. کنوانسيون‏هاي بين‏المللي به طور کلّي براي کشورهايي که به آنها ملحق شده‏اند در حکم قانون هستند. در عين حال که ممکن است قوانين خاص اجراي همه مفاد آن‏را نداشته باشند. بنابراين، نمي‏توان تعاريف پول‏شويي را از حيطه نفس جرائم مستثني کرد. به طور مثال، اگر رباخواري، قمار بازي، و روسپيگري در کشوري جرم نيست نبايد انتظار داشت درآمد حاصل از آن مشمول پول‏شويي شود، و در انتقال چنين ثروت‏هايي به کشورهاي ديگر نيز همين قاعده برقرار خواهد بود.
ب- تعريف اصطلاحي
در ساده‏ترين عبارت،پولشويي،پردازش عوايد حاصل از فعاليت‏هاي مجرمانه به منظور پنهان کردن يا تغيير ظاهر منشأ غيرقانوني آن است.در مستندات بين المللي و قوانين‏ مقررات تدوين شده در کشورهاي مختلف در زمينه مبارزه با پولشويي،اين پديده به‏ صورت‏هاي زير تعريف شده است:
1.در دستورالعمل جامعه اروپايي ‏مصوب مارس 1990، تعريف پولشويي به صورت‏ زير مي‏باشد:
تبديل يا انتقال يک دارايي،با علم به اين‏که از فعاليت‏هاي مجرمانه به دست آمده‏ باشد،به منظور پنهان داشتن يا گم کردن رد منشأ غيرقانوني آن دارايي؛يا کمک به شخصي‏ که مرتکب چنين جرمي شده است،براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور57.
همچنين،در اين دستورالعمل،تعريف پولشويي موارد زير را نيز دربر مي‏گيرد:
پنهان کردن يا تغيير ظاهري منشأ،مکان،قصد،رفتار،حقوق يا مالکيت واقعي مربوط به يک دارايي با علم به اينکه آن دارايي از فعاليت‏هاي مجرمانه به دست آمده است.
اين تعريف،در واقع برگرفته از تعريف ارائه در بند 1-ب ماده سه پيمان‏نامه وين‏ است که در 19 دسامبر 1988 به امضاي اعضاي رسيده است 2با اين تفاوت که در پيمان‏نامه‏ وين،تنها پول‏هاي به دست آمده از جرائم سازمان يافته و به ويژه مواد مخدر گنجانيده شده بود.
2.تعريف پولشويي در پيمان‏نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ‏ تکميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستور عمل جامعه اروپا افزوده شد:
“تحصيل، تملک، يا استفاده از دارايي‏هاي به دست آمده از منابع غيرقانوني، و نيز هر گونه مشارکت، مباشرت، دسيسه‏چيني براي ارتکاب، اقدام به ارتکاب، يا کمک، ترغيب، تسهيل، و پنهان‏کاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي.”
به استناد گزارش توضيحي پيمان‏نامه مزبور،يکي از مهم‏ترين دلايل افزون موارد بالا به تعريف پولشويي،زدودن کاستي‏هاي موجود در تعريف ارائه شده در پيمان‏نامه وين،با هدف جلوگيري از استخدام وکيل يا متخصصان مالي توسط مجرمان براي مقاصد پولشويي‏ بيان شده است.58


دیدگاهتان را بنویسید