همسر مهربانم
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه4
2-1 تاريخچه مطالعاتي5
3-1 بيان مسئله تحقيق7
4-1 چارچوب نظري8
5-1 فرضيه‌هاي تحقيق10
6-1 اهداف تحقيق10
7-1 اهميت و ضرورت تحقيق11
8-1 قلمرو تحقيق12
1-8-1 قلمرو مکاني تحقيق12
2-8-1 قلمرو زماني تحقيق12
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق12
9-1 تعريف واژه‌ها و اصطلاحات کليدي12
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه15
2-2-مباني نظري تحقيق- بخش اول:16
1-2-2 اطلاعات حسابداري و گزارشگري مالي16
2-2-2 عمده‌ترين اهداف گزارشگري مالي16
3-2-2 ارتباط وجه نقد با سود17
4-2-2 سود(کيفيت حسابداري) به عنوان وسيله‌اي براي پيش بيني18
5-2-2 ارتباط بين اهداف حسابداري و وجه نقد19
6-2-2 اهميت فوق‌العاده جريان‌هاي نقدي عملياتي20
7-2-2 تاريخچه صورت وجه نقد20
8-2-2 وجه نقد و چارچوب نظري23
9-2-2 حرکت به سوي جريان‌هاي نقدي24
10-2-2 مديريت نقدينگي ، توانايي واريز بدهي‌ها و انعطاف پذيري25
11-2-2 اهميت جريان‌هاي نقدي26
3-2 بخش دوم مباني نظري تحقيق- محافظه کاري28
1-3-2. تعريف محافظه كاري28
2-3-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري30
3-3-2 . احتياط30
4-3-2. معيارهاي ارزيابي محافظه کاري31
1-4-3-2. معيارهاي خالص دارايي‌ها31
2-4-3-2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي31
3-4-3-2. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام32
5-3-2. تقسيم انواع محافظه کاري33
1-5-3-2. محافظه کاري مشروط: (محافظه کاري سود و زياني- محافظه کاري از پيش تعيين شده)33
2-5-3-2. محافظه کاري نامشروط (محافظه کاري ترازنامه‌اي- محافظه کاري آينده نگر)34
6-3-2.روش‌هاي اندازه گيري محافظه کاري:34
1-6-3-2. روش‌ها اندازه گيري محافظه کاري مشروط34
2-6-3-2 روش‌هاي اندازه گيري محافظه کاري نامشروط37
4-2. بخش سوم بازده و بازده غير منتظره38
1-4-2.بازده38
2-4-2.روش‌هاي محاسبه بازده سهامداران39
3-4-2. بازده مورد انتظار43
4-4-2.بازده مورد انتظار پرتفوليو43
5-4-2 بازده غيرعادي سهام45
6-4-2 تئوري بازار کارا48
7-4-2 تأثير کارايي: عدم قابليت پيش بيني49
8-4-2 نقاط ضعف نظريه بازار کارا49
9-4-2 پاسخ نظريه بازار کارا50
10-4-2 بازار چطور کارا مي‌شود؟51
11-4-2 درجات کارايي51
5-2بخش پنجم: پيشينه تحقيق51
1-5-2 تحقيقات خارجي:52
2-5-2 تحقيقات داخلي56
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه60
2-3 روش تحقيق60
3-3 فرضيات تحقيق61
4-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري62
5-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير هاي تحقيق:63
6-3 روش‌هاي جمع آوري اطلاعات67
7-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات67
1-7-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي:68
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏75
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها75
3-4 تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق77
1-3-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:78
2-3- 4 خلاصه تجزيه و تحليل‌ها به تفکيک هر فرضيه به شرح ذيل بيان مي‌شود78
1-2-3-4-تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اول78
2-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه دوم:82
3-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سوم88
4-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه چهارم90
5-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه پنجم92
6-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ششم94
7-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه هفتم96
8-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه هشتم98
8-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه نهم100
9-2-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه دهم102
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه108
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها109
1-2-5 نتايج فرضيه اول109
2-2-5 نتايج فرضيه دوم109
3-2-5 نتايج فرضيه سوم110
4-2-5 نتايج فرضيه چهارم110
5-2-5 نتايج فرضيه پنجم111
6-2-5 نتايج فرضيه ششم111
7-2-5 نتايج فرضيه هفتم112
8-2-5 نتايج فرضيه هشتم112
9-2-5 نتايج فرضيه نهم113
10-2-5 نتايج فرضيه دهم113
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق114
4-5 پيشنهادها114
1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش114
2-4-5 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي115
5-5 محدوديت هاي تحقيق115
پيوست ها
پيوست الف :جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري118
منابع و ماخذ
منابع فارسي:122
منابع لاتين:124
چکيده لاتين128
جدول شماره(1-4): شاخص‌هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص‌هاي مرکزي، شاخص‌هاي پراکندگي و شاخص‌هاي شکل توزيع (آماري)76
جدول شماره (2-4 ) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) براي متغير وابسته(بازده غير عادي) تحقيق78
جدول شماره (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير محافظه کاري حسابداري و بازده غير عادي79
جدول شماره (4-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) براي متغيرهاي محافظه کاري حسابداري و بازده غير عادي80
جدول شماره (5-4) : ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي محافظه کاري حسابداري و بازده غير عادي80
جدول شماره (6-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده و بازده غير عادي82
جدول شماره (7-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) براي متغيرهاي تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده و بازده غير عادي83
جدول شماره (8-4) : ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده و بازده غير عادي84
جدول شماره (9-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين متغيرهاي تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده، محافظه کاري حسابداري و بازده غير عادي86
جدول شماره (10-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) براي متغيرهاي تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده، محافظه کاري حسابداري و بازده غير عادي87
جدول شماره (11-4) : ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده، محافظه کاري حسابداري و بازده غير عادي87
جدول شماره 12-4. خلاصه يافته‌هاي حاصل از بررسي تأثير ورود متغير تغيير در سود بر ضرايب مدل رگرسيون89
جدول شماره 13-4. خلاصه يافته‌هاي حاصل از بررسي تأثير ورود متغير تغيير در دارايي‌هاي غير نقدي بر ضرايب مدل رگرسيون91
جدول شماره 14-4. خلاصه يافته‌هاي حاصل از بررسي تأثير ورود متغير تغيير در مخارج تحقيق و توسعه بر ضرايب مدل رگرسيون93
جدول شماره 15-4. خلاصه يافته‌هاي حاصل از بررسي تأثير ورود متغير تغيير در هزينه بهره پرداختي بر ضرايب مدل رگرسيون95
جدول شماره 16-4. خلاصه يافته‌هاي حاصل از بررسي تأثير ورود متغير تغيير در سود سهام پرداختي بر ضرايب مدل رگرسيون97
جدول شماره 17-4. خلاصه يافته‌هاي حاصل از بررسي تأثير ورود متغير اندازه شرکت بر ضرايب مدل رگرسيون99
جدول شماره 18-4. خلاصه يافته‌هاي حاصل از بررسي تأثير ورود متغير وجه نقد بعلاوه سرمايه گذاري‌هاي کوتاه مدت بر ضرايب مدل رگرسيون101
جدول شماره 19-4. خلاصه يافته‌هاي حاصل از بررسي تأثير ورود متغير اهرم مالي بر ضرايب مدل رگرسيون103
جدول شماره20-4 : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين همه متغير هاي مدل104
جدول شماره 21-4. خلاصه يافته‌هاي رگرسيون چندگانه به روش Enter105

نمودار( 1-2 )همبستگي کاملاً منفي44
نمودار( 2-2) همبستگي کاملاً مثبت44
نمودار( 3-2 )همبستگي صفر و عدم همبستگي44
نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين براي متغيرهاي محافظه کاري حسابداري و بازده غير عادي81
نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين براي متغيرهاي تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده و بازده غير عادي85
چكيده:
محافظه کاري به عنوان يکي از اصول محدودکننده حسابداري، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار مي‌گيرد و علي رغم انتقادات فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است . به طوري که‌ مي توان دوام و بقاي محافظه کاري را در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول ساليان طولاني گواهي بر مباني بنيادين اين اصل دانست. در اين تحقيق ارتباط بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده در شرکت‌ها با بازده غير عادي و همچنين تأثير متغير هاي تعديل گر تغيير در سود، تغيير در دارايي‌هاي غير نقدي، تغيير در هزينه بهره پرداختي، تغيير در سود سهام پرداختي، اندازه شرکت، اهرم مالي و ميزان وجه نقد بعلاوه سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مورد بررسي قرار گرفت. دوره زماني تحقيق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکي از اين است که تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده در شرکت ها ارتباط مثبت و معني داري با بازده غير عادي دارد و همچنين محافظه کاري حسابداري ارتباط مستقيم و منفي معني دار با بازده غير عادي دارد. از ديگر نتايج اين تحقيق مي توان به اين نکته اشاره کرد که متغير هاي تغيير در سود، تغيير در مخارج تحقيق و توسعه، تغيير در سود سهام پرداختي، اندازه شرکت و وجه نقد بعلاوه سرمايه گذاري‌هاي کوتاه مدت بر روابط ميان محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي تاثير گذار هستند.
مقدمه:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در دنياي سرمايه گذاري امروز تصميم گيري شايد مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري باشد که طي آن سرمايه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خويش نيازمند اتخاذ بهينه ترين تصميمات مي باشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرايند تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري تاثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت مي شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران مي دانند. به همين دليل يکي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميم گيري است.
مديران به عنوان مسئول تهيه صورت‌هاي مالي با وقوف کامل بر وضعيت مالي شرکت و با برخورداري از سطح آگاهي بيشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت‌هاي مالي، به طور بالقوه سعي دارند که تصوير واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند . براي مثال ممکن است از طريق منظور نمودن هزينه هاي يک دوره به عنوان دارايي، باعث کاهش هزينه‌ها و گزارش سود بيشتر در صورت‌هاي مالي شوند . همچنين ممکن است دارايي‌ها و سرمايه واحد تجاري بيشتر از ميزان واقعي گزارش گردد . نتيجه كلي اين عمليات چنين خواهد بود كه تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر مي‌رسد و انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طريق افراد برون سازماني به شرکت افزايش مي‌يابد . در چنين شرايطي اصول و رويه‌هاي حسابداري به پشتوانه مراجع تدوين کننده استانداردهاي حسابداري، با هدف متعادل کردن خوش بيني مديران، حمايت از حقوق ذي‌نفعان و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي، مفهوم محافظه کاري را به کار مي‌برند. محافظه كاري كه بر اعمال احتياط در شناسايي و اندازه گيري درآمدها و دارايي‌ها دلالت دارد، يكي از مهم‌ترين ميثاق‌هاي محدود كننده صورت‌هاي مالي به شمار مي‌رود.
طي سال‌ها تحقيقات زيادي در رابطه با ارتباط و تأثير محافظه کاري حسابداري بر متغير هاي مالي و غير مالي صورت گرفته است اما تحقيقات کمي در مورد ارتباط محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده در شرکت‌ها با بازده غير عادي آنها انجام شده است. اين تحقيق در صدد آن است که ارتباط بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي شرکتها را مورد بررسي و مطالعه قرار دهد.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
با توجه به جنبه‌هاي اقتصادي اطلاعات،گزارشگري مالي و سيستم حسابداري نقش حياتي را در بازار سرمايه ايفا مي‌کند. هدف اصلي گزارشگري مالي تأمين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران است. سرمايه گذاران و استفاده كنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداري عملكرد آتي شركت را پيش بيني و از آن براي ارزش‌گذاري شركت استفاده‌ مي كنند.
فلتهام و اوهلسون1( 1995) يكي از عوامل كليدي ارزيابي شركت را محافظه كاري در گزارشگري دارايي‌هاي عملياتي عنوان نمودند ،تعدادي از پژوهشگران تأثير محافظه كاري بر ارزش شركت را مورد بررسي قرار دادند. گيولي و هين2 (2000)در پژوهشي نشان دادند كه شناخت زيان نسبت به سود زودتر انجام مي‌شود و ميزان محافظه كاري غير شرطي افزايش يافته است.
هدف اين پژوهش آن است كه رابطه‌ي ميان بازده با محافظه كاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده در شرکت‌ها را طي يك دوره 4 ساله بررسي کند. اهميت پژوهش اين است كه به گونه تجربي به تحليلگران مالي، سرمايه گذاران ، مديران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري نشان ميدهد كه محافظه كاري حسابداري مي‌تواند بر عملكرد شركت اثرگذار باشد. به عبارت ديگر در تجزيه و تحليل اطلاعات حسابداري بايد به ميزان محافظه كاري نهفته در آن توجه نمود. در نهايت اين پژوهش، اهميت محافظه كاري را در ارزيابي عملكرد شرکت‌ها مشخص مي نمايد.
در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ سپس به تعريف موضوع تحقيق پرداخته و در ادامه به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي‌پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف کلي و ويژه بيان مي‌کنيم. چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سوال و موضوع تحقيق بوده است، در اين فصل آورده شده و در ادامه به فرضيه‌هاي تحقيق و مدل تحليلي نيز اشاره شده است.
2-1 تاريخچه مطالعاتي
رديفمحققانسال تحقيقموضوع تحقيقنتيجه تحقيق1استوبر 3 1996بررسي محافظه کاري با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهاممعرفي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام به عنوان معياري براي اندازهگيري محافظه کاري.2باسو 41997بررسي محافظه کاري با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بدمعرفي معيار عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري ازمحافظه کاري.3پوپ و والکر51999بررسي محافظه کاري در ميان شرکت‌هاي انگليسي و امريکاييمحافظه کاري در ميان شرکتهاي امريکايي بيشتر از شرکتهاي انگليسي است.4گيولي و هاين 62000بررسي تغييرات سود، جريانهاي نقدي و
اقلام تعهدي

معرفي اقلام تعهدي انباشته شده به عنوان معياري براي اندازهگيري محافظه کاري.5السي و اهارو 2001 بررسي رابطه ميان اطلاعات و هزينه سرمايهسرمايه گذاران براي نگهداري سهام در شرايطي كه اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتري را تقاضا مي‌نمايند6
بال 72001بررسي رابطه محافظه کاري با انگيزههاي منفعت جويانه مديران که باعث زيان شرکت ميگردد .محافظه کاري به عنوان ساز و کاري اثر بخش باعث کاهش انگيزههاي منفعت جويانه مديران ميشود.7فرانسيس و لافوند82004بررسي رابطه هزينه سرمايه و ويژگي‌هاي كيفي سودبا افزايش ويژگي‌هاي كيفي سود ،هزينه سرمايه كاهش مي‌يابد. 8فرانسيس ، لافوند9، اولسون واسچيپر 2004بررسي رابطه بين هزينههاي سرمايه با ويژگيهاي سود از جمله محافظه کاريبين هزينههاي سرمايه و مطلوبيت ويژگيهاي سود،از جمله محافظه کاري رابطه منفي وجود دارد.
9احمد و دوئلمن102005بررسي رابطه بين محافظه کاري و راهبري شرکتي با توجه به ترکيب اعضاي هيأت مديرهبين درصد مديران خارجي و راهبري شرکتي با محافظه کاري رابطه مثبت وجود دارد 10بال و شيواکومار2005بررسي محافظهکاري در ميان شرکت‌هاي سهامي خاص و سهامي عاممحافظهکاري در ميان شرکتهاي سهامي خاص کمتر از
شرکتهاي سهامي عام است .11فرانکل و رويچوداري 2005بررسي رابطه بين محافظه کاري و اهرمهاي ماليبين محافظه کاري و اهرمهاي مالي رابطه مثبت وجود دارد .12لارا112005بررسي رابطه بين محافظه کاري و راهبري شرکتيبين محافظه کاري و راهبري شرکتي رابطه مثبت وجود دارد .
13لامبرت،لويز و ورشام2006اطلاعات حسابداري ، افشاء و هزينه سرمايه بين افزايش اطلاعات و افشاي حسابداري و هزينه سرمايه رابطه منفي معني داري وجود دارد. 14بيتي ، وبر و يو2006بررسي رابطه بين محافظهکاري و استقراض شرکتبين محافظه کاري و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .15لافوند و واتز122006بررسي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه کاري در گزارشگري ماليمحافظه کاري به عنوان واکنشي متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتي سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه است.16لارا،اساماوپنالوا132007بررسي رابطه محافظه کاري و هزينه سرمايهرابطه محافظه كاري و هزينه سرمايه منفي است .17لوئيس142009بررسي رابطه محافظه کاري و وجه نقد نگهداري شده و عملکرد شرکتمحافظه کاري حسابداري بر رابطه ميان وجه نقد نگهداري شده و عملکرد عملياتي آتي شرکت تأثير مثبت دارد.17گري ماري وفرانک 152010بررسي رابطه بين محافظهکاري و ريسک ورشکستگيبين محافظه کاري و ريسک ورشکستگي رابطه منفي وجود دارد .
3-1 بيان مسئله تحقيق
مديران به عنوان مسئول تهيه صورت‌هاي مالي با وقوف کامل بر وضعيت مالي شرکت و با برخورداري از سطح آگاهي بيشتر نسبت به سايراستفاده کنندگان صورت‌هاي مالي، به طور بالقوه سعي دارند که تصوير واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند . براي مثال ممکن است از طريق منظور نمودن هزينه هاي يک دوره به عنوان دارايي، باعث کاهش هزينه‌ها و گزارش سود بيشتر در صورت‌هاي مالي شوند . همچنين ممکن است دارايي‌ها و سرمايه واحد تجاري بيشتر از ميزان واقعي گزارش گردد . نتيجه كلي اين عمليات چنين خواهد بود كه تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر مي‌رسد و انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طريق افراد برون سازماني به شرکت افزايش مي‌يابد.
در چنين شرايطي اصول و رويه‌هاي حسابداري به پشتوانه مراجع تدوين کننده استانداردهاي حسابداري، با هدف متعادل کردن خوش بيني مديران، حمايت از حقوق ذي‌نفعان و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي، مفهوم محافظه کاري را به کار مي‌برند(کردستاني ،1387، 91).
محافظه کاري به عنوان يکي از اصول محدودکننده حسابداري، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار مي‌گيرد و علي رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است . به طوري که‌ مي توان دوام و بقاي محافظه کاري در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول ساليان طولاني را گواهي بر مباني بنيادين اين اصل دانست . همچنين مي‌توان از محافظه کاري به عنوان مکانيزمي نام برد که اگر به درستي اعمال شود، منجر به حل بسياري از مسايل نمايندگي و عدم تقارن اطلاعاتي خواهد شد که به طور کلي از شکاف روز افزون بين مديران و تأمين کنندگان منابع مالي واحدهاي تجاري ناشي مي‌شود . با توجه به اهميت نقش محافظه کاري، نياز به معيارهايي براي سنجش دقيق آن در گزارشگري مالي ضروري به نظر مي‌رسد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات اساسي زير قابل طرح مي‌باشند:
1- آيا ارتباطي بين محافظه کاري حسابداري و بازده غير عادي در بازار سرمايه ايران وجود دارد يا خير؟
2- آيا ارتباطي بين تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده شرکت‌ها و بازده غير عادي در بازار سرمايه ايران وجود دارد يا خير؟
طي سال‌ها تحقيقات زيادي در رابطه با ارتباط و تأثير محافظه کاري حسابداري بر متغير هاي مالي و غير مالي صورت گرفته است، اما تحقيقات کمي در مورد ارتباط محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده در شرکت‌ها با بازده غير عادي آنها انجام شده است. لذا در اين تحقيق ارتباط بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده در شرکت‌ها با بازده غير عادي و همچنين تأثير متغير هاي تعديل گر تغيير در سود، تغيير در دارايي‌هاي غير نقدي، تغيير در هزينه بهره پرداختي، تغيير در سود سهام پرداختي، اندازه شرکت، اهرم مالي و ميزان وجه نقد بعلاوه سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين تحقيق در صدد آن است که ارتباط بين محافظه کاري حسابداري وتغيير درخالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي شرکتها مورد بررسي و مطالعه قرار دهد.
4-1 چارچوب نظري
باسو محافظه كاري را الزام به داشتن درجه بالايي از تائيد براي شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زيان تعريف مي‌نمايد . اين تعريف محافظه كاري را از ديدگاه سود و زيان توصيف مي‌نمايد (باسو ،1997، 11) 16. اما تعريف ديگر از فلتهام و اوهلسون 17 تعريف محافظه كاري از ديدگاه ترازنامه است، بر اساس اين ديدگاه، در مواردي كه ترديدي واقعي در انتخاب بين دو يا چند روش گزارشگري وجود دارد، آن روشي بايد انتخاب شود كه كمترين اثر مطلوب را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. تعريف سوم درباره محافظه كاري از گيولي و هين18 بر پايه ديدگاه تركيبي ترازنامه و سود و زيان است. در ديدگاه سوم، محافظه كاري، يك مفهوم حسابداري است كه منجر به كاهش سود انباشته گزارش شده از طريق شناخت ديرتر درآمد و شناخت سريع‌تر هزينه، ارزيابي پايين دارايي و ارزيابي بالاي بدهي مي‌شود . در اين پژوهش از تعريف سوم براي محاسبه شاخص محافظه كاري استفاده شده است. دسته بندي ديگري براي تعريف محافظه كار ي از سوي رايان19 در سال 2006 ارائه شده است كه عبارت است از محافظه كاري شرطي و محافظه كاري غير شرطي . محافظه كاري شرطي، محافظه كاري است كه توسط استانداردهاي حسابداري الزام شده است. يعني شناخت به موقع زيان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً كاربرد قاعده اقل بهاي تمام شده يا خالص ارزش فروش در ارزيابي موجودي كالا، نوعي محافظه كاري شرطي است. به اين نوع محافظه كاري ، محافظه كاري سود و زيان و يا محافظه كاري گذشته نگر نيز مي‌گويند. اما محافظه كاري غير شرطي از طريق استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، الزام نگرديده است. اين نوع محافظه كاري،كمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتري خالص دارايي‌ها به واسطه رويه‌هاي از پيش تعيين شده حسابداري است . اين محافظه كاري ، به محافظه كاري ترازنامه و يا محافظه كاري آينده نگر نيز معروف است. کاربرد مفهوم محافظه کاري منافعي را در پي دارد. واتز20 (2003) دلايل کاربرد محافظه کاري را چنين بيان مي ‌دارد:
1. توجيه مالياتي. شناسايي نامتقارن سودها و زيان‌ها، مدير را در کاهش ارزش فعلي ماليات‌هاي پرداختني و در نتيجه افزايش ارزش شرکت ياري مي‌رساند. تعويق شناسايي درآمدها و تسريع شناسايي هزينه‌ها، ماليات‌هاي قابل پرداخت شرکت را به دوره‌هاي آتي منتقل مي‌کند.
2. توجيه قراردادي. محافظه کاري از رفتار فرصت‌طلبانه مديران (براي مديريت سود شرکت) جلوگيري مي‌کند و خطر اخلاقي را کاهش مي دهد. رويه‌هاي حسابداري محافظه کارانه، مديران را از خوش بيني بيش از حد در ارائه سود باز مي دارد و طبعاً از پرداخت‌هاي اضافي (پاداش‌هاي اضافي) به مديران جلوگيري مي کند .اين نقش محافظه کاري، همانند نقشي است که در محدود نمودن و جلوگيري از پرداخت اضافي سود سهام به سهامداران ايفا مي‌کند. بنابراين، انگيزه‌اي را براي مديران ايجاد مي‌نمايد که از پذيرش پروژه‌هايي با خالص ارزش فعلي منفي بپرهيزند در نتيجه، تضاد منافع و هزينه‌هاي نمايندگي بين افراد داخلي و خارجي شرکت کاهش مي‌يابد.
3. توجيه حقوقي . در سال‌هاي اخير دعاوي سهامداران، توجيهي براي محافظه کاري شده است . در مواردي که با بيش از واقع نشان دادن سود و خالص دارايي‌ها، مديران پاداش‌هاي بيشتري دريافت مي‌دارند، احتمال اقامه دعواي حقوقي زياد است . محافظه کاري با جلوگيري از بيش از واقع نشان دادن خالص دارايي‌ها از هزينه‌هاي اقامه دعوي توسط سهامداران جلوگيري مي‌کند.
4. توجيه سياسي. محافظه کاري سد محکمي بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زيرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بيش از واقع خالص دارايي‌ها نسبت به ارائه کمتر آن، بيشتر مورد انتقاد قرار مي‌گيرند. به اين ترتيب، هزينه‌هاي سياسي آنها نيز با محافظه کاري کاهش مي‌يابد.
در اين تحقيق ارتباط بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده در شرکت‌ها با بازده غير عادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
5-1 فرضيه‌هاي تحقيق
فرضيه اول: بين محافظه کاري حسابداري و بازده غير عادي در بازار سرمايه ايران ارتباط وجود دارد.
فرضيه دوم: بين تغيير در خالص وجه نگهداري شده در شرکت‌ها و بازده غير عادي در بازار سرمايه ايران ارتباط وجود دارد.
فرضيه سوم: تغيير در سود شرکت بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي تأثير گذار است.
فرضيه چهارم: تغيير در دارايي‌هاي غير نقدي شرکت بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي تأثير گذار است.
فرضيه پنجم: تغيير در مخارج تحقيق و توسعه شرکت بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي تأثير گذار است.
فرضيه ششم: تغيير در هزينه بهره پرداختي بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي تأثير گذار است.
فرضيه هفتم: تغيير در سود سهام پرداختي به سهامداران عادي بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي تأثير گذار است.
فرضيه هشتم: اندازه شرکت بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي تأثير گذار است.
فرضيه نهم: وجه نقد بعلاوه سرمايه گذاري‌هاي کوتاه مدت بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي تأثير گذار است.
فرضيه دهم: اهرم مالي بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي تأثير گذار است.
6-1 اهداف تحقيق
اهداف تحقيق حاضر بر اساس تقسيم بندي اهداف به اهداف کلي، فرعي و ساير اهداف به شرح زير قابل طبقه بندي مي‌باشد:
هدف کلي: کمک به مديران و سرمايه گذاران جهت تصميم گيري از طريق بررسي و مطالعه ارتباط ميان محافظه کاري حسابداري وتغيير در خالص وجه نقد نگه داري شده با بازده غير عادي سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعي: اين تحقيق تلاش دارد ضمن بررسي ارتباط بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي ، تأثير متغير هاي بالقوه تأثير گذار در اين ارتباط از قبيل تغيير سود، تغيير دارايي‌هاي غير نقدي،تغيير در مخارج تحقيق و توسعه، تغيير در هزينه بهره پرداختي، تغيير در سود سهام پرداختي ، سود قبل از اقلام غير مترقبه و اندازه شرکت را بر روابط فوق بسنجد.
ساير اهداف: اميد است با استفاده از نتايج اين پژوهش سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي که قصد سرمايهگذاري کوتاه مدت و بلند مدت دارند، بتوانند سهامهايي که داراي بازده بالقوه بيشتري هستند را انتخاب کنند. همچنين از ديگر اهداف اين تحقيق مي‌توان به کمک به سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان از اطلاعات مالي براي فهم بيشتر عناصر صورت‌هاي مالي اشاره کرد.
7-1 اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف‌ گزارشگري مالي و مباني حسابداري ايجاب مي‌کند، اطلاعاتي كه گزارشگري مالي فراهم مي‌آورد از ويژگيهاي معيني برخوردار باشد. در مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران از اين ويژگي ها با عنوان خصوصيات كيفي ياد شده است. يكي از اين خصوصيات محافظه کاري است كه از آن با عنوان احتياط ياد شده است )مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، 1385 ، 49).
اين پژوهش به بررسي ارتباط بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد .
محققان طي پژوهش‌هاي مختلف به بررسي رابطه بين محافظه کاري حسابداري و متغير هاي مالي و غير مالي پرداخته‌اند، اما تحقيقات کمي به بررسي رابطه بين محافظه کاري و عملکرد شرکت پرداخته‌اند.اهميت تحقيق حاضر در کشف ارتباط بين محافظه کاري حسابداري وتغيير در وجه نقد نگهداري شده با بازده غير نرمال شرکت‌ها و همچنين عوامل تأثير گذار بر اين رابطه به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورت‌هاي مالي در اتخاذ تصميمات بهينه مي‌باشد .
8-1 قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق چهارچوبي را فراهم مي‌نمايد تا مطالعات و آزمون محقق در طي آن قلمرو خاص انجام پذيرد و داراي اعتبار بيشتر باشد.
1-8-1 قلمرو مکاني تحقيق
اين پژوهش کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمايه ايران) را مورد بررسي قرار مي‌دهد .
2-8-1 قلمرو زماني تحقيق
دوره زماني اين پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغير هاي تحقيق و محدوديت‌هاي هزينه و زمان ، 4 ساله و از ابتداي سال 1385 تا انتهاي سال 1388 است.
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق
در اين پژوهش ، بررسي ارتباط بين محافظه کاري حسابداري و تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده با بازده غير عادي مورد کنکاش قرار مي‌گيرد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري قابل بحث است.
9-1 تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق:
محافظه کاري حسابداري21 : از ديدگاه تهيه کنندگان صورت‌هاي مالي، محافظه کاري به عنوان كوششي براي انتخاب روشي از روش‌هاي پذيرفته شده‌ي حسابداري است كه به يكي از نتايج شناخت كندتر درآمد فروش، شناخت سريع‌تر هزينه، ارزش يابي کمتر دارايي‌ها، و يا ارزشيابي بيشتر بدهي‌ها منتج شود (شباهنگ،1382،54)
محافظه کاري نامشروط 22 : محافظه کاري نا مشروط(پيش رويدادي) از به کار گيري آن دسته از استانداردهاي حسابداري ناشي مي‌شود که سود را به گونه اي مستقل از اخبار اقتصادي جاري، مي‌کاهند. شناسايي بدون درنگ مخارج تبليغات و تحقيق و توسعه به عنوان هزينه، حتي در صورتي که جريان‌هاي نقدي آتي مورد انتظار آنها مثبت باشد، از اين نوع است (رايان، 2006، 4) 26.
محافظه کاري مشروط27 : محافظه کاري مشروط( پس رويدادي) به مفهوم شناسايي به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. قاعده‌ي اقل بهاي تمام شده يا ارزش بازار، حذف سرقفلي در پي انجام آزمون کاهش ارزش و شناسايي نامتقارن زيان‌هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي، از اين نوع هستند.(پاي و همکاران، 2008، 57) 28.
بازده غير عادي29: به عنوان تفاوت ميان بازده واقعي شرکت با بازده مورد انتظار يا بازده کل بازار مي‌باشد(کوتاري ، 2001، 6)30.
تغيير در خالص وجه نقد نگهداري شده: به عنوان ميزان افزايش يا کاهش در مقدار وجه نقد موجود در شرکت(اعم از صندوق و حساب بانکي) در پايان سال نسبت به مانده مذکور در ابتداي سال مي باشد. (ديتمار و اسميت، 2007، 602)31.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
محافظه كاري حسابداري باعث به منفعت رسانيدن سرمايه گذاران مي‌گردد، چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيري‌هاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعوي حقوقي مي‌گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي‌شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي‌نمايد چرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي‌گردد . محافظه كاري كه بر اعمال احتياط در شناسايي و اندازه گيري درآمد و دارايي‌ها دلالت دارد، يكي از مهم‌ترين ميثاق‌هاي محدود كننده صورت‌هاي مالي به شمار مي‌رود. در بيانيه‌ي مفهومي شماره دو هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري آمريكا محافظه كاري به عنوان “واكنش محتاطانه نسبت به عدم اطمينان به منظور مطمئن شدن از در نظر گرفتن ماهيت عدم اطمينان و ريسك در شرايط تجاري، به اندازه‌ي كافي” تعريف شده است . گرچه محافظه كاري به طور وسيعي بر ارزش دفتري خالص دارايي‌ها و سود خالص تأثير مي‌گذارد، ولي حسابداران اغلب بر شيوه‌هاي محدودي از محافظه كاري تمركز مي‌نمايند. براي مثال انتخاب روش استهلاك تسريعي در مقابل روش خط مستقيم، هزينه كردن بلادرنگ مخارج تحقيق و توسعه، استفاده از قاعده‌ي اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودي كالا، از جمله روش‌هاي انتخابي حسابداري محافظه كارانه هستند. با اين حال پژوهش‌هاي تجربي معمولاً بر محدوده‌هاي وسيع‌تري از محافظه كاري تكيه مي‌کنند كه منعكس کننده‌ي تأثير تجميعي تصميمات حسابداري مورد استفاده توسط مديران، شامل مفروضات و برآوردهاي حسابداري و انتخاب رويه‌هاي حسابداري است (احمد و دلمن،2007،158) 32.
در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ويژگي‌هاي اطلاعات مالي و تغيير در ميزان وجه نقد شرکت با بازده غير نرمال شرکتها بررسي شده است .
هدف اصلي در فصل حاضر، بيان موضوعي و مباني نظري تحقيق مي‌باشد. همچنين در بخش دوم اين فصل، پيشينه‌اي از تحقيقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارايه مي‌گردد.
2-2-مباني نظري تحقيق- بخش اول:
1-2-2 اطلاعات حسابداري و گزارشگري مالي
اطلاعات حسابداري مديريت معمولاً براي استفاده کنندگان داخلي مثل کارکنان و مديران واحد هاي تجاري مفيد است و اطلاعات حسابداري مالي براي گروه‌هاي ذينفع خارج از واحد هاي تجاري مانند سهامداران ،بانک‌ها ،ساير اعتباردهندگان و نهادهاي دولتي فراهم مي‌گردد.

سهامداراني که سرمايه شرکت را تأمين کرده‌اند علاقمند به نحوه کار و آگاهي از نتايج عمليات شرکت هستند، اگر آنها قصد فروش سهام خود را داشته باشند بايد بتوانند بر مبناي اطلاعات حسابداري مالي ارزش واقعي سهام خود را برآورد کنند.اگر شرکت قصد وام گرفتن داشته باشد بانک يا ديگر اعتبار دهندگان بايد بتوانند وضعيت اقتصادي شرکت را ارزيابي کنند. آن بخش از حسابداري که با پردازش و گزارش اطلاعات مالي براي تأمين نيازها و خواسته‌هاي استفاده کنندگان برون سازماني و فراهم کردن مباني لازم براي تصميم گيري آنان سر و کار دارند اصطلاحاً حسابداري و گزارشگري مالي ناميده مي‌شوند (زاهدي ،11،1386).
2-2-2 عمده‌ترين اهداف گزارشگري مالي
هدف اصلي گزارشگري مالي بيان رويدادهاي اقتصادي موثر بر وضعيت و عملکرد واحد تجاري براي استفاده کنندگان برون سازماني جهت کمک به آنان در اتخاذ تصميمات اقتصادي است ابزار انتقال اين اطلاعات به اشخاص مزبور عمدتاً صورت‌هاي مالي است که محصول نهايي فرآيند حسابداري و گزارشگري مالي محسوب مي‌شود. اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه سه گزارش را الزامي مي‌سازد: ترازنامه،سود و زيان و صورت جريان‌هاي نقدي.
اهداف‌ عمده حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني عبارتند است از:
1- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم سازد که براي تصميم گيرندگان و اعتباردهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده کنندگان در تصميم گيري‌هاي سرمايه گذاري و اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه ، مفيد واقع شود.
2- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم سازد که سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و سايرين را در ارزيابي امکان دسترسي به ميزان وجوه و همچنين ارزيابي ،زمان بندي و ابهام در مورد چشم انداز آتي جريان وجوه نقد به واحد تجاري ،کمک کند.برآورد انتظارات سرمايه گذاران در واحد تجاري يا اعطاي اعتبار به آن يا ساير موارد ، به شدت به دور نماي نقدينگي آتي واحد هاي تجاري بستگي دارد.
3- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري،حقوق نسبت به منابع مزبور (تعهدات واحد تجاري در مورد انتقال منابع به ساير اشخاص يا صاحبان سهام ) و اثرات رويدادها و شرايطي که منابع و حقوق مزبور را تغيير مي‌دهد،فراهم آورد.
4- در نهايت بايستي ،منعکس کننده دستاوردهاي مالي واحد تجاري طي يک دوره مالي مي‌باشد (عالي ور ،43،1380).
هدف شماره (1) فوق در برگيرنده کليه اطلاعات حسابداري مي‌شود، اما ساير اهداف هر کدام بيانگر يک نوع از صورت‌هاي مالي مي‌باشد.هدف (2) بيانگر انتظار از صورت جريان نقدي عملياتي ،هدف شماره (3) مربوط به ترازنامه و هدف شماره (4) مربوط به صورت سود و زيان است.
از آنجايي که يکي از اهداف‌ حسابداري و تهيه صورت‌هاي مالي ، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهيل تصميم گيري است، يکي از ويژگي‌هاي کيفي اطلاعات حسابداري،نيز سودمندي در پيش بيني است.معيار ارزش پيش بيني ،احتمال وجود ارتباط بين رويدادهاي اقتصادي مورد علاقه تصميم گيرنده و متغير هاي پيش بيني کننده مي‌باشد.اين مفهوم از مدل‌هاي ارزشيابي سرمايه گذاري استخراج شده است،که اگر اطلاعات حسابداري براي تصميم گيري سودمند باشد بايد امکان پيش بيني بعضي از رويدادهايي را فراهم کند که به عنوان داده‌هاي ورودي مدل‌هاي تصميم گيري استفاده مي‌شود.
براي تحقق اهداف‌ حسابداري و گزارشگري مالي بايد اطلاعات بسيار متنوعي درباره واحدهاي تجاري فراهم آيد که اين مستلزم تهيه و ارائه چندين صورت مالي است.به بيان ديگر،اهداف‌ گزارشگري مالي ايجاب مي‌کند که مجموعه کاملي از چندين صورت مالي مجزا و در اين حال مرتبط با يکديگر ،ارائه شود.
هر يک از صورتهاي مالي اساسي به طور جداگانه و همچنين صورتهاي مالي اساسي ،در مجموع،در تحقق اهداف‌ گزارشگري مالي نقش دارند. علاوه بر اين نقش ، نقش اجزاي متشکل هر يک از صورت‌هاي مالي اساسي را در تأمين اهداف‌ مزبور نبايد ناديده گرفت.
3-2-2 ارتباط وجه نقد با سود
در تحليل نهايي ، جريان‌هاي ورود و خروج وجه نقد از واحد هاي انتفاعي ، اصولي‌ترين رويدادهايي است که اندازه گيري‌هاي حسابداري بر آن مبتني مي‌باشد و قاعدتاً سرمايه گذاران و اعتباردهندگان بر مبناي آن تصميم گيري مي‌کنند.
وجه نقد در ارتباط با سرمايه و سود به اين دليل حايز اهميت است که معرف قدرت خريدي است که مي‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص يا مؤسسات ديگر انتقال داد تا به مصرف تهيه کالاها و خدمات مورد نياز خود برسانند.


دیدگاهتان را بنویسید