2-16- سير تحول مديريت زنجيره تأمين…………………………………………………………………………..36
2-17- دهه 1990 ميلادي و رشد سريع زنجيره هاي تأمين……………………………………………….. 40
2-18- مدل کلي تحقيق………………………………………………………………………………………………….42
2-19- معرفي شرکت مانيزان…………………………………………………………………………………………..43
2-19-1- تاريخچه مانيزان………………………………………………………………………………….43
2-19-2-کارخانجات و امکانات………………………………………………………………………….43
2-19-3- محصولات وفرآورده ها……………………………………………………………………….44
2-19-4- بازار مصرف فرآورده ها……………………………………………………………………….44
2-20-پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………….44
2-20-1- پيشينه تحقيق داخلي………………………………………………………………………….. 442-20-2- پيشينه خارجي…………………………………………………………………………………. 50
فصل سوم روش شناسي تحقيق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………..54
3-3- مراحل انجام تحقيق………………………………………………………………………………………………55
3-4- منابع و ابزار گردآوري داده ها و اطلاعات………………………………………………………………..55
3-5- جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………..56
3-6- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه …………………………………………………………………..56
3-7- روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………………………57
3-8- مدل معادلات ساختاري ………………………………………………………………………………………..58

3-9- تحليل عاملي ………………………………………………………………………………………………………59
3-10- معيارهاي برازش ………………………………………………………………………………………………..59
3-11- روايي ……………………………………………………………………………………………………………….61
3-12- انواع روايي ……………………………………………………………………………………………………….61
3-13- پايايي ………………………………………………………………………………………………………………62
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..65
4-2- توصيف داده ها…………………………………………………………………………………………………….66
4-3- وضعيت پاسخگوئي به سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………71
4-4 اعتبار سنجي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ………………………………………………………72
4-5- اعتبار سنجي مدل تحقيق با مدل معادلات ساختاري ………………………………………………….72
4-6 متغيرها و ابعاد تشکيل دهنده آنها ……………………………………………………………………………..74
4-7- مدل کلي پژوهش………………………………………………………………………………………………..122
4-8 بررسي فرضيه هاي فرعي تحقيق…………………………………………………………………………….133
فصل پنجم نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..142
5-2- نتايج بررسي فرضيات با استفاده از آزمون هاي آماري…………………………………………….142
5-3- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………….144
5-4- محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………146
فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………….148
يوست……………………………………………………………………………………………………………………….152
فهرست جدول ها مدل و نمودارها…………………………………………………………………………………153
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….159
چکيده انگليسي
چکيده
امروزه شرکت ها نيازمند هستند تا يکپارچگي منظمي را در تمام فرآيندهاي توليدي از مواد خام تا کالاهاي مصرفي نهايي ايجاد کنند. زنجيره تأمين به عنوان يک رويداد يکپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد و کالا،اطلاعات و جريان پولي،توانايي پاسخگويي به اين شرايط را دارد.بنابراين در پژوهش حاضر با عنوان ارزيابي عملکرد عوامل موثر بر زنجيره تأمين، که اين پژوهش از نظر هدف کاربردي بوده و بر حسب نوع داده ها توصيفي و از نوع پيمايشي -همبستگي است. با استفاده از داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه که توسط 217نفر از پرسنل شرکت مانيزان پاسخ داده شده،و به منظور کشف رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش از نرم افزار SPSS ، Lisrelو تحليل عاملي تأييدي و به منظور کشف روابط علت و معلولي بين متغيرها و مؤلفه هاي مورد بررسي از نرم افزار معادلات ساختاري AMOS استفاده شده است. نتايج به دست آمده حاکي از وجود رابطه مستقيم و معنادار بين متغيرهاي مستقل تدارکات،انبارداري،انتقال، پردازش سفارشات،زمانبندي توليد، زمان حمل کالاو بسته بندي با متغير وابسته زنجيره تأمين است. ودر اين راستا پيشنهاد مي شود که شرکت مانيزان در شهرها و مناطقي که محصولات خود را به آنجا صادر مي کند در نقاط مختلف آن شهرها دفتر مرکزي فروش و انبار توزيع مرکزي داير نمايد.
کليد واژه ها: زنجيره تأمين ، عملکرد، صنايع غذايي، صنايع لبني مانيزان.
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
سرعت رشد تجارت جهاني و تغييرات سريع عوامل بازار،موجب حساس شدن مديران به محيط پيچيده خود براي هماهنگي برنامه هاي سازمان با اين پيچيدگي ها شده است و سطحي نگري به آن موجب ايجاد تصميم هاي پر هزينه و گاهي غير قابل جبران براي سازمان خواهد شد. امروزه مديران سازمان ها با چالش هاي زيادي در ر فع عوامل پيچيده زنجيره تأمين روبرو هستند. شناسايي عوامل پيچيده و راهکار هاي برخورد با آن جز مهمترين دغدغه هاي مديران و رهبران سازمان ها در يک زنجيره تأمين است.يافته هاي تحقيقاتي نشان داده است که کاهش و مديريت پيچيده در زنجيره تأمين منجر به عملکرد بهتر،هزينه کمتر و يکپارچگي بيشتر زنجيره تأمين مي شود (رمضانيان و همکاران،1392: 126). در دنياي رقابتي امروز با توجه به ويژگي هاي محيط هاي جديد توليدي و طبيعت مشتريان،ديگر شيوه هاي مديريت توليد گذشته که يکپارچگي کمتري را در فرآيند هايشان دنبال مي کردند کارايي خود را از دست داده اند و امروزه زنجيره تأمين به عنوان يک رويکرد يکپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد و کالا،اطلاعات و جريان پولي،توانايي پاسخگويي به شرايط را داراست.مديريت زنجيره تأمين وظيفه يکپارچه سازي واحدهاي سازماني در طول زنجيره و هماهنگ سازي جريان هاي مواد،اطلاعات و مالي به منظور برآوردن تقاضاي مشتري نهايي و با هدف بهبود رقابت پذيري تأمين را دارا مي باشد.يک زنجيره تأمين يک رشته از فرآيندها و جريان هايي است که درون و بين مراحل و ترکيبات مختلف قرار مي گيرند تا نياز يک مشتري را برآورده سازند (جعفر نژاد و همکار،1385: 61).
رقابت در عصر اطلاعات مجموعه جديدي از چالش ها را براي کسب رقابت پذيري سازمان ها ايجاد نموده است.در بازار امروز،مشتري به طور فزاينده اي تقاضاي بيشتري مطالبه مي نمايد و اين امر تنها به کيفيت محصول حدود نمي شود و شامل خدمات نيز مي گردد.به موازات تبديل هر چه بيشتر بازارها به بازار مصرفي،در جايي که مشتري درک کمي از تفاوت فني بين گزينه هاي ارائه شده از سوي رقبا دارد،نياز به خلق و ايجاد مزيت رقابتي متفاوت،از طريق ارزش افزوده احساس مي گردد. بنابراين فهم و درک نيازها و خواسته هاي مشتري و توجه به آن ها در قالب يک مأموريت منحصر به فرد کسب و کار که منجر به ارزش افزوده خواهد شد،به طور فزاينده اي در حال يافتن اهميت مي باشد و سازمان هاي پيشرو جهاني در پي کسب توانايي ها و قابليت هاي رقابتي به منظور توانمند نمودن خود در جهت فراتر رفتن انتظارات مشتريان و ارتقاي عملکرد مالي و بازار هستند. علي رغم اهميت فعاليت هاي قطعي زنجيره تأمين مانند حمل و نقل و انبارداري،در کاهش هزينه،نقش زنجيره تأمين به عنوان حوزه اي بالقوه براي کسب مزيت رقابتي پايدار تا وايل دهه ي 90 ميلادي مورد غفلت واقع شده بود،هرچند اخيراً نقش خود را که قبلاً انفعالي و محدود به تأکيد بر کنترل هزينه بوده به نقش فعال و در قالب ايجاد رقابت پذيري و سود آوري تغيير داده است. مديران ارشد سازمان هاي موفق به اين نکته پي برده اند که ايجاد زنجيره هاي تأمين اثربخش فرصت هاي مناسبي براي خلق مزيت رقابتي پايدار فراهم مي آورند. اين مزيت ها به علت اينکه ابعاد کليدي رقابت از قبيل دسترسي به محصول،سيکل زماني مربوط به سفارش محصول و تحويل آن و هزينه ارائه خدمات به مشتري را تحت تأثير قرار مي دهند،مهم مي باشند و از سوي ديگر به علت اينکه کسب موفقيت،مستلزم ادغام و يکپارچه سازي گروه هاي متنوع و حتي گاهي متضاد در درون سازمان ها به منظور نيل به اهداف مشترک است،پايدار مي باشد (والمحمدي، 1385: 18-17). يک زنجيره تأمين در ارتباط با برنامه ريزي،هماهنگي و کنترل مواد خام،فرآيند و محصولات نهايي است.نگرش حاکم بر زنجيره تأمين اين است که ارتباط دهنده ي همه ي فرآيندهاي توليد و تأمين از مواد خام تا مشتري نهايي است و مي تواند چندين سازمان را در بر گيرد.مديريت زنجيره تأمين روي چگونگي بهره برداري از فرآيندها،تکنولوژي ها و قابليت هاي تأمين کنندگان براي تقويت مزاياي رقابتي تمرکز دارد.يک زنجيره تأمين شبکه اي از تجهيزات و امکانات توزيع است که عمليات هاي تأمين مواد،تبديل مواد به محصولات نيمه ساخته و نهايي و توزيع محصولات نهايي در بين مشتري را بر عهده دارد.در دنياي امروز،ما در ميان مجموعه اي پيچيده از زنجيره هاي تأمين زندگي مي کنيم.زنجيره هايي که به موازات هم حرکت مي کنند،بعضي از آن ها همديگر را قطع مي کنند و چونان تارهاي در هم تنيده اي دست اندرکار تأمين نيازمندي هاي انسان ها هستند(تارخ و همکار، 1391 :15).
زنجيره تأمين زنجيره اي است که همه ي فعاليت هاي مرتبط با جريان کالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل کالاي نهايي به مصرف کننده را شامل مي شود.در اين ساختار وظيفه مديريت زنجيره تأمين (SCM) مديريت تمام شبکه از تأمين کننده ها گرفته تا مشتري نهايي براي دستيابي به بهترين خروجي براي کل سيستم مي باشد.از اين رو برقراري ارتباط داخل و خارج سازمان از مهمترين ضروريات آن به حساب مي آيد.مديريت زنجيره تأمين در مقايسه با مديريت سنتي که به مديريت تک تک اعضا مي پردازد بر مديريت روابط تمرکز مي کند و به دنبال راه حل هايي براي کاهش هر چه بيشتر سيکل تأمين،توليد و توزيع محصول و افزايش انعطاف پذيري و مسئووليت پذيري جهت اصلاح فرآيند هاي موجود و توليد محصول جديد که بتواند به نياز مشتريان که دائماً در حال تغيير است پاسخ دهد.براي اين کار سازمان ها بايد با اتخاذ و اجراي تکنولوژي هاي زنجيره تأمين و سيستم هاي اطلاعاتي سعي در کاهش سيکل زنجيره تأمين و يکپارچگي فرآيند هاي خود نمايند(عباسي رائي، 1387: 135).از آنجا که بالا بردن ميزان بازدهي سرمايه يکي از اصلي ترين اهداف هر صنعتي است،ايجاد پيوستگي و در نتيجه جابه جايي سريع در زنجيره يکي از اساسي ترين نيازهاي زنجيره تأمين مواد غذايي محسوب مي شود.در زنجيره تأمين مواد غذايي معمولاً با حجم بالايي از مواد اوليه ي محصولات سروکار داريم،اين مسأله باعث مي شود که هر نوع صرفه جويي در مدت زماني که صرف جابه جايي کالاها و اداره فعاليت زنجيره مي شود،به نوعي تبديل به يک مزيت رقابتي با اهميت شود (ازقندي و همکار، 1389) .

1-2- بيان مسأله
لاودن1 از مديريت زنجيره تأمين به ارتباط نزديک و هماهنگي فعاليت هاي خريد،ساخت و انتقال محصول اشاره دارد اين زنجيره،فرآيند هاي کسب و کار را با اطلاعات سريع،واحد توليد و جريان سرمايه تلفيق مي کند تا زمان صرف شده و هزينه هاي تمام شده کالا را کاهش دهد. زنجيره تأمين شبکه اي است جهت تهيه ي مواد اوليه،تبديل مواد اوليه به کالاي در جريان ساخت و سپس کالاي ساخته شده و توزيع آن در ميان مشتريان.اين شبکه واحد هاي ساخت،مراکز توليد، وسايل حمل و نقل،نمايندگي هاي خرده فروشي و مشتريان را به هم مرتبط مي کند.جريان وجوه، مواد اوليه و اطلاعات زنجيره تأمين در دو جهت جريان دارد.جريان کالاها و خدمات به صورت مواد اوليه خام آغاز مي شود و از ميان سيستم تدارکات و توليد سازمان گذر مي کند تا به خريداران مي رسند. اقلام برگشتي در جهت مخالف از خريدار به فروشنده جريان دارند.
شرکت هاي تجاري در شرايط رقابتي حاضر دريافته اند که به تنهايي قادر به انجام همه ي امور نيستند و علاوه بر توجه به امور و منابع داخلي بايد به مديريت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط در خارج از شرکت نيز بپردازند. ارائه کيفيت بهتر در توليد و خدمات فشارهاي زيادي بر شرکت ها وارد مي کند و علت آن دستيابي به مزاياي رقابتي با هدف کسب سهم بيشتري از بازار است بر اين اساس فعاليت هايي مانند تهيه ي مواد، برنامه ريزي براي توليد، محصول، انبارداري، کنترل موجودي، توزيع، تحويل و خدمت به مشتري که قبلاً در سطح شرکت انجام مي شد به سطح زنجيره تأمين انتقال يافته است مسأله اساسي در يک زنجيره تأمين عبارت است از مديريت، کنترل و هماهنگي فعاليت ها. مديريت زنجيره ي تأمين سبب مي شود مشتريان، محصولات با کيفيت و خدمات قابل اطمينان را در اسرع وقت و با حداقل هزينه دريافت کنند(جعفري و همکاران، 1389: 22).
امروزه شرکت ها نيازمندند تا يکپارچگي منظمي را در تمام فرآيندهاي توليدي از مواد خام تا کالاهاي مصرفي نهايي ايجاد کنند مديريت زنجيره تأمين به عنوان يک رويداد يکپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد و کالا،اطلاعات و جريان پولي توانايي پاسخگويي به اين شرايط را دارد(جواديان و همکاران، 1390: 40).
زنجيره تأمين در خصوص کالاهايي با عمر کوتاه و فاسد شدني همواره يکي از با اهميت ترين و چالش برانگيزترين مباحث مديريتي در زمان هاي مختلف بوده است. کالاهايي با عمر کوتاه و به خصوص مواد غذايي مواردي هستند که بيشترين چالش ها را براي مديريت زنجيره تأمين به وجود مي آورند اين چالش ها عمدتاً به علت تنوع در تعداد اين کالاها،نيازهاي خاص براي رديابي و پيگيري جريان کالا در طي زنجيره تأمين،عمر کم محصولات و نياز به کنترل دما در زنجيره تأمين بروز مي کنند.به علاوه حجم بالاي کالاهايي که در طول زنجيره تأمين جابه جا مي شوند، تصميم گيري در خصوص انتخاب فرآيندهايي با بالاترين بازدهي را يک الزام مي سازند. بنابراين مديريت زنجيره تأمين کارآمد در خصوص کالاهاي با عمر کوتاه به ويژه مواد غذايي بالاترين درجه اهميت را به خود اختصاص مي دهند(ازقندي و همکاران،1389: 2).
ارزيابي عملکرد به عنوان يک ابزار ضروري مديريت،کمک لازم را براي بهبود عملکرد در راستاي تعالي زنجيره تأمين فراهم مي آورد(مانيان و همکاران،: :6:1389). سيستم ارزيابي عملکرد سيستمي است که به مديريت زنجيره تأمين کمک مي کند تا بر شاخص هاي عملکرد مرتبط با محصولات،خدمات و عمليات کنترل داشته باشد(فتاحي و همکاران،1389: 1).
لذا در اين پژوهش صنايع غذايي به عنوان جامعه ي آماري و صنايع لبني مانيزان شهرستان اسلام آباد غرب به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است و درصدد يافتن پاسخي براي اين سوال که آيا ارزيابي عملکرد عوامل مؤثر بر زنجيره تأمين بر روي خود زنجيره تأمين تأثيرگذار است؟هستيم.

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
اهميت مديريت زنجيره تأمين در تعريف زنجيره تأمين نهفته است.استدلر زنجيره تأمين را اين چنين تعريف مي کند: زنجيره تأمين مجموعه ي سازمان هايي هستند که به سازمان هاي بالادست و پايين دست تقسيم شده اند و با يک محصول يا خدمات و از طريق انجام فعاليت ها و فرآيندهاي مختلف در پي ايجاد ارزش براي مشتري نهايي هستند(حسيني و همکاران، 1389: 91). پورتر2(2006) مزاياي ايجاد يک زنجيره تأمين را بدين صورت عنوان نموده: 1) يادگيري از طريق شراکت 2) استفاده از مزايا و تکنولوژي به روز ساير شرکا 3) کاهش ريسک با تقسيم سرمايه گذاري به خصوص در موارد تحقيقاتي 4) دسترسي سريع به بازار(فتاحي و همکاران،1389: 2).
با در نظر گرفتن واقعيت هاي در حال تغيير بازرگاني،جهاني شدن،مبحث زنجيره تأمين به فهرست اولويت هاي مديران ارشد اجرايي ارتقا يافته است،اما در بسياري موارد مديران تنها زماني به زنجيره تأمين توجه مي نمايند که در صدد کاهش هزينه يا رفع مشکلي باشند. شايد بتوان عنوان نمود که بزرگترين مشکل سازمان هاي توليدي و خدماتي پس از مديريت روابط با مشتريان، مديريت مناسب زنجيره تأمين و تدارک نيازمندي هاي توليدي و خدماتي است.اين باور که مديريت زنجيره تأمين مي تواند شرکت ها را در مقابل مشتريان پاسخگو تر و در نتيجه سودآور تر سازد،باعث شده است که مديران بر ارتقا فرآيند زنجيره تأمين تأکيد بيشتري داشته باشند(حسيني و همکار،1391: 36).
صنايع غذايي به دليل تنوع مواد اوليه با تأمين کنندگان زيادي سر و کار دارند از طرفي هم روند خاصي در زمان رسيدن سفارش ها به شرکت وجود ندارد بنابراين تأمين منابع مورد نياز با توجه به شرايط مختلف، هم از نظر به موقع رسيدن و هم از جهت صحت و سلامتي کالاي تأمين شده،تأثير زيادي بر کل عملکرد مجموعه خواهد داشت(جعفري و همکاران، 1389: 43-42).
ارزيابي عملکرد براي موفقيت هر سازمان حياتي است چرا که فهم رفتار را آسان مي سازد، به آن شکل مي دهد و رقابت پذيري را بهبودي بخشد.شايان ذکر است تلاش هاي بسيار زيادي در زمينه ي سنجش عملکرد در سطح سازماني صورت گرفته است اما اين تلاش ها در سطح ميان سازماني بسيار اندک و انگشت شمارند لازم به ذکر است که در سطح سازماني نيز سنجش عملکرد اصولاً بر روي عوامل مالي متمرکز است. مانيان به نقل از نيلي3، گرگوري و پلاتس(1995)،ارزيابي عملکرد را کمي سازي اثر بخشي و کارايي اقدامات تعريف کرده اند. اثر بخشي ميزان برآورده کردن نيازمندي هاي مشتري است ولي کارايي ميزان استفاده اقتصادي از منابع شرکت در زمان ايجاد سطح از پيش تعيين شده اي از رضايت مشتري را اندازه مي گيرد.از اين رو مي توان گفت که سيستم هاي ارزيابي عملکرد مجموعه اي از متريک ها (سنجه ها) هستند که کارايي و اثر بخشي اقدامات را کمي مي کنند(مانيان و همکاران،1389: 6-5).
لذا با توجه به فساد پذيري محصولات لبني سعي بر آن است تا عواملي را که در زنجيره تأمين دخالت دارند از جمله تدارکات،انبارداري،انتقال،پردازش سفارشات،زمان بندي توليد،بسته بندي،زمان حمل کالا از انبار مرکزي به انبار مراکز، به گونه اي سازماندهي و مديريت شوند که بتوان با کاهش زمان رسيدن محصول به مشتري نهايي و همچنين کاهش هزينه هاي توليد و حمل و نقل باعث افزايش کيفيت محصول و تقاضاي محصول و همچنين رضايت مشتري را فراهم کرد. زيرا امروزه در شرکت هاي توليدي و خدمات زنجيره ي تأمين يکي از اصول اساسي براي انجام به موقع خدمات و رساندن محصول در زمان مورد انتظار است که با عملکرد درست و منطقي اجزاي زنجيره انتظارات مشتريان تا حدودي برآورده مي شود.از آنجايي که اکثر تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده عملکرد زنجيره تأمين را مورد بررسي قرار داده اند اما در اين پژوهش ارزيابي عملکرد عوامل مؤثر بر زنجيره تأمين بررسي مي شود.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلي
ارزيابي عملکرد عوامل مؤثر بر زنجيره تأمين صنايع غذايي

1-4-2- اهداف جزئي
شناسايي سازه هاي تأثير گذار بر روي زنجيره تأمين در صنايع لبني
اندازه گيري سازه هاي تأثيرگذار بر روي زنجيره تأمين در صنايع لبني
رتبه بندي سازه هاي تأثير گذار بر روي زنجيره تأمين در صنايع لبني
طراحي مدل سازه اي تأثيرگذار بر روي زنجيره تأمين در صنايع لبني
1-5- فرضيه‏هاي تحقيق
1. بين تدارکات (منبع يابي و تأمين) و زنجيره تأمين رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
2. بين انبارداري و زنجيره تأمين رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
3. بين انتقال(حمل و نقل) و زنجيره تأمين رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
4. بين پردازش سفارشات و زنجيره تأمين رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
5. بين زمان بندي توليد و زنجيره تأمين رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
6. بين زمان حمل کالا از انبار مرکزي به انبار مراکز و زنجيره تأمين رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
7. بين بسته بندي و زنجيره تأمين رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
1-6- متغيرهاي پژوهش
1-6-1- متغيرهاي مستقل
متغيرهاي مستقل در اين پژوهش “تدارکات،انبارداري،انتقال،پردازش سفارشات،زمانبندي توليد،زمان حمل کالا و بسته بندي” مي باشد.
1-6-2- متغير وابسته
متغير وابسته در اين پژوهش “زنجيره تأمين” است.
1-7- روش شناسي تحقيق
اين پژوهش از نظر هدف،جز تحقيقات کاربردي،از نظر فرآيند اجرا کيفي بوده و از نظر زمان اجرا مقطعي مي باشد بنابراين پژوهش مذکور به بررسي متغير ها به صورت توصيفي – پيمايشي پرداخته و از نظر تحليل آماري به مطالعه ي ارتباط بين متغير ها مي پردازد. و از تحليل عاملي تأييدي و نرم افزار آموس و ليزرل استفاده مي نمايد.
1-8- قلمرو تحقيق
1-8-1- قلمرو موضوعي تحقيق
قلمرو موضوعي اين پژوهش ارزيابي عملکرد عوامل مؤثر بر زنجيره تأمين مي باشد.
1-8-2- قلمرو مکاني تحقيق
در اين پژوهش صنايع غذايي (صنايع لبني مانيزان) در شهر اسلام آبا د غرب مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
1-8-3- قلمرو زماني تحقيق
اين پژوهش از لحاظ زماني در سال 1393 انجام مي گيرد.
1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
1-9-1- تعاريف عملياتي:
تدارکات (تأمين و منبع يابي): فرآيند تأمين شامل موارد زمان بندي تحويل ها،دريافت ها تأييد و انتقال محصولات و صدور مجوز پرداخت به تأمين کنندگان،تعيين و انتخاب منبع تأمين کننده براي برآورده کردن نياز زماني که اين تأمين کننده از پيش تعيين نشده باشد(حيدري قره بلاغ، 1387: 48).
زمان بندي توليد: عبارت از تخصيص مجموعه اي از منابع محدود به مجموعه اي از فعاليت ها در طول زمان است(بهداني و همکاران، 1386: 19).
بسته بندي: بسته بندي يک سيستم است، يعني هماهنگي از مواد،انرژي و ارزش افزوده است که يک ساختار حفاظتي و يک ساختار اطلاعاتي براي کالا به وجود مي آورد(بلوريان تهراني،1371: 29).
انبارداري: انبارداري عبارت است از انبار کردن و فعاليت هاي بسيار ديگري مانند گردآوري، ترکيب،جداسازي و طبقه بندي محصولات(روستا و همکاران،1389: 357).
پردازش سفارشات: قسمتي از سيستم فيزيکي است و عبارت است از مجموعه اي از روشها براي تأمين سفارشها اين مجموعه شامل ارسال صورتحساب،دادن اعتبار،آماده کردن سياهه و … است(روستا و همکاران،1389: 362).
انتقال: به جابجايي مواداوليه از مبدأ به کارخانه را انتقال مي گويند(انواري رستمي، 1382: 229).
زمان حمل: به مدت زماني که طول دارد تا مواد اوليه از مبدأ به کارخانه برسد زمان حمل کالا مي گويند (انواري رستمي، 1382: 178).
متغير وابسته:
زنجيره تأمين: زنجيره تأمين عبات است از آرايش نهادي که کسب و کار هاي داخل يا خارج بنگاه را به منظور ارائه محصولات و خدمات پس از فروش آن ها به مصرف کننده نهايي،با يکديگر را ارتباط مي دهد و به همکاري وادار مي سازد(طبيبي و همکار، 1388: 2).
مداخله گر:
سيستم اطلاعاتي: يک سيستم اطلاعاتي از نظر فني مي تواند به عنوان مجموعه اي از اجزاي به هم مرتبط،تعريف شود که اطلاعات را به منظور پشتيباني از تصميم سازي و کنترل در يک سازمان،جمع آوري يا بازاريابي،پردازش، ذخيره و توزيع مي کند(لاودن،2010: 39).
تعديل گر:
نيروي انساني: منظور از منابع انساني تمام افرادي است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند(لاودن، 2010: 36).
کنترل:
بودجه:عبارت است از پيش بيني درآمد ها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها و عمليات معين که در دوره محدودي از زمان انجام مي شود(تشرفي و همکاران،1388: 28).
1-9-2-تعاريف مفهومي
تدارکات (تأمين و منبع يابي): عبارت است از فرآيند هايي که کالا ها و خدمات مورد نياز را جهت برآورده ساختن تقاضاي برنامه ريزي شده واقعي مشتريان تأمين مي کنند(حيدري قره بلاغ، 1387: 48).
زمان بندي توليد: ارائه مدل تصميم گيري است که مشخص کند کي، کجا و چگونه يک مجموعه از فرآورده ها (با مشخصات کمي و کيفي مورد نظر) در طول يک بازه زماني از واحد صنعتي قابل حصول است(بهداني و همکاران، 1387: 20).
بسته بندي: بسته بندي محصول عبارت است از هر گونه ظرف يا بسته اي که محصول در آن براي فروش به بازار عرضه مي شود يا به وسيله ي آن اطلاعات لازم در مورد محصول به مصرف کنندگان منتقل مي گردد(روستا و همکاران،1389: 241).
پردازش سفارشات: فرايند توزيع فيزيکي را آغاز مي کند و فعاليتهاي مختلف مورد نياز براي ارسال کالاها به مشتريان را هدايت مي کند. سرعت و دقت پردازش سفارشات بر خدمات مشتري و هزينه هاي آن تأثير مي گذارد (هاوالدار،2006: 203).
انبارداري: انبارداري فضاي مناسب جهت انبار کردن کالاهاست تا کالا ها در زمان مورد نياز در دسترس مشتريان قرار داشته باشد.انبارداري مي تواند ارائه خدمات به مشتري را بهبود بخشيده و هزينه هاي حمل و نقل را کاهش دهد(هاوالدار،2006: 203).
انتقال: به جابجايي مواد،اطلاعات،ابزار و يا هر چيز ديگري از مبدأ به مقصد را انتقال گفته مي شود (انواري رستمي،1382: 250).
زمان حمل: به مدت زماني که طول مي کشد تا مواد،کالا،ابزار و… از مبدأ به مقصد برسد زمان حمل گفته مي شود (انواري رستمي،1382: 218).
متغير وابسته:
زنجيره تأمين: يکپارچگي فعاليت هاي مرتبط با انتقال و جريان کالاها و خدمات شامل جريان هاي اطلاعاتي آنها،از منبع مواد خام تا مصرف کنندگان نهايي است.زنجيره تأمين زنجيره اي است که همه ي فعاليت هاي مرتبط با جريان کالا و تبديل مواد،از مرحله ي تهيه مواد اوليه تا مرحله ي تحويل کالاي نهايي به به مصرف کننده را شامل مي شود(مانيان و همکاران،1389: 3).
مداخله گر:
سيستم اطلاعاتي: يک سيستم اطلاعات شامل اطلاعاتي در مورد يک سازمان و محيط پيرامون آن مي باشد (لاودن،2010: 41).
تعديل گر:
نيروي انساني: منظور از منابع انساني تمام افرادي است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند(سعادت،1386: 1).
کنترل:
بودجه: يک ابزار مديريت در اقتصاد ملي است(تشرفي و همکاران،1388: 28).

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
در رقابت هاي جهاني موجود در عصر حاضر خواست مشتري بر کيفيت بالا،افزايش تنوع محصولات و خدمات رساني سريع،موجب افزايش فشارهايي بر سازمان ها شده است که قبلاً وجود نداشته است،در نتيجه سازمان ها بيش از اين نمي توانند از عهد? تمامي اين کارها برآيند. در بازار رقابي موجود شرکت هاي کوچک و متوسط علاوه بر پرداختن به سازمان و منافع داخلي خود را نيازمند مديريت و نظارت بر منافع و ارکان مرتبط خارج از سازمان مي دانند . علت اين امر در واقع دستيابي به مزيت يا مزاياي رقابتي با هدف کسب سهم بيشتري از بازار است. بر اين اساس فعاليت هايي نظير برنامه ريزي عرضه و تقاضا،تهيه مواد،توليد و برنامه ريزي محصول، خدمت،نگهداري کالا،کنترل موجودي،توزيع،تحويل و خدمت به مشتري که قبلاً همگي در سطح شرکت انجام مي گرفته اينک به سطح زنجيره تأمين انتقال پيدا کرده است.مسأله کليدي در يک زنجيره تأمين،مديريت و کنترل هماهنگ تمام اين فعاليت ها است.در حالت کلي زنجيره تأمين از دو يا چند سازمان تشکيل مي شود که رسماً از يکديگر جدا هستند و به وسيل? جريان هاي مواد، اطلاعات و جريان هاي مالي به يکديگر مربوط مي شوند.اين سازمان ها مي توانند بنگاه هايي باشند که مواد اوليه،قطعات،محصول نهايي و يا خدمتي چون توزيع،انبارش،عمده فروشي و خرده فروشي توليد مي کنند.حتي خود مصرف کننده نهايي را نيز مي توان يکي از سازمان ها در نظر گرفت(حيدري قره بلاغ، 1387: 43).
براي محيط هميشه در حال تغيير اين دوران و تغيير در شيوه تعاملات شرکت ها با تأمين کنندگان و مشتريان و پيچيدگي بازارها،کاهش دوره عمر محصولات و اهميت يافتن زمان پاسخگويي به مشتريان و افزايش انعطاف پذيري، زنجيره تأمين عاملي حياتي براي رقابت پذيري سازمان ها مي باشد.بنابراين شناخت زنجيره تأمين و اجراي آن به تعالي سازمان و عملکرد بهتر کمک مي کند. تشديد صحنه رقابت جهاني در محيطي که به طور دائم در حال تغيير است ضرورت واکنش هاي مناسب سازمان ها و شرکت هاي توليدي ـ صنعتي را دو چندان کرده و براي انعطاف پذيري آن ها با محيط نامطمئن خارجي پاي مي فشارد و سازمان هاي امروزي در عرصه ملي و جهاني به منظور کسب جايگاهي مناسب و حفظ آن نيازمند بهره گيري از الگوي مناسبي همچون مديريت زنجيره تأمين در راستاي تحقق مزيت رقابتي و انتظارات مشتريان هستند.مشتريان در سازمان هاي امروزي در توليد کالا و ارائه خدمت،رويه هاي انجام امور و فرآيند ها،توسعه دانش و توان رقابتي همراه و همگام اعضاي سازمان مي باشند(منصوري،1392 :10).
زنجيره هاي تأمين کليه ي شرکت ها و فعاليت هاي مورد نياز کسب و کار جهت طراحي،ساخت،تحويل و استفاده از يک محصول يا خدمت را شامل مي شوند.هر کسب و کاري براي بقا و پيشرفت به زنجيره هاي تأمين خود وابسته بوده و در هر کدام از آن زنجيره ها نقشي را ايفا مي کند.سرعت بالاي تغييرات و عدم قطعيت در بازارها سبب شده است تا شناخت سازمان ها از زنجيره هاي تأميني که در آن ها عضويت دارند و نقشي که در آن ها بازي مي کنند از اهميت فوق العاده اي برخوردار شوند.شرکت هايي که بدانند چگونه زنجيره هاي تأمين قوي ساخته و در آن ها مشارکت کنند،مزيت رقابتي مهمي در بازارشان در اختيار خواهند داشت(هوگس4، 2011 :14).
در ادامه به مروري بر ادبيات زنجيره تأمين، پرداخته و نهايتاً به معرفي شرکت مانيزان و ارائه چار چوب مفهومي مدل پيشنهادي پژوهش و سوابق و پيشينه تحقيق مورد مطالعه مي – پردازيم.
2-2- مفهوم زنجيره تأمين و تعاريف آن
امروزه شيوه هاي مديريت توليد گذشته که يکپارچگي کمتري را در فرآيندهايشان دنبال مي کردند کارايي خود را از دست داده اند و زنجيره تأمين به عنوان يک رويکرد يکپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد،کالا،اطلاعات و مالي،توانايي پاسخگويي به شرايط را دارا مي باشد(صادقي مقدم و همکاران،1388 :72) .
زنجيره تأمين يک ساختار ترکيبي از همه ي فرآيند هاي تجاري است که هدفش خرسند نگه داشتن متقاضي از کالاها و خدمات مورد نيازش است.اين زنجيره با توجه به درخواست مشتري از استخراج مواد خام شروع شده و با تحويل کالاي نهايي به مشتري به پايان مي رسد.در يک زنجيره تأمين که مديريت صحيح در آن وجود دارد،همه ي اعضا در سازمان گسترش يافته،با هم کار مي کنند تا يک محصول و يا خدمت مشترک را که مشتري مايل است براي آن پول پرداخت کند به بازار عرضه کنند.اين شرکت چند گروهي (که بعضاً مجزا از يکديگر هستند) به صورت يک سازمان گسترش يافته عمل کرده و از منابع شرکت (نيروي انساني،فرآيندها،تکنولوژي و معيارهاي عملکردي)استفاده بهينه مي کند تا به يک انسجام عملياتي دست يافته و در نتيجه محصول را با کيفيت بالا و هزينه کم به دست مصرف کننده نهايي برسانند(عباسي رائي و همکار،1387: 135).
بر اساس نظر کوپاسينا5 (1997) مي توان زنجيره تأمين را با توجه به تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارائه محصول به مشتري نهايي يا تمام فعاليت هاي مرتبط با جريان حمل کالا از مرحله ي ماده خام تا تحويل به مصرف کننده نهايي،و نيز جريان هاي اطلاعاتي مرتبط با آن ها تعريف نمود که در ديد کلي شامل سه حوزه تدارک،توليد و توزيع است.يکي از نکات کليدي در مديريت زنجيره تأمين اين است که زنجيره تأمين بايستي به عنوان يک کل منسجم در نظر گرفته شود. بنابراين زماني که مديران شرکت درصدد اتخاذ يک تصميم فردي در يکي از بخش هاي زنجيره تأمين ـ تدارکات،توليد و يا توزيع هستند بايد توجه داشته باشند که راه حل انتخابي باعث بهينه سازي کل زنجيره تأمين گردد. به طوري که چاپرا و ميندل6 (2001) نيز با تأکيد بر حداکثر نمودن ارزش کل در زنجيره تأمين،عنوان مي نمايند که توجه به تمام بخش هاي زنجيره تأمين به صورت يک کل منسجم در تأمين منافع متقابل اعضاي زنجيره تأمين موثر است (حسيني و همکار،1391: 37).
زنجيره تأمين در يک تعريف ساده شامل تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارائه يک محصول مشترک به مشتري نهايي بوده و مديريت زنجيره تأمين در واقع مديريت اين فعاليت ها در زنجيره تأمين است در تعريفي ديگر،زنجيره تأمين به عنوان يک شبکه اي از موسسات تجاري مستقل يا نيمه مستقل در نظر گرفته مي شوند که به صورت جمعي مسئول فراهم کردن،ساخت و توزيع محصول و فعاليت هاي مرتبط با محصولات مانند خدمات پس از فروش مي باشند . زنجيره تأمين تمامي اتفاقاتي که بر روي محصول رخ مي دهد و شامل مراحل قبل از توليد تا مرحله ي پس از مصرف مي باشد ( از مواد اوليه تا تبديل شدن به زباله ).اصولاً زنجيره تامين چيزي بيش از تعاريف فوق يعني جابه جايي فيزيکي کالا از زمين تا بازگشت دوباره به زمين است.زنجيره تأمين شامل اطلاعات،جابجايي پول و سرمايه و تخصيص سرمايه هوشي يا همان چيزي که کار فکري ناميده مي شود است.بنابراين زنجيره تأمين شامل فرآيند هاي سيکل عمر در مقايسه با جريانات فيزيکي،اطلاعات،مالي وجريان دانش فکري که در جهت ارضاي نيازهاي مشتريان نهايي به وسيله محصولات و خدمات از چندين حلقه عرضه صورت مي گيرد مي باشد.به دليل اينکه زنجيره تآمين از فرآيندها تشکيل مي گردد،بنابراين طيف وسيعي از فعاليت ها شامل منابع يابي،توليد، حمل و نقل و فروش را در برمي گيرد.از ديدگاه توليدي زنجيره تأمين يک رويکرد يکپارچه است که فعاليت هاي برنامه ريزي،تدارکات و کنترل جريان مواد و قطعات را از تأمين کنندگان تا مصرف کنندگان نهايي به عهده دارد.اين تعريف در بر گيرنده مفاهيمي مانند مديريت موجودي،مديريت عمليات،مديريت توزيع و ……. مي باشد که در اين بين مديريت موجودي و توجه به جريان اطلاعات در کل زنجيره از اهميت خاصي برخوردار است(جعفر نژاد و همکار،1385: 62).
زنجيره تأمين آرايش نهادي است که کسب و کار داخل يا خارج بنگاه را به منظور ارائه محصولات و خدمات پس از فروش آن ها به مصرف کننده نهايي با يکديگر ارتباط مي دهد و به همکاري وادار مي سازد.لفظ آرايش نهادي،بدان معناست که دليلي براي به دنبال هم بودن نهادها يا سري بودن آن ها مانند آنچه در واژه زنجير روي مي دهد وجود ندارد بلکه در اصل مي توان به جاي لغت زنجيره از شبکه تأمين يا حتي گروه تأمين و از اين قبيل واژگان نيز استفاده کرد(طبيبي و همکار ،1388 :140). زنجيره تأمين يکي از ابزارهاي استقرار بخشي (JIT) در توليد ناب محسوب مي گردد.زنجيره تأمين مناسب به معناي توليد به موقع،تحويل به موقع، و هزينه هاي تحت کنترل مسير از تأمين کننده تا مشتري است.لذا ايجاد يک سيستم اندازه گيري عملکرد در زنجيره تأمين مي تواند کمک مؤثري در مسير توليد و تحويل به موقع و ارزان يک سازمان باشد(معنوي زاده و همکاران ، 1386: 1) .
زنجيره تأمين از دو يا بيش از دو سازمان مجزا تشکيل شده که از طريق جريان هاي کالايي، اطلاعاتي و مالي به هم پيوند يافته اند اين سازمان ها ممکن است يکي از گروه هاي زير باشد :
> شرکت هاي تهيه کننده مواد اوليه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

> توليد کننده محصولات نيمه ساخته
> سازندگان محصولات نهايي
> عمده فروشان و توزيع کنندگان
> خرده فروشان
بنابراين مي توان زنجيره تأمين را شبکه اي از شرکت هاي عرضه کننده مواد اوليه،توليد کننده و توزيع کننده دانست که فعاليت هاي خريد مواد اوليه،تبديل اين مواد به محصولات نيمه ساخته و نهايي و توزيع محصولات نهايي را به مشتريان نهايي انجام مي دهند(منصوري ،1392 :6) .
هدف غايي زنجيره تأمين ارائه محصولات و خدمات به مشتري نهايي از طريق ايجاد ارتباط و همکاري ميان کسب و کارهاست و در اين راستا سرمايه،اطلاعات،مواد خام،کالا هاي واسطه و از اين قبيل شکل همکاري ميان اين کسب و کارها را تعيين مي کنند(طبيبي و همکار،1388: 141).


دیدگاهتان را بنویسید