در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

صميميت از ديدگاه استرنبرگ 75
صميميت ازديدگاه باگاروزي(مدل تعاملي وترکيبي)78
صميميت از ديدگاه وارنينگ(مدل ترکيبي) 78
صميميت از ديدگاه آدلرين ها(رويکرد سيستماتيک)81
صميميت از ديدگاه يانگ ويانگ واستهمان 82
صميميت ازديدگاه اسپنسر 82
صميميت ازديدگاه بيورکوويش و کاردون 84
صميميت ازديدگاه فارمن (مدل رشدي) 84
صميميت از ديدگاه نظريه انتخاب 86
صميميت از ديدگاه بالبي(سبک دلبستگي فرد وارتباط آن با روابط صميمانه) 87
بررسي پيشينه مطالعاتي 92
پژوهش ها ي انجام شده در داخل کشور 92
پژوهش هاي انجام شده درخارج کشور 96

فصل سوم:روش شناسي پژوهش
مقدمه 105
جامعه آماري 105
حجم نمونه 105
شيوه ي نمونه گيري 106
ابزار اندازه گيري 106
محاسبه پايايي 108
تعيين روايي محتوايي 109
طرح پژوهش 110
برنامه آموزش 110
شيوه تجزيه و تحليل داده ها 112
فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها
مقدمه 113

تجزيه و تحليل توصيفي داده ها 113
تجزيه و تحليل توصيفي داده ها 123
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
مقدمه 130
بحث پيرامون فرضيه هاي پژوهش 130
بررسي فرضيه اول پژوهش 133
بررسي فرضيه دوم پژوهش 134
نتايج کلي پژوهش 134
محدوديت 136
پيشنهادها 136
پيشنهادهاي کاربردي 136
پيشنهادهاي پژوهشي 136
منابع و مآخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
پيوستها
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول(3-1)پرسشنامه خود متمايز سازي بر حسب مولفه 107
جدول(3-2)پرسشنامه صميميت زناشويي بر حسب مولفه 108
جدول(3-3):محاسبه ضريب پايايي ابزار اندازه گيري 109
جدول(3-4)دياگرام طرح پژوهش 111
جدول(4-1) توزيع نمونه ها از نظر جنسيت 113
جدول(4-2) توزيع نمونه ها از نظر ميزان تحصيلات 115
جدول(4-3) توزيع نمونه ها از نظر شغل 117
جدول(4-4) توزيع نمونه ها از نظر ميزان تحصيلات همسر 118
جدول( 4- 5) خلاصه نتايج بررسي فرض همگني شيب‌هاي نمره‌هاي پيش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمايش و گواه) 119
جدول (4- 6) خلاصه نتايج تحليل واريانس و كوواريانس نمره پيش آزمون و پس آزمون 121
جدول( 4- 7) خلاصه نتايج بررسي فرض همگني شيب‌هاي نمره‌هاي پيش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمايش و گواه) 122
جدول(4- 8) خلاصه نتايج تحليل واريانس و كوواريانس نمره پيش آزمون و پس آزمون 124
جدول(4-9)خلاصه نتايج تحليل واريانس وکواريانس نمره پيش آزمون و پس آزمون 124
جدول (4-10)خلاصه نتايج بررسي فرض همگني شيب هاي نمره هاي پيش آزمون و پس آزموندر سطوح عامل (گروه آزمايش وگواه) 125
جدول(4-11)خلاصه نتايج تحليل واريانس وکواريانس نمره پيش آزمون و پس آزمون 126

جدول(4-12) نتيجه حاصل از اجراي آزمون رتبه اي فريدمن به تفکيک خرده مقياس هاي خود متمايز سازي 127
جدول(4-13) نتيجه حاصل از اجراي آزمون رتبه اي فريدمن به تفکيک خرده مقياس هاي خود متمايز سازي 128 128
فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار(4-1)مقايسه ميانگين خرده مقياسهاي تمايزيافتگي قبل از آموزش نظريه انتخاب 116
نمودار(4-2) مقايسه ميانگين خرده مقياسهاي تمايزيافتگي بعد از آموزش نظريه انتخاب 117
نمودار(4-3) مقايسه نمره کلي خرده مقياسهاي تمايزيافتگي قبل و بعد ازآموزش نظريه انتخاب 118
نمودار(4-4)مقايسه ميانگين خرده مقياسهاي صميميت قبل از آموزش نظريه انتخاب 120
نمودار (4-5)مقايسه ميانگين خرده مقياسهاي صميميت در ازدواج بعد از آموزش نظريه انتخاب 121
نمودار (4-6)مقايسه ميانگين نمره کلي صميميت قبل و بعد از آموزش نظريه انتخاب 123
چکيده:
هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي نظريه انتخاب به شيوه گروهي بر افزايش تمايزيافتگيو صميميت دانشجويان متاهل است.جامعه مورد مطالعه کليه دانشجويان متاهل دانشگاه غير انتفاعي شاهرود در سال 1389 مي باشد.حجم نمونه طبق اصول علمي60نفر و با استفاده از روش نموه گيري ساده انتخاب شد.جهت جمع آوري داده ها از دو ابزار عمده الف)پرسشنامه خود متمايز سازي ب)پرسشنامه صميميت زناشويي استفاده شد. اين پژوهش نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون کوواريانس،فريدمن استفاده شده است.نتايج پژوهش نشان داد:
1-ميزان تمايزيافتگي دانشجويان که به نظريه انتخاب شيوه گروهي را دريافت کرده اندبه طور معني داربالاتر ازميزان صميميت کساني است که آموزش رادريافت نکرده اند.
-ميزان صميميت زناشويي دانشجويان که به نظريه انتخاب شيوه گروهي را دريافت کرده اندبه طور معني داربالاتر از ميزان صميميت کساني است که آموزش را دريافت نکرده اند.
کليد واژه:نظريه انتخاب،تمايزيافتگي،صميميت


دیدگاهتان را بنویسید