افسردگي بار مالي سنگيني را تقريباً به 12 درصد جمعيت جهان تحميل مي کند (آستان35 وهمکاران، 2004). بطور متوسط هزينه اي که يک فرد افسرده بر جامعه تحميل مي کند از هزينه هايي که يک فرد مبتلا به بيماري هاي مزمن ديگر بر جامعه تحميل مي کند بيشتر است (وکيلي و همکاران، 1388). اقتصاددانان برآورد کردهاند که افسردگي سالانه 43 بيليون دلار براي ايالات متحده آمريکا هزينه در بر دارد (هانتر36، 2009).
بر اساس DSM-IV افسردگي باتوجه به هشت ويژگي تشخيص داده مي شود: گرفتگي خلق حداقل به مدت دوهفته، احساس عدم لذت در بسياري از فعاليت ها، اختلال در خواب، تغييرات وزني قابل ملاحظه، فقدان انرژي، احساس بي ارزشي يا احساس گناه، اشکال در تمرکز، تصميم گيري و افکار خودکشي (گرينبرگ و واتسون37، 2007). 15 درصد از افراد مبتلا به افسردگي در اثر خودکشي جان خود را از دست مي دهند. تحقيقات نشان مي دهد که هر ساله حدود يک ميليون نفر در جهان در اثر خودکشي جان خود را از دست مي دهند، به عبارتي ديگر در هر 30 ثانيه يک نفر (هانتر، 2009)
افسردگي تحت تأثير عوامل بيولوژيکي مانند ترشح اندک هورمون رشد، ترشح اندک پرولاکتين؛ تأثيرات ژنتيکي؛ رويدادهاي پرفشار زندگي مانند مرگ عزيزان فشارهاي مالي؛ شرايط جسماني مانند بيماري هاي قلبي عروقي؛ کلسترول پايين خون؛ وضعيت اجتماعي- اقتصادي مانند بيکاري (دوبلينگ38، 2007، به نقل از علوي، 1388)؛ اختالات روانپزشکي همراه مانند اضطراب، وسواس، فوبي، اختلال شخصيت و اختلال سوء مصرف مواد (کلارک39، 2007، به نقل از علوي ، 1388) تاريخچه خانوادگي مانند، محيط و عملکرد خانواده، مشکلات ارتباطي، ابزار اندک عاطفه، حمايت اندک و سوء استفاده بيشتر (براون40وهمکاران 1989، به نقل از علوي، 1388) ، محرک هاي استرس زا و رويدادهاي منفي روزانه (اوگرادي 41، تنن42 و آرملي 43،2010) و عملکرد شناختي/شخصيتي بدبين مانند تحريف شناختي فزون يافته در مورد خود، ديگران و آينده، درماندگي، گرايش به اسناد دادن نتايج به علل خارجي غير قابل کنترل، نارسايي در مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس پايين (علوي، 1388) مشخص مي شود.
مطالعات مختلف نشان داده اند کودکان و نوجوانان همچون بزرگسالان از اختلالات افسردگي رنج مي برند و اين اختلالات عملکرد و زندگي آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد (نشاط دوست ، 1386). نوجواني مرحله گذر از کودکي و ورود به دنياي بزرگسالي است، بسياري از نوجوانان مشکلات شخصي و خانوادگي زيادي را در اين مرحله بحراني از زندگي تجربه مي کنند. بعضي از نوجوانان با توجه به حمايت والدين و حفظ يکپارچگي خانواده از اين مرحله مي گذرند و در کنار خانواده وارد دوران جواني مي شوند. اما بعضي از نوجواناني که شبکه حمايت اجتماعي مناسبي در خانواده و محيط ندارند، از آشفتگي ها و اختلالات هيجاني و رفتاري رنج مي برند و مهارت هاي مقابله اي و حل مسئله مناسب را براي کاهش فشارها و مديريت مشکلات زندگي کسب نکرده اند (ليندس و همکاران، 2000؛ به نقل از کاملي، 1388)
نوجواني دوره اي از رشد آدمي است که با تغيير و تحول در زمينه هاي مختلفي همراه است. نوجوانان نه تنها از نظر جسماني و فيزيولوژيکي، بلکه از نظر اجتماعي، شناختي، اخلاقي، رفتاري و روابط اجتماعي با ديگران تحول مي يابند. در اين دوره فرد خود را براي پذيرش نقش هاي اجتماعي متناسب با تحول و رشد خود آماده مي سازد (روانبخش ، 1385؛ به نقل از کاملي، 1388).
نوجوان در اين سن که سن طغيانگري است با مشکلات و بحران هايي حول محور هويت يابي مواجه مي شود و اگر دراين مرحله از زندگي، سبک هاي حل مسئله و راه هاي مقابله با مشکلات را فرا نگيرد ممکن است براي طغيان عليه والدين و يا جستجوي شرايط ايده آل زندگي دست به فرار بزند (اريکسون44، 1950؛ به نقل از کاملي، 1388). اريکسون معتقد است در دوره نوجواني يک بحران هويت روي مي دهد که بهنجار است. نوجوان براي پاسخدهي به اين سوال که من کيستم؟ به بررسي و ارزيابي دوباره باورها، ارزش ها و عقايدي مي پردازد که در طول سال ها از طريق خانواده و مدرسه و اجتماع کسب کرده است. وي در جستجوي اين است که تصوير روشني از خود، خواسته ها، اهداف و نيازهايش بدست بياورد. وجود چنين بحراني در دوره نوجواني، طبيعي و بهنجار است؛ اما ناتواني براي کنار آمدن با اين بحران نابهنجار به شمار مي رود. زيرا اگر نوجوان نتواند بدرستي اين بحران را پشت سر بگذارد از داشتن يک پايگاه هويتي نيرومند و موثر براي زندگي در بزرگسالي محروم خواهد شد. چنين شخصي دچار سردرگمي هويت يا آشفتگي نقش مي شود که اين حالت خود را به صورت اختلالات رفتاري بزهکاري، افسردگي و….. نشان مي دهد (منصور، 1381؛ به نقل از کاملي، 1388).
2-1-1- علائم افسردگي و ميزان شيوع آن در دوره نوجواني:
اختلالات خلقي 45 همانند بسياري از بيماري هاي ديگر انواع متفاوتي دارند که مشهورترين آن ها در ارتباط با افسردگي هستند. بر اساس تقسيم بندي که در راهنماي تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني (DSM) و مصاحبه باليني با ساختار46 بر اساس راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني آمده است، عبارتند از:
1. دوره افسردگي اساسي
2. اختلال افسرده خويي
3. اختلال خلق ادواري
4. اختلال دو قطبي
اختلالات مذکور داراي علائم تشخيصي خاصي هستند که به طور مفصل و دقيق در منابع ذکر شده مطرح شده است (انجمن روانپزشکان امريکا، 1374).
اما آن چيزي که در اين پژوهش اهميت دارد علائم و نشانه هاي افسردگي در نوجواني است.
2-1-2- آيا نشانه هاي افسردگي در نوجواني و بزرگسالي متفاوت است؟
احمدخانيها (1380؛ به نقل از گرجي، 1381)، معتقد است که علائم زير صرف نظر از سن در بين تمامي افسرده ها ديده مي شود:
1. افکار خود کشي
2. بي خوابي و مشکلات خوابيدن
3. فقدان تمرکز
4. خلق افسرده
5. تحريک پذير
افسردگي در نوجوانان ممکن است به صورت اخم و ترشرويي، منفي گرايي، گوشه گيري، شکايت از درک نشدن يا مورد تحسين قرار نگرفتن، احتمالاً رفتارهاي ضد اجتماعي و سوء استفاده از داروها مشخص شود که عبارت است از بزرگ نمايي مسائل عادي نوجوانان (کنتول47، 1982؛ به نقل از آزاد، 1373).
بارلوو دورند48(1995 ، به نقل از گرجي، 1381)، بر اين باورند که نشانه ها و علائم افسردگي در سنين مختلف با هم تفاوت هايي دارند. آن ها علائم مربوط يه اين اختلال را در سنين 13 تا 18 سالگي به شرح زير مشخص مي کنند:

1. حالت غمگيني
2. بي حالي
3. زود رنجي
4. افزايش شکايت هاي افسرده وار
5. از دست دادن لذت يا رغبت
6. تغيير اشتها يا وزن
7. بي خوابي يا پرخوابي
8. فتارهاي پرخاشگرانه
9. تندي رواني
10. فقدان انرژي
11. احساس گنهکاري
12. سطح پايين کارآمدي تحصيلي
13. افکار مربوط به خود کشي
14. اضطراب
15. شکايت هاي بدني
در تحقيقي که توسط رايان 49 و ديگران (1982؛ به نقل از سارهوش، 1384)، به منظور بررسي ومقايسه فراواني و شدت علائم اختلال افسردگي در دو گروه از کودکان و نوجوانان در بخش روانپزشکي دانشگاه پترزبورگ انجام گرفت، 24 نفر کودک و 92 نفر نوجوان شرکت داشتند. سن اين افراد بين 4 تا 18 سال بود و از بين کساني که به برخي از علائم افسردگي از قبيل: غم، افکار خودکشي، عصبي بودن، عدم لذت از زندگي و .. به بخش روانپزشکي مراجعه کرده بودند، انتخاب شده و به مدت دو هفته تحت نظر قرار گرفتند تا از نظر تطبيقي مورد ارزيابي قرار گيرند.
در اين مدت تکميل فرم “اف. اس.ا.دي.اس.پي” که معياري براي تشخص افسردگي شديد است و معاينه توسط متخصص اطفال، به مرحله اجرا در آمد. همچنين مصاحبه يک به يک کودکان و نوجوانان و والدين آن ها صورت گرفته و تشخيص نهايي بر اساس کل اطلاعات کسب شده داده شد. از لحاظ علائم افسردگي تفاوت معناداري بين دو گروه وجود نداشته است. از کل کودکان و نوجوانان 117 نفر داراي خلق افسرده در حد خفيف، 118 نفر به بي علاقگي، 16 درصد داراي اختلال در تمرکز فکر، 13 درصد ناراحتي و عصبانيت و 11 درصد عصبي، 24 درصد بي خوابي و 28 درصد انزواي اجتماعي بوده اند.
علائم شايع در نوجواني در دوره بلوغ را مي گذراندند عبارت بودند از : 24 درصد ظاهر افسرده، 13 درصد شکايات جسماني، 24 درصد برانگيختگي رواني- حرکتي. به علاوه دلواپسي جدايي، ترس مرضي و توهمات بيشتري وجود داشته است. علائم شايع در گروه نوجوانان، نااميدي 68 درصد، بدخوابي 21 درصد، کاهش وزن 24 درصد، خشونت ، استفاد از الکل و داروهاتي مخدر، اقدام به خودکشي و تغييرات وزن در سنين بالاي 11 سال بيشتر بوده اند. در نوجواناني که سابقه افسردگي دو سال و بيش از آن داشته اند، نسبت به کساني که سابقه افسردگي کمتري داشته اند، فراواني عقايد خودکشي و اقدام به خودکشي بيشتر بوده است و اقدام به خودکشي با استفاده از راه هاي پيشرفته تري صورت گرفته است در مورد هر دو گروه نوجوانان و کودکان، عوامل کاملاً مشابهي وجود داشته است. از آن جمله عوامل درون زاد و عامل اضطراب. در بسياري از تحقيقاتي که در مورد افسردگي نوجوانان صورت گرفته، همين نتايج بدست آمده است (سارهوش، 1384).
2-1-3- ميزان شيوع افسردگي در دوره نوجواني در مقايسه با بزرگسالي:
به طور کلي مطالعات همه گيرشناسي در مورد اختلال افسردگي دامنه وسيعي از مقادير را براي جامعه بزرگسالان مبتلا نشان مي دهد که خطر مادام العمر اختلال افسردگي در نمونه هاي اجتماعي 10 تا 25 درصد براي زنان و 5 تا 12 درصد براي مردان است (DSM IV ، 1994؛ به نقل از گرجي، 1381). تخمين زده مي شود که هر ساله حدود 20 ميليون نفر در ايالات متحده از افسردگي رنج مي برند و 25 درصد زنان و کمتر از آن 12 درصد از تمامي مردان دوره هايي از افسردگي را در طي زندگيشان تجربه کرده اند. حدوداً از هر 6 امريکايي بزرگسال يک نفر در طي زندگي خود به افسردگي مبتلا مي شود (زلفت50، 2000؛ به نقل از گرجي، 1381).
سازمان بهداشت جهاني اعلام کرده است که حدود 12 درصد از جمعيت کشورهاي مختلف به درجاتي از افسردگي مبتلا هستند (افروز، 1381؛ به نقل از گرجي، 1381). سازمان بين المللي بهداشت رواني (NIMH) اعلام کرده است که تنها در امريکا هر ساله 17 ميليون نفر دچارافسردگي مي شوند که متأسفانه يک سوم از افرادي که به افسردگي مبتلا هستند در صدد درمان برمي آيند (نقي زاده، 1380؛ به نقل از گرجي، 1381).
احمدي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که 6/1 درصد دانشجويان پزشکي شيراز دچار افسردگي شديد، 3/3 درصد نسبتاً شديد. 9/8 درصد نيز در حد متوسطي افسرده بوده اند. در يک بررسي حبيبي نيا (1380؛ به نقل از گرجي، 1381)، در يکي از مناطق آموزش و پرورش تهران نشان داد که 50 درصد از پسران و 60 درصد از پسران دبيرستاني، نشانه ها و علائم تشخصي متفاوتي از انواع افسردگي را بروز داده اند و 10 درصد از کل جامعه نمونه، علائم باليني افسردگي مرضي را از خود نشان داده اند.
2-2-درمان کوتاه مدت راه حل محور51:
مشاوره و درمان کوتاه مدت از سال 1990 به بعد به دليل تکنيک هاي هدف- محور52مستقيم53، فعال54و خلاق55، مقبوليت قابل توجهي پيدا کرد. اين ديدگاه برخلاف ساير رويکردهاي مشاوره اي، توسط کمپاني ها و آژانس هاي بيمه که به دنبال پول کمتر بودند، مورد تشويق قرار گرفت. به دليل اين پذيرش سريع، تعدادي از نظريه ها به سمت کوتاه مدت حرکت کردند (ليچيک، 1994). درمان هاي عقلاني- عاطفي56، استراتژيک57، درمان هاي متمرکز بر هيجان58، درمان ساختاري 59، برنامه ريزي عصبي- کلامي60، درمان شناختي- رفتاري و درمان راه حل محورهمگي در حال حاضر به صورت کوتاه مدت به کار گرفته مي شوند. طول مدت درمان در اين گونه درمان ها به 6 تا 10 جلسه محدود است (بودمن61،1993؛ به نقل از نظري ، 1383). پروژه درمان کوتاه مدت در انستيتو تحقيقات رواني (MRI) در پالوالتو کاليفرنيا بعد از دهه 1950 شروع شد اين گروه که ابتدا شامل دان جکسون، جان ويکلند و جي هيلي62بود روشي را براي درمان خانواده و ازدواج به صورت کوتاه مدت طرح کردند. گروه MRI به خاطر اين ابداع شهرت فراوان پيدا کردند. برخلاف درمان کوتاه مدت روان پويايي که ممکن بود جلسات آن به 40 تا 60 جلسه برسد. گروه MRI مراجعان را حداکثر در 10 جلسه ملاقات مي کرد. تمرکز اصلي اين رويکرد تأکيد بر شناخت يک مسئله وکار کردن بر روي آن است. در حقيقت اين ديدگاه مشکل- محور63ناميده مي شود (به نقل از نظري، 1383).
2-2-1- نظريه پردازان و تاريخچه رويکرد راه حل محور:
پايه گذاران و شکل دهندگان رويکرد راه حل محور، خانواده درمانگراني مثل بيل اوهانلون64، استيو دي شازر و اينسو کيم برگ65مي باشند. بيل اوهانلون و استيو دي شازر دو تن از خانواده درمانگران با تجربه راه حل محورهستند که هر دو با ميلتون اريکسون66تحصيل مي کردند. دي شازر همانند اوهانلون در دهه 1980 به عنوان درمانگر ارشد در خانواده درماني شناخته شد. وي به عنوان يک خانواده درمانگر استراتژيک که تحت تأثير ميلتون اريکسون، گريگوري بيتسون 67کارکنان موسسه تحقيقات رواني قرار داشت، مورد نظر بود. ولي در طول دهه 1980، نوشته هاي وي به همراه همسر و يا همکارش اينسوکيم برگ از خط فکري رويکرد خانواده درماني کوتاه مدت نامگذاري و آن را به عنوان يک رويکرد اکوسيستمي توصيف کرده است (سوداني، 1385). در نهايت درمان راه حل محوردر اواخر دهه 1970 و 1980، از سوي استيو دي شازر و همکارانش در مرکز درمان کوتاه مدت خانوادگي (BFTS) در ميلو واکي68واقع در ويسکانسين انگلستان، بوجود آمد. دي شازر، تحت تأثير کار موسسه و مرکز پژوهش رواني (MRI) در پالوآلتو در کاليفرنيا قرار گرفته بود (واتسزلويک، ويکلند، و فيسک69، 1974؛ فيسک و سيگال70، 1982؛ شوهام و رورباخ71، 2002) که آن ها نيز، تحت تأثير ميلتون اريکسون، روانکاو، روان شناس و هيپنوتيزم گر معروف، بويژه ديدگاه هاي وي در مورد مداخله استراتژيک و بکارگيري کامل قابليت هاي نهفته مراجع قرارگرفته بودند. همانطور که از عنوان کتاب معروفشان بر مي آيد. تغيير: اصول مشکل سازي و حل مشکل (واتسزلويک72 و همکاران ، 1974)، گروه MRI، توجه خود را معطوف به تشيوه اي نمودند که مراجعين مشکل مي سازند و حل مي کنند از جمله اين شيوه که، چگونه تلاش ها در جهت حل يک مسئله گاهش اوقات باعث تداوم آن مشکل مي شود. دي شازر و گروه وي که مبتني بر نظريات ميلوواکي بودند، ديدگاه نسبتاً متفاوتي را اتخاذ کردند و در عوض توجه خود را معطوف به مواقعي (استثنائات) کردند که مشکل موجود حاضر نبود و اين موضوع در عنوان رساله ي آن ها، درمان کوتاه مدت: تکامل راه حل- محور (دي شازر و همکاران، 1986) بيان شده است. زمينه درمان کوتاه اين است که به مراجعين کمک کند با تغيير رفتار تعاملي و تغيير رفتار و موقعيت ها به منظور يافتن راه حل (يک راه حل براي نارضايتي آن ها) کاري متفاوت انجام دهند (به نقل از گرمان، 2008).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در ابتدا رويکرد راه حل- محور، به شيوه استقرايي از مطالعه آنچه مراجعين و درمانگران قبل از آنکه اعلام نمايند که مشکلاتشان حل شده است بوجود آمد. بايد توجه کرد، وقتي که مراجعين درگير برداشت ها و رفتارهاي متفاوت و جديد درباره مشکل موجود هستند، مشکلات به صورت حل شده (که ديگر وجود ندارد) توصيف مي شوند. اين موضوع منتهي به اصول اساسي درمان راه حل – محور شد:
– اگر نشکست، تعميرش نکنيد.
– همين که دانستيد چه چيز کارايي دارد هر چه بيشتر آن را انجام دهيد.
– اگر، آن چيز کارآمد نبود، دوباره انجامش ندهيد. چيز ديگري انجام دهيد (هويت 1996).
2-2-2- مقايسه رويکرد راه حل محوربا رويکرد مشکل محور
از آن جا که رويکردهاي مشکل محور مبتني بر ديدگاه مدرنيسم يا سنتي هستند و رويکردهاي راه حل محور، مبتني بر ديدگاه پست مدرنيسم. لذا فنون مورد استفاده در اين دو دسته از رويکردها تا اندازه زيادي متفاوت از يکديگرند. در جدول (1-2) مهارت هاي اصلي رايج در هر يک از اين رويکردها منعکس شده است (بهاري، 1388).
رويکردهاي متمرکز بر مشکل رويکردهاي متمرکز بر راه حل گوش دادن فعال تصديق مشکل و اهميت دادن به آن تأييد وارد شدن به گفتگوي عاري از مشکل سوالات قبل و بعد از عبارت اکتشاف تغيير قبل از جلسه ذهن انگيزي (بارش فکري) مذاکره درباره ي تعريف مشکل تکميل جمله مراجع هدف گزيني همدلي اساسي (و پيشرفته) گوش دادن به نقاط قوت و استثناء ها ارزيابي کردن فراخواندن ظرفيت و منابع مراجع کشف تصورات ذهني ملحق شدن به زبان متناسب با مراجع دادن اطلاعات استفاده از سوالات “چطور” به جاي “چرا” تعيين هدف مذاکره درباره نومبناسازي مشکل بيواسطگي تشديد تغيير جمله ناتمام جستجوي تفاوت ها بي پرده گويي از خود به صورت غير مستقيم عادي سازي دعوت به باز کردن گفت و گو توسعه راهکارها حداقل تشويق پيشنهاد گزينه هم اين / هم آن عادي سازي سوالات معجزه اي بازگويي سوالات رابطه اي اولويت بخشي/متمرکز سازي مقياس سازي سوالات(باز/بسته/حلقوي) دادن بازخورد به مراجع بازتاب دادن /آيينه کردن تحسين وتمجيد نو مبنا سازي دادن تکليفجستجوي تصريح ارزيابي کردن
جدول 2-1 مقايسه مهارت هاي اصلي رايج در رويکردهاي متمرکز بر مشکل با رويکردهاي متمرکز بر راه حل
همچنين آشکارترين تفاوت بين مهارت هاي مورد استفاده در رويکرد راه حل محورو ساير اشکال مشاوره، مرکزيت “سوال پرسي” در رويکرد راه حل محوراست. همگان با درمان سيستمي، عقيده بر آن است که “سوالات به خودي خود، درمان هستند”. در جدول 2-2 اين تفاوت ها نشان داده شده است.
رويکردهاي مشکل محور (PFT)رويکردهاي راه حل محور(SFT)از مشکل شروع مي کند به راه حل مي پردازد به گذشته بر مي گردد و به سمت آينده مي نگرد به سمت آينده مي نگرد علل توصيف هاي متعدد چرا؟چگونه/ چطور بينش(معالجه) رشد تغيير چه اتفاقي افتاده است؟چه مي خواهيد ؟عمق سطح مشاور هدايت کننده است مبتني بر همکاري است چه اشکالي وجود دارد؟چه چيزي درست است؟مراجع از مشاور مي آموزد مشاور از مراجع مي آموزد طولاني است کوتاه مدت است. درمان متناسب با مشکل است راه حل هاي متناسب با شخص هستند مقامت مراجع را به دنبال دارد همکاري مراجع را به دنبال دارد از زبان تخصصي استفاده مي شود از چارچوب و زبان مراجع استفاده مي شود. جدول 2-2 تفاوت بين درمان هاي راه حل محور(SFT) و رويکردهاي مشکل محور (PFT)
اينک به اختصار برخي از اين تفاوت هاي توضيح داده مي شوند:
توجه به راه حل ها به جاي توجه به مشکل: در رويکردهاي راه حل محوربر گزينه هاي هم اين هم آن تأکيد مي شود.
تمرکز بر اينده به جاي گذشته: بازگشت و چسبيدن به گذشته موجب نااميدي مراجعان مي شود. اما توجه به زمان حال و آينده موجب اميد مي شود.
توصيف هاي متمعدد به جاي پرداختن به علل مشکل: از ديدگاه راه حل محوري، گذشته را فقط مي توان از چشم انداز و منظر زمان حال بازسازي کرد. گذشته رانمي توان بهبود بخشيد يا کشف کرد. اگر گذشته مراجع کلکسيوني از مشکلات است، پس کشف راه هاي جديد درک و رفتار از زاويه زمان حال به جاي نگريستن از زاويه گذشته که با تداعي هاي منفي همراه است، مي تواند مفيدتر باشد.
طرح سوال با “چطور و چگونه” به جاي “چرا”: از ديدگاه متمرکز بر راه حل، طرح اين سوال که “چرا ما آن طوري رفتار مي کنيم؟” با اين سوال که “چگونه مي توانيم آن طور که مي خواهيم، رفتار کنيم” متفاوت است. سوال “چرا” بر نياز به رفتن به فراسو يا زير بناي واقعيت مراجع تأکيد مي کند تا معلوم کند که چه عوامل ناهشيار يا عوامل ديگري ممکن است باشند که مشکل را ايجاد کرده اند. سوال “چگونه/ چطور” اين ديد را اتخاذ “درست” يا “حقيقي” باشد. اما فقط متناسب با فرد خاصي در مقطع زماني خاصي است يا به درد فرد خاصي در مقطع زماني خاصي مي خورد.
سوالات “چرا” ما را به سمت قلمرو حدس و استنباط سوق مي دهند و به نظر مي رسد که با عقل و استدلال سروکار دارند و مدعي تفکر منطقي- عقلاني است. اما سوالات “چطور/ چگونه” ما را به سمت توصيف هايي از آن چيزي که واقعاً از راههاي گوناگون خاص و به صورت عيني و ملموس روي مي دهند، سوق مي دهد.
مثال سوال با “چرا” :
مشاور: چرا فکر مي کني که افسرده اي؟
مراجع: پدرم و خواهرم هر دو افسرده بودند، حدس مي زنم آن را در ژن هاي خودم به ارث برده ام.
مثال سوال با “چگونه/ چطور”:
مشاور: اين افسردگي را براي خودت چطور توضيح مي دهي؟


دیدگاهتان را بنویسید