34-2اتوماسيون اداري…………………………………………………………………………………………………49
35-2 مزايا و معايب اتوماسيون اداري………………………………………………………………….. ………..49
36-2ارگونومي در مکانيزاسيون اداري …………………………………………………………………………..50
37-2 بار گيري تکنولوژي در اتوماسيون اداري………………………………………………………………..51
38-2 مجموعه نرم افزار هاي اتوماسيون …………………………………………………………………………52
39-2 دستيابي به تعريفي بنيادين …………………………………………………………………………………..52
40-2 سيستم هاي اطلاعاتي اتوماسيون اداري ………………………………………………………………….54
41-2 نمونه کربرد هاي سيستم اتوماسيون اداري ……………………………………………………………..55
42-2 سيستم هاي طلاعاتي اتوماسيون اداري ………………………………………………………………….56
43-2 نکات برجسته درباره اتوماسيون و بهسازي روشهاي کار …………………………………………..59
44-2 خود کار سازي ………………………………………………………………………………………………..60
45-2 ضرورت تفکر براي آينده …………………………………………………………………………………..61
46-2 بهبود کار و اتوماسيون ……………………………………………………………………………………….61
47-2 تحقق دولت الکترونيک در ايران …………………………………………………………………………63
48-2 اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي…………………………………………………………………………….64
49-2 اتوماسيون فعاليتهاي عمومي …………………………………………………………………………………64
50-2 مزاياي دولت الکترونيکي ……………………………………………………………………………………65
51-2 نقد و بررسي تحقيقات انجام شده …………………………………………………………………………65
خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….71
فصل سوم: روش اجرايي تحقيق
1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………73
2-3 روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………73
3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقيق …………………………………………………………………….74
4-3 نمونه و نمونه گيري……………………………………………………………………………………………..75
5-3 برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..75
6-3 معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………………75
1-6-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..75
2-6-3 پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….75
7-3 روايي و پايايي پرسشنامه ………………………………………………………………………………………77
8-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..79
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آمار داده هاي تحقيق
1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………81
2-4 داده ……………………………………………………………………………………………………………..81
3-4 اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….81
4-4 سيستم هاي پردازش …………………………………………………………………………………………83
5-4 تجزيه و تحليل داده ها ………………………………………………………………………………………83
6-4 جامعه آماري تحقيق …………………………………………………………………………………………84
تجزيه و تحليل اطلاعات …………………………………………………………………………………….94-84
فصل پنجم : نتيجه گيري ، پيشنهاد ها و محدوديت ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96
2-5 نتايج تحقيق …………………………………………………………………………………………………….97
3-5 پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………97
محدوديت ها …………………………………………………………………………….. …………………………98
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………..99
منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………102
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….103.

چكيده:
مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.
طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در بهبود تصميم گيري كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد . هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار براي بهبود عملکرد سيستم اتوماسيون جهت بهره برداري مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.
روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سيستم اتوماسيون بر افزايش صحت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد . سيستم اتوماسيون بر افزايش دقت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد . سيستم اتوماسيون بر بهنگام بودن تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد . سيستم اتوماسيون بر اقتصادي بودن تصميم گيري مديران تاثير دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه مذكور وجودنداشت
پيشنهاد مي گردد مباني مفهومي اتوماسيون اداري ، در فراگير ترين شکل خود در ادارات دولتي و در يک قالب مبتني بر توسعه فرهنگ سازماني ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سياستهاي کلي دولت در زمينه ايجاد دولت الکترونيک و اتوماسيون اداري که به آن پرداخته شده است براي تحقيق وسيع در سطح ملي در اين زمينه ، آماتور از تيم محقق متخصص داراي امکانات تحققاتي وسيع و اساتيد مجرب دانشگاه يا همکاري شرکت هاي متخصص اتوماسيون اداري استفاده شود.
فصل اول كليات تحقيق
کليات تحقيق
1-1مقدمه
در شرايط دائماً در حال تغيير ما نيز بايد تغيير نمائيم ، و گر نه بهاي سنگيني بابت عدم تغيير پرداخت خواهيم کرد .
( دکترنوردال ، رئيس اتحديه جهاني علم و بهره وري : پيام مديريت )
سازمان ها را در عصر جديد از بکار گيري سيستم هاي کامپيوتري و تکنولوژي اطلاعات و رسانه هاي پيش رفته گريز و گزيري نيست و آينده از ان آناني است که با شناخت دقيق و صحيح ، محاسن و معايب اين سيستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه ديگران درس بگيرند بدون اينکه هزينه هاي آن تجربه را مجدداً تقبل نمايند .
دسترسي به کامپيوتر و تکنولوژي اطلاعات و رسانه هايا پيش رفته ، مولد شتاب فزاينده هست و شتاب ، اين تاثير را دارد که هر واحدي از زمان را که صرفه جويي مي شود از واحد قبلي آن با ارزش تر مي سزد . بدين ترتيب حلقه باز خورد مثبتي به وجود مي آيد که شتاب را شتاب مي بخشد .
گسترش سيل آساي کامپيوتر در دهه هاي اخير ، مهمترين تغيير را در نظام دانايي از اختراع چاپ در قرن پانزدهم يا حتي از اختراع خط به اين سو پديد آورده است . به موازات اين تغيير خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه هاي جديد آمده است که به همان اندازه شگفت انگيز است و کارش ، جابجا کردن دانايي و عناصر تشکيل دهنده آن يعني داده و اطلاعات است .
آنچه که مديران در سطوح مختلف سازمان انجام مي دهند و همواره در فضاي آن حرکت مي نمايند ، تصميم گيري را مي توان جمع آوري و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافي زاده ، ص 56: 1380)
داشتن اطلاعات دقيق ، مرتبط و به هنگام و سريع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصميم گيري شده و جلوي انتخاب بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت . در اين برنامه زماني ، يک مدير کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نياز خود قادر به رهبري سازمان و رسيدن به اهداف از قبل تعيين شده نيست .
مديران به منظور مواجهه با محيط و تحقق اهداف سازماني خود با مد نظر قرر دادن متغير هاي محيطي ضرورتاً بايستي محيط را تحليل و متغير هاي آن شناسائي و تدبير مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمايند . اين امر مستلزم برخورداري از اطلاعات به هنگام درون و برون سازماني و نيز امکان بهره برداري بهينه از آنها را دارد .
رواج ريز کامپيوتر در ادارات ، با انتشار روز افزون محصولات جديد ارتباطي ، کامپيوتري و ذخيره سازي اطلاعات و تغييرات اساسي در روش اجراي امور اداري همراه بوده است در ابتدي کار از سيستم هاي کامپيوتري براي مکاتبات به صورت مستقل استفاده مي شد . اما به مرور زمان کامپيوتري ها به يکديگر مرتبط گرديدند . اين ارتباط به کاربران اجازه مي دهد نه تنها از فايلهاي مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمايند . بلکه مي توانند براي يکديگر پيام ارسال نمايند . امروزه انواع مختلفي از سيتمهاي اتوماسيون اداري وجود دارد . سيستم اطلاعات مديريت درس طرح مختلف سازماني و
با بهره مندي از ابزار هاي نوين جمع آوري و پردازش داده ها مي تواند مديران را در جهت تحقق اهداف، ياري و پشتيباني نمايد . کامپيوتر ، سر عت ، دقت و صحت تصميم گيري را افزايش داده و در نتيجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا مي رود سيستم اتوماسيون تاثير به سزايي در صحت ، دقت ، اقتصادي بودن، بهنگام بودن تصميم گيري مديران وحوزه استادي آن را داشته در اين تحقيق اثرات سيستم اتوماسيون بر بهبود تصميم گيري مديران در حوزه ستادي استانداري گيلان را مورد بررسي قرار مي گيرد .
2-1 تبيين موضوع تحقيق
مديريت و تصميم گيري دو واژه نزديک به هم در مديريت و انجام امور سازمان مي باشند و بدون ترديد ، تصميم گيري ، مهم ترين کار مديران ارشد است که به آساني نيز مي توان در آن مرتکب اشتباه شد . اما اگر کل فرايند را به گونه اي متفاوت بنگريد وضعيت نيز فرق خواهد کرد .
اغلب مديران تصميم گيري را رخدادي منفرد مي پندارند که در يک لحظه مشخص از زمان به وقوع مي پيوندد. اما در حقيقت، تصميم گيري فرايند آميخته با بازي نهايي قدرت ، سياست ها ، اختلافات شخصي و تاريخچه سازماني است . رهبراني که قدرت تشخيص اين موضوع را دارند . تصميماتي به مراتب بهتر از آنهايي مي گيرند که کماکان بر اين تصور پاي مي فشارند که تصميمات ، رخداد هايي هستند تنها در کنترل ايشان . از همين رو است که گفته مي شود بعضي از فرايند هاي تصميم گيري موثر تر و کار آمد تر از بعضي ديگر هشتند ( گاروين ، ص 64:2001)
در اغلب مواقع ، تصميم گيران ، يک فرايند جانبدارانه را به کار مي گيرند که شايد غير بهره ورترين و ناکارا ترين راه براي انجام امور باشد . آنها تصميم گيري را بسان منازعه اي مي بينند که در آن به دفاع پردازش از راه کار هاي مورد نظر خود مي پردازند . اطلاعات را به صورت گزينشي ارائه مي کنند و با خودداري از ارائه داده هاي متضاد مي توانند موقعيتي متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ايستادگي کنند . اما فرايند موثر تر وجود دارد که فرايند جستجو گر است .
در طي اين فرايند ، افراد مجموعه متنوعي از گزينه ها را پيش روي خود قرار داده و با همکاري يکديگر بهترين راهکار را جستجو مي کنند. هر چند در عمل اين رهبري است که تصميم نهايي را به كارمي گيرد اما فردي که در فرايند تصميم سازي مشارکت دارند ، بايد باور داشته باشند که ديدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را يافته اند که بر تصميم نهايي تاثيري گذارند . موقع تصميم گيري ، دسترسي به اطلاعات دقيق ، مرتبط ، صحيح و به هنگام ، عامل بسيار موثري است . هر قدر محيط پيچيده تر باشد سرعت و شتاب افزايش بيشتري پيدا مي کند و تصميم گيري مشکل تر مي شود . تنها چيزي که مي تواند تصميم گيري را سهل تر و عدم اعتماد را کاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقيق و به هنگام مي باشد . کيفيت اطلاعات و. کارايي فرايند آن ، در صحيح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر مي شود
سرعت عمل مدير در تصميم گيري و درستي تصميم او بستگي تام به کميت و کيفيت اطلاعاتي دارد که در دسترس او قرار مي گيرد . همچنين با زخورد اطلاعاتي تصميم ، امکان اصلاح و غني سازي آنها را براي مديران فراهم مي سزد .
امروزه توسعه و پيچيدگي سازمانها تخصصي ، مديريت سنتي گذشته را غير کار آمد ساخته و سيستم هاي اطلاعات مديريت ، پديده ي است که مي توان آن را مشخص گذار از مديريت سنتي به مديريت ” موثر جديد ” دانست .
مديران سنتي با حضور فيزيکي در محيط سازمان ، به کسب مستقيم اطلاعات مي پرداختند و با ” آزمون و خطا ” روشهاي مورد نظر را تجزيه مي کردند . شبکه اطلاعاتي آنها به تعداد معدودي افراد موثق ، که در نقاط حساس گمارده مي شدند ، محدود مي گشت و گاه نفوذ در اين گونه شبکه هاي اتطلاعاتي ، امکان خطي دهي به مديران را فراهم مي ساخت .
مکانيزم هاي قديمي اطلاعات مديريت ، پاسخگوي شرايط پيچيده حاضر نيست و نمي توان در بر خورد با مسائل بغرنج ، صرفاً به ذهنيات و يا گزارشات محدود و اقوال دست اندر کاران متکي بود . اداره امور به شيوه هاي موثر و کار امد ، سمتلزم پردازش انبوهي از اطلاعات گوناگون است که با آهنگي سريع رشد کرده و تحليل آنها را سخت مي سزد .
نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به يکپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان کشيده مي شود و عالي ترين مورد نگرش سيستمي به سازمانها ، به استقرار سيستمهاي اطلاعات مديريت ( MIS ) منجر مي گردد .
اين سيستمها که گرد اوري و سازماندهي ها و توليد طلاعات و انتقال آن را به مديران به انجام مي رساند . همچون ناظري مقتدر در تمامي سطوح سازمانها حضور يافته و حيطه معرفتي مدير را توسعه داده و بينش وي را بري اتخاذ تصميمات صحيح مهيا مي سازد .
رقابت گسترده و فشرده ي که در سطح بين المللي ، بالا خص در حوزه عمليات اقتصادي وجود دارد ، اقتضا مي کند که شيوه هاي مديريت نيز همانند ساير عوامل متحول گردند ، تا بقاي سازمان تضمين شود . سيستمهاي اطلاعات مديريت نيز همپاي مديريت از تحول و پويايي متاثر خواهد بود .
نگهداري و پردازش انبوه داده هايي که براي تصميم گيري مورد نياز است . بدون استفاده از کامپيوتر هاي توانمند عصر حاضر غير ممکن به نظر مي رسد .کامپيوتر ها قادرند ميليونها داده را در حافظه خود نگهداري کنند و طبق دستور العمل هاي نوشته شده ، داده هاي مزبور را با سرعتي شگفت انگيز به انحاء مختلف ، تحليل و تلخيص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهند .
کامپيوتر وسيله با ارزشي براي کار کردن با اطلاعات و داده ، به ويژه اعدد و ارقام است . کاربرد گسترده کامپيوتر ، به عنوان ابزاري ياري دهنده در زمينه هاي برنامه ريزي مديريت ، تصميم گيري و کنترل ، به سبب ويژگيها و مزاياي خاصي است که کامپيوتر ها دارند .
برخي از اين ويژگيها عبارتند از : پردازش بسيار سريع ، خود هدايت کنندگي ، پردازش از راه دور ، توان استدلال ، توان انجام حجم عظيمي از عمليات تکراري ، نگهداري و انبار کردن داده ها و باز خواني داده ها .
بدون شک ، توان فوق العاده کامپيوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جايگاه کم نظيري در حل مسائل سازماني داده است .
بسياري از انديشمندان علم مديريت را عقيده بر اين است که هر تصميمي به اطلاعات درباره موضوع آن بستگي دارد و حتي برخي گفته اند 90 در صد هر تصميم را اطلاعات تشکيل مي دهد . بنابراين يک مدير به عنوان تصميم گيرنده در سازمان و يا حتي در جامعه ، بايد اطلاعات دقيق و مناسب را به موقع در اختيار داشته باشد که بتواند دراجراي وظايف مديريتي خود تصميمات مناسب را اتخاذ کند و به مرحله اجرا گذارده و در نهايت ارزيابي کند .
در اين مورد سيستمهاي اطلاعاتي به مديريت ياري مي کند تا هر چه سريع تر اطلاعات دقيق را کسب نموده و ب ستفاده بهينه از انها ، حداکثر کارآيي و اثر بخشي را بدست آورد .
ابزار ديجيتالي توانمندي هاي ويژه ما را بسيار بالا مي برند : توان انديشيدن ، شکل دهي به انديشه ها و توان همکاري با ديگران در پياده نمودن آنچه را که انديشديده ايم .
3-1- اهميت و ضرورت تحقيق

آينده جايي نيست که به آنجا مي رويم ، بلکه جايي است که آن را بوجود مي آوريم ، آنهم با راههايي که به آينده مي سا زيم .
مزيت ملي ، در کشور هايي پديد مي آيد که مديران تنهادر صدد افزايش کارايي نباشند ، بلکه حرکت هاي سازماني شان در راستاي استراتژي کلي باشد ( دکتر مايکل پورتر ، استاد دانشگاه هارورد : پيام مديريت ).
تغيير و تحولات بين المللي وسرعت اين تغييرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستاي کسب مزيت رقابتي در عرصه بين المللي ، دور نماي استراتژيک حرکت هاي خود را ترسيم نمايند . ترسيم چشم انداز در حقيقت دور نمي آينده يک کشور و بيانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سياستگزاران کشور مي باشد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تصميمات استراتژيک و ملي مبني بر ايجاد دولت الکترونيکي ، چشم انداز ايران 1400 و به تبع آن تصميمات استراتژيک در راستاي چشم انداز و تبيين اهداف و سياست هاي کلي و اجرايي در برنامه چهارم توسعه و تبيين چالشها و راهکار هاي دستيابي به اهداف ، الزام هاي دهکده جهاني در امر ارتباطات ، استاندارد سازي عمليات و جلب رضايت ارباب رجوع و همچنين علاقمندي ايران به ورود در جرگه کشور هاي عضو سازمان تجارت جهاني و پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگير ايران در سازمانها و مجامع بين المللي وتاکيد بند چهارم سند فرابخشي بر گسترش آگاهي عمومي و توسعه فن آوري و تحقيقات ، مقدماتي را پيش روي سيستم سازماني مي نهند که روي آوري به اتوماسيون اداري يکي از آنها است . براي حل مسائل پيش رو که در هر سازماني به وقوع مي پيوندد از مراحلي همچون تشخيص درست مسئله ، بررسي زمينه هاي مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترين راه حل و اجراي آن و کنتارل و حصول اطمينان از درست کار کردن راه حل ، عبور مي شود . سازمانها به منظور درک
صحيح مسئله زمان زيادي را صرف مطالعه و شناسائي راه حلهاي مسئله مي نمايند . حل برخي مسائل پيچيده سازماني زمان طولاني را مي طلبد و سيستم اتوماسيون پشتيباني بسيار خوب و موثر تري را در ايفاي وظايف مديريتي از جمله تصميم گيري، برنامه ريزي و کنترل براي مديران فراهم مي آورد .
متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداري در سازمانها و موسسات اقتصادي از آنچنان رشد سريعي بر خوردار است که ديگر فرايند هاي کند و زمان بر اداري به روال پيشين پذيرفتني نيست . بر اين اساس ضرورت دارد تا ابزاري فراهم شود که با بهره جويي از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرايند هاي اداري پرداخت . بدين منظور استفاده از سيستم اتوماسيون اداري به عنوان روشي نوين از سويي به جريان کار سرعت مي بخشد و از سويي ديگر ، با جمع آوري اطلاعات مجموعه فعاليت هاي سازمان و طبقه بندي آنها ، بستر مناسبي را براي سرعت بخشيدن به امور روزمره فراهم مي سازد . نرم افزار اتوماسيون به عنوان بخشي از مجموعه سيستم يکپارچه اطلاعات مديريت ، با بررسي مدل هاي فعاليت سازمان هاي بخش عمومي و موسسات صنعتي و بازرگاني طراحي و توليد شده است و مي تواند به خوبي پاسخگوي نياز هاي ياد شده باشد . در پازل چند مربعي قدرت آنچه که مهم است اين است که ديگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها يا کنترل کنندگان نماد ها متمرکز نيست . قدرت در شبکه هاي جهاني ثروت ، اطلاعات و تصاوير که نظامي با هندسه متغير و جغرافيايي غير مادي است ، نشر مي يابد و استحاله مي شود اما از بين نمي ر ود .
گستردگي و توسعه روز افزون علوم رايانه اي و رويکرد جهاني به آن در همه عرصه ها و موفقيت هاي غير قابل باور پيشتازان اين صنعت در رسيدن به آنچه که روزگاري رويا و خواب خيال جلوه مي کرد محمل و دستمايه شايسته اي بر گسترش روزافزون اين صنعت در همه شئون کشورمان دارد و سازمانهاي پيشرو با تشخيص به موقع ضرورتهاي تجهيز به اين فن آوري و الزامات آن در سازمان ، نظير اتوماسيون اداري و مالي ، خود را در مسير و معبري که به شاهراه تمدن جهاني مي پيوندد قرار مي دهند چرا که با غفلت از اين تحول عظيم در گرد و غبار عبور سريع کاروان سازمانهاي فردا گم خواهند شد . زندگي در فرهنگ الکترونيکي يعني زندگي در تغيير ، تغيير به عنوان شرط بقا.
(( اگر مديران گمان مي كنند که مي توانند در ده سال آينده ، شرکت خود را طوري اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . براي توفيق در دهه آينده بايد وضع موجود را به هم بريزند .)) ( بنيس ، ص 1: 1381)
اين تحقيق و نتايج آن نه تنها مي تواند در آشکارسازي نقاط قوت و ضعف سيستم و رفع مغايرتهاي احتمالي سيستم اتوماسيون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه مي تواند درسرعت بخشيدن به انتخاب ناگزير و ناگزير الزامات سازمانهاي مدرن ، در بعد تجهيز به فناوريهاي سخت افزاري نرم افزاري عصر جديد در سازمانهاي همنوع و در سطح وسيعتر در سازمانهاي زير مجموعه وزارت کشور و ساير سازمانها نقش آفريني کند .
4-1 اهداف تحقيق
1-4-1 هدف اصلي
بررسي تاثير سيستم اتوماسيون بر بهبود تصميم گيري مديران حوزه ستادي استانداري گيلان
2-4-1 اهداف فرعي
1- شناسايي يک سيستم اتوماسيون مناسب جهت اطلاع رساني به مديران شرکت .
2- بررسي و تجزيه و تحليل آثار و نتايج حاصل از سيستم اتوماسيون در استانداري و حوزه ستادي آن .
3- بررسي و شناسائي عوامل موثر در موفقيت سيستم اتوماسيون از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحيح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادي بودن .
4- ارايه راهکار براي بهبود عملکرد سيستم اتوماسيون جهت بهره برداري .
5-1 سوالات تحقيق
1-5-1 سوال اصلي
آيا سيستم اتوماسيون بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي آن تاثير دارد؟
2-5-1 سئوالات فرعي
آيا سيستم اتوماسيون بر افزايش صحت تصميم گيري مديران تاثير دارد ؟
آيا سيستم اتوماسيون بر افزايش دقت تصميم گيري مديران تاثير دارد ؟
آيا سيستم اتوماسيون بر بهنگام بودن تصميم گيري مديران تاثير دارد ؟
آيا سيستم اتوماسيون بر اقتصادي بودن تصميم گيري مديران تاثير دارد ؟
6-1 تبيين فرضيه هاي تحقيق
سيستم اتوماسيون بر افزايش صحت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد .
سيستم اتوماسيون بر افزايش دقت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد .
سيستم اتوماسيون بر بهنگام بودن تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد .
سيستم اتوماسيون بر اقتصادي بودن تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد .
در فرضيات فوق الذکر ، سيستم اتوماسيون با مشخصه هاي تعداد نامه هاي صادره ،وارده ،ساعات استفاده وادراك به عنوان متغير مستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هاي صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، اقتصادي بودن ، به عنوان متغير هاي وابسته مطرح مي باشند .
7-1 متغير هاي تحقيق
موضوعات تحقيق داراي مفاهيمي مجرد و ذهني هستند . براي اينکه عملاً تحقيق را انجام دهيم . مفاهيم بايد به متغير تبديل شوند . مفاهيم وقتي به متغير تبديل مي شوند که بتوانيم به آنها مقدار و درجات آنها را تعيين کنيم . هم چنين
بايد بين متغير هاي وابسته، مستقل و کنترل و بين متغير هاي گسسته و پيوسته تفاوت قائل شد( ايران نزاد ، ص 47: 1382 ) اين تحقيق با عنايت به فرضيه ها و نوع پرسشنامه طراحي شده متغير هاي مستقل و متغير هاي وابسته اي را دارا مي باشد که هر کدام متناظر با يکي از فرضيه ها هستند .
1-7-1 متغير مستقل
متغير مستقل ، متغيري است که انتظار مي رود تغيير در متغير وابسته را توضيح دهد به عبارت ديگر متغير مسنقل ، متغير مستقل ، متغير روشنگر است . فرض مي شود که اين متغير علت تغيير در متغير وابسته است ( ايران نژاد ، ص 48: 1382)
در اين تحقيق ، متغير مستقل عبارت است از : سيستم اتوماسيون که اطلاعات و گزارشات لازم را براي اتخاذ تصميم در اختيار مديران شرکت قرار مي دهد .
2-7-1- متغير وابسته
مي توان گفت متغير وابسته نتيجه متغير مستقل است . متغير وابسته متغير معيار نيز ناميده مي شود ( منبع قبلي )
در اين تحقيق بهبود تصميم گيري مديران ( در استانداري گيلان و حوزه ستادي آن ) که با ابعاد صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، اقتصادي بودن سنجيده مي شود متغير وابسته مي باشد که اين متغير ها متناظر با فرضيات تحقيق هستند .
صحت : درجه سازگاري داده هاي نمايش داده شده و ذخيره شده با ارزشهاي صحيح ( طالقاني ، ص 63: 1382)
بهنگام بودن : بموقع بودن اطلاعات به معناي آن است که دريافت کنندان به هنگام نياز به اطلاعات دست يابند ( همان ) دقت:منظور اين است كه اطلاعات روشن باشد و دقيقاًمعني داده هايي را كه برآن مبتني است منعكس سازد
اقتصادي بودن : مقرون به صرفه بودن به لحاظ نتايج حاصل از آناليز هاي منفعت ، هزينه . به عبارتي ديگر مجموعه اي از اقدامها براي ترکيب اطلاعات مربوط به مخارج يک برنامه و اطلاعات مربوط به دستاورد هاي آن که عبارت تحليل سود و هزينه هم در مورد آن صدق مي کند . ( دولان و همکاران ،ص 605 : 1381)
تصميم گيري : تصميم يک فرايند يا يک سلسله فعاليت است که توسط يک فرد يا يک گروه به منظور تعيين يک راه حل براي يک مسئله موجود يا يک مسئله احتمالي اتخاذ و اجرا مي گرد ( صرافي زاده ، ص 56 : سيستم هاي اطلاعات مديريت ، 1380 )
8-1 تعريف عملياتي واژه ها ، متغير ها وا صطلاحات دقيق
در تحقيق حاضر از واژه هايي استفاده شده ا ست که نياز به تعريف عملياتي بر اساس اهداف تحقيق دارند زيرا اين واژه ها از ديدگاه هاي متفاوت و در مورد مصرف گوناگون مي توانند تعاريف نظري و عملياتي متعدد و متفاوتي پيدا نمايند .
کيفيت (Quality ) : تمامي ويژگي هاي مقوله که در توانايي آن براي برآورده کردن نياز هاي تصريح شده و تلويحاً بيان شده موثر مي باشد .كه دريك مقياس پنج فاصله اي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود.
فرايند ( process ) : فرايند را مي توان جريان قابل تشخيصي از رويداد هاي به هم وابسته در راه رسيدن به يک هدف ، مقصود يا پايان به شمار آورد ( دولان و همکاران ، ص 2 : 1381 )
فرايند مجموعه فعاليتهايي است که ارزشي را براي مشتري ايجاد مي کند ( طالقاني ، ص 405 : 1382 ).
سازمان ( Organization ) : شرکت ، کارگاه ، بنگاه يا موسسه ، اعم از ثبت شده يا نشده ، عمومي يا خصوصي که داراي وظايف و تشکيلات خاص خود بوده و ماموريت ، عملکرد و نظام اداري خود را داراست .
ساختار سازماني ( Organization Structure ) : عبارتست از مجموعه مسوليتها ، اختيارات و روابط تعيين شده در يک سازمان ، که سازمان از طريق ان وظايف و فعاليتهاي خود را انجام مي دهد .
خط مشي کيفيت ( Quality policy ) : تمايلات و سمت گيري هاي کلي يک سازمان نسبت به کيفيت ، که توسط مديريت ارشد آن ، به طور رسمي بيان مي گرد ( کريگ ، ص 288 : 1376 )
مديريت ( Management ) : فرايند بکار گيري موثر و کارامد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي ، سازماندهي ، بسيج منابع و امکانات ، هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد .
مديريت عبارتست از : کار کردن با فرد و بوسيله افراد و گروهها براي تحقق هدف مثبت هاي سازماني ، ( هرسي و بلانچارد ، ص 1381:13 ) .
مديريت کيفيت فرا گير (TOM : Total Quality Managemen ): روش مديريت يک سازمان که اساس آن ، محور بودن کيفيت و مشارکت همه عضاي سازمان است و هدف آن نيل به موفقيت در دراز مدت ازطريق رضايت مشتري و تامين منافع همه اعضاي سازمان و جامعه است .
سيستم ( System ) مجموعه اي از عناصر بهم پيوسته و وابسته که بري رسيدن به اهداف مشترک با هم در تعاملند .
اتوماسيون داري ( Office Automatic ):
مکانيزمي است در راستي بهبود بهره وري سازمان از طريق اعمال مديريت اثر بخش و کارا بر مجموعه فعاليتهاي سازمان با بهره گيري از : گردش الکترونيکي مکاتبات در سطح سازمان ، جستجوي آسان در اطلاعات ذخيره شده ، پاسخگويي سريع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداري ، اعمال کنترل مناسب بر کاربران ، ثبت و نگهداري بهينه اطلاعات ، بهبود ارتباطات دروني سازماني .
داده : ( Data ) : داده در واقع از طريق مشاهدات ، تحقيقات و روشهاي تحقيق ( مصاحبه ، پرسشنامه ، مشاهده ) و ضبط نتايج درباره وقايع و يا رفتار انساني تحصيل مي شوند .
اطلاعات ( Information ): عبارتست از داده هايي که در بافتي با معني و مفيد جا گرفته و در اختيار دريافت کننده قرار داده مي شود تا از انها براي تصميم گيري استفاده کند . اطلاعات متضمن انتقال و دريافت آگاهي و دانش است .
آگاهي: که بينشي است که مديران با بهره گيري از اطلاعات ، نسبت به موضوعات مورد نظر پيدا مي کنند و به کمک آن مي توانند درباره آن موضوع تصميم بگيرند . در واقع آگاهي است که موجب اتخاذ تصميم مي شود ، نه داده يا اطلاعات ( طالقاني ، ص 283،1382 )
دولت الکترونيکي : دراصطلاح به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان ، بخش هاي اقتصادي ، کارمندان دولت .و ساير قسمت هاي دولتي اطلاق مي شود . همچنين با استفاده از ( درگاه ) پورتال دولت الکترونيکي ( سايت مرجع دولت که ارتباط با سايت سيار سازمانها و نهاد هاي دولتي را بر قرار مي سازد ) مردم مي توانند به کليه اطلاعات و خدمات دولتي ، روي اينترنت – بدون توجه به محدوديت هاي فيزيکي و زماني – دسترسي پيدا کنند
کار آمدي ( اثر بخشي ) : اثر بخشي سازمان عبارت است . از درجه ي ميزاني که سازمان به هدف هاي مورد نظر خود نايل مي آيد ( دفت ، ص 103 : 1380 )
تصميم گيري ( Decision Making ) : اعتقاد بر اين است که جوهره مديريت اتخاذ يک تصميم مناسب است و معمولاً مديريت با تصميم گيري مترادف مي گردد . در يک تعريف مناسب ، تصميم گيري يعني : انتخاب يک راه حل از ميان راه حلهاي عملي مختلف براي حل مسايل وا ستفاده از فرصتها . ( طالقاني ، ص 285 ، 1382 )
استراتژي ( Sterategy ) : عبارت است از برنامه ربزي ايجاد رابطه متقابل با عوامل محيطي که معمولاً ضد و نقيض هستند ، جهت تامين هدف هاي سازمان . هدف مشخص مي کند که سازمان به کجا مي خواهد برود و استراتژي تعيين کننده شيوه رسيدن به آنجاست .
تکنولوژي ( Technology ) : تکنولوژي به اطلاعات ، تجهيزات ، فنون و فرايند هاي لازم بري تبديل نهاده ها به ستاده ها اطلاق مي شود يعني تکنولوژي به اينکه چگونه نهاده ها به ستاده ها تبديل مي شوند ، اشاره مي کند ( رابينز ، ص 151 :
خلاصه فصل :
در اين فصل به کليات تحقيق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بيان شده عبارتند از : موضوع تحقيق ، دلايل انتخاب موضوع ، اهميت و ضرورت آن ، بيان موضوع ، اهداف تحقيق ، سئوالات تحقيق ، فرضيه هاي تحقيق ، متغير هاي تحقيق ، قلمرو تحقيق ، روش تحقيق و تعاريف عملياتي واژه ها .
ساختارگزارش تحقيق :
اين تحقيق در پنج فصل به شرح زير تنظيم شده است :
فصل اول : در اين فصل پرداختن به تبيين موضوع تحقيق ، اهميت ضرورت ، اهدف ، سوالات ، فرضيه ها و متغير هاي تحقيق مد نظر قرار گرفته است .
فصل دوم : در اين فصل به ادبيات ، مباني نظري و پيشينه تحقيق پرداخته شده است . .
فصل سوم : در اين فصل به روش تحقيق ، جامعه آماري و حجم نمونه مورد تحقيق ، معرفي شرکت بهره برداري ، معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات ، روايي و پاياني پرسشنامه پرداخته شده است .
فصل چهارم : در اين فصل ، اطلاعات از طريق پرسشنامه و مطالعه تحقيقات مشابه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
فصل پنجم : در آخرين فصل از فصول پنجگانه اين تحقيق ، پس از بيان نتايج حاصله و ارائه پيشنهاد هايي بر اساس آنها ، محدوديتها ي تحقيق عنوان شده است .
فصل دوم
ادبيات ، مباني نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه :
موسس فقه جعفري ، حضرت امام صادق ( ع ) مي فرمايند : اگر امروزتان مانند ديروز است مغبون هستيد و اگر بد تر از ديروز باشد ملعون هستيد .
خطر کردن و به کار هاي بزرگ دست زدن ، کسب پيروزيهاي شکوهمند و حتي چشيدن طعم تلخ شکست ، از هم قطار شدن با ادمهاي ميان مايه که نه طعم پيروزي رامي چشند و نه تلخي شکست را بهتر است زيرا اين آدمها به قدري دست به عصا راه مي روند که نه شکست را مي شناسد و نه پيروزي را ( ئتودور روزولت )
( کالينز و پوراس ، ص 131 : 1380 )
شکل مهمي از سرمايه اجتماعي توان دستيابي به اطلاعات است که با روابط اجتماعي پيوند ذاتي و لازم و ملزوم دارد . اهميت اطلاعات از اين نظر است که مبنايي براي عمل فراهم مي آورد . ما اخذ اطلاعات هزينه بر است . در يک مقياس ” حداقلي ” دستيابي به اطلاعات مستلزم دقت است که بسيار کمياب است ( پاتنام و ديگران ، ص 61 : 1384 )
ابزار دوران صنعتي به کمک ماهيچه آمدند وابزار دوران فراصنعتي مغز ها را ياري مي رسانند آن دسته از سازمانها که ابزار دوران فرا صنعتي ديجيتالي را به خوبي در سازمانهاي خود بکار گرفته اند از سرمايه هاي هوش خود حداکثر بهره را مي گيرند و همينان پيشتازان و رهبران بازار در سالهاي آينده اند ( گيتس ، ص 1 : 1382 )
1-2 تصميم گيري در سازمانها
اگر چه ارتباطات کار امد و موثر در هر سازماني حياتي هستند ، اما کليد موفقيت ، عمل است و عمل بايد با تصميم گيري هدايت شود تصميم گيري عبارت است از فرايند انتخاب يک عمل در ارتباط با يک مساله يا فرصت . تصميم گيري منظم پنج مرحله اساسي دارد که با شناخت مساله يا فرصت آغاز مي شود . اين مراحل پنج گانه به طور خلاصه عبارتند از :
1- تشخيص و تبيين مساله يا فرصت .
2- معلوم کردن و تجزيه
3- انتخاب اقدام يا راه حل مطلوب
4- اجري راه حل انتخاب شده .
5- ارزيابي نتايج و پي گيري تا حد لازم .
تصميم گيري در سازمانها در شرايط گوناگون و وضعيتهاي مختلفي صورت مي گيرد که فرايند آن را چالش انگيز مي کند .
1-1-2 شرايط تصميم مديران
تصميمات مشکل گشايي در سازمانها نوعاً تحت سه شرايط مختلف اتخاذ مي شوند :
اطمينان ، ريسک و عدم اطمينان .
2-1-2 تئوري هاي تصميم گيري
نظريه پردازان رفتار سازماني دو تئوري براي تصميم گيري در نظر گرفته اند : تئوري کلاسيک و تئوري رفتاري


دیدگاهتان را بنویسید