2-2-5-1-5-1-1 شاخصهاي محيط مناسب از نظر فيزيکي………………………………………………………………………………………….29
2-2-5-2 نقش مهارت کارکنان در جذب منابع …………………………………………………………………………………………………………….30
2-2-5-2-1 مهارتهايانساني…………………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-5-2-2 مهارتهاي ادراکي………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-5-2-3 مهارتهاي فني………………………………………………………………………………………………………………………………………33
2-2-5-3 نقش عامل رضايت مشتريان از کارکنان در جذب منابع مالي…………………………………………………………………………….33
2-2-5-3-1 نقش تنوع خدمات در جذب منابع مالي…………………………………………………………………………………………………….35
2-2-5-3-1-1 تنوع فعاليتهاي بانکي در بانکداري نوين…………………………………………………………………………………………….36
2-2-5-3-1-2 تنوع خدمات ارائه شده در نظام بانکي ايران……………………………………………………………………………………………37
2-2-5-3-2 نقش کيفيت خدمات در جذب منابع………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-5-3-3 روابطعمومي…………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-5-3-3-1 جايگاهروابط عموميدربانک و نقش ان در رضايت مشتريان………………………………………………………………….40
2-2-5-3-4 نقش سيستم رسيدگي به شکايات و پيشنهادات در جذب منابع مالي……………………………………………………………..42
2-2-5-3-5 بازاريابي در بانک و مؤسسات پولي و مالي و نقش آن در جذب منابع مالي…………………………………………………….42
2-2-5-3-5-1 استراتژيهاي رشد در بانک………………………………………………………………………………………………………………….43
2-2-5-4 نقش فنآوري در جذب منابع……………………………………………………………………………………………………………………….46
2-2-5-4-1 بانکداري الکترونيکي و تأثير آن بر جذب منابع مالي……………………………………………………………………………………47
2-2-5-4-1-1 بانکداري سنتي………………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-2-5-4-1-2 بانکداري دو گانه……………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-2-5-4-2 زيرساختهاي فرهنگي……………………………………………………………………………………………………………………………50
2-2-5-4-3 دستگاههاي خودپرداز………………………………………………………………………………………………………………………………51
2-2-5-4-4 دستگاه پوز…………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
2-2-5-4-5 تلفنهمراه بانک……………………………………………………………………………………………………………………………………52
2-2-5-4-6 اينترنت بانک …………………………………………………………………………………………………………………………………………53
2-2-5-4-7 تلفنبانک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
2-2-6 عوامل کليدي موفقيت(csf)صنعت بانکداري……………………………………………………………………………………………………54
2-2-6-1 رويکرد فاکتورهاي حياتي موفقيت………………………………………………………………………………………………………………..55
2-2-7 جمع بندي مباني نظري پژوهش: ………………………………………………………………………………………………………………………57
2- 3 پيشينه پژوهش: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-3-1 پيشينه پژوهش در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………………..57
2-3-2 پيشينه پژوهش در داخل کشور: ……………………………………………………………………………………………………………………….61
2-4 مدل مفهومي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-3 جامعه و نمونه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………………..70
3-4 روش و ابزار جمع آوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-4-1چارچوبنظري تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-5 روايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-6 اعتبار (پايايي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-7 روش هاي تجزيه و تحليل آماري………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-8 متغيرهاي مورد بررسي در مدل……………………………………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-2آمار توصيفي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-3 آمار استباطي. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
4-3 -1 آزمون فرضيههاي تحقيق بر اساس دادههاي حاصل از پرسشنامه…………………………………………………………………………..88
4-3-1-1تجزيه و تحليل سؤالات و آزمون فرضيههاي تحقيق………………………………………………………………………………………….88
4-3-1-1-1 فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
4-3-1-1-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-3-1-1-3 فرضيه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
4-3-1-1-4 فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-3-2بررسي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………94
4-3-2-1 آزمون کلمگروف – اسميرونف…………………………………………………………………………………………………………………….94
4-3-2-2 آزمون Q-QPLOT………………………………………………………………………………………………………………………………….95
4-4 بررسي و تجزيه و تحليل فرضيات………………………………………………………………………………………………………………………..98
4-4-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
4-4-2 فرضيه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
4-4-3 فرضيه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104
4-4-4 فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………107
4-4-5 آزمون ANOVA………………………………………………………………………………………………………………………………………..110
4-5 تحليل مسير و استخراج مدل بر اساس داده هاي آماري…………………………………………………………………………………………111
4- 5-1 بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي……………………………………………………………………………………..112
4-6 جمعبندي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………118
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………122
5-2 نتايج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………122
5-2- 1 تجزيه و تحليل……………………………………………………………………………………………………………………………………………122
5-3 پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..126
5-4 پبيشنهاد به محققين آينده:…………………………………………………………………………………………………………………………………..129
5-5 محدوديت هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….129
پيوست ها
پيوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..146
منابع
منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………149
منابع لاتين ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..155
فهرست جدول ها
جدول (2-1 ) : ماتريس استراتژيهاي مختلف رشد در يک بانک…………………………………………………………………………………….44
جدول شماره (2-2): شاخصهاي زيرمجوعه چهار فاکتور ساختاري……………………………………………………………………………….56
جدول شماره (3-1): تعيين حجم و تعداد نمونه براي هر کدام از بانکهاي دولتي………………………………………………………………71
جدول شماره (3-2): عوامل حياتي موفقيت بانکها در جذب منابع ارزان قيمت………………………………………………………………..72
جدول شماره (3-3): تناظر هر يک از عوامل تحقيق با سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………….74
جدول شماره (3-4): مؤلفههاي تشکيل دهنده فاکتورهاي ساختاري………………………………………………………………………………….75
جدول شماره (3-5 ): نتايج بررسي ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه براي هر يک از مؤلفه ها……………………………………………..78
جدول شماره (3-6): ويژگي متغيرهاي مورد بررسي……………………………………………………………………………………………………….82
جدول(4-1): تعداد پاسخدهندگان به سئوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………84
جدول (4-2): توزيع فراواني و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………85
جدول (4-3): آمار توصيفي کل سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………….87
جدول (4-4): ميانگين و انحرافمعيار پاسخ سؤالهاي مربوط به فرضيه اول…………………………………………………………………….88
جدول (4-5): آزمون t تک نمونهاي مربوط به فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….89
جدول (4-6): ميانگين و انحراف معيار پاسخ سؤالهاي مربوط به فرضيه دوم…………………………………………………………………….90
جدول (4-7): آزمون t تک نمونهاي مربوط به فرضيه دوم………………………………………………………………………………………………90
جدول (4-8): ميانگين و انحراف معيار پاسخ سؤالهاي مربوط به فرضيه سوم…………………………………………………………………..91
جدول (4-9): آزمون t تک نمونهاي مربوط به فرضيه سوم……………………………………………………………………………………………..92
جدول (4-10): ميانگين و انحراف معيار پاسخ سؤالهاي مربوط به فرضيه چهارم………………………………………………………………93
جدول (4-11): آزمون t تک نمونهاي مربوط به فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………..93
جدول شماره(4-12): نتايج کلي آزمون کلمگروف – اسميرونف براي بررسي نرمال بودن متغيرها………………………………………..94
جدول شماره(4-13): محاسبهي ضريب همبستگي اسپيرمن براي فرضيه اول……………………………………………………………………..99
جدول شماره(4-14): محاسبهي آماره F براي فرضيه اول………………………………………………………………………………………………100
جدول شماره(4-15): محاسبهي ضرايب رگرسيوني فرضيه اول………………………………………………………………………………………100
جدول شماره(4-16): محاسبهي ضريب همبستگي اسپيرمن براي فرضيه اول……………………………………………………………………102
جدول شماره(4-17): محاسبهي آماره F براي فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………..103
جدول شماره(4-18): محاسبهي ضرايب رگرسيوني فرضيه دوم……………………………………………………………………………………..103
جدول شماره(4-19): محاسبهي ضريب همبستگي اسپيرمن براي فرضيه دوم…………………………………………………………………..105
جدول شماره(4-20): محاسبهي آماره F براي فرضيه سوم…………………………………………………………………………………………….106
جدول شماره(4-21): محاسبهي ضرايب رگرسيوني فرضيه سوم…………………………………………………………………………………….106
جدول شماره(4-22): محاسبهي ضريب همبستگي اسپيرمن براي فرضيه سوم………………………………………………………………….108
جدول شماره(4-23): محاسبهي آماره F براي فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………….109
جدول شماره(4-24): محاسبهي ضرايب رگرسيوني فرضيه چهارم………………………………………………………………………………….109
جدول شماره(4-25): محاسبهي ضريب همبستگي اسپيرمن براي فرضيه چهارم……………………………………………………………….111
جدول شماره(4-26): همبستگي هاي موجود بين متغير ها…………………………………………………………………………………………….112
جدول شماره (4-27): ضريب رگرسيوني مدل نهايي آماري…………………………………………………………………………………………..115
جدول شماره (4-28): خروجي هاي مربوط به مناسب بودن مدل آماري نهايي………………………………………………………………..116
جدول شماره (4-29): ضرايب رگرسيوني خطي محاسبه شده……………………………………………………………………………………… 117
جدول شماره (4-30): ضرايب رگرسيوني مؤلفه هاي مدل…………………………………………………………………………………………….117
جدول شماره (4-31) نتايج تجزيه و تحليل فاکتور و نرخ اهميت آن بر اساس ميانگين……………………………………………………119
فهرست نمودارها
نمودار شماره (3-1): فراواني نسبي………………………………………………………………………………………………………………………………71
نمودار شماره(4-1): نمودار مربوط به عوامل مديريتي……………………………………………………………………………………………………..95
نمودار شماره(4-2): نمودار مربوط به عوامل نيروي انساني……………………………………………………………………………………………..96
نمودار شماره(4-3): نمودار مربوط به عوامل رضايت مشتريان…………………………………………………………………………………………96
نمودار شماره(4-4): نمودار مربوط به عوامل فنآوري…………………………………………………………………………………………………….97
نمودار شماره(4-5): نمودار مربوط به جذب منابع………………………………………………………………………………………………………….97
فهرست شکل ها
شکل شماره (2-1):ساختار فعاليت يک بانک……………………………………………………………………………………………………………….13
شکل شماره (2-1): مدل تحليلي………………………………………………………………………………………………………………………………….65
شکل (3-1): مدل مفهومي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
شکل (4-1) مدل مفهومي روابط بين متغيرهاي مدل……………………………………………………………………………………………………..113
شکل شماره( 4-2 )مدل آماري برازش شده روابط بين مؤلفه هاي پژوهش……………………………………………………………………..114
چکيده
هدف از اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر(مديريتي، نيروي انساني، رضايت مشتريان و فنآوري رايانهاي) بر جذب منابع ارزانقيمت بانکهاي دولتي است. جذب منابع مالي آنقدر براي بانک ها مهم و حياتي مي باشد که رقابت بسيار شديدي در اين زمينه بين آنها ايجاد نموده است. در اين راستا و طي چند دهه اخير زمينه هاي جديدي جهت جذب بيشتر منابع بانکي به وجود آمده است.بنابراين ضرورت دارد با بررسي ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع ارزان قيمت بانکي هر چه بهتر و بيشتر و کاراتر از اين منابع، استفاده بهينه شود. جمعآوري دادههاي مورد نياز از طريق پرسشنامه صورت پذيرفت. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي مديران شعب بانکهاي دولتي(ملي، سپه، مسکن، کشاورزي، توسعه و تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن) شهر کرمانشاه است. تعداد پاسخدهندگان به پرسشنامه 127 نفر و اعتبار آن با محاسبهي ضريب آلفاي کرونباخ 877/0 ميباشد. نمونه آماري شامل 136 نفر است که با استفاده از روش سرشماري تعيين گرديه است. تجزيه و تحليل و مقايسه عوامل مؤثر در جذب منابع مالي ارزانقيمت نشان داد که ميزان استفاده از عوامل مديريتي، نيروي انساني، رضايت مشتريان و فنآوري رايانهاي ) بر جذب منابع مؤثر بوده و همبستگي معناداري بين اين متغيرها وجود دارد. در بين اين عوامل، عوامل مديريتي بيشترين تآثير بر روي جذب منابع مالي دارد.
کلمات کليدي: بانکهاي دولتي، عوامل مديريتي، عوامل نيروي انساني، عوامل رضايت مشتريان و عوامل فنآوري رايانهاي، کرمانشاه
فصل اول
کليات پژوهش
1-1 مقدمه:
تجهيزمنابعهموارهاصليترينوظيفهسيستمبانكيبودهاست. بانکهاوجوهمازادراجمعآوريوبادادنوامبهمتقاضيان، وظيفهسنتيخوديعنيواسطهگريراميانسپردهگذارانووامگيرندگانايفامينمايند. معمولاًدرفعاليتهاييكبانك، جذبمنابعماليازاهميتبسيارزياديبرخورداراست. در بانکداري نوين عوامل متعددي وجود دارند که بر روند منابع مالي بانکها و موسسات مالي تأثير ميگذارند. شناسايي و تعيين ميزان تأثير اين عوامل خود مقولهاي مهم است، چون گاهي شرايط و موقعيتهاي مالي با يکديگر يکسان نيستند. وممكن است مؤلفه‌هاي تأثيرگذاربرتجهيزمنابع پولي حتي براي هر يك از شعب يك گروه بانكي متفاوت باشد. در بانکداري نوين براي شناسايي عوامل مؤثر بر جذب منابع مالي از بازاريابي بانکي استفاده ميشود. بانکداري امروز شيوههاي نوآورانه، مشتريمداري مؤثر، ارائه تکنولوژيهاي کارآمد، سرويسدهي و خدمات مورد نظر مشتري را طلب ميکند که هر بانکي در اين امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتي نيز موفق به جذب منابع بيشتر و در نتيجه دوام، بقاي دائمي و بهرهوري بالاتر خواهد شد.
قضاوت مشتري در امور بانکي بر اساس ميزان توانمندي بانک در حل کمک به معضلات و توسعه و تجارت او استوار است. امنيت، سرعت تراکنش، دوستي با مصرفکننده و راحتي، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حريم خصوصي، از مهمترين عوامل در انتخاب بانک از طرف مشتري ميباشند.
بديهي است که امروزه بيشتر بانکها با محيطي کاملاً پويا روبه رو هستند و همه بانکها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغييرات برقآسا در موقعيتهاي رقابتي و شرايط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتريان را سرلوحهي برنامههاي خود قرار دادهاند. براي موفقيت در شرايط جديد به ساختارها، شيوههاي مديريتي و رويهها و از همه مهمتر نگرشها و فرهنگ جديد نياز است. هر مؤسسهاي که سريعتر، واقعبينانهتر و اثربخشتر عمل کند، در بازار رقابتي موفقتر خواهد بود.
1-2 بيان مسأله:
موضوع اين پژوهش عبارت است از : “بررسي عومل موفقيت بانکها در جذب منابع ارزان قيمت”. تجهيزمنابع پولي از همان ابتدا که بشر به زندگي اجتماعي روي آورد وداد وستد ومبادله کالاراشروع کرد آغاز شد وهمواره يکي از اصليترين وظيفههاي سيستم بانکي بوده است.درعصرحاضرمؤسسات مالي و بانکها براي تجهيز منابع مالي نيازبه تغييرات اساسي درمحصولات وخدمات خود دارند وبا خدمات ساده وساختارسنتي بانکداري واسطهگري نميتوانند درعرصههاي جهاني به تجهيز منابع بپردازند. دربانکداري نوين، بانکها در زمينههاي مالي، غير بانکي خدمات متعددي به مشتريان ارائه ميدهند و ارائه خدمات نوين مانند بانکداري سرمايهگذاري، باعث شده منابع جديدي به بانکها سرازير شود ودر واقع دربانکداري نوين، بخش عمده اي ازمنابع ازطريق فعاليتهاي غيربانکي به دست ميآيد(زريباف، 1382).
درنظام بانکي ايران تجهيز منابع با توجه قوانين بانکداري اسلامي از دو طريق انجام ميشود:
1- ازطريق جذب سپردههاي قرضالحسنه جاري وپس انداز، که منابع مالکانه ناميده ميشوند.
2- از طريق جذب سپردههاي مدتدار،که منابع وکالتي ناميده ميشوند.
بانکها زماني قادر به فعاليت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولي حفظ نموده، در صدد افزايش آن برآيند. شناسايي عوامل موثر بر افزايش منابع مالي براي بانکها امري ضروري است. با توجه به اهميت اين موضوع اولين و محکمترين پله دستيابي به سود، افزايش منابع، مخصوصا منابع ارزان قيمت است(هدايتي، 1383).
جذب منابع مالي آنقدر براي بانکها مهم و حياتي مي باشد که رقابت بسيار شديدي در اين زمينه بين آنها ايجاد نموده است. يکي از شواهد عمده ارائه خدمات نوين، جلب اطمينان و توجه و تشويق بيشتر مردم براي سپردهگذاري در بانکها ميباشد. در اين راستا و طي چند دهه اخير زمينههاي جديدي جهت جذب بيشتر منابع بانکي و ارائه خدمات بهتر و سريعتر به مشتريان به وجود آمده است. بنابراين ضرورت دارد با بررسي ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع ارزانقيمت بانکي هر چه بهتر و بيشتر و کاراتر از اين منابع، استفاده بهينه شود. با شناخت تأثير هر کدام از عوامل در افزايش منابع و جذب مشتريان و با در نظر گرفتن هزينه هر کدام از راهکارهاي موثر در رسيدن به اين هدف، ميتوان با صرفهترين روش ممکن را که ميتواند بيشترين تأثير در جذب بيشتر منابع داشته باشد، انتخاب کرد. همچنين نتايج آن ميتواند براي مديران بانکها و ديگر موسسات پولي و اعتباري کشور در زمينه شناسايي راههاي دستيابي به افزايش منابع و رشد دلخواه مفيد و ارزشمند باشد.
شرايط رقابتي کنوني صنعت بانکداري و افق پيش رو نشان ميدهد که بانکها براي تجهيز منابع پايدار و ارزانقيمت با چالش هاي جدي مواجه ميباشند و بايد به دنبال روشهاي نويني در جذب اين منابع باشند.
از دو جهت اين پژوهش جديد ميباشد اول اينکه در پژوهشهايي که در زمينه تجهيز منابع صورت گرفته بيشتر بر روي منابع کلي بانک متمرکز بوده و بر روي منابعي که کمترين هزينه را براي بانک داشته باشد و به اصطلاح ارزان قيمت تحقيقي صورت نگرفته. دوم اينکه در پژوهشهاي قبلي هر کدام فقط به يک جنبه و ارتباط يک يا دو متغير را با جذب منابع بررسي نمودهاند. در اين تحقيق به ارتباط چهار متغير اصلي، مديريتي، نيروي انساني، مشتريان، فناوري(چن1،1999، لافور22005، سرکا3،2005)، در ميزان جذب منابع ارزانقيمت پرداخته شد.
1-3 ضرورت و اهميت پژوهش:
اگر وظيفه يک بانک را در دو کلمه تجهيز منابع و تخصيص منابع خلاصه کنيم، موضوع اين پژوهش در ارتباط با وظيفه اول بانک، يعني تجهيز منابع است. بانکها از يک طرف با روشهاي مختلف اقدام به جمعآوري منابع ميکنند، و از طرف ديگر منابع جمعآوري شده را به بخشهاي مختلف اقتصادي تخصيص ميدهند. هيچ بانکي بدون منابع مالي نميتواند به حيات خويش ادامه دهد. در حقيقت زير بنا و لازمه تشکيل و ادامه حيات هر بانکي به جذب منابع مربوط است.
بانکها زماني قادر به فعاليت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولي حفظ نموده، در صدد افزايش آن برآيند. شناسايي عوامل موثر بر افزايش منابع مالي براي بانکها امري ضروري است. با توجه به اهميت اين موضوع اولين و محکمترين پله دستيابي به سود، افزايش منابع، مخصوصا منابع ارزانقيمت است (رمضاني،1385).

به علت اهميت تجهيز منابع براي بانکها، رقابت شديدي در اين زمينه ايجاد شده است. يکي از عمدهترين دلايل استفاده فناوري پيشرفته و ارائه خدماتي نظير تلفنبانک، فاکس بانک، کارتهاي هوشمند، براي جلب اطمينان بيشتر مردم به سپردهگذاري در بانکها ميباشد. در اين راستا و طي چند دهه اخير زمينههاي جديدي جهت جذب سپرده ارائه خدمات بهتر و سريعتر به مشتريان به وجود آمده است، که برخي از آنها عبارتند از: بانکداري از طريق تلفن همراه و استفاده گسترده از شبکه اينترنت، ارائه خدمات بانکي مانند چک و پول الکترونيکي و رواج روز افزون تجارت الکترونيکي و رواج روزافزون تجارت الکترونيکي در عرصه فعاليتهاي اقتصادي.
سوال مطرح آن است که چه متغيرهايي در جذب منابع ارزان قيمت تأثير گذار هستند؟ آيا عوامل مديريتي، عوامل نيروي انساني، رضايت مشتريان، عوامل فناوري(چن4،1999، لافور52005، سرکا6،2005) بر ميزان و موفقيت بانکها در جذب منابع ارزان قيمت تأثيرگذار هستند يا خير؟ و اينکه در صورت تأثيرگذاري، تأثير هر کدام از متغيرهاي مذکور به چه ميزان است. در اين پژوهش پاسخ مناسبي به اين سؤالات داده شد.
اين تحقيق بر اساس طرح تحقيق از نوع توصيفي، پيمايشي و بر اساس هدف از نوع کاربردي ميباشد. با توجه به مدل ارائه شده تأثير چهارمتغير:عوامل مديريتي، عوامل نيروي انساني، رضايت مشتريان، عوامل فناوري، به عنوان متغيرهاي مستقل اصلي بر متغير وابسته جذب منابع ارزان قيمت مورد بررسي و آزمون قرار گرفت. ابزار جمعآوري اطلاعات شامل تحقيقات مستقل، منابع کتابخانهايي، اينترنتي و ساير بانکهاي اطلاعاتي و همچنين پرسشنامه بود. برايتحليلآماريدادههاازفنونآمارتوصيفي)تنظيمجداولتوصيفي،ميانگينوانحرافمعيار( واستنباط )آزمونt استيودنت، فيشر، آزمون کلمگروف-اسميرنوف، آزمون همبستگي، آزمون آنووا) استفاده شد تا مناسب بودن آن از ديد جامعهي آماري ارزيابي و بيان شود. دادههاي گردآوري شده از پرسشنامهها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و با بررسي فرضيات، مناسب بودن مدل مشخص گرديد.
متغيرهاي پژوهش شامل:
1- متغير مستقل: عوامل مديريتي، عوامل نيروي انساني، رضايت مشتريان، عوامل فناوري.
2- متغير وابسته: جذب منابع ارزان قيمت.

1-4 اهداف پژوهش:
1-4-1 اهداف کليپژوهش:
هدف ازاين پژوهش شناخت عوامل مؤثربر جذب منابع ارزان قيمت بانکي مؤسسه مورد مطالعه که کمترين هزينه را براي بانک داشته باشد وهمچنين درجه اولويت اين عوامل از لحاظ ميزان اثربخشي به منظور تقويت منابع بانک از لحاظ حجم ريالي است. عوامل مورد نظر دراين تحقيق ، عوامل مديريتي، عوامل نيروي انساني, رضايت مشتريان، عوامل فناوري الکترونيکي ميباشد.
1-4-2 اهداف ويژه پژوهش :
* شناسايي عوامل مديريتي مؤثر بر جذب منابع مالي ارزانقيمت بانکهاي مورد مطالعه
* شناسايي عوامل نيروي انساني مؤثر بر جذب منابع مالي ارزانقيمت بانکهاي مورد مطالعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* شناسايي عوامل رضايت مشتريان مؤثر بر جذب منابع مالي ارزانقيمت بانکهاي مورد مطالعه
* شناسايي عوامل فنآوري مؤثر بر جذب منابع مالي ارزانقيمت بانکهاي مورد مطالعه
1-4-3 اهداف کاربردي:
در فعاليتهاييكبانك، جذبمنابعماليازاهميتبسيارزياديبرخورداراست، زيراموفقيتدراينزمينهميتواندعامليبرايموفقيتدرساير زمينههاباشد،جذبمنابعمالي ارزان قيمتبرايهربانك وسيستمبانكيهمبهعواملبرونسازمانيوهمبهعواملدرونسازماني مربوطميشود،لذاشناختاينعواملوميزانتأثيرگذاريهركدامازآنهابرايموفقيتدراينزمينهمهمواساسياست. بر همين اساس نتايج بهدست آمده از اين پژوهش ميتواند براي کليه بانکها و موسسات مالي به صورتي کاربردي مورد استفاده قرار گيرد.
1-5 قلمرو پژوهش:
1-5-1 قلمرو زماني:قلمرو زماني اين تحقيق نيمه دوم سال 1391 است.
1-5-2 قلمرو مکاني:قلمرو مکاني پژوهش، شعب بانکهاي دولتي ( ملي، سپه، کشاورزي، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن ) شهر کرمانشاه بوده است.
1-5-3 قلمرو موضوعي:اين پژوهش رابطه بين عوامل کليدي موفقيت بانک و جذب منابع مالي را مورد شناسايي قرار ميدهد.
1-6 سؤالات و فرضيات پژوهش:
سؤال کلي اين تحقيق عبارت است: “از متغيرهايي که در جذب منابع ارزانقيمت موثرند کدامند؟”.
سؤال ويژه اين تحقيق عبارت است از: “تاچه اندازه جذب منابع مالي ارزان قيمت در بانک ها تحت تاثير متغيرهاي مديريتي، رضايت مشتريان ، نيروي انساني، ، فناوري رايانهاي قراردارد؟”
همچنين فرضيات پژوهش عبارتند از :
1- عوامل مديريتي بر موفقيت بانکهاي دولتي کرمانشاه در جذب منابع ارزانقيمت تأثير مثبت و معنيداري دارد.
2- عوامل نيروي انساني بر موفقيت بانکهاي دولتي کرمانشاه در جذب منابع ارزانقيمت تأثير مثبت و معنيداري دارد.
3- رضايت مشتريان بر موفقيت بانکهاي دولتي کرمانشاه در جذب منابع ارزانقيمت تأثير مثبت و معنيداري دارد.
4- عوامل فناوري بر موفقيت بانکهاي دولتي کرمانشاه در جذب منابع ارزانقيمت تأثيرمثبت و معنيداري دارد.
1-7 تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات:
الف- تعاريف مفهومي:
1- مهارتهاي انساني: استفاده ازكاركنان مجرب و با روابط عمومي مناسب كه داراي سوابق وتحصيلات مرتبط باشند به منظوركاهش ميزان اختلاف عملكرد بانك با انتظارات مشتريان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهميت است.زيرا كه ارائه خدمات بانكي بستگي مستقيم به قابليت نيروي انساني شاغل در اين صنعت داشته و يكي از مؤلفههاي اساسي افزايش وارتقاي كارايي محسوب ميشود(يزداني و دهنوي، 1384).
2- رضايت مشتريان: رضايت احساس مثبتي است كه در فرد پس از استفاده از كالا يا دريافت خدمت ايجاد مي‌شود. اين احساس از تقابل انتظارات ، مشتري و عملكرد عرضه كننده بهوجود مي‌آيد. اگر كالا و خدمت دريافت شده از جانب مشتري هم سطح انتظارات ارزيابي شود در مشتري احساس رضايت ايجاد ميشود در صورتي كه سطح خدمت و كالا بالاتر از سطح انتظارات مشتري باشد موجب ذوق‌زدگي و سطح پايين‌تر خدمت و كالا نسبت به انتظارات منجر به نارضايتي مشتري مي‌شود.
3- کيفيت: نارضايتي و ذوق‌زدگي افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به ميزان فاصله سطح انتظارات و عملكرد عرضه كننده در قالب كيفيت كالا و خدمات مربوط مي‌شود(ابراهيم‌زادگان، 1385).
4- فنآوري:فناوري (تکنولوژي) شيوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاه‌ها، ماده‌ها وفرايندهايي است که گرهگشاي دشواري‌هاي انسان است. فناوري يک فعاليت انساني است واز همين رو، هم ازدانش و هم از مهندسي ديرينهتر است.
بر اين پايه واژهفناوري اغلب به نوآوري‌ها و نوابزارهايي اشاره دارد که از اصول و فرايندهاي تازهيافته? دانشي بهره مي‌گيرند. از اين رو مقوله فناوري ممکن است در بدو مواجهه عجيبو محير العقول جلوه کند. ليکن چنين نيست. حتي نوآوري‌هاي بسيار کهن مانند چرخ همنمونه‌هايي از فناوري بوده و به شمار مي‌روند. از مصداقهاي فناوري نزد قدما فوتکوزه‌گري بوده‌است (اندرو،1993).
5- منابع ارزانقيمت: منابعي است که بر خلاف منابعي که بانک در قبال آن به مشتري متعهد است، هيچگونه تعهدي بانک در خصوص پرداخت تسهيلات يا سود به دارنده حساب ندارد.
6- سپردههاي قرضالحسنه: سپردههايي هستند که ماهيت قرضالحسنه دارند و هدف سپردهگذار از توديع وجوه در اين حساب دريافت سود نيست.
7- عوامل حياتي موفقيت ( CSF )7: عبارت است از تعداد محدودي از عوامل و معيارها که براي رسيدن به نتايج مورد انتظار ضروري بوده و اگر وضعيت آنها رضايتبخش باشد، موفقيت سازمان در رقابت با ساير سازمانها را تضمين خواهد کرد ( روچارت، 1979)8.
ب‌- تعاريف عملياتي:
1- عوامل فناوري: منظور از عوامل فناوري در اين پژوهش عبارت است از هر نوع ابزار فناوري که قابليت استفاده در سيستم بانکي در جهت کسب اهداف مورد نظر را داشته باشد. از جمله شبکه اينترنت و تلفن که بستر لازم براي بانکداري اينترنتي و موبايل بانکينگ را فراهم ميآورند و همچنين سختافزارهايي که در اين بستر قابل استفاده ميباشند از جمله دستگاههاي خودپرداز و pos.همچنين سيستمهاي نرمافزاري مرتبط که امکان ارايه خدمات مناسب و موثر در سيستم بانکداري را فراهم ميآورند.
2- رضايت مشتريان: منظور از رضايت مشتري عواملي است که ميتواند در سيستم بانکداري موجبات رضايت او را فراهم آورد و باعث جذب منابع مالي او توسط بانک به بهترين صورت و کم هزينه ترين روش و در بلندمدت باشد.از جمله توجه کارکنان به مشتريمداري و سيستم بررسي شکايات و دريافت پيشنهادات مشتريان بانک.
3- عوامل نيروي انساني: منظور از عوامل فوق در اين پژوهش مهارتهايي است که نيروي انساني سيستم بانکي به ميزان کافي و به نحوي مناسب و موثر واجد آن باشد تا امکان دسترسي به اهداف مورد نظر و جذب منابع ارزان قيمت ميسر گردد.از جمله مهارتهاي انساني، ادراکي و فني کارکنان که در کنار ساير شايستگيهاي آنان مورد توجه ميباشد.
4- عوامل مديريتي: منظور از عوامل مديريتي هرگونه فعاليت مديريتي ميباشد که در جهت دستيابي بهتر به اهداف سازمان و جذب بهتر منابع صورت ميگيرد. از جمله فعاليتهاي مديريتي در حوزه منابع انساني، تبليغات، مکانسنجي شعب و مواردي از اين دست که در نهايت موجبات جذب منابع مورد نظر را فراهم ميآورد.
5- منابع ارزان قيمت: منظور از منابع فوق در اين پژوهش هرگونه منابع مورد نياز بانکي از جمله منابع مالي و سرمايه ميباشد که با اعمال موثرترين و مناسبترين روشهاي مديريتي و کسب وکار و استفاده از عوامل انساني مطلوب و بکارگيري فناوري به سهلترين روش و با کمترين هزينه قابل دستيابي و استفاده است.
6- سپردههاي قرضالحسنه: در پژوهش حاضر منظور از سپردههاي قرضالحسنه، قرضالحسنه پسانداز و جاري است که نسبت به ساير منابع اقتصاديتر بوده و در نتيجه مورد توجه گروههاي مختلف بانکي است.
7- عوامل حياتي موفقيت( CSF ): در صنعت بانکداري، شناسايي و مشخص نمودن بازندهها و برندهها در محيط پيرامون، کار ساده و آساني نيست. از اين رو، براي شناخت اين مورد در اين پاياننامه سعي شده است تا فاکتورهاي حياتي موفقيت در صنعت بانکداري در زمينه جذب منابع ارزانقيمت تعيين شود. کاربرد عوامل حياتي موفقيت رويکردي است که فاکتورهاي مناسب واقعي را در صنعت بانکداري مشخص مينمايد و ميتواند اطلاعات مورد نياز مديران عالي سازمان را به طور بارز نشان دهد، فاکتورهايي مانند: مديريتي، نيروي انساني، رضايت مشتريان، فناوري.
فصل دوم
ادبيات و پيشينهي پژوهش
2-1مقدمه:
نظام بانکي دولتي ايران به عنوان مراکز مالي که اکثريت مردم با آنها سر و کار دارند، امروزه با چالشهاي بيشماري مواجه هستند. حضور بانکهاي خصوصي، ظهور بحرانهاي مالي در سرتاسر جهان، زمزمه فعاليت بانکهاي خارجي و همچنين پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، نياز به تغيير نگرش در نحوه ارائه جذب منابع را به يک الزام تبديل نموده است. الزامي که خود نيازمند راهبردهاي متنوعي است تا بتوان به وسيله آنها بر چالشهاي مذکور فائق آمد.
موارد بالا منشاء پيدايش راهبردهايي است که بانکهاي بزرگ و کوچک اما پيشرو در سرتاسر جهان را به تکاپو انداخته تا در جذب منابع گام بردارند(رسول اف، 1384).
بنابراين در اين فصل ابتدا به توضيح مختصري از بانک و مراحل شکل گيري آن،سيرتحول بانکداري در ايران، منابع سيستم بانکي، انواع تقسيمبندي سپردههاي بانکي، تجهيز منابع مالي در نظام بانکي پرداخته ميشود.
2-2 مباني نظري پژوهش:
2-2-1 بانک و مراحل شکل گيري آن:
بانکداري در جهان تقريبااز زماني که بشر غارنشيني را رها کرد و به زندگي اجتماعي روي آورد و دادوستد و مبادله کالا را شروع نمود، آغاز گرديد. زندگي اجتماعي نيازمند مراودات و مناسبات اقتصادي داد و ستد ميباشد، بر اين اساس از زماني که بشر به توليد کالاي مازاد بر نياز خود پرداخت، باب تجارت شروع شد. ابتدا به ابزار پرداخت و سنجش ارزش، با عنوان پول نياز يافت و با پيشرفت تجارت، به خدماتي همچون وصول مطالبات از خريداران دور و نزديک، سپردن وجوه به جايي امن و مطمئن و رفع خطرات ناشي از نقل و انتقال فلزات قيمتي و سپس مسکوکات فلزي نياز پيدا کرد. بدين ترتيب به استفاده از ابزارهاي ديگري به جز پول توجه نمود. رويدادها و نيازهاي مزبور، از نخستين عوامل پيدايش مؤسساتي به عنوان بانک و بانکداري در جهان به شمار ميايد. گفتني است که بانکها که در آغاز کار به صورت مؤسسات نگهدارنده و انتقال دهنده وجوه عمل ميکردند، ولي مسئولان اين مؤسسات بتدريج دريافتند که ميتوانند بخشي از وجوه راکدي را که نزدشان سپرده شده بود، از طريق وام در اختيار ديگران قرار دهند.با انجام امور، عمليات ديگري نظير نگهداري و حفاظت اشياي قيمتي و مسکوکات فلزي، انتقال اين اموال به وسيله اسناد، ايجاد يک مقياس ارزش علاوه بر ايجاد اعتبار و قرض دادن، ابتدا ميان افراد و سپس توسط بانک توسعه و اشاعه پيدا نمود( ماجدي، 1370).
کلمه بانک نيز اصطلاحي است بسيار قديمي که منشأ اصلي آن واژه آلمانيbank به مفهوم نوعي شرکت(Goint stock) است که ايتالياييها از زبان آلماني آن را به نيمکت صرافان(Banco) نسبت دادهاند، ولي به تدريج سازمان و محل فعاليتهاي بانکي امروزي به اين نام مرسوم گرديد.
بنابراين مهمترين فعاليت نظام بانکي را ميتوان جلب و جذب سرمايه و پساندازهاي اشخاص(حقيقي و حقوقي)و سپس بکارگيري و توزيع آن در قالب انواع تسهيلات اعطايي در بخشهاي گوناکون فعاليتهاي اقتصادي در سطح خرد و کلان عنوان نمود و اگر اين اقدام بر اساس يک برنامهريزي درست و در چارچوب اهداف کلان اقتصادي هر کشور باشد، ميتواند سبب توسعه و گسترش فعاليتهاي اقتصادي گوناگون در کل ارتقاء و توسعه اقتصادي را به همراه داشته باشد.
ساختار فعاليت يک بانک را ميتوان به شرح ذيل ترسيم کرد(جمشيدي، 1390).
شکل شماره (2-1):ساختار فعاليت يک بانک
2-2-2 سيرتحول بانکداري درايران:
نخستين پيشنهاد تاسيس بانک ملي درسال 1258شمسي توسط حاج محمدحسن امين دارالضرب بود که به ناصرالدين شاه قاجار تسليم و خود قبول نمود که سرمايه اصلي بانک را تامين کند که مورد تاييد قرار نگرفت (بهمند و بهمني، 1383).
2-2-2-1 فعاليت سرمايه گذاران خارجي
1- اولين پيشنهادبيگانگان براي تاسيس بانک درايران درسال 1864برابر با سال 1243شمسي ازطرق ساوالان به نمايندگي عدهاي از سرمايهداران و صرافان بزرگ فرانسوي براي تاسيس بانک با سرمايه دو ميليون ليره انگليسي به دولت ايران(ناصرالدين شاه) ارائه شد.
2- بانک جديد شرقي:اين بانک تحت عنوان يک شرکت بازرگاني که درآن زمان نياز به کسب امتياز خاصي از دولت ايران نداشت شروع به کار بانکي نمود. مرکزش در لندن و حوزه عملياتش مناطق جنوبي آسيا بود. اين بانک براي اولين بار در کشور ايران اقدام به انتشار نوعي پول کاغذي به صورت حواله عهده بانک جديد شرقي براي مبالغي بيش از پنج قران در وجه حامل نمود.
3- بانک شاهنشاهي ايران: صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانک جديد شرقي پرداختند ولي قبل ازانکه نتيجه قطعي و نهايي اين رقابت حرفهاي حاصل شود حريفي زورمند جاي بانک جديد شرق راگرفت. اين حريف بانک شاهنشاهي ايران بود که مبتکر و پايهگذارآن پاول جوليوس رويتر بود که در مقابل پرداخت 40,000 ليره امتياز بزرگي براي مدت هفتاد سال جهت کشيدن راهآهن و حق انحصاري بهرهبرداري ازکليه معادن ، جز طلا ونقره و سنگهاي قيمتي وتاسيس بانک و غيره از دولت ايران گرفت.
4- انجمن استقراضي ايران: اين موسسه توسط پولياکوف روس تاسيس شد. در مذاکراتي که در تهران بين دولت ايران و پولياکوف بهعمل آمد قرار ميشودکه براي تشکيل يک شرکت استقراضي، مشروط برآنکه از اعمال عملياتي که در انحصار بانک شاهنشاهي ايران ميباشد خودداري نمايد اقدام کند و حتي براي احتياط ابتدا ازگذاردن کلمه بانک بر روي اين موسسه خودداري شد و آنرا به نام انجمن استقراضي ايران ميخواندند.
5- بانک عثماني: اصولاً يک بانک انگليسي بود که از محل سرمايه مشترک فرانسه و انگليس از اواسط قرن نوزدهم درسال 1856 در کشور ترکيه تاسيس شد و در سال 1301 تصميم گرفت در تهران و همدان و کرمانشاه به مرور شعبه بازنمايد و در اواخرسال 1334 به فعاليت خود در ايران خاتمه داد.
6- بانک روس و ايران: در سال 1305 از طرف اتحاد جماهير شوروي و به منظور تسهيل مبادلات بازرگاني بين دو کشور درايران تاسيس گرديد و سهام آن متعلق به دولت شوروي بود(بهمني و بهمند،1386).
2-2-3 منابع مالي بانکها
عمليات بانکي به دو صورت امور ريالي و ارزي انجام ميپذيرد و عمليات ريالي خود به بخشهاي منابع و مصارف و خدمات تقسيم مي گردد. ترازنامه تلفيقي سيستم بانکي در واقع بيانگر منابع و مصارف بانک است. ستون داراييها نشانگر مصارف بانکها بوده و بيان کننده اين است که بانکها وجوه خويش را به چه مصارفي ميرسانند. درستون ديگر ترازنامه بدهي بانکها بوده و بيانگر اين است که توسط بانک، دولت و يا اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عناوين گوناگون و به منظورهاي مختلف نزد بانکها نگهداري مينمايند. در ترازنامه سيستم بانکي منابع مالي بانکها (بدهيها) از مجموع سپردهها و وجوه بخش خصوصي، حساب سرمايه، وامها و اعتبارات دريافتي ازخارج و سپردههاي ارزي، وديعه ثبت سفارش کالاي بخش خصوصي، پيشپرداخت اعتبارات اسنادي بخش دولتي و ساير تشکيل شده است(جمشيدي، 1390).
سپردهها و وجوه بخش دولتي عبارت ازکليه وجوهي است که توسط دولت يا شرکتهاي وابسته به دولت نزد بانکها به صورت سپرده توديع ميشود. سپردهها و وجوه بخش دولتي از دو جزء دولت و شرکتها و موسسات دولتي تشکيل شده است در اقتصاد ايران سپردهها وجوه دولتي تحت تاثير مخارج جاري و عمراني دولت قرار دارند. هر چه حجم مخارج جاري دولت افزايش يابد در نتيجه سپردهها و وجوه دولتي به عبارت بهتر خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي افزايش مييابد. در نتيجه با افزايش سپردهها و وجوه دولتي منابع مالي بانکها افزايش مييابد و برعکس. مخارج عمراني برعکس مخارج جاري به جاي ماهيت آن (سرمايهگذاري) اثر کاهنده بر منابع مالي بانکها دارد به عبارتي با افزايش مخارج عمراني منابع مالي بانکها کاهش مي يابد(سميرمي، 1388).
2-2-4 تجهيز منابع مالي
2-2-4-1 روشهاي تجهيز منابع
2-2-4-1-1 تجهيز منابع در بانکداري سنتي
1- سپردههاي جاري( حساب جاري)
2- سپردههاي پسانداز( حسابهاي پسانداز)
3- سپردههاي ثابت(مدتدار)
در اين سيستم بين بانک و سپردهگذار يک رابطه مستقيم وجود دارد که اين ارتباط مستقيم مبتني بر رابطه بستانکار و بدهکار ويا دائن و مديون است. با اين تفاوت که سپردههاي جاري در حساب جاري نگهداري و براي مشتري يک عندالمطالبه محسوب ميگردد و بازپرداخت آن در هر زماني بنا به تقاضاي مشتري از جانب بانک الزامي است.
در مورد سپردههاي پسانداز و ثابت نيز ضمن آن که رابطه دائن و مديون وجود دارد، در اخذ سپرده و يا طبق عرف و معمول، رقم از قبل تعيين شدهاي تحت عنوان بهره(ربا) به آن تعلق ميگيرد که از ديدگاه فقه اسلامي چون اين رقم اخير بر روي قرض پرداخت شده است، رباي قرضي محسوب و از نظر شرعي حرام است(رمضاني، 1385).
2-2-4-1-2 تجهيز منابع در بانکداري اسلامي
قانون عمليات بانکي بدون ربا توسط مجلس شوراي اسلامي در شهريور سال 1362 تصويب و از ابتداي سال 1363 به مورد اجرا گذاشته شد. طبق ماده سوم از فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا تحت عنوان “تجهيز منابع پولي” مقرر شده است که، بانکها ميتوانند تحت هر يک از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:
1) حساب سپردههاي قرضالحسنه(شامل: حساب قرضالحسنه پسانداز و حساب قرضالحسنه جاري)
2) حساب سپردههاي مدتدار(شامل: حساب سپردههاي کوتاه مدت و حساب سپردههاي بلندمدت)
الف. 1)حساب سپردههاي قرضالحسنه( پسانداز)
با توجه به دستورالعملهاي صادره از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سپرده جاري در حقيقت مانند نظام گذشته بوده و بانکها در قبال اين سپردهها، خدمات بانکي مربوطه را در اختيار صاحب حساب ميگذارند. در ماده چهارده از فصل دوم” قانون عمليات بانکي بدون ربا” مقرر شده است که بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپردههاي حساب جاري و حساب پسانداز قرضالحسنه ميباشند.
استرداد سپردههاي قرضالحسنه، اعم از جاري يا پسانداز بر ذمه بانک ميباشد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپردههاي قرضالحسنه را مسترد نمايند. به اينگونه سپردهها هيچگونه سودي تعلق نميگيرد و جزء منابع بانک حساب ميشود. بانکها ميتوانند بدون تعهد و يا شرط قبلي با امتيازات و جوائزي را به منظور جذب و تجهيز سپردههاي قرضالحسنه پسانداز به دارندگان اين نوع سپردهها اعطا نمايند.
الف. 2)حساب سپردههاي قرضالحسنه( جاري)
اين سپرده يکي از اجزاء مهم تشکيل دهنده منابع پولي بانک به شمار ميرود، زيرا اينگونه سپردهها به دليل نقل و انتقالات آن بهوسيله چک، نه تنها در شناسايي به عموم مردم تأثير بهسزايي دارد بلکه به دليل هزينه بر هزينهبر نبودن اين نوع سپردهها استفاده از آنها در اعطاء تسهيلات کوتاهمدت ميتواند درآمدهاي قابل توجه براي بانک ايجاد نمايد.
ب. حساب سپردههاي سرمايهگذاري(مدتدار)
در سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار، بانک دربهکارگيري منابع حاصل در فعاليتهاي اقتصادي سودآور، وکيل سپردهگذاران ميباشد و نه تنها بازپرداخت اصل مبلغ سپردهگذاري شده را تعهد ميکند، بلکه بايد منافع حاصل از عمليات بانکداري(اعطاي اعتبارات و تسهيلات) را براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبلغ سپردهگذاري، پس از کسر حقالوکاله بانکها تقسيم نمايند. حداقل و حداکثر حقالوکاله بانک بابت بکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد. بنابراين گرچه بانک ميتواند قبل از مشخص شدن ميزان سود قطعي، نرخي را تحت عنوان نرخ سود عليالحساب براي اين نوع سپردهها تعيين و در مقاطع زماني مشخص پرداخت نمايد، ولي به هيچ وجه نبايد اين نرخ از جانب بانک نرخ قطعي محسوب شود. اين سپردهها به سپرده کوتاهمدت عادي که موجودي آنها قابل تغيير ميباشد و سپرده کوتاهمدت ويژه و سپردههاي يکساله تا پنجساله که معمولا مبلغ آنها طي دورهي تعهد شده ثابت است، تقسيم ميشوند(جمشيدي، 1390).


دیدگاهتان را بنویسید