3 ـ 1 مطالعات ساختار طبيعي ناحيه مورد مطالعه….52
3 ـ 1 ـ 1 موقعيت جغرافيايي شهر محلات …………………………………………………………… 52
3 ـ 1 ـ 2 بررسي ويژ گي هاي طبيعي شهر محلات ………………………………………………… 53
3 ـ 1 ـ 3 زمين شناسي ……………………………………………………………………………………… 53
3 ـ 1 ـ 4 توپوگرافي…….56
3 ـ 1 ـ 5 اقليم ( آب و هوا ) …….58
3 ـ 1 ـ 6 درجه حرارت …….58
3 ـ 1 ـ 7 ريزش هاي جوي ( بارندگي ) ……60
3 ـ 1 ـ 8 رطوبت نسبي …….61
3 ـ 1 ـ9 منابع آب ـ هيدرولوژي ………………………………………………………………………… 63
3 ـ 1 ـ 10 خاک …………………………………………………………………………………………….. 65
3 ـ 2 مطالعات ساختار اجتماعي ـ فرهنگي و سياسي ناحيه مورد مطالعه ……………………….. 67
3 ـ 2 ـ 1 وجه تسميه و سوابق تاريخي ………………………………………………………………… 67
3 ـ 2 ـ 2 تعداد و تراکم جمعيت……..67
3 ـ 2 ـ 3 ساخت جنسي و سني جمعيت ………………………………………………………………. 68
3 ـ 2 ـ 4 تعداد و بعد خانوار…….69
3 ـ 2 ـ 5 سواد ……70
فصل چهارم : تجزيه و تحليل نمونه هاي آماري مختلف
عنوان صفحه
4 ـ 1 يافته هاي حاصل از ويژگي هاي نمونه هاي آماري…74
4 ـ 1 ـ 1 خصوصيات فردي پاسخگويان………………………………………………………………………..74
4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 وضعيت سني پاسخگويان ………………………………………………………………. 75
4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 وضعيت سواد پاسخگويان ……………………………………………………………… 76
4 ـ 1 ـ 1 ـ 3 وضعيت تأهل پاسخگويان ……………………………………………………………… 78
4 ـ 1 ـ 1 ـ 4 بررسي ديدگاه گردشگران ………………………………………………………………. 78
4 ـ 1 ـ 1 ـ 5 رسانه هاي ارتباط جمعي ………………………………………………………………….79
4 ـ 1 ـ 1 ـ 6 آداب و رسوم و سنت هاي مردم ……………………………………………………… 81
4 ـ 1 ـ 1 ـ 7 ويژگي هاي معماري ……………………………………………………………………… 82
4 ـ 1 ـ 1 ـ 8 بررسي امکانات رفاهي …………………………………………………………………… 83
4 ـ 1 ـ 1 ـ 9 انتخاب شهر محلات براي گردشگري ………………………………………………… 87
4 ـ 1 ـ 1 ـ 10نمايشگاه گل و گياه ………………………………………………………………………. 87
4 ـ 1 ـ 1 ـ 11 بررسي سطح کيفي نمايشگاه گل و گياه زينتي …………………………………….. 89
4 ـ 1 ـ 1 ـ 12 اشتغالزايي و ايجاد فرصت هاي شغلي ………………………………………….. 91
4 ـ 1 ـ 1 ـ 13 بازديد دوباره از شهر محلات ………………………………………………………. 92
4 ـ 1 ـ 2 بررسي وضعيت توليد و پرورش گل و گياهان زينتي در شهر محلات …………… 93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 مشخصات فردي و حرفه ايي توليدکنندگان ………………………………………. 93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1سواد ………………………………………………………………………………………………..93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 مقطع تحصيلي ………………………………………………………………………. 95
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 سن …………………………………………………………………………………….. 95
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 سابقه کار در توليد گل و گياهان زينتي ……………………………………………… 96
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 مشاوره گرفتن در انجام فعاليت هاي مربوط به توليد گل و گياهان زينتي…… 97
4 ـ 1 ـ 2 ـ 4 دلائل اشتغال ب توليد گل و گياهان زينتي …………………………………………. 98
4 ـ 1 ـ 2 ـ 5 آشنايي با استانداردهاي بهداشتي گل و گياهان زينتي …………………………….. 99
4 ـ 1 ـ 2 ـ 6 صادرات محصول ………………………………………………………………………… 100
4 ـ 1 ـ 2 ـ 7 مشکلات بکارگيري کودها و سموم شيميايي ………………………………………. 101
4 ـ 1 ـ 2 ـ 8 بازديد کارشناسان و متخصصان مديريت جهادکشاورزي از گلخانه …………… 102
4 ـ 1 ـ 2 ـ 9 اطلاع از تحقيقات در زمينه گل و گياهان زينتي در استان مرکزي ……………… 104
4 ـ 1 ـ 2 ـ 10 نتيجه فعاليت مرکز تحقيقات گل و گياه و تأثير آن در توسعه کمي و
کيفي توليدات گل و گياهان زينتي در استان مرکزي …………………………………………… 105
4 ـ 1 ـ 2 ـ 11 مشکلات در دريافت وام بانکي ………………………………………………… 106
4 ـ 1 ـ 2 ـ 12 ميزان توجه برنامه ريزان کشور به توسعه توليد گل و گياهان زينتي ……… 106
4 ـ 1 ـ 2 ـ 13 ميزان دسترسي به واريته هاي بذور و پيازهاي مناسب براي کشت ……… 107
4 ـ 1 ـ 2 ـ 14 استفاده از سيستم هاي جديد براي تجهيز گلخانه …………………………… 108
4 ـ 1 ـ 2 ـ 15 مشکلات توليد گل و گياهان زينتي از نظر گلکاران و توليد کنندگان …….110
4 ـ 1 ـ 2 ـ 16 توليد گل و گياهان زينتي به عنوان شغل اصلي ………………………………. 111
4 ـ 1 ـ 2 ـ 17 وضعيت مالکيت اراضي …………………………………………………………… 113
4 ـ 1 ـ 2 ـ 18 مسائل و تنگناهاي اساسي توليد گل و گياهان زينتي ………………………… 114
4 ـ 1 ـ 2 ـ 19 استاندارد نبودن غالب گلخانه هاي کشور ………………………………………. 115
4 ـ 1 ـ 2 ـ 20 گراني وسائل و تجهيزات گلخانه هاي استاندارد ………………………………. 116
4 ـ 1 ـ 2 ـ 21 ضعف توانائي هاي علمي و تجربي توليدکنندگان براي توليد بموقع گل و
گياهان زينتي از طريق کنترل زمان کشت و متغيرهاي محيط گلخانه …………………………. 117
4 ـ 1 ـ 2 ـ 22 ضعف مديريت در توليد گل و گياهان زينتي …………………………………. 119
4 ـ 1 ـ 2 ـ 23 بالا بودن هزينه هاي توليد نسبت به درآمدهاي حاصله ……………………… 120
4 ـ 1 ـ 2 ـ 24 ناآگاهي توليدکنندگان از شيوه هاي بازايابي نوين …………………………….. 121
4 ـ 1 ـ 2 ـ 25 نبود استانداردهاي آموزشي مناسب براي توليدکنندگان يه منظور توليد گل
و گياهان زينتي صادراتي متناسب با سليقه مردم کشورهاي خريدار …………………………. 122
4 ـ 1 ـ 2 ـ 26 نبود کارشناسي مستمر برفعاليت هاي توليدکنندگان گل و گياه زينتي …… 123
4 ـ 1 ـ 2 ـ 27 ضعف برنامه ريزي در شرکت هاي تعاوني توليدکنندگان گل و گياه
زينتي ……………………………………………………………………………………………………….. 124
4 ـ 1 ـ 2 ـ 28 عدم نظارت کافي بر نهاده هاي مناسب براي توليد گل هاي مناسب
صادراتي …………………………………………………………………………………………………… 125
4 ـ 1 ـ 2 ـ 29 نامناسب بودن بازار داخلي گل و گياهان زينتي ………………………………. 126
4 ـ 1 ـ 2 ـ 30 نبودن اساتيد و متخصصين کافي براي آموزش کارشناسان و مروجين گل
و گياهان زينتي …………………………………………………………………………………………… 127
4 ـ 1 ـ 2 ـ 31 ضعف توان مالي توليدکنندگان براي اصلاح روش هاي توليد …………….. 128
4 ـ 1 ـ 2 ـ 32 تأثير پرورش گل و گياه بر رونق گردشگري شهر محلات از نظر توليد
ـ کنندگان و گلکاران …………………………………………………………………………………… 129
4 ـ 1 ـ 2 ـ 33 تأثير پرورش گل و گياهان زينتي بر اشتغالزائي از نظر گلکاران …………. 130
4 ـ 1 ـ 2 ـ 34 مسائل و تنگناهاي توليد گل و گياهان زينتي از نظر کارشناسان ، مسئولين
ومتخصصين ……………………………………………………………………………………………. 131
4 ـ 3 جاذبه هاي گردشگري شهر محلات ………………………………………………………. 132
4 ـ 3 ـ 1 جاذبه هاي طبيعي ………………………………………………………………………….. 133
4 ـ 3 ـ 1 ـ 1 پارک سرچشمه ……………………………………………………………………….. 133
4 ـ 3 ـ 1 ـ 2 مجتمع گلخانه ايي شهر محلات …………………………………………………… 135
4 ـ 3 ـ 1 ـ 3 آبگرم محلات …………………………………………………………………………. 136
4 ـ 3 ـ 1 ـ 4 کوچه باغ پولگان ……………………………………………………………………… 138
4 ـ 3 ـ 1 ـ 5 چنار 1150 ساله ………………………………………………………………………. 139
4 ـ 3 ـ 1 ـ 6 باغ هاي پرورش گل …………………………………………………………………. 140
4 ـ 3 ـ 1 ـ 7 باغ لاله ها …………………………………………………………………………… 141
4 ـ 3 ـ 2 آثار باستاني …………………………………………………………………………………… 143
4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………… 143
4 ـ 3 ـ 2 ـ 2 قلعه جمشيدي ………………………………………………………………………….. 145
4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 اتشکده باستاني خورهه ……………………………………………………………….. 146
فصل پنجم : آزمون فرضيه ها ، نتيجه گيري و ارئه راهکارها
عنوان صفحه
5 ـ 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 150
5 ـ 2 آزمون فرضيه ها ……………………………………………………………………………………… 150
5 ـ 2 ـ 1 آزمون فرضيه اول ………………………………………………………………………………. 150
5 ـ 2 ـ 2 آزمون فرضيه دوم ………………………………………………………………………………. 151
5 ـ 3 نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………. 152
5 ـ 4 ارائه پيشنهادات و ارائه راهکارها …………………………………………………………………. 153
5 ـ 5 منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………….. 155
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………. 159
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول( 3 ـ 1 ): مشخصات ايستگاه سينوپتيک خمين…58
جدول( 3 ـ 2) : معدل 5 ساله حداقل درجه حرارت ايستاه سينوپتيک ………………………………..58
جدول (3 ـ 3) : معدل 5 ساله حداکثر درجه حرارت ايستگاه سينوپتيک … 59
جدول( 3-4) : مجموع 5 ساله بارندگي در ايستگاه خمين ( 2005 ـ 2001 )…60
جدول(3-5): حداکثر رطوبت نسبي ايستگاه سينوپتيک خمين ( 2005 ـ 2001 )..61
جدول (3-6): حداقل رطوبت نسبي ايستگاه سينوپتيک خمين ( 2005 ـ 2001 )…62
جدول(3 ـ 7) : تعداد جمعيت شهرستان محلات به تفکيک ..68
جدول (3 ـ 8 ): تعداد و بعد خانوار در شهرستان محلات.69
جدول (3 ـ 9) : وضعيت سواد شهر محلات71
جدول (4-1) : مشخصات جامعه آماري بر اساس جنس افراد پاسخگو74
جدول (4-2) : مشخصات جامعه آماري بر اساس سن افراد پاسخگو76
جدول (4-3) : مشخصات و جامعه آماري بر اساس ميزان تحصيلات افراد پاسخگو77
جدول (4-4) : مشخصات جامعه آماري بر اساس وضعيت تاهل افراد پاسخگو78
جدول (4-5) : تاثير بناهاي فرهنگي و تارخي شهر محلات در جذب گردشگر79
جدول (4-6) : تأثير اطلاع رساني رسانه ها در تصميم گردشگران80
جدول (4-7) : تأثير آداب و رسوم در جذب گردشگر81
جدول (4-8) : ويژگي هاي خاص معماري در جذب گردشگر82
جدول (4-9) : ويژگي هاي خاص معماري در جذب گردشگر83
جدول (4-10) : تاثير امکانات رفاهي در رضايتمندي گردشگران85
جدول (4-11) : دلايل انتخاب شهر محلات براي گردشگري87
جدول (4-12) : اطلاع گردشگران از برگزاري نمايشگاه هاي گل و گياه88
جدول (4-13) : نحوه اشنايي گردشگران با عامل گل و گياه در شهر محلات89
جدول (4-14) : بررسي سطح کيفي نمايشگاه گل و گياهان زينتي90
جدول (4-15) : تأثير پرورش گل و گياهان زينتي بر رونق گردشگري شهر محلات91
جدول (4-16) : تأثير پرورش گل و گياه بر اشتغالزايي92
جدول (4-17) : بازديد دوباره گردشگران از شهر محلات93
جدول (4-18) : ميزان سواد توليدکنندگان94
جدول (4-19) مقطع تحصيلي توليدکنندگان گل و گياه95
جدول (4-20) : سن توليدکنندگان گل و گياه96
جدول (4-21) : ميزان سابقه توليدکنندگان در توليد گل و گياه97
جدول (4-22) : مشاوره گلکاران در فعاليت هاي مربوط به توليد گل و گياهان زينتي98
جدول (4-23) : دلايل اشتغال به کار توليدکنندگان در توليد گل و گياه99
جدول (4-24) : آشنايي گلکاران با استانداردهاي بهداشتي گل و گياهان زينتي100
جدول (5-25) : زمان صادرات محصول گل و گياه101
جدول (4-26) : مشکلات بکارگيري کودها و سموم تخصصي102
جدول (4-27) : بازديد کارشناسان جهاد کشاورزي از گلخانه ها103
جدول (4-28) : بازديد کارشناسان جهاد کشاورزي از گلخانه ها103
جدول (4-29) : اطلاع گلکاران از پژوهش هاي گل و گياه در استان مرکزي104
جدول (4-30) :تاثير فعاليت مرکز تحقيقات گل و گياه در توليدات گل و گياه105
جدول (4-31) : مشکلات دريافت تسهيلات بانکي106
جدول (4-32) : توجه برنامه ريزان کشوري به توسعه توليد گل و گياه107
جدول (4-33) : ميزان دسترسي به واريته هاي مناسب کاشت گل108
جدول (4-34) : تمايل به استفاده از سيستم هاي جديد براي تجهيز گلخانه109
جدول (4-35) : دلايل عدم به روز رساني گلخانه هاي سطح شهر110
جدول (4-36) : مشکلات توليد گل و گياه از نظر توليدکنندگان111
جدول (4-37) : توليد گل و گياه به عنوان شغل اصلي112
جدول (4-38) : شغل دوم توليدکنندگان گل و گياه113
جدول (4-39) : وضعيت مالکيت اراضي توليدکنندگان114
جدول (4-40) : ميزان آگاهي توليدکنندگان از دانش روز براي توليد گل و گياه115
جدول (4-41) : ميزان استاندارد بودن گلخانه هاي کشور116
جدول (4-42) : گراني تجهيزات گلخانه هاي استاندارد117
جدول (4-43) : ضعف توليدکنندگان براي توليد به موقع محصول118
جدول (4-44) : ضعف مديريتي در توليد گل و گياهان زينتي119
جدول (4-45) : بالا بودن هزينه توليد نسبت به درآمد توليد محصول120
جدول (4-46) : ناآگاهي توليد کنندگان از شيوه هاي بازاريابي نوين121
جدول (4-47) : ميزان استانداردهاي آموزشي مناسب 122
جدول (4-48) : ميزان رضايت از وجود کارشناسي مستمربر فعاليت توليدکنندگان123
جدول (4-49) : وجود کارشناسي مستمر بر فعاليت توليد گنندگان گل و گياه124
جدول (4-50) : ميزان نظارت بر بر نهاده هاي مناسب 125
جدول (4-51) : ميزان مناسب بودن بازار داخلي گل و گياهان زينتي126
جدول (4-52) : وجو متخصصين براي آموزش کارشناسان گل و گياه127
جدول (4-53) : ميزان توان مالي توليدکنندگان براي اصلاح روش هاي توليد128
جدول (4-54) : تأثير پرورش گل و گياه بر رونق گردشگري129
جدول (4-55) : تأثير پرورش گل و گياه بر اشتغال زايي 130
جدول (4-56) : مسائل توليد گل و گياه از نظر کارشناسان و مسئولين131
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 1ـ 1 موقعيت جغرافيايي شهر محلات در کشور ، استان و شهر…..13
نقشه 3 ـ 1 نقشه زمين شناسي محلات ………………………………………………………………… 55
نقشه 3 ـ 2 نقشه توپوگرافي شهر محلات… 57
نقشه 3 ـ 3 نقشه آب و هيدرولوژي …………………………………………………………………….. 64
نقشه 3 ـ 4 نقشه خاک ………………………………………………………………………………………. 66
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3 ـ 1) : معدل 5 ساله حداقل درجه حرارت ايستگاه سينوپتيک 59
نمودار (3 ـ 2) : معدل 5 ساله حداکثر درجه حرارت ايستگاه سينوپتيک 60
نمودار (3-3) : مجموع 5 ساله بارندگي در ايستگاه خمين ( 2005 ـ 2001 )61
نمودار (3-4) : حداکثر رطوبت نسبي ايستگاه سينوپتيک خمين ( 2005 ـ 2001 )62
نمودار ( 3-5) : حداقل رطوبت نسبي ايستگاهه سينوپتيک خمين ( 2005 ـ 2001 )63
نمودار (3 ـ 6) : تعداد جمعيت شهرستان محلات68

نمودار(3 ـ 7) : تعداد خانوار در شهر محلات70
نمودار (3 ـ 8) : بعد خانوار درشهر محلات 70
نمودار (3 ـ 9) : جمعيت باسواد شهر محلات71
نمودار (3 ـ10) : درصد باسواد شهر محلات72
نمودار (4ـ1) : مشخصات جامعه اماري براساس جنس افراد پاسخگو75
نمودار (4ـ2) : مشخصات جامعه آماري بر اساس سن افراد پاسخگو76
نمودار (4ـ3) : مشخصات و جامعه آماري بر اساس ميزان تحصيلات افراد پاسخگو77
نمودار (4ـ4) : مشخصات جامعه آماري بر اساس وضعيت تاهل افراد پاسخگو78
نمودار (4-5) : تاثير بناهاي فرهنگي و تارخي شهر محلات در جذب گردشگر79
نمودار (4-6) : تأثير اطلاع رساني رسانه هاي ارتباط جمعي در تصميم گردشگران80
نمودار (4-7) : تأثير آداب و رسوم در جذب گردشگر81
نمودار (4-8) : ويژگي هاي خاص معماري در جذب گردشگر82
نمودار (4-9) : ويژگي هاي خاص معماري در جذب گردشگر83
نمودار (4-10) : تاثير امکانات رفاهي در رضايتمندي گردشگران86
نمودار (4-11) : دلايل انتخاب شهر محلات براي گردشگري87
نمودار (4-12) : اطلاع گردشگران از برگزاري نمايشگاه هاي گل و گياه88
نمودار (4-13) : نحوه اشنايي گردشگران با عامل گل و گياه در شهر محلات89
نمودار (4-14) : بررسي سطح کيفي نمايشگاه گل و گياهان زينتي90
نمودار (4-15) : تأثير پرورش گل و گياهان زينتي بر رونق گردشگري شهر محلات91
نمودار (4-16) : تأثير پرورش گل و گياه بر اشتغالزايي92
نمودار (4-17) : بازديد دوباره گردشگران از شهر محلات93
نمودار (4-18) : ميزان سواد توليدکنندگان94
نمودار (4-19) : مقطع تحصيلي توليدکنندگان گل و گياه95
نمودار (4-20) : سن توليدکنندگان گل و گياه96
نمودار (4-21) : ميزان سابقه کار توليدکنندگان در توليد گل و گياه97
نمودار (4-22) : مشاوره گلکاران در فعاليت هاي مربوط به توليد گل و گياهان زينتي98
نمودار (4-23) : دلايل اشتغال به کار توليدکنندگان در توليد گل و گياه99

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار (4-24) : آشنايي گلکاران با استانداردهاي بهداشتي گل و گياهان زينتي100
نمودار (4-25) :زمان صادرات محصول گل و گياه101
نمودار (4-26) : مشکلات بکارگيري کودها و سموم تخصصي102
نمودار (4-27) : بازديد کارشناسان جهاد کشاورزي از گلخانه ها103
نمودار (4-28) : بازديد کارشناسان جهاد کشاورزي از گلخانه ها104
نمودار (4-29) : اطلاع گلکاران از پژوهش هاي گل و گياه در استان مرکزي104
نمودار (4-30) : تاثير فعاليت مرکز تحقيقات گل و گياه در توليدات گل و گياه105
نمودار (4-31) : مشکلات دريافت تسهيلات بانکي106
نمودار (5-32) : توجه برنامه ريزان کشوري به توسعه توليد گل و گياه107
نمودار (4-33) : ميزان دسترسي به واريته هاي مناسب کاشت گل108
نمودار (4-34) : تمايل به استفاده از سيستم هاي جديد براي تجهيز گلخانه109
نمودار (4-35) : دلايل عدم به روز رساني گلخانه هاي سطح شهر110
نمودار (4-36) : مشکلات توليد گل و گياه از نظر توليدکنندگان111
نمودار (4-37) : توليد گل و گياه به عنوان شغل اصلي112
نمودار (4-38) : شغل دوم توليدکنندگان گل و گياه113
نمودار (4-39) : وضعيت مالکيت اراضي توليدکنندگان114
نمودار (4-40) : ميزان آگاهي توليدکنندگان از دانش روز براي توليد گل و گياه115
نمودار (4-41) : ميزان استاندارد بودن گلخانه هاي کشور116
نمودار (4-42) : گراني تجهيزات گلخانه هاي استاندارد117
نمودار (4-43) : ضعف توليدکنندگان براي توليد به موقع محصول 118
نمودار (4-44) : ضعف مديريتي در توليد گل و گياهان زينتي119
نمودار (4-45) : بالا بودن هزينه توليد نسبت به درآمد توليد محصول120
نمودار (4-46) : ناآگاهي توليد کنندگان از شيوه هاي بازاريابي نوين121
نمودار (4-47) : ميزان استانداردهاي آموزشي مناسب 122
نمودار شماره (4-48) : ميزان رضايت از وجود کارشناسي مستمربر فعاليت توليدکنندگان123
نمودار (4-49) : وجود کارشناسي مستمر بر فعاليت توليد گنندگان گل و گياه124
نمودار (4-50) : ميزان نظارت بر بر نهاده هاي مناسب 125
نمودار (4-51) : ميزان مناسب بودن بازار داخلي گل و گياهان زينتي126
نمودار (4-52) : وجو متخصصين براي آموزش کارشناسان گل و گياه127
نمودار (4-53) : ميزان توان مالي توليدکنندگان براي اصلاح روش هاي توليد128
نمودار (4-54) : تأثير پرورش گل و گياه بر رونق گردشگري 129
نمودار (4-55) : تأثير پرورش گل و گياه بر اشتغال زايي 130
نمودار (4-56) : مسائل توليد گل و گياه از نظر کارشناسان و مسئولين131
فهرست عکسها
عنوان صفحه
عکس 1 سرچشمه محلات 134
عکس 2 سرچشمه محلات 134
عکس 3 مجتمع گلخانه ايي 135
عکس 4 نمونه ايي از گلخانه گل 137
عکس 5 مجتمع آبگرم محلات 137
عکس 7 کوچه باغ پولگان 138
عکس 8 کوچه باغ پولگان 139
عکس 9 چنار 1150 ساله 139
عکس 10 گلخانه کاکتوس 140
عکس 11 گلخانه تخصصي کاکتوس 140
عکس 12 گلخانه تخصصي گل هاي آپارتماني 141
عکس 13 باغ لاله ها …………………………………. 142
عکس 14 باغ لاله ها …………………………………………………………………………………………………. 142
عکس 15 آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………………. 144
عکس 16 آتشکده آتشکوه ……………………………………………………………………………….. 145
عکس 17 قلعه جمشيديه …………………………………………………………………………………. 146
عکس 18 سرستون هاي سنگي خورهه ………………………………………………………………… 147
عکس 19 نمونه ايي از تخريب زيست محيطي گردشگران ………………………………………. 148

چکيده
امروزه گردشگري و به ويژه گردشگري مبتني بر طبيعت ( اکوتوريسم ) مي تواند نقش به سزايي در توسعه اقتصادي و درآمدزايي جوامع انساني داشته باشد که اين امر با توجه به وابستگي هاي طبيعي و زيست بومي هر کشور متفاوت است . کشور ايران با توجه به موقعيت مداري و نصف النهاري در موقعيتي قرار گرفته است که داراي موقعيت ويژه ايي است ، ايران با توجه به موقعيت داراي موقعيت هاي جغرافيايي متفاوتي است که ميتواند بيشترين بهره و استفاده را در زمينه اکوتوريسم و طبيعت گردي نمايد. شهر محلات با توجه به موقعيت کوهستاني و اقليم متعادل خود زمينه مناسبي را براي اين امر و به خصوص در زمينه پرورش گل و گياهان زينتي فراهم آورده است . در اين پژوهش تلاش شده است تا با مروري بر ادبيات گردشگري طبيعت گردي ، تأثير پرورش گل و گياهان زينتي بر توسعه گردشگري شهر محلات بررسي شود . در اين پژوهش روش توصيفي ـ تحليلي مبتني بر اطلاعات ارائه شده در اسناد و مدارک کتابخانه ايي و نيز روش ميداني که شامل مشاهده وضعيت موجود گردشگري شهر محلات مي باشد ، است . نتايج تحقيقات نشان ميدهد که شهر محلات با توجه به دارا بودن موقعيت طبيعي و وجود منابع تاريخي و فرهنگي و بخصوص منابع طبيعي توانمندي فراواني در زمينه گردشگري طبيعت گردي داشته که مي تواند با سياست گذاري هاي مناسب و مسئولانه گامي مؤثر در زمينه توسعه اقتصادي و گردشگري شهر برداشت .
کلمات کليدي : اکوتوريسم ، توسعه پايدار ، گل و گياهان زينتي ، شهر محلات

مقدمه
قرن بيست و يکم سده بهره گيري از فرصت هاي تجاري ارزشمند در بخش هاي خدماتي به ويژه گردشگري است . گردشگري يکي از بزرگترين فعاليت هاي اقتصادي جهان است . اين صنعت در بسياري از کشورها با رشد سريع تر نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي و با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد ، يک صنعت پيشرو تلقي مي شود . وابستگي هاي توريسم به دارايي هاي فرهنگي و سلامت طبيعت و محيط زيست نيز اکنون به عنوان يک اصل مهم در رشد و توسعه ي توريسم مطرح شده است (عربي و همکاران , 1387 ، ص 1 ). گفته مي شود گردش مالي صنعت گردشگري جهان در اين سده از گردش مالي بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آينده دست کم به دو تريليون دلار خواهد رسيد . در اين فرآيند دستيابي کشورهايي که از جاذبه ي وسيع گردشگري برخوردار هستند ، به يک درصد ارزش گردش مالي اين صنعت ،سالانه درآمدي حدود 20 ميليارد دلار ايجاد خواهد کرد که براي اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران رقم قابل توجهي است و مي تواند تمام فعاليت هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد . با اين وجود براي دستيابي به چنين درامد قابل حصولي مي بايست برنامه ريزي جامعي صورت گرفته و سرمايه گذاري هاي مناسب در زمينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري اين صنعت صورت پذيرد ( پيروز و همکاران ، 1387 ) .
ايجاد اشتغال و رشد صادرات غير نفتي دو موضوع اساسي اقتصاد ايران است که با برنامه ريزي جامع براي بهره برداري بهينه از استعدادها و توانايي هاي بالقوه اقتصاد کشور در بخش مختلف قابل حصول مي باشد . ايران کشوري وسيع با تنوع آب و هوايي است . از چهارده اقليم شناخته شده در جهان ، ايران دوازده گونه ي آن را در نقاط مختلف کشور داراست ؛ از اين رو از استعداد طبيعي براي رويش انواع گياهان همچون گل ها و گياهان زينتي برخوردار است ( اميدبيگي ، 1374 ) .
تحقيق حاضر تحت عنوان ” بررسي نقش گل و گياه در توسعه ي گردشگري شهر محلات ” با بهره گيري از داده هاي ميداني و کتابخانه ايي ، مشاهده و مصاحبه در پنج فصل به شرح ذيل انجام شده است :
فصل اول : کليات تحقيق شامل بيان مسئله ، روش تحقيق ، اهداف تحقيق ، سئوالات تحقيق و … انجام مي شود .
فصل دوم : مباني نظري که شامل تعاريف ، مفاهيم ، مرور منابع ، ادبيات تحقيق و پيشينه ي تحقيق مي شود .
فصل سوم : ويژگي هاي اجتماعي ، طبيعي ، اقتصادي ، فضايي و کالبدي منطقه ي مورد نظر توضيح داده شده است .
فصل چهارم : پتانسيل ها و ظرفيت هاي گردشگري منطقه ي مورد مطالعه با استفاده از تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق است .
فصل پنجم : با استفاده از بحث و نتيجه گيري از آمار توصيفي ، آزمون فرضيه ها و تفسير و بيان نتايج حاصل از تحقيق به ارائه ي پيشنهادات و راهکارهاي اجرايي پرداخته شده است .
اين تحقيق داراي تعداد 52 نمودار و تعداد 52 جدول و تعداد 2 نقشه و تعداد 16عکس مي باشد که اميدوارم برنامه ريزان شهر محلات از يافته هاي اين پژوهش جهت توسعه پرورش گل و گياه و استفاده مطلوب نمايند.

حميده عرب
اسفند 1392

فصل اول
(کليات تحقيق)

1-1 بيان مسئله
براساس برآورد سازمان تجارت جهاني در حالي که رشد عمومي صنعت توريسم تا دو دهه ي ديگر به طور ميانگين 1/4 در سال پيش بيني مي شود ، اين تعداد در سال 2010 حدود يک ميليارد نفر در سال و در سال 2020 به 6/1 ميليلرد نفر خواهد رسيد . صنعت توريسم بزرگترين محل اشتغال افراد مي باشد که حدود دويست ميليون شغل با حدود ده درصد کل مشاغل بطور مستقيم يا غير مسقيم به آن وابسته است ( آي تي روبوت ) .
گردشگري يکي از بزرگترين فعاليتهاي اقتصادي جهان است. اين صنعت اکنون در بسياري از کشورها با رشد سريع تر نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي و با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد ، يک صنعت پيشرو تلقي ميشود. وابستگي توريسم به داراييهاي فرهنگي و سلامت ، طبيعت و محيط زيست نيز اکنون به عنوان يک اصل مهم در رشد و توسعهي توريسم مطرح شده است. (آي تي روبوت ) .
يکي از اهداف کشورها ، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار است . در اين راستا شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادي اهمين ويژه ايي دارد بنابراين ، اهميت کاهش وابستگياقتصادي کشور به درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت از يک طرف و جايگاه صادرات و تنگناهاي آن در مسائل اقتصادي از طرف ديگر کاملا محسوس است. از جمله کالاهايي که در برخي نقاط ايران قابل توليد است و همچنين ارزآوري بالايي دارد و مي تواند به عنوان يکي از کالاهاي عمده غير نفتي در ترکيب صادرات کشور قرار گيرد ، گل و گياهان زينتي ميباشد ( چيذري و همکاران ، 1385 ، ص2 ). يافته هاي موجود بيانگر آن است که بيشترين بخش رشد صنعت توريسم به بخش” اکوتوريسم” تعلق داشته و به طور کلي رشد اين قسمت بين ده تا سي درصد خواهد بود . حتي براساس برخي برآوردها ، حتي از پنجاه درصد کل سفرهايي که در جهان انجام مي شود نيز فراتر خواهد رفت ( آي تي روبوت ) .
ايران کشوري است با وسعت 1648195 کيلومتر مربع و موقعيت استراتژيک با 700 کيلومتر مرز ساحلي در درياي مازندران، بيش از 1800 کيلومتر مرز ساحلي در کنار درياي عمان و خليج فارس، تنوع اقليمي، دارا بودن 18 درياچه، وجود آبگرم هاي درماني متعدد و بالاخص تنوع بالاي گونه هاي مختلف گل و گياهان زينتي عواملي هستند که ايران را در بين 10 کشور نخست جهان از نظر جاذبه هاي اکوتوريستي قرار مي دهد. در اين ميان نقش گل و گياهان زينتي ( اعم از درختان، درختچه ها، گلهاي فصلي و دائمي و….) در توليد و ايجاد جاذبه هاي گردشگري و در پي آن توسعه شهري و اجتماعي غير قابل انکار ميباشد (آي تي روبوت ). شهر محلات با داشتن منابع مختلف اکوتوريسمي مانند آب و هواي مناسب در تمام فصول ، بناها و آثار باستاني متنوع ، مزارع مختلف گلکاري در فصول مختلف در داخل و اطراف شهر ، گلخانه هاي متعدد توليد گل شاخه بريده و آپارتماني، آب هاي گرم معدني و گونه هاي متعدد حيات وحش ستري مناسب را در زمينه ي توريسم کشاورزي و اکوتوريسم فراهم کرده و بخصوص در زمينه ي گياهان زينتي به عنوان کانون اصلي جذب گردشگري و فعاليت هاي آگروتوريسم مطرح است ( آي تي روبوت ) ؛ که با مديريت مناسب تر مي تواند سهم بيشتري از ارزآوري اکوتوريسم را براي شهر و ساکنان آن فراهم کند. اين هدف زماني محقق مي شود که زير ساخت هاي مناسب اين صنعت نظير ايجاد مکان هاي مناسب استراحت و اقامت ، تميز نگه داشتن فضاهاي عمومي ، چاپ نقشه هاي راهنماي جامع شهر براي تويست ها ، ايجاد نمايشگاه دائمي گل و گياهان زينتي ( حداقل در فصل بهار و تابستان ) و از همه مهم تر ترويج و آموزش فرهنگ برخورد با توريست در بين مردم از مواردي است اين شهر زيباي کوچک را به مکاني مهم جهت جذب توريست تبديل کند. اين موضوع نه تنها براي ارتقاي سطح فرهنگي و اقتصادي هر مفيد ميباشد ، بلکه با ايجاد زمينههايي براي اشتغال افراد ، ميتواند در کاهش بيکاري منطقه نيز مؤثر باشد (آي تي روبوت ) .


دیدگاهتان را بنویسید