9-2 تصميم گيري در سازمانها17
1-9-2 شرايط تصميم مديران17
2-9-2 تئوري هاي تصميم گيري17
3-9-2 تئوري کلاسيک تصميم گيري18
4-9-2 تئوري رفتاري تصميم گيري18
5-9-2 بصيرت ، قضاوت و پايبندي به عمل گذشته18
6-9-2 يابندگي قضاوتي19
7-9-2 قاطعيت در تصميم گيري19
8-9-2 استراتژي درگير کردن ديگران در تصميم گيري19
1-8-9-2 تصميمات فردي ، تصميمات مشورتي و تصميمات گروهي19
2-8-9-2 مديريت در قرن 21 جايگاه خاصي براي دو سياست کلان قائل است :19
10-2 انواع اطلاعات20
1-10-2 طبقه‌بندي اطلاعات از نظر كاربرد20
2-10-2 طبقه‌بندي اطلاعات از نظر سطوح سازماني21
11-2 نقش استراتژيک اطلاعات22
1-11-2 سيستمها23
2-11-2 روش سيستم ها و ديدگاه سيستمي23
3-11-2 چرخه حيات سيستم23
4-11-2 اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي24
5-11-2 سيستمهاي اطلاعاتي24
12-2 کاربرد مديريت25
1-12-2 مشارکت بيشتر در تصميم گيري25
2-12-2 افزايش سرعت در تصميم گيري25
3-12-2 افزايش سرعت در شناسائي مسائل25
13-2 طرح ريزي سازمان25
1-13-2 کاهش ارتقاع هرم سازمان26
2-13-2 تمرکز يا عدم تمرکز بيشتر26
3-13-2 بهبود هماهنگي26
4-13-2 شرح دقيق تري از وظايف26
5-13-2 افزايش کارکنان متخصص27
14-2 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت27
15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي27
1-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ماهيت27
2-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ساختار28
3-15-2 طبقه‌‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر كاربرد28
1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان مديريت29
1-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي29
2-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد گزارش29
3-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديران ارشد30
4-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات استراتژيك30
5-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان تصميم30
6-1-3-15-2سيستم‌هاي پردازش تبادلات يا تراكنش‌ها32
2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان عمليات32
1-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات اداري32
2-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريت منابع انساني33
3-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري34
4-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات تجاري35
5-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد36
6-2-3-15-2سيستم اطلاعات جغرافيايي36
7-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات اسنادي37
3-3-15-2سيستمهاي كسب و كار الكترونيكي سازمان37
1-3-3-15-2 برنامه‌ريزي منابع سازمان37
2-3-3-15-2 مديريت ارتباط با مشتري39
3-3-3-15-2 مديريت زنجيره تأمين41
4-3-3-15-2 سيستم‌هاي همكاري سازمان42
16-2پيشينة پژوهش45
1-16-2 پژوهشات صورت گرفته در داخل كشور45
2-16-2 پژوهشات صورت گرفته در خارج كشور48
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
1-3 مقدمه54
2-3 نوع و روش تحقيق54
3-3 مباني تئوريك پژوهش54
4-3 مدل مفهومي پژوهش57
5-3 متغيرهاي پژوهش58
1-5-3 متغير وابسته58
2-5-3 متغير مستقل58
6-3 روش و تكنيك جمع آوري اطلاعات58
1-6-3 مشخصات پرسشنامه58
7-3 روايي و پاياني ابزار59
1-7-3 روايي / اعتبار59
2-7-3 پايايي59
8-3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري61
9-3 قلمرو تحقيق61
10-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات61
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه64
2-4 بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي65
1-2-4 جنسيت65
2-2-4 سطح تحصيلات66
3-2-4 جايگاه سازماني67
4-2-4 سن68
5-2-4 سابقه خدمت69
3-4 بررسي شاخص هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق70
1-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه آشنايي70
2-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه در دسترس بودن71
3-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه توانايي72
4-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد MIS73
5-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه آگاهي مدير74
6-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مدير75
7-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مالي76
8-3-4بررسي شاخص هاي مولفه سازمان يادگيرنده77
9-3-4بررسي شاخص هاي مولفه حمايت سازماني78
10-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه شيوه تصميم گيري مديران79
11-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه قصد كاربرد MIS80
12-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد كامپيوتر81
13-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد اينترنت81
14-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه اعتقاد به اثربخشي82
4-4 بررسي نرمال بودن متغيرها83
5-4 نتايج آزمون t84
1-5-4 آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران84
6-4مقايسه ميزان استفاده گروههاي مختلف مديران از MIS88
8-4آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرها93
1-8-4 سن93
2-8-4 سابقه خدمت93
3-8-4 در دسترس بودن94
4-8-4 آگاهي مدير94
5-8-4 حمايت مدير95
6-8-4 حمايت مالي95
7-8-4سازمان يادگيرنده96
8-8-4 حمايت سازماني96
9-8-4 شيوه تصميم گيري مديران98
10-8-4 قصد كاربرد MIS98
11-8-4 كاربرد كامپيوتر99
12-8-4 كاربرد اينترنت99
13-8-4 اعتقاد به اثربخشي100
14-8-4آشنايي با MIS100
15-8-4 توانايي100
9-4آزمون تحليل رگرسيون101
10-4 آزمون صحت مدل برازش شده109
11-4 خلاصه آزمون فرضيه ها112
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش
1-5 مقدمه120
2-5 يافته هاي تحقيق120
1-2-5 يافته ها حاصل از ويژگي هاي جمعيت شناختي120
2-2-5 يافته هاي حاصل از بررسي شاخصهاي مربوط به متغيرهاي پژوهش120
3-2-5 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق122
4-2-5 نتايج حاصل از تحليل رگرسيون125
5-2-5 ساير نتايج تحقيق125
3-5 پيشنهادات128
1-3-5 پيشنهادات کاربردي128

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-5 پيشنهادات به محققين آتي129
4-5 محدوديت هاي تحقيق130
پيوست131
منابع فارسي:137

منابع لاتين:141

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(3-1). مؤلفه هاي ميزان آگاهي و كاربرد60
جدول (4-1). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت65
جدول (4-2). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات66
جدول (4-3). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني67
جدول (4-4). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن68
جدول (4-5). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت69
جدول (4-6). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “آشنايي با MIS”.70
جدول (4-7). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “در دسترس بودن MIS”.71
جدول (4-8). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “توانايي”.72
جدول (4-9). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” كاربرد MIS “.73
جدول (4-10). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” آگاهي مدير “.74
جدول(4-11). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “حمايت مدير”.75
جدول(4-12). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” حمايت مالي “76
جدول(4-13). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “سازمان يادگيرنده”77
جدول(4-14). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “حمايت سازماني”.78
جدول(4-15). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” شيوه تصميم گيري مديران “.79
جدول(4-16). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” قصد كاربرد MIS”.80
جدول(4-17). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” كاربرد كامپيوتر “.81
جدول(4-18). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “كاربرد اينترنت”.82
جدول(4-19). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” اعتقاد به اثربخشي”.82
جدول(4-20). نتايج آزمون کولموگروف-اسميرنف براي بررسي پيش فرض نرمال بودن متغيرهاي مورد
مطالعه83
جدول (4-21). نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران86
جدول(4-22). نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان استفاده از MIS براساس جنسيت88
جدول(4-23). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” آشنايي ” براساس ميزان تحصيلات88
جدول (4-24)آزمون LSD بر اساس مولفه آشنايي89
جدول(4-25). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” توانايي ” براساس ميزان تحصيلات90
جدول(4-26). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” كاربرد MIS ” براساس ميزان تحصيلات90
جدول(4-27). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” آشنايي ” براساس جايگاه سازماني91
جدول(4-28). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” توانايي ” براساس جايگاه سازماني91
جدول(4-29). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” كاربرد MIS ” براساس جايگاه سازماني92
جدول(4-30). نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي ميزان آشنايي، توانايي و كاربرد MIS با متغيرهاي مورد مطالعه97
جدول(4-31). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس
متغيرهاي مورد مطالعه101
جدول(4-32). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه102
جدول(4-33). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه103
جدول(4-34). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه104
جدول(4-35). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه106
جدول(4-36). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه107
جدول (4-37). نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق118
فهرست نمودار و شكل
عنوان صفحه
نمودار (4-1). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت65
نمودار (4-2). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات66
نمودار (4-3). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني67
نمودار (4-4). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن68
نمودار (4-5). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت69
نمودار(4-6). نرماليته باقيمانده ها110
شكل (2-1). ابزارهاي سيستم‌هاي همكاري سازمان43
شكل (2-2). چارچوب نظري پژوهش52
شكل (3-1). مدل پذيرش فناوري (TAM) 56
شكل (3-2). تئوري عمل استدلالي56
شكل (3-3). مدل مفهومي پژوهش57
شكل (4-1). نتيجه مدل آزمايش شده پژوهش 111
فصل اول
كليات پژوهش
1- 1 مقدمه
در شرايط دائماً در حال تغيير ما نيز بايد تغيير نمائيم وگرنه بهاي سنگيني بابت عدم تغيير پرداخت خواهيم کرد. سازمان1ها را در عصر جديد از بکارگيري سيستمهاي کامپيوتري و تکنولوژي اطلاعات و رسانه هاي پيش رفته گريزي نيست و آينده از آن آناني است که با شناخت دقيق و صحيح، محاسن و معايب اين سيستم ها را موشکافانه مورد نظر قرار داده و از تجربه ديگران درس بگيرند بدون اينکه هزينه هاي آن تجربه را مجدداً تقبل نمايند. تصميم گيري يعني آنچه که مديران در سطوح مختلف سازمان انجام مي دهند و همواره در فضاي آن حرکت مي نمايند، تصميم گيري را مي توان جمع آوري و پردازش اطلاعات در نظر گرفت (صرافي زاده، 1383). روند مستمر و رو به رشد و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي بشر و پيشرفتهاي شگرف و عميق علوم و فنون گوناگون، موجبات تحول ساختارهاي سازماني را از اشكال سنتي به سوي ساختارهاي پيچيده تر و تخصصي فراهم آورده است. امروزه به منظور اداره صحيح سازمان و اتخاذ تصميمات منطقي و درست توسط مديران، ايجاد سيستم اطلاعات مديريت امري اجتناب ناپذير است (صداقت و همكاران، 1388). داشتن اطلاعات دقيق ، مرتبط و به هنگام و سريع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصميم گيري شده و جلوي انتخاب بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت. مديران به منظور مواجهه با محيط و تحقق اهداف سازماني خود با مد نظر قرار دادن متغيرهاي محيطي ضرورتاً بايستي محيط را تحليل و متغيرهاي آن شناسائي و تدبير مناسب در برخورد با آنها اتخاذ نمايند. اين امر مستلزم برخورداري از اطلاعات به هنگام درون و برون سازماني و نيز امکان بهره برداري بهينه از آنها را دارد (کستلز، 1386).
سيستم اطلاعات مديريت تاثير بسزايي در صحت، دقت، اقتصادي بودن و بهنگام بودن تصميم گيري مديران دارد و ما را بر آن داشته تا در اين تحقيق به بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم هاي اطلاعات مديريت2 در فرآيند تصميم گيري در سازمان هاي دولتي استان ايلام بپردازيم. در اين فصل بيان مساله پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف و فرضيه هاي پژوهش، تعاريف نظري و عملياتي متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرند.
2-1 بيان مساله
يك از نام‌هاي دوره كنوني زندگي بشر، عصر اطلاعات و ارتباطات است. علت اين نام‌گذاري در واقع به خاطر توجه بسيار زياد و فعاليت‌هاي گسترده‌اي است كه در اين دوران در زمينه جمع‌آوري، پردازش و انتقال اطلاعات انجام گرفته و مي‌گيرد. در عصر حاضر، مديران نياز پيدا كرده‌اند كه اطلاعات مربوط به اموري را كه با آن سر و كار دارند بشناسند، گردآوري و تحليل كنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزينه، كه در همه فعاليت‌هاي عصر ما بدون استثناء ديده مي‌شود، آن را مبادله كنند (طالقاني، 1382). فقر و ضعف اطلاعات موجب مي‌شود كه نظام مديريت نه تنها تصوير درست و كاملي از آينده نداشته باشد، بلكه حتي نتواند قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسد. در نتيجه نه مي‌تواند هدف‌گذاري صحيح بكند و نه قادر است فعاليت‌هاي مناسبي را براي نظام مديريت طراحي نمايد و پيرو اين امر از منابع سازمان استفاده بهينه نخواهند شد. از اين رو مي‌توان يكي از عمده‌ترين دلايل عدم كارايي و عدم موفقيت‌ نظام مديريت در ايران را تصميم‌گيري ضعيف يا غلط و بي‌موقع مديريت به علت وجود اطلاعات كافي و مناسب دانست و اين موضوع مي‌تواند به دليل اهميت كافي قائل نشدن براي اطلاعات مناسب و دقيق، صحيح، قابل اعتماد، به هنگام و كامل باشد. هدفگذاري به طور كلي براساس شناخت صحيح و دقيق وضعيت موجود و تجسم منطقي و معقول از چشم‌اندازهاي آينده سازمان مي‌تواند محقق شود. بنابراين چنانچه مديران از اين تحول غفلت كرده و طرح بلند مدت خود را مبتني بر تجهيزات ناسازگار با اين فناوري جديد تعريف كنند، دچار مشكلات جبران ناپذيري خواهند شد (بدرقه، 1389).
همچنين عدم توجه دقيق و علمي مديران استان به عوامل مهم برنامه‌‌ريزي چون نيازسنجي، تأمين نيروي متخصص، تقسيم‌كار، زمان‌بندي، تجهيزات موردنياز و استانداردها، سبب شكست پروژه اطلاعاتي مي‌شود. اغلب مديران سازمانهاي دولتي با انبوهي از داده‌ها و يا طوماري از سوابق اطلاعاتي روبرو هستند كه براي آنها در تصميم‌گيري، برنامه‌‌ريزي، سازما‌ن‌دهي و كنترل و هدايت صحيح و مطلوب‌، تأثير چنداني ندارد. مجموعه اين عوامل وابسته به هم، موجب مي‌شوند كه سازمان‌ها همواره از بحران‌ اطلاعاتي بوجود آمده در عذاب باشند و اين در حالي است كه خود نيز متوجه اين فقدان و مشكل نيستند. نظام مديريت اطلاعات، سيستم سازمان يافته و ابزار مناسبي است كه اطلاعات صحيح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصميم‌گيرندگان سازمان ارائه داده و امكان‌ تصميم‌گيري صحيح و دقيق را براي مديران سازمان فراهم مي‌سازد. هدف نهايي از ايجاد اين سيستم گردآوري، پالايش، تجزيه و تحليل، پردازش، فشرده و تخليص كردن، ذخيره كردن و سرانجام انتقال تمامي اطلاعاتي گذشته و حال سازمان‌ها و پديده‌هاي مرتبط با آنها، در يك بانك اطلاعاتي متمركز با امكان‌ دسترسي سريع براي مديران آنها است (منبع قبلي).
از نظر تاريخي، سير تحولات سيستم‌هاي اطلاعاتي و رويكردهاي مرتبط با آنها را مي‌توان به چند دوره تقسيم كرد. دوره‌ي اول به دوران كلاسيك و يا سنتي كه هنوز كامپيوتر اختراع نشده بود و سيستم‌هاي اطلاعاتي همگي مبتني بر كاغذ و تبادل دستي پرونده‌ها بودند، مربوط مي‌شود. رويكرد حاكم در اين دوره، بوروكراسي اداري بود. دوره‌ي دوم كه با ابداع كامپيوترها در اواخر نيمه‌ي اول قرن بيستم شروع شد، آغاز طراحي و بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي اتوماتيك محسوب مي‌شود. با ساخت و رواج كامپيوترهاي بزرگ در سازمان‌ها، بسياري از كارها و محاسبات به صورت خودكار انجام مي‌شد، ولي از آنجايي كه اين كامپيوترها در دسترس همه نبودند، از اين‌رو سيستم‌هاي اطلاعاتي اغلب با رويكرد متمركز طراحي و ايجاد مي‌شدند. دوره‌ي سوم با توسعه و رسوخ گسترده‌ي كامپيوترهاي شخصي در سال‌هاي 1980 در تمامي ابعاد زندگي، سيستم‌هاي اطلاعاتي گرايش محسوسي به سمت عدم تمركز از نوع اتميزه3 پيدا كردند كه نوع خاصي از مدل استقرار و معماري جزيره‌اي و يا به عبارتي تكه تكه شده با اجزاي پراكنده محسوب مي‌شود. دوره‌ي چهارم با رشد و توسعه‌ي شبكه‌هاي كامپيوتري و به ويژه اينترنت در دهه‌ي 1990 امكان يكپارچه‌سازي و پيوند ميليون‌ها كامپيوتر و سيستم اطلاعاتي در سراسر جهان فراهم شد (محمودي، 1386).
اين پژوهش به دنبال آن است كه تعيين نمايد مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه از سيستم اطلاعات مديريت آگاهي دارند و از آن به چه ميزان در فرآيند تصميم گيري استفاده مي نمايند؟ و آيا از اين نظر بين گروههاي مختلف مديران تفاوت وجود دارد يا خير ؟ و در نهايت سعي در شناسايي برخي عوامل موثر بر كاربرد MIS مي شود.
3-1 اهميت و ضرورت پژوهش
مي‌توان نقش سيستم‌هاي مديريت اطلاعات را به سان كار قلب در بدن انسان دانست. اطلاعات، خون و سيستم اطلاعاتي قلب است. قلب وظيفه رساندن خون تميز به تمام اجزاي بدن انسان را از جمله مغز بر عهده دارد. در زمان ضرورت، قلب سريعتر كار مي‌كند، آن را پردازش مي‌كند و خون كافي به مقصد مي‌رسد و نيازهاي كلي و جزئي بدن آدمي را برآورده مي‌سازد (رنجي جيفرودي، 1388). MIS نيز دقيقاً اين نقش را براي سازمان بازي مي‌كند. اين سيستم تضمين مي‌كند كه داده‌هاي مناسب از منابع مختلف جمع‌آوري و پردازش شوند و به تمام مقاصدي كه به آن داده‌ها نياز است ارسال گردند. با توجه به اين كه سيستم‌هاي اطلاعاتي رايج در سازمان‌هاي كشور‌هاي توسعه يافته، به طور مناسبي در خدمت مديران اين گونه سازمان‌ها قرار دارند، و از طرفي در عمل ملاحظه مي‌شود عليرغم قابليت‌هاي مناسبي كه در اين ابزارهاي خوب به نحو شايسته‌اي از آنها استفاده نمي‌شود، لذا هدف از اين پژوهش تعيين ميزان بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريتي در سازمانهاي دولتي استان ايلام و شناسايي برخي عوامل موثر بر آن است. متأسفانه در گذشته از اين سيستم در عمل كمتر در سازمان‌هاي دولتي استفاده گرديده و اخيراً نيز كه توجه برخي از سازمان‌ها به بكارگيري از اين سيستم‌ها معطوف شده، در عمل با موانعي موجه گرديده‌اند كه آنها را دچار سرخوردگي، سردرگمي و بعضاً مشكلات بيشتري نسبت به گذشته نموده است. عليرغم همه اين موارد نيز متأسفانه بررسي و پژوهش جامعي در اين مورد به عمل نيامده است. سازمانهاي دولتي ايران و به تبع آن استان ايلام از پايين بودن بهره‌وري رنج مي‌برند و بسياري از مسئولين تلاش‌هايي جهت يافتن راه‌كارهاي مناسب براي رفع اين مشكل داشته‌اند. به نظر مي‌رسد بهره‌گيري مناسب از سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي به منظور بهبود مديريت مديران و افزايش بهره‌وري آنان، مي‌تواند يكي از اين راه‌ كارها باشد. اما به دليل ويژگي‌هاي خاصي كه براي اين سازمان‌ها حاكم مي‌باشد، به ويژه مسائل و مشكلاتي كه از بعد فرهنگي و اجتماعي، در اين سازمان‌ها و به خصوص نيروي انساني شاغل در آنها (اعم از مديران و كاركنان) وجود دارد، كاربرد اين ابزار به سادگي امكان‌پذير نيست و در عمل نيز مشاهده گرديده كه كمتر سازمان‌ دولتي بوده است كه توانسته باشد از اين سيستم‌ها به نحو كارآمدي استفاده نموده باشد. لذا در صورتي كه بتوان با انجام تحقيقاتي، راه‌كارهايي براي استفاده اثربخش از اين سيستم‌ها ارائه نمود، قطعاً گام مفيدي در حل معضلات سازمان‌هاي دولتي برداشته شده است و بدين لحاظ اين پژوهش مي‌تواند از اهميت مناسبي برخوردار باشد، به ويژه آن كه تا كنون پژوهش جامعي در كشور، در اين خصوص به عمل نيامده است.
خلاصه آن كه اگر يك نمونه مناسب نظري كه موارد زير را در آن مورد توجه قرار داد ارائه شود، گامي مؤثر در راستاي بهبود پژوهشهاي نظري و كاربردي مديريت در ايران برداشته شده است.
1- انجام يك پژوهش نظري و كاربردي در سازمانهاي دولتي
2- اصلاح روش اداره سازمانهاي دولتي در ايران واعمال مديريت موفق و موثر بر آنها، از طريق بكارگيري مناسب سيستم‌هاي اطلاعات مديريت .
3- بررسي عوامل تأثيرگذار بر طراحي، استقرار و بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي در سازمان
4-1 اهداف پژوهش
تعيين ميزان آشنايي و استفاده مديران دستگاههاي اجرايي استان ايلام از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري
اهداف فرعي
1- تعيين ميزان آشنايي مديران با سيستمهاي اطلاعات مديريت
2- تعيين ميزان استفاده و كاربرد مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري
3- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي فردي مديران و ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت
4- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي فردي مديران و ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري
5- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي سازماني سازمان محل خدمت مديران و ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت
6- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي سازماني سازمان محل خدمت مديران و ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري
5-1 سوالات پژوهش
اين پژوهش براي پاسخ به سوالات زير انجام مي شود.
1 – مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه با سيستمهاي اطلاعات مديريت آشنايي دارند؟
2 – مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري استفاده مي كنند؟
3 – ويژگي ها و عوامل فردي مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت موثر است؟
4 – ويژگي ها و عوامل فردي مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است؟
5 – ويژگي ها و عوامل سازماني در محل خدمت مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت موثر است؟
6 – ويژگي ها و عوامل سازماني در محل خدمت مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
6-1 فرضيه هاي تحقيق
1-6-1 فرضيه اصلي اول
ويژگيها و عوامل فردي مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
اين فرضيه شامل فرضيه هاي فرعي زير مي باشد:
1 . بين ميزان آشنايي با سيستم اطلاعات مديريت و ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري رابطه معناداري وجود دارد.
2 . توانايي استفاده از سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري موثر است.
3 . ميزان كاربرد كامپيوتر بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
4 . ميزان كاربرد اينترنت بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
5 . اعتقاد به اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري موثر است.
6 . بين ميزان استفاده مديران مرد و مديران زن از MIS در فرآيند تصميم گيري تفاوت وجود دارد.
7 . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس سطوح تحصيلات تفاوت وجود دارد.
8 . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس گروههاي سابقه خدمت تفاوت وجود دارد.
9 . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس گروههاي سني تفاوت وجود دارد.
10 . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس جايگاه سازماني تفاوت وجود دارد.
2-6-1 فرضيه اصلي دوم
ويژگيهاي سازماني سازمان محل خدمت مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
اين فرضيه شامل فرضيه هاي فرعي زير مي باشد:
1 . حمايت سازماني بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
2 . حمايت مالي سازمان بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
3 . حمايت مدير ارشد بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
4 . در دسترس بودن سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري موثر است.
5 . سازمان يادگيرنده بودن سازمان بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
6 . شيوه تصميم گيري مدير بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
7-1 تعريف نظري واژه ها و متغيرهاي پژوهش
تعريف سيستم اطلاعات مديريت:
الواني و تيمورنژاد بر اين باورند كه سيستم اطلاعات مديريت، سيستمي اطلاعاتي و بر مبناي كامپيوتر است كه با پردازش داده‌هاي درون و برون سازماني، اطلاعات را براي مديران در سطوح كنترل عملياتي، كنترل مديريتي، و برنامه‌ريزي استراتژيك به منظور برنامه‌ريزي، كنترل و تصميم‌گيري فراهم مي‌آورد (رنگريز، 1387).
مديريت4 : فرايند بکارگيري موثر و کارامد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد (هرسي و بلانچارد، 1381).
آگاهي5 : بينشي است که مديران با بهره گيري از اطلاعات، نسبت به موضوعات مورد نظر پيدا مي کنند و به کمک آن مي توانند درباره آن موضوع تصميم بگيرند. در واقع آگاهي است که موجب اتخاذ تصميم مي شود، نه داده يا اطلاعات (طالقاني، 1382).
تصميم گيري6 : اعتقاد بر اين است که جوهره مديريت اتخاذ يک تصميم مناسب است و معمولاً مديريت با تصميم گيري مترادف مي گردد. در يک تعريف مناسب، تصميم گيري يعني : انتخاب يک راه حل از ميان راه حلهاي عملي مختلف براي حل مسايل و استفاده از فرصتها.
حمايت مديريت : ميزان يا درجه اي كه مديران با زيردستان خود ارتبط برقرار مي كنند، آنها را ياري مي دهند و يا از آنها حمايت مي كنند (منبع قبلي).
تصميم‌گيري: فرآيندي است كه از طريق آن راه حل مسئله معيني انتخاب مي‌گردد .
سازمان‌هاي يادگيرنده: سازمان‌هايي كه با بهره‌گيري از فضايل، هنرها، ارز‌ش‌ها و توانايي‌هاي افراد خود بر اساس درسهايي كه با تجربه مي‌آموزند به طور مستمر تغيير كنند و عملكرد خود را بهبود بخشند (رضائيان، 1388).
8-1 تعريف عملياتي متغيرها
سيستم اطلاعات مديريت: در اين پژوهش منظور از سيستم اطلاعات مديريت هر گونه نظام رسمي و غير رسمي و شبكه اي اعم از سنتي و يا مبتني بر كامپيوتر و شبكه از كانالهاي ارتباطي و مراكز پردازش اطلاعاتي است كه داده ها و اطلاعات مورد نياز مديران را براي تصميم گيري بهينه و حمايت از عمليات در اختيار آنان مي گذارد.
حمايت مديريت : در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان حمايت مدير ارشد از آنها در صورت استفاده از سيستمهاي اطلاعات مديريت با استفاده از 5 سوال مبتني بر طيف 5 ارزشي ليكرت از خيلي كم = 1 تا خيلي زياد = 5 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان حمايت مدير در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
حمايت سازماني : در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان حمايت سازمان متبوع آنها در صورت استفاده از سيستمهاي اطلاعات مديريت با استفاده از 5 سوال مبتني بر طيف 5 ارزشي ليكرت از خيلي كم = 1 تا خيلي زياد = 5 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان حمايت سازماني در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
حمايت مالي : در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان حمايت مالي سازمان متبوع آنها در صورت استفاده از سيستمهاي اطلاعات مديريت با استفاده از 3 سوال مبتني بر طيف 5 ارزشي ليكرت از خيلي كم = 1 تا خيلي زياد = 5 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان حمايت مالي در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
كاربرد كامپيوتر: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان استفاده از كامپيوتر با استفاده از 2 سوال مبتني بر طيف 5 ارزشي ليكرت از خيلي كم = 1 تا خيلي زياد = 5 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان كاربرد كامپيوتر در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
كاربرد اينترنت: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان استفاده از اينترنت با استفاده از 3 سوال مبتني بر طيف 5 ارزشي ليكرت از خيلي كم = 1 تا خيلي زياد = 5 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان كاربرد اينترنت در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
شيوه تصميم گيري مدير: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص شيوه تصميم گيري مدير ارشد با استفاده از 3 سوال مبتني بر طيف 5 ارزشي ليكرت از خيلي كم = 1 تا خيلي زياد = 5 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان شيوه تصميم گيري مدير در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
اعتقاد به اثربخشي: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص اعتقاد به اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت با استفاده از 4 سوال مبتني بر طيف 5 ارزشي ليكرت از خيلي كم = 1 تا خيلي زياد = 5 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان اعتقاد به اثربخشي در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
آشنايي با MIS: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان آشنايي با MIS با استفاده از 9 سوال مبتني بر طيف 2 ارزشي شامل بله = 1 و خير = 0 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان آشنايي با MIS در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
كاربرد MIS: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان كاربرد MIS با استفاده از 15 سوال مبتني بر طيف 5 ارزشي ليكرت از خيلي كم = 1 تا خيلي زياد = 5 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان كاربرد MIS در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
در دسترس بودن: در اين پژوهش نظر پاسخگويان در خصوص ميزان دسترسي به سيستم اطلاعات مديريت با استفاده از 5 سوال مبتني بر طيف 5 ارزشي ليكرت از خيلي كم = 1 تا خيلي زياد = 5 سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان در دسترس بودن در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
فصل دوم
مباني نظري پژوهش
1-2 مقدمه
پاتنام عقيده دارد شکل مهمي از سرمايه اجتماعي توان دستيابي به اطلاعات است که با روابط اجتماعي پيوند ذاتي و لازم و ملزوم دارد. اهميت اطلاعات از اين نظر است که مبنايي براي عمل فراهم مي آورد. اما اخذ اطلاعات هزينه بر است. در يک مقياس حداقلي دستيابي به اطلاعات مستلزم دقت است که بسيار کمياب است (به نقل از جيفرودي، 1388).
در اين فصل به بررسي طبقه بندي مديران در سازمانها، سطوح، مدلها، شرايط و تئوري هاي تصميم گيري، طبقه بندي اطلاعات، كاربرد سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت و طبقه بندي سيستمهاي اطلاعات مديريت مي پردازيم و در پايان پيشينه پژوهش در داخل و خارج كشور و چارچوب نظري پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد.
2-2 طبقه‌بندي مديران در سازمان‌ها
صاحب‌نظران مديران را به سه سطح استراتژيك، مياني و عملياتي به شرح زير طبقه‌بندي مي‌نمايند.
1- مديران استراتژيك (عالي) : اينان برنامه‌ريزي استراتژيك انجام مي‌دهند. كنترل‌هاي كلان از سوي اين رده صورت مي‌پذيرد و ملاك‌هاي آنان، شاخص‌هاي كلان هستند. اينان هم‌چنين بر فرآيند هدايت برنامه‌هاي استراتژيك و حصول اطمينان از اجراي خوب آنها براي كسب اطمينان از موقعيت سازمان در بلند مدت دلالت دارد.
2- مديران مياني: اينان برنامه‌ريزي تاكتيكي انجام مي‌دهند. كنترل‌هاي مياني از سوي اين رده صورت مي‌پذيرد. آنان نقش رابط را بازي مي‌نمايند.
3- مديران عملياتي: اينان برنامه‌ريزي عملياتي انجام مي‌دهند. كنترل‌هاي عملياتي از سوي اين رده صورت مي‌پذيرد (رضاييان، 1388).
3-2 سطوح مختلف تصميم‌گيرندگان مديريتي
سطوح مختلف تصميم گيرندگان مديريتي از سه بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1- از لحاظ دوره‌هاي زماني
بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت
2- از لحاظ حيطه تصميم‌گيري
1-2 اگر در كل سازمان باشد، مديران استراتژيك است.
2-2 اگر در بخشي از سازمان باشد، مدير مياني است.
3-2 اگر در بخشي از فعاليت‌هاي سازمان باشد، مدير عملياتي است.
4-2 ديدگاه‌هاي مطروحه در خصوص مديران
دو ديدگاه در خصوص مديران وجود دارد، اين ديدگاه‌ها عبارت‌اند از:
1- ديدگاه‌ تصميم گيرنده بودن مديران: تصميم‌گيري لازمه همه كارهايي است كه مديران انجام مي‌دهند. اين امر شامل موارد زير است:
1-1 تصميم‌گيري در هدف گذاري
2-1 تصميم‌گيري درباره چگونگي ساماندهي مشاغل
3-1 تصميم‌گيري درباره تعيين نحوه پاداش و انگيزه دادن به كاركنان
4-1 تصميم‌گيري درباره تشخيص انحراف در عملكرد
2- ديدگاه عامل تغيير بودن مديران: عامل تغيير بودن مديران لازمه همه كارهاي است كه مديران انجام مي‌دهند. اين امر شامل موارد زير است.
1-2 آگاهي مديران موفق از تغييرات سريع محيطي
2-2 انعطاف‌پذيري در انطباق پذيري اعمال مديران براي كنار آمدن با تغييرات (منبع قبلي).
5-2 معيار تعريف اطلاعات خوب براي مديران
اين معيارها عبارتند از:
1- به هنگام بودن اطلاعات 2- دقيق بودن 3- تكراري نبودن4- كامل بودن 5- مربوط بودن 6- قابل درك بودن 7- داشتن حداقل جزئيات 8- مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي.
6-2 نقش‌هاي مديريتي و سيستم‌هاي اطلاعات حمايتي
هنري مينتزبرگ دريافت كه رفتار روزمره مديران مي‌تواند در ده “نقش مديريتي”7 طبقه‌بندي شود. نقش‌هاي مديريتي انتظاراتي از فعاليت‌هايي است كه مديران بايد در سازمان اجرا نمايد. وي مطرح كرد كه اين نقش‌هاي مديريتي در سه مقوله قرار گرفته‌اند كه عبارتند از: بين فردي، اطلاعاتي و تصميم‌گيري.
1- نقش بين فردي:8
مديران وقتي شركت‌هاي خود را به دنياي خارجي معرفي مي‌نمايند، وظايف سمبوليك مانند ارائه پاداش‌ها به منابع انساني را مطرح مي‌كنند. مديران به عنوان مقام تشريفاتي9 در سازمان عمل مي‌نمايند و در نقش رهبر10 بودن تلاش مي‌كنند تا زيردستان را تشويق و مورد حمايت قرار دهند. آنان هم‌چنين به عنوان ارتباط دهنده‌11 سطوح متفاوت سازمان عمل نموده و در هر يك از اين سطوح، آنها به عنوان پيوند دهنده اعضاي تيم مديريتي كار مي‌كنند.
2- نقش‌هاي اطلاعاتي12
مديران به عنوان مراقبت كننده13 سازمانشان عمل مي‌كنند و اطلاعات به روز و واقعي‌تر را دريافت نموده و دوباره آن را به افرادي كه نياز دارند تا از آنها آگاهي يابند توزيع14 مي‌نمايند. بنابراين، مديران نقش پخش و انتشار اطلاعاتي را بر عهده داشته و به عنوان سخنگوي15 سازمان عمل مي‌كنند (رنگريز، 1387).
3- نقش‌هاي تصميم‌گيري16
مديران تصميم‌گيري مي‌نمايند. آنان به عنوان كارآفرين17 منشأ آغاز تحولات سازماني عمل مي‌كنند و آشفتگي‌هاي ايجاد شده در سازمان را كنترل نموده و به عنوان حل مشكلات18 مطرح مي‌باشند. منابع را براي اعضاء سازمان كه نياز به آن دارند، تخصيص19 مي‌دهند و تضادها و واسطه‌هاي بين گروه‌هاي متناقض را در سازمان برطرف مي‌نمايند، به عبارت ديگر به عنوان مذاكره كننده20 مي‌باشند (منبع قبلي).
7-2 مديران، تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي
تصميم‌گيري يكي از وظايف چالشي مديران به شمار مي‌آيد. سيستم‌هاي اطلاعاتي به مديران كمك مي‌كند اطلاعات را مرتبط نموده و توزيع نمايند و كمك مفيدي براي تصميم‌گيري مديران فراهم مي‌آورند. تصميم‌گيري براي كنترل مديريت مربوط به اين مي‌شود كه چطور منابع مؤثر و كارآمد استفاده شده و بخش‌هاي عملياتي چقدر خوب و صحيح اجرا مي‌شوند. كنترل عملياتي تصميم‌گيري تعيين مي‌نمايد كه چطور كارهاي خاص ارائه شده به وسيله تصميم‌گيران مديريتي به طور استراتژيك انجام مي‌شود. در هر يك از سطوح تصميم‌گيري، محققان تصميمات را به صورت ساخت يافته و ساخت نيافته و نيمه ساخت يافته طبقه‌بندي مي‌كنند.
1- تصميمات ساخت يافته: اين تصميمات مربوط به مسائلي هستند كه معمول، عادي، داراي روش و قاعده، و تكراري بوده و براي آنها راه‌حل‌هاي استاندارد وجود دارد. هم‌چنين روش‌هاي رسيدن به بهترين راه‌حل يا حداقل راه حل نسبتاً مناسب شناخته شده‌اند. در اين قبيل مسائل، ميزان مناسب موجودي انبار و استراتژي بهينه سرمايه‌گذاري به دست مي‌آيد. هدف‌ها به وضوح تعريف مي‌شوند. هدف‌هاي متداول، كاهش هزينه يا افزايش سود است.
2- تصميمات ساخت نيافته: اين تصميمات مربوط به مسائلي هستند كه غيرمعمول، تازه، غير قابل پيش‌بيني بوده و اغلب بينش و بصيرت افراد مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه‌اي از اين تصميمات مي‌توان به برنامه‌ريزي سرويس‌هاي جديد، استخدام يك نفر مدير عامل و يا انتخاب يك مجموعه‌اي از پروژه‌هاي پژوهش و توسعه براي سال آينده اشاره كرد.
3- تصميمات نيمه ساخت يافته: اين تصميمات ما بين دو نوع قبلي مي‌باشد. حل اين قبيل تصميمات مستلزم استفاده توام از روش‌هاي حل استاندارد و قضاوت‌هاي شخصي است. تنظيم بودجه بازاريابي براي محصولات مصرفي از اين نوع تصميمات است (رضاييان، 1388).
8-2 مدل فردي تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي
تعدادي از مدل‌ها تلاش مي‌نمايند تا روشي را كه افراد تصميم‌گيري مي‌نمايند، توصيف كنند. برخي از اين مدل‌ها روي تصميم‌گيري مشخص تمركز دارد، در حالي كه برخي ديگر روي تصميم‌گيري در گروه‌ها متمركز مي‌باشند. فرضيه اصلي پشت مدل‌هاي فردي تصميم‌گيري اين است كه بشر به دنبال تصميم‌گيري عقلايي مي‌باشد. “مدل عقلايي” رفتار بشر بر اساس نظريه‌اي است كه افراد اساساً در محاسبات مداوم و پي در پي معقولانه با ارزش‌هاي متنوع درگيرند، استوار مي‌باشد (جوادكار، 1382).
9-2 تصميم گيري در سازمانها
تصميم گيري منظم پنج مرحله اساسي دارد که با شناخت مساله يا فرصت آغاز مي شود. اين مراحل پنج گانه به طور خلاصه عبارتند از :
1- تشخيص و تبيين مساله يا فرصت .
2- معلوم کردن و تجزيه
3- انتخاب اقدام يا راه حل مطلوب
4- اجراي راه حل انتخاب شده .
5- ارزيابي نتايج و پيگيري تا حد لازم .
تصميم گيري در سازمانها در شرايط گوناگون و وضعيتهاي مختلفي صورت مي گيرد که فرايند آن را چالش انگيز مي کند .
1-9-2 شرايط تصميم مديران
تصميمات مشکل گشايي در سازمانها نوعاً تحت سه شرايط مختلف اتخاذ مي شوند :
اطمينان، ريسک و عدم اطمينان (رضاييان، 1388).
2-9-2 تئوري هاي تصميم گيري
نظريه پردازان رفتار سازماني دو تئوري براي تصميم گيري در نظر گرفته اند : تئوري کلاسيک و تئوري رفتاري


دیدگاهتان را بنویسید