2-2-4-5) تمرکز مالکيت 33
2-2-4-6)سرمايه گذاران خارجي 34
2-2-5) تئوري نمايندگي 34
2-2-6) رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه 36
2-3) گفتار دوم: تعريف متغيير وابسته تحقيق 36
2-3-1) عدم تقارن اطلاعاتي 36
2-3-2) چگونگي شكل گيري نظريه عدم تقارن اطلاعاتي 40
2-3-3) عدم تقارن اطلاعاتي و دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام 41
2-3-4) مفهوم دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام 43
2-3-5) پيامدهاي عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه 47
2-4) گفتار سوم: بررسي رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي 49
2-5) گفتار چهارم: پيشينه تحقيق 52
2-5-1) تحقيقات خارجي 53
2-5-2) تحقيقات داخلي 61
2-6) جمع بندي 68
فصل سوم : روش‌شناسي تحقيق
3-1) مقدمه 70
3-2) روش تحقيق 70
1-3) قلمرو تحقيق 70
1-3-1) قلمرو موضوعي 71
1-3-2) قلمرو زماني 71
1-3-3) قلمرو مکاني 71
3-4) فرضيه هاي تحقيق 71
3-4-1) تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به آماري 72
3-5) جامعه‌ي آماري، روش نمونه گيري و گردآوري داده ها 73
3-5-1) جامعه آماري 73
3-5-2) روش گردآوري داده ها 76
3-6) روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 77

3-6-1) روش هاي آماري 77
3-6-2) ضريب همبستگي اسپيرمن 78
3-6-3) آزمون پيش فرض استفاده از مدل رگرسيون 79

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-7) خلاصه فصل 81
فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده‌ها


دیدگاهتان را بنویسید