آبزي پروري در راستاي تأمين نيازهاي غذايي انسان و استفاده از مواد پروتئيني با منشأ حيواني که کيفيّت مطلوب دارند از اهميّت بسزايي برخودار است. مطابق برآورد سازمان خواروبار جهاني، ميزان تقاضاي ماهي براي مصارف انساني حدود 110 ميليون تن در سال 2010 و سهم آبزي پروري در توليد کل جهاني 38 درصد مي باشد. با توجه به بالا بودن ميزان توليد در برخي گونه ها و آسان بودن توليد آبزيان در مقايسه با ساير فرآورده هاي پروتئيني و بالا بودن ارزش غذايي آنها، امروزه آبزي پروري به عنوان يكي از سريع الرشدترين فعاليتهاي موثر در افزايش توليد غذا مورد توجه قرار گرفته است (Hasan., 2002).
خصوصيات منحصر به فرد ماهي قزلآلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)از جمله قابليّت تطابقپذيري بالاي اين ماهي با شرايط آب و هوايي ايران باعث شده است که اين ماهي به عنوان يکي از مهمترين گونه هاي پرورشي کشور تبديل گردد و سهم بالايي از توليد را به خود اختصاص دهد. توليد و عرضه غذاي جمعيّت در حال افزايش كره زمين از معضلات بسيار مهم جوامع بشري بوده و پيش بيني مي شود در آينده اي نه چندان دور به يکي از مشکلات اساسي بشر تبديل گردد. استفاده روز افزون از ذخاير طبيعي و کاهش اين منابع و از طرف ديگر مشکلات متعدد در پرورش مصنوعي آبزيان از محدوديّتهاي کنوني توليد کنندگان آبزيان مي باشد(ستاري،1380).
افزايش جهاني توليدات آبزيپروري و كاهش همزمان ذخاير ماهيان مورد استفاده جهت توليد پودر و روغن ماهي، جايگزيني پودر ماهي و روغن ماهي در جيره غذايي ماهيان را به عنوان ضرورتي براي توسعه پايدار صنعت آبزي پروري تبديل كرده است (Bell et al., 2002; Mourente et al., 2005; Miller et al., 2007). چرا که توليد جهاني روغنهاي حاصله از دانههاي گياهي در سالهاي اخير به طور پيوسته افزايش يافته، به طوري كه قيمت آنها نسبتاً ثابت و قابليّت دسترسي به آنها بيشتر است (جدول 1-1) (Mourente et al., 2005; Mourente and Bell, 2006; Huang et al., 2007). روغنهاي گياهي كه غني از اسيدهاي چرب غير اشباع زنجيره کوتاه 18 كربنه (C18 PUFA) و اکثراً عاري از اسيدهاي چرب غير اشباع گروه n-3 (n-3HUFA) نظير ايكوزاپنتانو‍ئيك اسيد (EPA ) و دكوزا هگزانوئيك اسيد (DHA ) هستند که ميتوانند نمايندههاي خوبي براي جايگزيني روغن ماهي در جيره غذايي ماهيان باشند (Mourente et al., 2005; Mourente and Bell, 2006; Huang et al., 2007 ). بعضي از ماهيها مانند ماهي قزلآلاي رنگينكمان و کپور معمولي قادر به طويلسازي زنجيره كربني و غيراشباع سازي اسيدهاي چرب 18 كربنه خصوصاً اسيد لينولنيك به اسيدهاي چرب 20 و 22 كربنه HUFA سري n-3 خصوصاً ايكوزاپنتانوئيكاسيد و دكوزا هگزانوئيكاسيد هستند (Webster and Lim, 2002). توانائي سنتز EPA وDHA از اسيد لينولنيك به متخصصين تغذيه امکان فرمولبندي جيرههاي غذايي حاوي روغنهاي گياهي ارزانتر حاوي اسيد لينولنيك (مانند روغن بذر كتان، کلزا و …) به جاي استفاده از روغنهاي گرانتر ماهيهاي دريايي كه غني از EPA وDHA هستند را مي دهد (Lovell, 1988; Websterand Lim, 2002).
جدول 1-1: توليدات جهاني روغن ماهي و برخي از روغنهاي گياهي از سال 1980 تا 2006 (بر حسب هزار تن) (Turchini etal.,2009)
2006200520001995199019851980سال/منابع روغن988105413071307141214811217روغن ماهي367333373325594255941102068324543روغن نخل35187335752174321743160971397413382روغن سويا18340162051449614496816060663478روغن کلزا11094966198089808786965645024روغن آفتابگردانپودر ماهي جزو (يا ازجمله) اجزاي گران قيمت جيره آبزيان مي باشد که در بسياري از مراکز پرورش طيور و دام نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. مواد خام با منشأ گياهي ارزانتر از مواد خام با منشأ حيواني هستند. بنابراين، توليدکنندگان خوراک آبزيان تمايل به جايگزيني مواد با منشاء گياهي بجاي مواد با منشاء حيواني (پودر ماهي) هستند. کنجاله دانه هاي روغني با استخراج روغن از دانه هاي روغني توليد مي شوند که نسبت به پودرهاي حيواني پروتئين کمتري دارند (30 تا 50 درصد پروتئين). مقدار املاح معدني آنها پايين است، اما داراي مقدار قابل توجهي از ترکيبات ديواره سلولي بوده ضمن آنکه شامل مواد ضد تغذيه اي بيشتري نيز مي باشند. کنجاله سويا به علت قابليّت دسترسي بالا، پايدار بودن، قيمت مناسب و بويژه ارزش تغذيه اي مطلوب، در تغذيه اغلب ماهيان پرورشي به صورت گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد. ارزش و اهميّت دانه هاي روغني از نظر تأمين انرژي مورد نياز انسان، دام، طيور و آبزيان در بين محصولات زراعي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. توليد جهاني روغنهاي حاصله از دانه هاي گياهي در سالهاي اخير به طور پيوسته افزايش يافته، به طوري كه قيمت آنها نسبتاً ثابت و قابليّت دسترسي به آنها بيشتر شده است. کنجاله ها که از فرآورده هاي دانه هاي روغني مي باشند به عنوان يک منبع پروتئيني مناسب در تغذيه آبزيان مورد استفاده قرار مي گيرند. همانطور که اشاره شد پروتئين ها گرانترين بخش جيره غذايي آبزيان را تشکيل مي دهند لذا براي کاهش هزينه جيره ها از منابع پروتئين گياهي بجاي منابع پروتئين ماهي استفاده مي شود.
با توجه به اينکه صنعت آبزي پروري روندي کاملا صعودي را طي ميکند و روز به روز ميزان تقاضا به پودر ماهي و روغن ماهي افزايش مي يابد. نهايتاً براي پايداري اين روند بايد چاره اي انديشيد تا رشد و توسعه اين صنعت با رکود مواجه نشود و منابع دريايي نيز به خطر نيفتاده و براي آيندگان حفظ گردد.
در اين تحقيق اثرات جايگزيني روغن ماهي و پودر ماهي با منابع گياهي در تغذيه ماهي قزلآلاي رنگينکمان بر شاخصهاي رشد و کارايي تغذيهاي، ترکيب شيميايي و ترکيب اسيدهاي چرب بافت عضله، فعاليّت آنزيمي دستگاه گوارش، فاکتورهاي خوني، پاسخ ايمني و مقاومت در برابر استرس اکسيژن مورد بررسي قرار ميگيرد. اميد است نتايج آن مورد استفاده مراكز علمي و پژوهشي، دانشگاهها، سازمانها و دستگاههاي اجرايي خصوصاً سازمان شيلات ايران و بخشهاي دولتي و خصوصي تكثير و پرورش ماهي قزل آلا قرارگيرد.
2-1-ماهي قزل آلاي رنگين كمان
قزل آلاي رنگين کمان از خانواده آزادماهيان Salmonidae با نام علمي Onchorhynchus mykissاست و به نام انگليسيRainbow trout معروف است .اين ماهي سهم با ارزشي در تأمين غذاي انسان دارد. علت اين امر فقط ارزش غذايي بالاي اين ماهي و كمياب و گران شدن ماهيان وحشي كه از طبيعت صيد مي شوند نيست، بلكه به اين دليل است كه گوشت اين ماهيان غني از چربيهاي اشباع نشده اي هست كه وجودشان در غذاي سالم و با کيفيت، ضروري مي باشد. اين ماهي همچنين در برابر تغييرات محيطي نظير تغيير مقدار اکسيژن و دي اکسيد کربن محلول در آب، آلودگيهاي کم و درجه حرارت مقاوم و از سرعت رشد مناسبي برخوردار است .به علاوه اينکه به راحتي از غذاهاي دستي و مصنوعي استفاده مي کند (ستاري،1380). در حال حاضر ماهي قزل آلا اساس صنعتي را تشکيل مي دهد که در حال توسعه است و اهميّت آن به ويژه در کشورهايي که قادر به تدارک شرايط ومهيّا کردن محيط آب شيرين يا شور براي پرورش آنها هستند در حال افزايش است (ستاري،1380).
1-2-1- نيازهاي زيستي قزل آلاي رنگين کمان
گونه هاي مختلف آبزيان جهت رشد و توليد مثل نيازمند شرايط فيزيکو شيميايي خاصّي مي باشند. خلاصه اي از نيازهاي حياتي محيطي اين راسته از ماهيان در جدول 2-1 آورده شده است.
جدول2-1: نيازهاي زيستي قزل آلا )نفيسي، 1378)
دمااکسيژنpHسرعت جريان آبمنبع آبي
C?16-12حداقلppm6
حد مطلوب:
ppm11-9
5/7-7
cm/s5-2چشمه هاي سقوطي-نهر چاه- رودخانه2-2-1- فيزيولوژي دستگاه گوارش و آنزيمهاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين کمان:
هضم غذا در ماهي قزل آلا از معده شروع مي شود. دندانها در اين ماهي تنها جهت گرفتن و هدايت لقمه غذايي به حلق به کار مي روند. غذا پس از عبور از حلق و مري به معده وارد مي شود. فرآيند هضم در معده و روده ماهي شبيه ساير مهره داران است. اتساع معده که در اثر وارد شدن غذا به معده رخ مي دهد، باعث تحريک ترشح اسيد کلريدريک و پپسينوژن مي شود. پپسينوژن در اثر عمل هيدروليز به پپسين تبديل مي شود. پروتئينها در اثر عمل هضم در معده به پلي پپتيدها شکسته مي شوند، مواد معدني نيز به حالت محلول درآمده، اما هيچگونه عمليات هضمي بر روي چربيها و کربوهيدراتها انجام نمي شود. غذا که در اين حالت عمل هضم مختصر بر روي آن انجام شده و با موکوس و شيره هاي معده مخلوط شده و به آرامي و از طريق اسفنگتر پيلوريک به محيط قليايي روده انتقال مي يابد و در آنجا باعت تحريک آزادشدن يا ترشح صفرا و آنزيمهاي گوارشي نظير کيتيناز، آميلاز و ليپاز از کبد و لوزالمعده مي شود. در اين حالت بعضي آنزيمها نيز از طريق ديواره روده ترشح مي شود. ديواره دستگاه گوارش در ماهيها شامل يک لايه موکوسي دروني، در برگيرنده آنزيمهاي هضم و سلولهاي ترشح کننده موکوس است، يک لايه زير موکوس مياني که داراي عضله اي ساده است، از طريق انقباض و مخلوط کردن، عبور غذا را در طول دستگاه گوارش سبب مي شود و يک لايه بيروني که از جنس بافت پيوندي فيبري است. اين ساختار فيزيولوژيکي هضم غذاي بلع شده را از طريق تجزيه شيميايي و فرآيندهاي فيزيکي و تبديل آنها به مولکولهاي سازنده را بر عهده دارد. وقتي غذا وارد روده شد و تحت تاثير آنزيمهاي ترشحي هضم قرار گرفت از طريق ترکيبي از اعمال انتشار، انتقال فعال و يا حفره خواري به داخل خون جذب و از طريق سياهرگ باب به کبد حمل مي شود. مواد غذايي هضم نشده که حدود 20% کل غذا را شامل مي شود در روده باقي مانده و مدفوع را تشکيل مي دهد (سالک يوسفي،1379).
آنزيمهاي گوارشي ماهيان نظير مهره داران عالي، در سه دسته طبقه بندي مي شوند:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* آنزيمهايي که توسط پانکراس و به ميزان کمتر توسط معده، به شکل گرانولهاي زيموژن يا آنزيم غير فعال و به صورت مخلوط با ترکيب يوني و در pH ويژه ترشح مي شوند.
* آنزيمهاي غشايي که در معده به مقدار کم وجود دارند، اما هنگام اتصال به غشا ميکروپرزها و در شرايط طبيعي، فعاليّت مي کنند. کل آنزيمهاي اين دسته روده اي هستند.
* آنزيمهاي سلولي دستگاه گوارش در مناطقي غير از ديواره براي مثال، در ليزوزيم ها وجود دارند. چون بررسي عملکرد اين آنزيمها پس از مرگ سلولي و در شرايط آزمايشگاهي، امکان پذير است، بيان اين نکته که اين آنزيمها در هضم برون سلولي نقش دارند، دشوار است.
عملکرد آنزيمهاي گوارشي در تمامي گونه ها مشابه نيست. براي مثال پپسين در ماهيان فاقد معده و کتيناز در گونه هاي خاصي از ماهيان وجود ندارند. ليپاز و آميلاز در معده فعاليّت مي کنند امّا در بين گونه ها، اندامهايي که آنزيمهاي خاص ترشح مي کنند متفاوتند.
پروتئازها شامل آنزيمهاي معدي پپسين و چهار آنزيم کبدي تريپسين، کيموتريپسين، کلاژناز و الاستاز هستند. چهار آنزيم کبدي به خانواده پروتئينهاي سريني متعلق بوده و از انواع پپتيدازهاي داخلي هستند که فعاليّت يکديگر را تکميل کرده و جايگاه کاتاليتيک آنها مشابه و حاوي سرين آزاد است.
ساختار ليپاز بسيار مشابه پروتئازهاي سريني و آميلاز است که از انواع آنزيمهاي کبدي بوده و در ابتدا به شکل فعّال ترشح مي شوند. در مقايسه با ساير آنزيمهاي فعّال در محيط آبي، ليپاز بر ذرات ليپيدي اثر مي کند، از اينرو فقط ميتواند به گلبولهاي معلق در محيط آبي حمله نمايد. در حاليکه نمکهاي صفراوي رويارويي آنزيمها را با ذرّات، از طريق افزايش سطح تماس بالا مي برند.
ميزان فعاليّت آنزيمهاي گوارشي در بين گونه ها يکسان نيست. سطح فعاليت آنزيمهاي تجزيه کننده پروتئينها (پروتئيوليتيک)، حتّي در گونه هاي علفخوار، بالاست. ميزان فعاليّت آنزيمهاي تجزيه کننده ليپيدها (ليپوليتيک) از مقادير بسيار بالا در ماهي آزاد اقيانوس آرام تا مقادير متوسط در ماهي کفشک متغيّر است. فعاليّت آنزيمهاي آميلاز (آميلوليتيک) در تمامي ماهيان از لحظه شروع زندگيشان وجود دارند و سطح آن در ماهيان علفخوار بالاتر از ماهيان همه چيزخوار است. واين حالت نشاندهنده سازگاري خوب ماهيان با عادات غذايي خود در محيط طبيعي است(Guillaumeetal.,1999).
3-1-تغذيه و نيازهاي غذايي ماهيان :
علم تغذيه شاخه اي از علم فيزيولوژي است و به مطالعه فعاليّت هايي مي پردازد که تأمين مواد غذايي مورد نياز جهت انجام فرآيندهاي حياتي يک موجود زنده را تضمين ميکند.
تغذيه شامل مراحل رفتار تغذيه اي و گرفتن غذا، هضم و جذب (عمل گوارش)، متابوليسم مواد غذايي و دفع مواد زايد مي باشد. اولين مرحله به اتولوژي يا علم رفتار شناسي حيوان مربوط است. وقتي که غذا خوش طعم باشد، حيوان اشتهاي بيشتري براي خوردن غذا نشان مي دهد. بايد توجه نمود که در علم تغذيه، گرفتن غذا (شامل خوردن آن) را نمي توان جذب ناميد. اصطلاح جذب به عبور مواد غذايي يا غير غذايي از ديواره روده به بخش داخلي اتلاق مي شود. هضم ماکرونوترينتها اوّلين مرحله از مصرف غذا قبل از انجام جذب است. اين مرحله اغلب به عنوان قابليّت هضم1تعريف مي شود که مفهومي بسيار کاربردي داشته و مي توان با استفاده از معادله اي شامل مقادير هضم و جذب، مقدار آن را محاسبه نمود. قابليّت هضم تنها در رابطه با مواد آلي و خشک و ماکرونوترينتها بکار مي رود. در رابطه با ذرّات غذايي، اصطلاح قابليّت دسترسي2استفاده مي شود.
قزل آلاي رنگين کمان يك ماهي گوشتخوار است و زندگي آن به صيد ساير موجودات زنده و تغذيه از آنها بستگي دارد. دستگاه گوارش قزل آلا براي هضم و جذب پروتئينهاي حيواني تخصيص يافته است و اين ماهي فقط قادر به هضم تعداد بسيار محدودي از انواع فرآورده هاي گياهي ميباشد.
1-3-1- پروتئين
پروتئين، يكي از اجزاي اصلي بافتها و اندامهاي بدن حيوانات مي باشد که به طور مستمر بايد در جيره غذايي در حد لزوم تأمين شود. البته، تركيبات نيتروژن دار ديگري نيز در بدن وجود دارند كه مي‌توان از اسيدهاي نوكلئوتيك، آنزيمها، هورمونها، ويتامينها و ساير مواد نام برد. پروتئينها در تركيب خود كربن، هيدروژن و اكسيژن دارند و از اين نظر، مشابه چربيها و هيدراتهاي كربن هستند. اما علاوه بر اين، درصد زيادي نيتروژن (15 تا 18 درصد، به طور متوسط 16 درصد) دارند كه به صورت ثابت، در تركيب آنها موجود است. وجود پروتئين در جيره جهت انجام فعاليّتهاي طبيعي بافتها، نگهداري و تجديد ساختمان پروتئينهاي بدن و همچنين رشد ماهي، ضروري است. ميزان نياز ماهي به پروتئين، تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد كه از جمله مي‌توان اندازه ماهي، دماي آب، ميزان تغذيه، ميزان دسترسي به غذاهاي طبيعي و كيفيّت پروتئين را نام برد. ميزان نياز ماهيان به پروتئين، ارتباط نزديكي با مقادير مطلوب پروتئين در جيره غذايي دارد اما اين مقادير، در مورد ماهيان مختلف، با يكديگر مساوي نيست. مقادير مورد نياز پروتئين در ماهيان مختلف، در شرايط پرورش كنترل شده، تعيين مي‌شود و بايد آن را به صورت مقدار پروتئين به ازاي واحد وزن بدن ماهي در روز بيان كرد. اين مقدار براي نگهداري پروتئين بافتها، حدود يك گرم و براي حداكثر ميزان ابقاي پروتئين در بدن حدوداً 12 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز است. با اين وجود، كارايي استفاده از نيتروژن براي رشد، زماني به حداكثر مي‌رسد كه ميزان مصرف پروتئين 7 تا 8 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز باشد. بنابراين، ميزان پروتئين مطلوب براي تغذيه روزانه، توسط ميزان نياز به پروتئين تعيين مي‌شود. البته بايد كيفيّت پروتئين، ميزان مواد انرژي زاي قابل هضم، شرايط پرورش، فرآيندهاي ساخت غذا، دماي آب و قيمت بازار را نيز مدّنظر قرار داد. نتايج تحقيقاتي كه براي تعيين ميزان نياز ماهيان به پروتئين انجام شده است، بسيار شگفت انگيز است و در بين گونه‌هاي مختلف، تفاوتهاي اندكي را نشان مي‌دهد. وجود 35 تا 45 درصد پروتئين خام در جيره، براي تأمين نيازهاي بيشتر گونه‌ها در شرايط پرورشي كافي است. پروتئينهايي كه توسط ماهي بلعيده مي‌شود، به عنوان منبع انرژي و همچنين بازسازي پروتئينهاي بافتي و رشد حيوان (افزايش نيتروژن بدن) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از آنجا كه قيمت مواد پروتئيني گران است، لذا اگر همه پروتئنيهاي جيره، جهت بازسازي بافتها و رشد، مورد استفاده قرار گيرد و فقط مقدار كمي جهت تأمين انرژي مصرف شود، جيره استفاده شده، مقرون به صرفه خواهد بود. وجود مواد غذايي انرژي‌زا يا ذخيره‌اي، نظير چربيها و كربوهيدراتها، از جنبة تئوري، اكسيدشدن پروتئينها و تبديل آنها به انرژي را كاهش، و در نتيجه، كارايي استفاده از مواد پروتئيني را افزايش مي‌دهد (اثر ذخيره سازي پروتئينها). اثرات مفيد تركيبات غذايي ذخيره كننده پروتئين، به طور گسترده‌اي مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت متعادل بين پروتئين و انرژي براي بسياري از ماهيان، مشخص و ارائه شده است(سالک يوسفي، 1379).
در جدول (3-1) مقادير مورد نياز اسيدهاي آمينه ضروري براي قزل آلاي رنگين كمان با برخي ماهيان ديگر مقايسه شده اند. در برخي منابع، ميزان پروتئين توصيه شده براي قزل آلا در ماهيان جوان40-38 درصد، براي ماهيان در دوره پيش از بلوغ 38-36 درصد و در ماهيان بالغ 36-34 درصد توصيه شده است.
جدول3-1 :احتياجات اسيدآمينه‌ هاي ضروري در برخي ماهيان (برحسب درصد پروتئين قابل هضم)(NRC)
تيلاپياكپورماهي آزاد اطلسقزل آلاگربه ماهي روگاهي
اسيدآمينه4/2
1/7
3/1
3/4
5/1
3/2
5/5
3/8
1
2/84/3
2/1
2/5
3/3
5/7
3/1
6/5
3/9
8/
3/66
1/8
2/2
3/9
5
4
5/1
2/2
5/
3/24/4
2/1
2/6
4/1

5/3
2/9
5/3
2/4
6/
3/54/3
1/5
2/6
3/5
5/1
2/3
5
2
5/
3آرژينين
هيستيدين
ايزولوسين
لوسين
ليزين
متيونين+ سيستين
فنيل‌آلانين+تيروزين
ترهاونين
تريپتوفان
والين
ماهي قزل آلاي رنگين كمان ميتواند مقادير كم كربوهيدرات هاي قابل هضم مانند گلوكز و لاكتوز را مصرف نمايد. اما مقدار آنها در جيره نبايد از 9 تا 12 درصد تجاوز كند. به عبارت ديگر، مقدار مصرف روزانه كربوهيدرات در غذاي اين ماهي نبايد بيش از 5/4 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن ماهي باشد. درصورتيكه كربوهيدراتهاي قابل هضم به مقدار زياد به اين ماهيان داده شوند، تلفات سنگيني در آنها رخ خواهد داد، لاشة ماهيهاي مرده به صورت متورم ديده خواهدشد و در كالبدگشايي، اندازة كبد آنها بزرگ و رنگ آن روشن خواهد بود. دليل اين مشاهدات، تجمّع بيش از حد گليكوژن در كبد ميباشد. منابع اصلي مواد قندي در غذاي ماهيها فرآورده هاي گياهي ميباشند. گوشتها مقداركمي مواد قندي دارند (Brown, 1993).
1-1-3-1- استفاده از منابع پروتئين گياهي :
مواد خام متعدّد با منشأ گياهي وجود دارند که ارزانتر از مواد خام با منشأ حيواني هستند. بنابراين، توليدکنندگان متمايل به جايگزيني مواد قبلي با اين مواد هستند. اين مواد همچنين منبعي از ويتامين هاي گروه B را تشکيل مي دهند. اما فاقد اسيدهاي چرب غير اشباع ضروري سري n-3 بوده و از نظر طعم کيفيّت بالايي ندارند از اين رو، با نيازهاي ماهي تطابق کمي دارد. ترکيب اصلي اين مواد پروتئيني نشاسته است که همواره براي ماهي نامطلوب است. اين مواد داراي مقادير قابل توجهي از هيدراتهاي کربن پيچيده غشايي (نظير پکتين، هموسلولز، سلولز و ليگنين) هستند که اغلب غير قابل هضم مي باشند. مواد خام گياهي همچنين حاوي عوامل ضد تغذيه اي مختلفي مي باشند.
کنجاله دانه هاي روغني در واقع همان بقاياي دانه ها پس از استخراج روغن از آنهاست که نسبت به پودر هاي حيواني پروتئين کمتري دارند (30 تا 50 درصد پروتئين). مقدار املاح معدني آنها پايين است، اما داراي مقدار قابل توجهي از ترکيبات ديواره سلولي بوده ضمن آنکه شامل مواد ضد تغذيه اي بيشتري مي باشند.
کنجاله سويا به علت قابليّت دسترسي بالا، پايدار بودن، قيمت مناسب و بويژه ارزش تغذيه اي مطلوب، در تغذيه اغلب ماهيان پرورشي به صورت گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد. کنجاله سويا غني از پروتئين است. پروفيل اسيدهاي آمينه ضروري آن، به رغم کمبود متيونين متناسب با نياز ماهي است. اين کنجاله داراي مواد ضد تغذيه اي متعدد بويژه عامل ضد تريپسين است که از طريق حرارت دادن شديد تا حد زيادي غير فعال مي شود. تقاضاي بيشتري براي سويا از سوي سازندگان خوراک ماهي نسبت به ساير کنجاله هاي روغني وجود دارد بدليل اينکه سويا حاوي مقادير کمتري سلولز و هيدراتهاي کربن پيچيده است. از اينرو، به عنوان يک ماده خام مهم در آبزي پروري شناخته مي شود. همچنين فرآورده هاي سويا نسبت به ساير پودرهاي موجود در بازار خالص تر بوده و از طرف ديگر پروتئين بيشتر و فيبر و کربوهيدرات کمتري دارد، ولي قيمت آن به عنوان غذاي ماهي بالاست.
2-1-3-1-مشکلات پروتئين گياهي براي ماهيان گوشتخوار


دیدگاهتان را بنویسید