2-3-5-3- پارک هاي علمي تحقيقاتي و فناوري26
2-3-5-4- خوشه هاي صنعتي27
2-3-5-4-1- مشخصه هاي خوشه هاي صنعتي27
2-3-5-4-2-زير مجموعه يک خوشه صنعتي28
2-3-5-4-3- مزاياي توسعه خوشه صنعتي28
تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط29
مزاياي تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط30
جمع بندي و نتيجه گيري31
فصل سوم: مرور تحقيقات پيشين
3-1- مقدمه33
3-2- بررسي موانع توسعه تجارت الکترونيک در ايران34
3-3- بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط40
3-3-1- ساير کشورها40
3-3-2- ايران47
3-4- بررسي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط49
3-4-1- ساير کشورها49
3-4-2- ايران54
3-5- جمع بندي و نتيجه گيري57
فصل چهارم: روش تحقيق
4-1- مقدمه59
4-2- نوع روش تحقيق59
4-3- جامعه و نمونه آماري60
4-3-1- جامعه60
عنوانصفحه
4-3-2-جامعه هدف60
4-3-3- عضوجامعه آماري61
4-3-4- نمونه61
4-4- روش گرداوري داده ها62
4-5- شرح مراحل تحقيق63
4-5-1- بررسي پيشينه موضوع65
4-5-2- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط65
4-5-3- جمع آوري نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد اين موانع65
4-5-4- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونيک در SMEs ايراني65
4-5-5- تهيه مدل مفهومي عدم توسعه EC در شرکتهاي کوچک و متوسط ايران74
4-5-6-تهيه پرسشنامه75
4-5-7- توزيع و تکميل پرسشنامه75
4-5-7-1- روايي76
4-5-7-2- پايايي76
4-5-8- تجزيه وتحليل داده ها77
4-5-8-1- آمار توصيفي و استنباطي سئوالات پرسشنامه77
4-5-8-1-1- فرضيه اول77
4-5-8-1-2- فرضيه دوم78
4-5-8-1-3- فرضيه سوم79
4-5-8-1-4- فرضيه چهارم79
4-5-8-1-5- فرضيه پنجم80
4-5-8-1-6- فرضيه ششم80
4-5-8-1-7- فرضيه هفتم81
4-5-8-1-8- فرضيه هشتم81
4 -5-8-1-9- فرضيه نهم82
عنوانصفحه
4-5-8-2- تحليل عاملي83
4-5-8-2-1 – مفاهيم کليدي84
4-5-8-2-2- مراحل اجراي تحليل عاملي85
4 -5-9-اولويت بندي موانع توسعه تجارت الکترونيک در خوشه نساجي يزد87
4-5-10- ارائه مدل تجاري توسعه تجارت الکترونيک در خوشه نساجي يزد88
فصل پنجم: تجزيه و تحليل داده ها
5-1- مقدمه89
5-2- آمار توصيفي وضعيت پاسخگويان90
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر جنسيت90
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر سن91
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر سطح تحصيلات92
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر رده شغلي93
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر تجربه استفاده از اينترنت94
آمار توصيفي وضعيت شرکتهاي مورد بررسي95
بررسي وضعيت سني شرکتها95
بررسي وضعيت تعداد پرسنل شرکتها 96
بررسي نوع فعاليت شرکتها97
بررسي سطح تحصيلات مديران شرکتها99
بررسي تعداد کامپيوتر و کامپيوتر متصل به اينترنت در شرکتها100
بررسي ميزان بکارگيري تجارت الکترونيک در شرکتها102
بررسي نرمال بودن داد ها104
بررسي ميزان تاثير موانع توسعه تجارت الکترونيک از ديدگاه پاسخگويان105
عنوانصفحه
بررسي ميزان تاثير عدم آشنايي مديران صنعت و بازرگاني با تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن از ديدگاه پاسخگويان105
5-6-1-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل اول105
5-6-1-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل اول106
بررسي ميزان تاثير کمبود نيروي انساني کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونيک از ديدگاه پاسخگويان107
5-6-2-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل دوم107
5-6-2-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم109
بررسي ميزان تاثير بالابودن هزينه هاي تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط110
5-6-3-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل سوم110
5-6-3-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم111
بررسي ميزان تاثير آگاهي ناکافي از مزاياي تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط112
5-6-4-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل چهارم112
5-6-4-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم114
بررسي ميزان تاثير پيچيدگي تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط117
5-6-5-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل پنجم117
5-6-5-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم119
عنوانصفحه
بررسي ميزان تاثير مقاومت اعضاء در برابر تغيير در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط120
5-6-6-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل ششم120
5-6-6-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم122
بررسي ميزان تاثير عدم آمادگي طرفهاي تجاري در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط123
5-6-7-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل هفتم123
5-6-7-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم124
بررسي ميزان تاثير وجود نداشتن فرهنگ عمومي استفاده از تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط125
5-6-8-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل هشتم125
5-6-8-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم126
بررسي ميزان تاثير عدم وجود مزيت کافي در استفاده از تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط127
5-6-9-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل نهم127
5-6-9-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم129
بررسي ميزان تاثير عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط130
5-6-10-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل دهم130
5-6-10-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم131
عنوانصفحه
بررسي ميزان تاثير ناکافي بودن قوانين حقوقي داخلي مرتبط با تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط132
5-6-11-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل يازدهم132
5-6-11-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل يازدهم134
بررسي ميزان تاثير پايين بودن امنيت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط135
5-6-12-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل دوازدهم135
5-6-12-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم136
بررسي ميزان تاثير ناکارآمد بودن نظام بانکي در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط140
5-6-13-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل سيزدهم140
5-6-1-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل سيزدهم142
بررسي ميزان تاثير وجود نداشتن خطوط ارتباطي سريع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط143
5-6-14-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل چهاردهم143
5-6-14-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم144
بررسي ميزان تاثير وجود نداشتن کارتهاي اعتباري داخلي با گستره فعاليت بين المللي در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط146
5-6-15-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل پانزدهم146
5-6-15-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم147
عنوانصفحه
بررسي ميزان تاثير بازگشت سرمايه طولاني تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط148
5-6-16-1- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل شانزدهم148
5-6-16-2- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم149
5-7- اولويت بندي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط151
5-8- آزمون تاييد مدل مفهومي پيشنهادي153
فصل ششم: جمع بندي و پيشنهادات
6-1- مقدمه165
6-2- جمع بندي نتايج165
3-6-اولويت بندي موانع توسعه تجارت الکترونيک167
6-4- ارائه راهکار اجرايي167
فهرست منابع172
پيوست اول176
چکيده به زبان انگليسي183
فهرست جدولها
عنوان و شمارهصفحه
جدول 2-1- منافع استفاده از تجارت الکترونيک در سازمانها16
جدول 2-2-طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد در صنايع شمال آمريکا23
جدول 2-3- طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد از نظر اتحاديه اروپا23
جدول 3-1- موانع اشاره شده در تحقيقات پيشين با بيشترين فراواني 57
جدول 5-1- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر جنسيت90
جدول5-2- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سن91
جدول 5-3- وضعيت پاسخگويان از نظر سطح تحصيلات92
جدول 5-4- وضعيت پاسخگويان از نظر رده شغلي93
جدول 5-5- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اينترنت94
جدول 5-6- وضعيت شرکتها از نظر سن95
جدول 5-7- وضعيت شرکتها از نظر تعداد پرسنل96
جدول 5-8- وضعيت شرکتها از نظر نوع فعاليت97
جدول 5-9- سطح تحصيلات مديران شرکت99
جدول 5-10- تعداد کامپيوتر موجود در شرکت100
جدول 5-11- تعداد کامپيوتر متصل به اينترنت موجود در شرکت101
جدول 5-12- ميزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونيک102
جدول5-13- سنجش نرمال بودن توزيع داده ها104
جدول 5-14- ميزان تاثير عدم آشنايي مديران صنعت و بازرگاني در عدم توسعه تجارت الکترونيک105
جدول 5-15- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عدم آشنايي مديران صنعت و بازرگاني106
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-16- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل اول106
جدول 5-17- ميزان تاثير کمبود نيروي انساني کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونيک108
جدول5-18 – نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs108
جدول 5-19 – نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم109
جدول 5-20- ميزان تاثير بالابودن هزينه هاي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک110
جدول 5-21- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل سوم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs111
جدول 5-22- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم111
جدول 5-23- ميزان تاثير آگاهي ناکافي از مزاياي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک113
جدول 5-24- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهارم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs113
جدول 5-25- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم114
جدول 5-26- آمار توصيفي پاسخ گروههاي سني مختلف به عامل چهارم114
جدول 5-27- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات گروههاي سني مختلف در عامل چهارم115
جدول5-28 – آمار توصيفي پاسخ دو گروه سني به عامل چهارم115
جدول 5-29- نتايج تست من ويتني براي مقايسه نظرات دوگروه سني در عامل چهارم115
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-30- آمار توصيفي پاسخ سطوح مختلف تحصيلات به عامل چهارم116
جدول 5-31 – نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات در سطوح مختلف تحصيلي در عامل چهارم116
جدول 5-32- آمار توصيفي پاسخ دو سطح تحصيلي به عامل چهارم116
جدول 5-33- نتايج تست من ويتني براي مقايسه نظرات دوگروه تحصيلي در عامل چهارم117
جدول 5-34- ميزان تاثير پيچيدگي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک118
جدول 5-35- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل پنجم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs118
جدول 5-36- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم119

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 5-37- آمار توصيفي نظرات کاربران و غير کاربران اينترنت نسبت به عامل پنجم120
جدول 5-38- نتايج تست من- ويتني براي مقايسه نظرات کاربر و غير کاربر اينترنت نسبت به عامل پنجم120
جدول 5-39- ميزان تاثير مقاومت اعضاء در برابر تغيير در عدم توسعه تجارت الکترونيک121
جدول 5-40- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل ششم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs121
جدول 5-41- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم122
جدول 5-42- ميزان تاثير عدم آمادگي طرفهاي تجاري در عدم توسعه تجارت الکترونيک123
جدول 5-43- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل هفتم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs124
جدول 5-44- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم124
جدول 5-45- ميزان تاثير وجود نداشتن فرهنگ عمومي استفاده از تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک125
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-46- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل هشتم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs126
جدول5-47- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم126
جدول 5-48- ميزان تاثير عدم وجود مزيت کافي در استفاده از تجارت الکترونيک در عدم استفاده از تجارت الکترونيک128

جدول 5-49- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل نهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs128
جدول5-50- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم129
جدول 5-51- ميزان تاثير عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونيک در عدم استفاده از تجارت الکترونيک130
جدول 5-52- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل دهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs131
جدول5-53- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم131
جدول 5-54- ميزان تاثير ناکافي بودن قوانين حقوقي داخلي مرتبط با تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن133
جدول 5-55- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل يازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs133
جدول 5-56- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل يازدهم134
جدول 5-57- ميزان تاثير پايين بودن امنيت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونيک135
جدول 5-58- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs136
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-59 – نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم136
جدول 5-60- آمار توصيفي پاسخ گروههاي سني مختلف به عامل دوازدهم137
جدول 5-61- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات گروههاي سني مختلف در عامل دوازدهم137
جدول 5-62- آمار توصيفي پاسخ دو گروه سني به عامل دوازدهم137
جدول 5-63- نتايج تست من ويتني براي مقايسه نظرات دوگروه سني در عامل دوازدهم138
جدول 5-64- آمار توصيفي پاسخ سطوح مختلف تحصيلات به عامل دوازدهم138
جدول 5-65- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات سطوح مختلف تحصيلات در عامل دوازدهم138
جدول 5-66- آمار توصيفي پاسخ سطوح تحصيلات به عامل دوازدهم139
جدول 5-67- نتايج تست من ويتني براي مقايسه نظرات دوگروه سطح تحصيلات در عامل دوازدهم139
جدول 5-68- آمار توصيفي نظرات کاربران و غير کاربران اينترنت نسبت به عامل دوازدهم140
جدول 5-69- نتايج تست من- ويتني براي مقايسه نظرات کاربر و غير کاربر اينترنت نسبت به عامل دوازدهم140
جدول 5-70- ميزان تاثير ناکارآمد بودن نظام بانکي کشور در عدم توسعه تجارت الکترونيک141
جدول 5-71- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل سيزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs141
جدول 5-72- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سيزدهم142
جدول 5-73- ميزان تاثير وجود نداشتن خطوط ارتباطي سريع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونيک143
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-74- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs144
جدول5-75- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم144
جدول 5-76- آمار توصيفي پاسخ سطوح مختلف تحصيلات به عامل چهاردهم145
جدول5-77- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات گروههاي سني مختلف در عامل چهاردهم145
جدول 5-78- ميزان تاثير وجود نداشتن کارتهاي اعتباري داخلي با گستره فعاليت بين المللي در عدم توسعه تجارت الکترونيک146
جدول 5-79- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل پانزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs147
جدول 5-80- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم147
جدول 5-81- ميزان تاثير بازگشت سرمايه طولاني تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک148
جدول 5-82- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs149
جدول 5-83- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم149
جدول 5-84- آمار توصيفي نظر رده هاي مختلف شغلي پاسخگويان در مورد عامل شانزدهم150
جدول 5-85- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات رده هاي شغلي مختلف در عامل شانزدهم150
جدول 5-86- آمار توصيفي نظرات مديران عالي و مياني نسبت به عامل شانزدهم150
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-87- نتايج تست من- ويتني براي مقايسه نظرات مديران عالي و مياني نسبت به عامل شانزدهم151
جدول 5-88- نتايج آزمون فريدمن براي عوامل 1 تا 16151
جدول 5-88- آمار توصيفي آزمون فريدمن براي عوامل 1 تا 16152
جدول 5-90- نتايج آزمون ويلکاکسون براي مقايسه دو به دو عوامل152
جدول 5-91- ماتريس همبستگي بين سئوالات154
جدول 5-92- نتايج آزمون کرويت بارتلت و اندازه کايزر – ماير- الکين (KMO)156
جدول 5-93- ميزان اشتراک اوليه و بعد از استخراج عامل ها براي سئوالات157
جدول 5-94- ارزش ويژه مولفه ها158
جدول 5-95 – ماتريس عاملي دوران نيافته160
جدول 5-96- بارگذاري عاملي متغيرها161
جدول 5-97- ماتريس همبستگي مولفه ها162
جدول 5-98- بارگذاري عاملي متغيرها163
جدول 5-99- مقادير آلفاي کرونباخ به ازاي هر عامل164
جدول 5-100- مقادير آلفاي کرونباخ به ازاي هر عامل164

فهرست شکل ها

عنوانصفحه
شکل3-1- مدل پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط کانادا43
شکل3-2- مدل پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط آمريکا44
شکل 3-3- مدل پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ويتنام45
شکل3-4- مدل پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط نيوزلند46
شکل3-5- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط52
شکل3-6- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط سوئد و استراليا53
شکل 3-7- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي سهامي بيمه اي آسيا56
شکل 4-1- مراحل انجام پروژه64
شکل4-2- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ايران74
شکل 5-1- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي مستقر در خوشه نساجي 153
شکل 6-1- مدل تجاري توسعه تجارت الکترونيک در خوشه نساجي يزد168
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 5-1- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر جنسيت90
نمودار 5-2- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سن91
نمودار 5-3- وضعيت پاسخگويان از نظر سطح تحصيلات92
نمودار 5-4- وضعيت پاسخگويان از نظر رده شغلي93
نمودار 5-5- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اينترنت94
نمودار 5-6- وضعيت شرکتها از نظر سن95
نمودار 5-7- وضعيت شرکتها از نظر تعداد پرسنل96
نمودار 5-8- وضعيت شرکتها از نظر نوع فعاليت97
نمودار 5-9- سطح تحصيلات مديران شرکت99
نمودار 5-10- تعداد کامپيوتر موجود در شرکت100
نمودار 5-11- تعداد کامپيوتر متصل به اينترنت موجود در شرکت101
نمودار 5-12- ميزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونيک102
نمودار 5-13- ميزان تاثير عدم آشنايي مديران صنعت و بازرگاني در عدم توسعه تجارت الکترونيک105
نمودار 5-14- ميزان تاثير کمبود نبروي انساني کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونيک107
نمودار 5-15- ميزان تاثير بالابودن هزينه هاي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک110
نمودار 5-16- ميزان تاثير آگاهي ناکافي از مزاياي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک112
عنوانصفحه
نمودار 5-17- ميزان تاثير پيچيدگي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک117
نمودار 5-18- ميزان تاثير مقاومت اعضاء در برابر تغيير در عدم توسعه تجارت الکترونيک120
نمودار5-19 – ميزان تاثير عدم آمادگي طرفهاي تجاري در عدم توسعه تجارت الکترونيک123
نمودار 5-20- ميزان تاثير وجود نداشتن فرهنگ عمومي استفاده از تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک125
نمودار5-21- ميزان تاثير عدم وجود مزيت کافي در استفاده از تجارت الکترونيک در عدم استفاده از تجارت الکترونيک127
نمودار 5-22- ميزان تاثير عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونيک در عدم استفاده از تجارت الکترونيک130
نمودار 5-23- ميزان تاثير ناکافي بودن قوانين حقوقي داخلي مرتبط با تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن132
نمودار 5-24- ميزان تاثير پايين بودن امنيت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونيک135
نمودار 5-25- ميزان تاثير ناکارآمد بودن نظام بانکي کشور در عدم توسعه تجارت الکترونيک140
نمودار 5-26- ميزان تاثير وجود نداشتن خطوط ارتباطي سريع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونيک143
نمودار 5-27- ميزان تاثير وجود نداشتن کارتهاي اعتباري داخلي با گستره فعاليت بين المللي در عدم توسعه تجارت الکترونيک146
نمودار 5-28- ميزان تاثير بازگشت سرمايه طولاني تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک148
نمودار 5-29- نمودار اسکري براي تعيين تعداد مولفه ها159
فهرست نشانه هاي اختصاري
EC = تجارت الکترونيک
SME= شرکتهاي کوچک و متوسط
کليات تحقيق
عنوان تحقيق
بررسي موانع توسعه تجارت الکترونيک در صنايع کوچک و متوسط ايران و ارائه مدل تجاري آن. مطالعه موردي : خوشه نساجي استان يزد
مقدمه
امروزه در کشورهاي مختلف جهان سيساستهاي معطوف به گسترش صنايع کوچک به سياستهاي مهم محوري تبديل شده است و از اين رهگذر پيشرفت صنايع کوچک نقش قابل توجهي در توسعه اجتماعي – اقتصادي اين کشورها بازي مي کند. نکته جالب توجه اينست که هرچه يک کشور از نظر توسعه اقتصادي در سطح بالاتري قرار داشته باشد تکيه توسعه صنعتي آن بيشتربه صنايع کوچک معطوف مي شود و اين نشان مي دهد که صنايع کوچک را در جهان امروزي بايد به عنوان يک حقيقت انکار ناپذير در نظر داشت و با سياستگذاري مناسب اقتصادي در جهت پيشرفت و توسعه آن همت گمارد (ايماني راد،72).
يكي از راهكارهايي كه در محافل علمي براي ساماندهي به بحث صنايع كوچك و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجميع اين بنگاهها و ساماندهي آنها در قالب خوشه هاي صنعتي است و در راستاي توسعه اين خوشه ها بحث ICT و تجارت الكترونيك از جمله مواردي است كه به آن توجه زيادي شده است.
ضرورت تحقيق
شركتهاي كوچك و متوسط (SMEs) در اكثر كشورهاي جهان بيشترين سهم بنگاهها را به خود اختصاص مي دهند، بنابراين نقش آنها در رشد ملي از لحاظ اقتصادي و استخدامي و توليد ناخالص ملي (GDP) كم نيست.
امتيازهاي عمده صنايع كوچك عبارتند از :
پتانسيل اشتغال زايي بالا
نياز كمتر به واردات
توزيع منابع درآمد و كاهش شكاف درآمدي
جمع آوري و استفاده از كارآفرينان و نوآوران پراكنده و پس اندازهاي كوچك جهت سرمايه گذاري و استفاده كامل از منابع و مواد خام محلي
امروزه با سازماندهي درست صنايع كوچك و متوسط مي توان به سطوحي از هم افزايي دست يافت كه حتي با انجام سرمايه گذاري هاي سنگين براي احداث يك واحد در مقياس بزرگ نيز قابل ترديد بوده و ممكن نمي باشد. از ميان الگوهاي مختلف سازماندهي توليد ، خوشه هاي صنعتي نقش قابل توجهي در سازماندهي زنجيره توليد صنايع كوچك و متوسط ، شكل بازار و توزيع درآمد و ايجاد ثروت در مناطق متعددي در جهان داشته است.
خوشه مجموعه اي از شركتها، سازمانها، تشكل ها و نهادهاي تخصصي فعال در يك رشته صنعتي است كه از طريق روابط متراكم شبكه اي قادر به هم افزايي قابليت هاي آن مجموعه مي شود(مهرپويا و مجيدي، 82). خوشه هاي صنعتي به واسطه تقسيم كار تخصصي، همكاري بين صنايع ، يادگيري تعاملي و ساير اموري كه براي رقابت مند شدن صنايع لازم است مي توانند الگوي مناسبي براي توسعه صنعتي محسوب شوند(مهرپويا و مجيدي، 82).
در ايران حدود 7/99 درصد كارگاههاي صنعتي كشور ، سازمان هايي هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند. اين سازمانهاي كوچك و متوسط 8/53 درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي دهند. در ديگر كشورهاي جهان نيز بخش مهمي از درآمد ملي صنعتي توسط اين سازمانها تامين مي شوند.
در راستاي توسعه خوشه هاي صنعتي بحث تجارت الكترونيك به عنوان يك ابزار مهم مورد توجه است. قابليت فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در جهت شتاب دادن به توسعه اقتصادي و ارتقاء زندگي مردم و پافشاري جوامع بين المللي بر اهميت بهبود دسترسي به فناوري هاي مذكور به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، در سالهاي اخير قابل ملاحظه بوده است. تجارت الكترونيك نيز حاصل پيشرفت فناوري اطلاعات است كه در دنياي كسب و كار بسيار با اقبال مواجه است (موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 86).
تجارت الکترونيک از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات، در عرصه اقتصاد است. اين سبک از تجارت به دليل مزايا و منافع سرشاري که داشته به سرعت در حال گسترش است. مي توان به قطعيت ادعا کرد تجارت الکترونيک بسياري از محدوديتهاي تجارت سنتي را از پيش رو برداشته و نه تنها فرم و شکل ظاهري تجارت سنتي، بلکه محتواي امر تجارت را نيز دستخوش تغيير کرده است؛ تغييري که مبناي هرگونه اقدام در عرصه اقتصاد واقع شده است.
تجارت الکترونيک به زبان ساده به هرگونه معامله اي گفته مي شود که در آن خريد و فروش کالا يا خدمات از طريق اينترنت صورت مي گيرد و به واردات و صادرات منتهي مي شود. تجارت الکترونيک معمولا کاربرد وسيعتري دارد، يعني نه تنها شامل خريد و فروش از طريق اينترنت است، بلکه ساير جنبه هاي فعاليتهاي تجاري مانند خريداري، صورت برداري از کالاها ، مديريت توليد، تهيه و توزيع، جابجايي کالاها و خدمات پس از فروش را نيز در بر مي گيرد.
مطالعات نشان مي دهد كه تعميق در سرمايه و رشد بهره وري كل عوامل در تكنولوژري اطلاعات و ارتباطات، تاثير معناداري در شتاب رشد و بهره وري نيروي كار در دهه 1990 داشته است. مطالعات نشان مي دهد كه هم توليد و هم هزينه هاي صرف شده در ابزارهاي پردازش داده الكترونيكي باعث افزايش رشد بهره وري كل عوامل توليد مي شوند (Hacker & Morsink , 2002).
مطالعاتحاكي از آنست كه IT به SMEs كمك مي كند تا بتوانند به فشارهاي محيطي پاسخ دهند، تقاضاي مشتريان را برآورده كنند و با چالشهاي جهاني شدن روبرو شوند (Bernardes & Verville , 2005).
استفاده از تجارت الکترونيک به عنوان يکي از کاربردهاي فناوري اطلاعات براي شرکتهاي کوچک و متوسط بسيار سودمند است. از جمله منافع مي توان به موارد زير اشاره نمود: (Thulani , Tofara & Langton , 2010)
توانايي مقايسه شدن با شرکتهاي بزرگتر
بهبود ارتباطات، کيفيت و اطلاعات
کاهش هزينه ها
افزايش محدوده بازار
يافتن تامين کنندگان جديد
افزايش کارايي عملياتي
پيشنهاد محصولات و خدمات جديد
دستيابي به بازارهاي جهاني
کاهش هزينه هاي تعاملات و اطلاعات
کاهش هزينه هاي تبليغات
از طرفي ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده است كه اين شركتها در پذيرش تجارت الکترونيک با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. بررسي پذيرش تكنولوژي‌هاي نوين در ميان اندازه‌هاي مختلف سازمان‌هاي اقتصادي و خدماتي (كسب و كارهاي اقتصادي) نشان مي‌دهد كه صنايع كوچك و متوسط تكنولوژي‌ها را نسبتاً كندتر مي‌پذيرند و ارتباط معناداري بين پذيرش فناوري اطلاعات و اندازه شركت وجود دارد (آنكتاد 2004). آنكتاد در گزارش تجارت الكترونيكي و توسعه سال 2004 بر اين عقيده است كه با وجود رشد فزاينده تجارت الكترونيكي و افزايش روز به روز اهميت آن، توسعه اين پديده در بين شركتهاي كوچك و متوسط به كندي اتفاق مي‌افتد.
در سال 2001 در اروپا 79 درصد از شركتهاي بزرگ به اينترنت دسترسي داشتند در حالي كه همين رقم براي شركتهاي كوچك و متوسط 25 درصد گزارش شده است (UNCTAD E-Commerce and Development Report ,2004).پذيرش تجارت الكترونيك در شركتهاي كوچك و متوسط محدود به به كارگيري ايميل و وب مي باشد و اين شركتها اينترنت را براي ارتباط و تبليغات استفاده مي كنند (Lawson , Alcock , Cooper & Burgess , 2003). اما آنچه كه غير قابل انكار است، اثرات و فشار ناشي از محيط رقابتي تجارت جهاني براي بكارگيري تجارت الكترونيكي (بخصوص در بخش B2B) است كه بدون توجه به اندازه شركتها به آنها تحميل مي‌شود. بنابراين شركتهاي كوچك و متوسط در نهايت مجبور به بكارگيري تجارت الكترونيكي خواهند بود.
با توجه به آنکه سياستهاي اتخاذي در حمايت از پذيرش تجارت الكترونيك توسط SMEs، بايد بر پايه آگاهي از مزايا، موانع و مشكلات باشند تا بتوانند فوايد بالقوه بيشتري براي SMEs داشته باشند(CISC Department of Economics , 2006) تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف به بررسي دلايل پذيرش كند تجارت الكترونيك و ICT توسط SMEs پرداخته است.
در نتيجه تحقيقي كه در در مورد موانع پذيرش ICT و استفاده از اينترنت انجام شده است، كار در يك بازار مناسب و داشتن ديدگاه مناسب از توانايي هاي اينترنت ، هنگاميكه با استراتژي مناسب، تعهد مديريت، زيرساخت ها، صلاحيت و توانايي همراه شود بيشترين تاثير را بر پذيرش اينترنت دارد (Doherty & Chadwik , 2003).
در تحقيق ديگري مشخص شده است كه كه ويژگيهاي شخص مدير از قبيل سن ، پيش زمينه اخلاقي ، تجربيات شخصي اينترنتي و فشارهاي رقابتي درك شده توسط او بر پذيرش ICT و تجارت الكترونيك نقش بسزايي دارد( Jesse , 2008& Weltevreden) . به طور کلي متغيرهاي داخل و خارج از سازماني متعددي از قبيل اندازه سازمان ، درجه تاثير شخصي ، تكنولوژي قبلي مورد استفاده و همچنين ميزان فشار رقابت درك شده از جمله عوامل تاثير گذار بر پذيرش تجارت الکترونيکاست (Dholakia& Nir , 2004).
مطالعات نشان مي دهد موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط به شرح زير است:
هزينه زياد اجراي تجارت الکترونيک، پيچيدگي اجرا، مقاومت اعضاء در برابر تغيير، نبودن مهارتهاي تکنيکي و تخصصي، کمبود وقت براي اجراي تجارت الکترونيک، نا مناسب بودن تجارت الکترونيک براي محصولات و خدمات شرکتهاي کوچک و متوسط، ناآگاهي نسبي از منافع تجارت الکترونيک، نبودن اعتماد و مسائل مالي و نبودن حمايت مديريت ارشد(Thulani et al , 2008).
مدلي در زمينه موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط در دوگروه عمده ارائه شده است: موانع درون سازماني و موانع برون سازماني (حنفي زاده و رضايي ، 86).
در تحقيقي که در مورد عوامل موفقيت پذيرش تجارت الكترونيك در SMEs ايراني صورت گرفته، عوامل موثر بر استفاده از تجارت الکترونيک به سه دسته عوامل سازماني، عوامل محيطي و عوامل فني تقسيم بندي شده است. در اين تحقيق از مهمترين عوامل عدم پذيرش تجارت الکترونيک، وجود نداشتن کارتهاي اعتباري در ايران است. اين تحقيق بيان مي كند تنها 7% شركتهاي كوچك و متوسط ايراني ، تجارت الكترونيك را به عنوان هسته مركزي تجارت خود قرار داده اند در حاليكه 91% تنها از اينترنت براي فرستادن و دريافت ايميل استفاده مي نمايند (Sanayei & Rajabion , 2009).
موانع مذكور در واقع مسايلي هستند كه كشورهاي مختلف سعي كرده اند با اتخاذ سياستهاي مناسب آنها را حل نمايند. بنابراين لازم است كه هر كشور و حتي منطقه اي ، نيازها و چالشها ي خود را شناسايي نموده و در جهت رفع آن سياستگزاري نمايد.

تعريف مسئله و بيان موضوع اصلي تحقيق
همانگونه که در بخش ضرورت و اهميت تحقيق مطرح شده است توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط مي تواند عملکرد آنها را بهبود بخشد. شناسايي موانع توسعه اين امر در شرکتهاي کوچک و متوسط مي تواند به راهکارهاي اجرايي منجر شود تا با بهره گيري از آن پيشرفت توسعه تجارت الکترونيک بيشتر شود.
مدتهاست که صنعت نساجي و زوال تدريجي آن در محافل صنعتي و اقتصادي کشور مورد بحث قرار گرفته است. مسئله مهم آنست که اين صنعت رو به اضمحلال است و بايد هرچه زودتر براي آن چاره اي انديشيده شود. با توجه به اين مسئله که استان يزد از قطبهاي نساجي کشور محسوب مي شود و بنا به تجمع واحدها به صورت خوشه در اين استان، به منظور رفع مشکلات اين واحدها با رويکرد بهبود با استفاده از تجارت الکترونيک، لزوم انجام چنين تحقيقي آشکار است. بنابراين اين پژوهش به دنبال شناسايي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ايران و ارائه يک مدل تجاري به عنوان راهکار اجرايي مي باشد.
سئوالات تحقيق
اين تحقيق به سئوالات زير پاسخ خواهد داد:
موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ايران چيست؟
مدل مفهومي مناسب براي اين موانع چيست؟
اولويت بندي اين موانع به چه نحو است؟
راهکارهاي اجرايي جهت رفع اين موانع چيست؟
اهداف تحقيق
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و تعيين مدل مناسب موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ايراني مي باشد که مدل مذکور در خوشه نساجي استان يزد مورد تحليل قرارا خواهد گرفت. بطور کلي اهداف اين تحقيق را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود:
شناسايي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط
تطبيق موانع شناخته شده با شرکتهاي مستقر در خوشه نساجي يزد
تحليل نتايج حاصل و پيشنهاد مجموعه اقدامات اجرايي
پژوهش حاضر در شش فصل تهيه شده است که در فصل اول کليات تحقيق مطرح مي شود.در فصل دوم به مباني نظري تحقيق پرداخته مي شود. فصل سوم به بررسي تحقيقات گذشته و جمع بندي مدلها و نظرات ساير پژوهشگران اختصاص دارد. فصل چهارم روش تحقيق و نحوه گردآوري داده را بيان نموده و فصل پنجم به تحليل داده ها خواهد پرداخت. در نهايت در فصل ششم به ارائه راهکارهاي عملي در راستاي ارتقاء تجارت الکترونيک در صنايع کوچک و متوسط در خوشه نساجي يزد اختصاص مي يابد.
مباني نظري تحقيق

2-1- مقدمه
با توجه به اينکه در اکثر کشورها بخش قابل ملاحظه اي از فعاليت هاي اقتصادي توسط شرکت هاي کوچک و متوسط انجام مي شود و اين شرکت ها براي ورود به عرصه رقابت جهاني مسائل خاص خود را پيدا مي کنند، دولت ها با تدابير مختلفي همواره به فکر حمايت از اين شرکت ها بر مي آيند تا رقابت پذيري آنان را به گونه اي بالا برند که توان رقابت در بازار جهاني را بدست آورند.
تجارت الکترونيک باعث تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است و با توانايي در افزايش روشهاي معمول فروش، حذف دوباره کاريها، توانايي معرفي و تبليغ محصولات به صورت کارا، تصميم گيران و سياستگزاران را برآن داشته تا در امور تجاري از آن استفاده نمايند.
ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده كه اين شركت‌ها در پذيرش تكنولوژي‌‌‌‌‌‌هاي نوين با موانع و مشكلات زيادي روبرو شوند. كشورهاي مختلف با علم به اينكه عدم رفع اين موانع در راستاي استفاده تجاري از اينترنت، توان رقابتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط را كاهش داده و مي‌تواند ضربات جبران‌ ناپذيري به اقتصاد ملي وارد نمايد، سياست‌هاي حمايتي وسيعي را جهت استفاده از اينترنت در اين بخش (شركتهاي كوچك و متوسط) اتخاذ نموده‌اند.
با پديد آمدن موج عظيم تجارت الکترونيک در سالهاي اخير ضروري است اقدامات و تدابير مناسب در خصوص توسعه بکارگيري آن در کشور اتخاذ گردد. عدم توجه به اين مقوله مي تواند واحدهاي صنعتي کشور را با چالش روبرو نمايد.
اين فصل در سه بخش تدوين شده است. در بخش اول تعاريف تجارت الکترونيکي و کاربردهاي آن ارائه شده است. در بخش دوم تعريف شرکتهاي کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادي آمده سپس در بخش نهايي كاربرد تجارت الکترونيک در شركتهاي كوچك و متوسط، مورد توجه قرار گرفته است.

2-2- تجارت الکترونيک
2-2-1- تاريخچه تجارت الکترونيکي
تجارت الکترونيک از حدود سال 1965 آغاز شد که با نوآوري هايي مانند انتقال الکترونيکي وجوه (EFT) مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خودپرداز دريافت کرده و خريد خود را بوسيله کارت هاي اعتباري انجام دهند(حنفي زاده و رضايي، 86).
پيش از توسعه تکنولوژي هاي صنعتي بر اينترنت در سالهاي آغازين دهه 90 شرکت هاي بزرگ به ايجاد شبکه هاي کامپيوتري با ارتباطات مشخص ، محدود و استاندارد براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يکديگر پرداختند. اين روش مبادله الکترونيکي داده ها (EDI) ناميده شد(حنفي زاده و رضايي، 86). با ابداع سيستم مبادله الکترونيکي داده ها و امکانپذير شدن مبادله اسناد سازمانها به صورت الکترونيکي کاربردهاي تجارت الکترونيک به معاملات غير از معاملات مالي گسترش يافت (معمار نژاد، 85).
يکي از اتفاقات مهم در حوزه تبادلات الکترونيکي پديده اينترنت بود. اينترنت اولين بار توسط دولت آمريکا در سال 1969 پا به عرصه وجود نهاد. در آن زمان کاربران اينترنتي را تنها آژانس هاي دولتي آمريکا و محققان دانشگاهي تشکيل مي دادند (حنفي زاده و رضايي، 86). تجارت الکترونيکي با ورود اينترنت به دنياي بازرگاني و تجارت از ابتداي دهه 1990 شکل گرفت و کاربردهاي تجارت الکترونيک به دليل توسعه استانداردها و شبکه هاي جديد، نرم افزارهاي تجارت الکترونيک و افزايش رقابت بين بنگاهها به سرعت گسترش يافت (معمار نژاد، 85).
از سال 1995 کاربران اينترنتي شاهد پيشرفت چشمگير کاربردهاي اينترنت در زمينه هاي گوناگون از جمله بازارهاي فروش آني و آموزش الکترونيک بودند. هم اينک اکثر سازمانهاي متوسط و بزرگ در جهان داراي وب سايت شخصي هستند (حنفي زاده و رضايي، 86). از سال 1999 تاکيد و اهميت تجارت الکترونيکي از B2C به B2B منتقل و از سال 2001 نيز از B2B به B2E انتقال يافت (معمار نژاد، 85).
به طور کلي جهش فناوري اطلاعات دو دوره بيست ساله را پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است:
1955 – 1974 : عصر انتقال الکترونيکي وجوه
1975 – 1994 : عصر سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS)
1995 – 2014 : عصر اينترنت
با در نظر گرفتن ماهيت فناوري و اينترنت به طور قطع تجارت الکترونيک باز هم تغيير شکل خواهد داد.

2-2-2- تعاريف و مفاهيم تجارت الکترونيک

تجارت الکترونيکي راه و روش جديد کسب و کار به صورت الکترونيکي و با استفاده از شبکه ها و اينترنت مي باشد. در اين روش فرآيند خريد و فروش يا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طريق شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتي از جمله اينترنت صورت مي گيرد (حنفي زاده و رضايي، 86). تعاريف متعددي از تجارت الکترونيک ، با توجه به ديدگاههاي مختلف ارائه شده است که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود:


دیدگاهتان را بنویسید