1-1-5. امروزه قدرت رسانه به طور عام و فيلم و سريال به طور خاص در سبک سازي ديگر بر کسي پوشيده نيست.
وجود بنگاه هاي رسانه اي و استوديوي هاي فيلم سازي بزرگ در دنيا و ورود آنها به عرصه تهاجم صريح فرهنگي و ساختار شکني هاي پي در پي آنها وظيفه اي سنگين بر رسانه ملي نهاده است تا با ساخت سريال هايي با مضامين ديني و توجه به سبک زندگي بومي، عرصه را براي ورود سبک زندگي غربي تنگ نموده و سبک زندگي درست را به مردم نشان دهد. اين تحقيق در ضمن به بررسي مؤلفه هاي اخلاق ديني در سريال مادرانه پرداخته تا بدين شکل کمک کوچکي به نقد سالم و درست از سريال هاي مخصوصا با مضامين ديني بنمايد.
1-2. سؤالات تحقيق (اصلي و فرعي )
1-2-1. سؤال اصلي:
مؤلفه هاي اخلاقي سبک زندگي ديني در سريال هاي مناسبتي کدامند؟
1-2-2. سؤالات فرعي:
1. مؤلفه هاي اخلاقي سريال مادرانه کدام است ؟
2. آيا مؤلفه هاي اخلاقي مثبت در سريال مادرانه تأثير روشني در نتيجه داستان مادرانه داشته است؟
3. مؤلفه هاي ضد اخلاقي در سريال مادرانه کدام است؟
1-3. كاربردهاي انجام تحقيق و نام بهره‌وران از آن:
اين تحقيق مي تواند در اين موارد مورد استفاده قرار گيرد:
1. سياست گذاران کلان عرصه فرهنگ.
2. سياست گذاران کلان عرصه رسانه ملي.
3. تهيه کنندگان، کارگردانان و برنامه سازان صدا و سيما.
4. محققان و پژوهشگران صدا و سيما.
5. ناظران و ارزيابان حوزه هاي توليد و پخش به منظور ارزيابي بهتر و دقيق تر.
1-4. اهداف تحقيق (شامل اهداف نظري: هدف اصلي و اهداف فرعي)
1-4-1. هدف اصلي :
بازشناسي جايگاه مؤلفه هاي اخلاقي سبک زندگي در سريال هاي مناسبتي
1-4-2. اهداف فرعي:
شناسايي مؤلفه هاي اخلاقي در سبک زندگي ديني ارائه شده در سريال مادرانه
شناسايي مؤلفه هاي ضد اخلاقي در سبک زندگي غير ديني ارائه شده در سريال مادرانه
1-5. فرضيه تحقيق
با توجه به تعاريفي که از سبک زندگي ارائه مي دهند و با توجه به اينکه سبک زندگي، رفتار انسان در مواجهه روزمره با زندگي را نيز شامل مي شود به نظر مي رسد دين و اخلاق که قسمت عمده اي از آن در مديريت رفتار فردي و جمعي است نقش بسيار زيادي در ايجاد سبک زندگي دارند.
1-6. كليد واژه‌ها و تعريف مفاهيم:
سبک زندگي، اخلاق ، دين ،ذائقه (سليقه)،مؤلفه هاي سبک زندگي
1-6-1. سبک زندگي:
سبک زندگي، شيوه زندگي است و بر الگوهاي فردي مطلوب از زندگي دلالت دارد که جهان بيني، نگرش ها و ارزش ها، عادت ها، وسايل زندگي و همچنين الگوهاي روابط اجتماعي، اوقات فراغت و مصرف را در بر مي گيرد. سبک زندگي، بيشتر بيانگرايانه است و شخص، خود را از طريق سبک زندگي به جهان اطرافش معرفي مي کند. اين بدان معناست که سبک زندگي از طريق چهره ها (انتخاب لباس ها و رفتارها) اعمال و کردارها (انتخاب فعاليت هاي فراغتي) يا انتخاب وسايل زندگي و حتي گزينش دوستان بيان مي شود.(گيبنز و بوريمر،104:1381)
1-6-2. اخلاق:
كلمه “اخلاق” جمع “خُلق” است كه به معناى شكل درونى انسان و سرشت و سجيّه آمده است. به غرايز و ملكات و صفات روحى و باطنى كه در انسان وجود دارد، اخلاق گفته مى شود و به كردارها و رفتارهايى كه از اين خلقيات، ناشى مى شود نيز اخلاق يا رفتار اخلاقى مى گويند.
مرحوم ملا محمد مهدي نراقي در کتاب شريف جامع السعاده اخلاق را اين گونه تعريف مي کند:
علم اخلاق، علمى است كه صفات نفسانى خوب وبد و اعمال و رفتارهاى اختيارى متناسب با آن ها را معرفى مى كند و شيوه تحصيل صفات نفسانى خوب و انجام اعمال پسنديده و دورى از صفات نفسانى بد و اعمال ناپسند را نشان مى دهد.
1-6-3. سليقه:
واژه taste در زبان انگليسي که در اصل به معناي “مزه و طعم” و قوه چشايي بوده،اما بعدها به معناي ميل،علاقه،اشتياق،دست داشتن،لذت بردن و قدرت تشخيص” گسترش يافته است. (لغت نامه هاي وبستر1973وآمريکن هريتيج،2000) همچنان که در زبان هاي فارسي و عربي نيز چنين آمده است. Taste يا سليقه به معني قدرت تشخيص در زيبايي شناسي (هنر و ادبيات) رواج يافته است: قوه تشخيص آنچع در طريق زيبايي شناسي،خوب يا مناسب است.(امريکن هريتيج2000) و يا سليقه به ” نوعي توانايي فردي براي قضاوت يا درک آنچه خوب يا مناسب است به خصوص در مواردي همچون هنر،سبک،زيبايي و رفتار”(لغت نامه کمبريج،2003)
1-6-4. دين:
” در تعريف دين مي توان گفت : دين مجموعه عقايد ، قوانين و مقرراتي است که هم به اصول بينشي بشر نظر دارد و هم درباره اصول گرايشي وي سخن مي گويد و هم اخلاق و شئون زندگي او را زير پوشش دارد.”
1-6-5. مؤلفه هاي سبک زندگي:
منظور از مؤلفه،اموري است که مصداق عيني سبک زندگي محسوب مي شوند. بنابراين،اموري که از سوي محققان به عنوان عوامل مؤثر بر سبک زندگي پيشنهاد شده (مانند ميزان درآمد و تحصيلات) مؤلفه در نظر گرفته نشده است. عناصري که زيمل،وبلن و وبر در آثار خود از آنها ياد کرده اند، عبارت است از: شيوه تغذيه،خودآرايي(نوع پوشاک و پيروي از مد)، نوع مسکن (دکوراسيون،معماري و اثاثيه)، نوع وسيله حمل و نقل، شيوه هاي گذران اوقات فراغت و تفريح، اطفار(رفتارهاي نجيب زادگي يا دست و دل بازي،کشيدن سيگار در محافل عمومي،تعداد مستخدمان و ارايش آنها). يا طبق تعريف آدلر شبک زندگي شامل همه رفتارها و افکار و احساسات فرد و حرکتش به سوي هدف است.
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
* پيشينه تحقيق سبک زندگي
* ديدگاه متفکران غربي درباره سبک زندگي
* سبک زندگي
* ارتباط مفهوم سبک زندگي با مفهوم و مقوله فرهنگ
* مولفه هاي سبک زندگي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* ويژگي هاي سبک زندگي
* کارکردهاي سبک زندگي
* سليقه
* ادراک
* نگرش
* آداب
* تفاوتهاي آداب و اخلاق
* بررسي مولفه هاي اخلاقي(رفتاري)سبگ زندگي در سريال مادرانه
2-1. پيشينه تحقيق سبک زندگي
معادل واژه “سبک” در زبان عربي تعبير “اسلوب” و در زبان انگليسي “style” است. عبارت “سبک زندگي” در شکل نوين آن (life style) اولين بار توسط “آلفرد آدلر” در روانشناسي در سال 1929 ميلادي ابداع شد. اين عبارت به منظور توصيف ويژگي هاي زندگي آدميان مورد بهره برداري قرار گرفت. در کتاب هاي لغت انگليسي، اين واژه در معاني کم و بيش مشابهي به کار برده شده است: “سبک هاي زندگي مجموعه اي از طرز تلقي ها، ارزش ها، شيوه هاي رفتار، حالت ها و سليقه ها در هر چيزي را در بر مي گيرد. موسيقي عامه، تلويزيون، آگهي ها، همه و همه، تصورها و تصويرهايي بالقوه از سبک زندگي فراهم مي کنند.” اين واژه پس از يك دوره افول، مجدداً از سال 1961 مورد اقبال انديشمندان به خصوص جامعه شناسان قرار گرفت.امروزه بسياري از کساني که در روانشناسي اجتماعي ، جامعه شناسي، مطالعات فرهنگي و حتي کساني که پيرامون دين در غرب تحقيق مي کنند پيرامون سبک زندگي مطالعات گسترده اي انجام دادند و هم اکنون نيز سبک زندگي موضوع مورد علاقه بسياري از رشته هاي علوم انساني مي باشد به گونه اي که مطالعات سبک زندگي را به مطالعات بين رشته اي بدل نموده است.
در اين حوزه کتاب هاي معدودي در زبان فارسي، وجود دارد. برخي از مآخذ نيز به صورت مقاله قابل مشاهده هستند. نظر به اهميت روزافزون اين حوزه هروزه تحقيقات جديدي به صورت کتاب و مقاله ارائه مي شود که بخشي از آنها را جهت معرفي در اين قسمت آورده در حد بضاعتِ تحقيق به بررسي مختصر بعض از اين کتب اشاره مي کنم. پس از جستجو در کتابخانه دانشکده صدا و سيما و هم چنين در محيط اينترنت و ضمنا با مطالعه مقالاتي که در اين زمينه مطلب نوشته اند در ايران به پيشينه زير دست يافتم که عبارت اند از :
2-1-1. کتاب ها :
1. سبک زندگي بر اساس آموزه هاي اسلامي(با رويکرد رسانه اي)،حميد فاضل قانع،بهار 1392،انتشارات مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
اين کتاب در شش فصل نوشته شده که مضامين آن اينگونه است.
در فصل اول نويسنده به کليات اين بحث پرداخته و به مفهوم شناسي سبک زندگي، فرهنگ و سبک زندگي، منابع اسلامي سبک زندگي پرداخت و منابع اسلامي سبک زندگي را با موضوعات قرآن، سيره پيامبر اعظم عليه السلام، جوانع روايي و حديثي و همچنين دستاوردهاي انديشمندان مسلمان و در نهايت نتيجه گيري جمع بندي نمود.
در فصل دوم نويسنده به بحث نگرش در سبک زندگي اسلامي پرداخت و موضوعات هويت انسان، تعريف انسان، فطرت انسان، کرامت انسان، اختيار انسان، معناي زندگي، معيار زندگي و سنت هاي اجتماعي را در آن به بحث نهاد.
در فصل سوم که با عنوان ارزش و گرايش در سبک زندگي اسلامي مشخص شده، ضمن تعريف ارزش ها و هنجارها به ذکر مصاديقي از آن پرداخته شده و گروه هاي مرجع و همچنين قشربندي اجتماعي نيز در آن نمايان شده است.
فصل چهارم اما کنش در سبک زندگي اسلامي است که نويسنده در آن به مباحثي همچون حوزه فرهنگ با عناويني مانند؛( اخلاق گرايي، اعتدال، اعتدال در عبادت، اعتدال در گفتار، اعتدال در خوراک، اعتدال در پاسخ گويي به غريزه جنسي، اعتدال در مناسبات اجتماعي، خرافه ستيزي، اوقات فراغت) حوزه اجتماع با مباحث ؛( نظم اجتماعي، نظارت اجتماعي،روابط اجتماعي) حوزه اقتصاد با مباحث؛(الگوي مصرف، عدالت اقتصادي، مناسبات توليد، محيط زيست و توسعه پايدار)حوزه سياست با مباحثي مانند؛(امت اسلامي، روابط بين الملل) پرداخته است.
نويسنده در فصل پنجم به آسيب شناسي الگوهاي موجود سبک زندگي پرداخته وضعيت موجود در جامعه ايراني را با پنج عنوان طولاني شدن دوره جواني، رشد فردگرايي، افزايش تمايل به اوقات فراغت هاي غير فعال، اشاعه مصرف گرايي و گسترش هنجارهاي غير ديني مورد نقد قرار داده است.
فصل ششم اما نقش رسانه ها در ترويج سبک زندگي است که به نظر مي رسد اين کتاب در سبک زندگي را با رويکرد رسانه اي در منظر نظر خواننده قرار مي دهد.
2. اسلام و زيبايي هاي زندگي(رويکردي تحليلي و تربيتي به سبک زندگي)، دکتر داوود رجبي نيا،1391،انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
اين کتاب در سه بخش کلي که هر بخش از چند فصل تشکيل شده گرد آوري شده است. بخش اول شامل سه فصل است. فصل نخست از بخش اول به مفهوم زيبايي شناختي پرداخته ضمن ارائه تعاريف انديشمندان مسلمان و غير مسلمان، تعريف برگزيده خود را نيز تبيين مي نمايد. در اين فصل به گونه هاي زيبايي نيز اشاره شده ضمن ذهني و عيني کردن زيبايي به نقد آنان پرداخته ديدگاه برگزيده خود را نيز مشخص مي نمايد.
فصل دوم از بخش اول با عنوان اسلام و زيبايي به نقش آموزه هاي اسلامي در زيباسازي زندگي اشاره دارد. در اين فصل عناويني چون حکمت وجود زيبايي ها از چشم انداز اسلامي، خاستگاه و زمينه زيباخواهي انسان، نگاهي به مفهوم زيبايي در قرآن و سنت، نگاهي به زيبايي در کلام پيامبر صلي الله و اميرمؤمنان عليه السلام و همچنين زيبايي در ادعيه قرار دارد.
فصل سوم از بخش اول اما اسلام و زندگي است که به فهم درست از زندگي مي پردازد و ارتباط زندگي معمولي با زندگي اخروي را مورد اشاره قرار مي دهد و کمال مطلوب در زندگي از نگاه اسلام را نشان مي دهد.
عنوان بخش دوم اسلام و زيبايي آفريني آن در ساحت هاي اساسي زندگي است که در سه فصل تنظيم شده است. فصل اول از بخش دوم اسلام و زيبايي هاي شناختي مي باشد که به نقش دين در ساحتِ شناختي را نشان مي دهد. اين عناوين در اين فصل مورد پردازش قرار گرفتند: انديشه و خردگرايي، دانايي و تعميق معارف، نهادينگي باور(ايمان)، توحيد باوري و نقش آن در ساحت شناختي، معادباوري، راه شناسي، اعتقاد به جبران عمل، هدفمندي زندگي، معناداري زندگي، مرگ انديشي، سلامت رواني و جسمي)
در فصل دوم از بخش دوم اما اسلام و زيبايي هاي گرايشي با عناويني ذيل عنوان کلي نقش دين در ساحت عاطفي و گرايشي مورد بررسي قرار گرفت.
در فصل سوم اسلام و زيبايي هاي رفتاري مورد نظر نويسنده بود.
موضوع بخش سوم زيبايي هاي رفتاري انسان در زندگي است که نويسنده آن را شش فصل تنظيم نموده است.
در فصل اول اين بخش زيبايي هاي رفتاري انسان در ارتباط با خدا مورد بررسي قرار گرفت. عبادت و عبوديت، سپاسگزاري و حق شناسي، دعا و نيايش، توبه و بازگشت مباحث اين فصل را شکل دادند.
در فصل دوم زيبايي رفتار انسان در ارتباط با ماوراي طبيعت مورد نظر نويسنده بوده که به بررسي نقش الهام و اشراق در جهت دهي رفتار و تأثير ماوراي طبيعت بر ساحت انديشه و رفتار از ديدگاه قرآن و سنت و همچنين نقش عوالم وجود، ملائکه و ملکوت در ايجاد رفتارهاي زيبا پرداخته است.
فصل سوم زيبايي هاي رفتاري ارتباط با خود را به ما نشان مي دهد و نويسنده آن را با مطالبي پيرامون خودشناسي و خودسازي، نشاط و سرزندگي، آزادگي در رفتار، پاکي و پاک دامني در پرتو عفت ورزي، پاکيزگي و آراستگي، وقت شناسي، اعتدال و ميانه روي کامل کرده است.
فصل چهارم که پيرامون زيبايي هاي رفتاري در روابط خانوادگي است به زيبايي هاي رفتاري ارتباط با والدين، زيبايي هاي رفتاري ارتباط با همسران، زيبايي هاي رفتاري ارتباط با فرزندان مي پردازد.
فصل پنجم اين بخش در ارتباط با زيبايي هاي رفتاري در روابط اجتماعي است. و نويسنده مطالب کلي مانند حق گرايي، عدالت گرايي، نقد پذيري و پند پذيري، مسئوليت پذيري و حساسيت اجتماعي، روابط نوع دوستانه ، روابط مهرورزانه، حسن استماع و رازداري، راستي و درستي، روابط عزتمندانه، عفو و گذشت، خوش اخلاقي، بردباري و شرح صدر را در اين فصل آورده است.
فصل ششم اما آخرين فصل از اين بخش و کتاب است که به زيبايي هاي رفتاري در ارتباط با طبيعت را مد نظر داشته و مباحثي چون رفتاري هماهنگ با کتاب طبيعت و کتاب وحي، حفاظت، بهره برداري صحيح و کسب شاادابي از طبيعت و نقش نگره هاي معنوي و الهي در رفتار مهربانانه و زيبا با ديگران و طبيعت، و رفتار زيبا در گرو نگره زيبايي شناختي به طبيعت، و نگاه زيبا گرايانه به حوادث طبيعي در اين فصل پاياني گردآوري شده و به نگارش در آمده است.
3. سبک زندگي توحيدي و موفقيت الهي (آرامش)؛ فعالي، محمد تقي، 1393
اين کتاب جلد اول از مجموعه اي با عنوان کلي “سبک زندگي توحيدي و موفقيت الهي” است. مفهوم سبک زندگي از جمله مفاهيم جديدي است که در حوزه مطالعات اجتماعي و فرهنگي به کار مي رود. بي شک مهمترين کارکرد پديده سبک زندگي، “تغيير نگرش” و “مديريت احسسات و رفتار” مي باشد. بيماري هاي سبک زندگي جديد، بشريت را با آلام بي شماري نظير تنش هاي کشنده درگير کرده است. سبک زندگي توحيدي اين حقيقت والا را برملا کرده است که تنها راه نيل به آرامش راستين پيوند با خالق هستي و آفريننده آرامش است.
4. سبک زندگي اسلامي و ابزار سنجش آن، کاوياني،محمد،1392
اين کتاب مقدمه ‏اي است براي نظريه پردازي در سبک زندگي تجويزي اسلام و متاسفانه کارهاي زيادي در اين جهت انجام نشده است.
ساختار اين کتاب در سه بخش تنظيم شده است:
بخش اول به کليات، پيشينه و ديدگاههاي روان شناختي در باب سبک زندگي اختصاص دارد؛ مفاهيم کليدي و شاخص هاي سبک زندگي، تعريف شد، پيشينه مطالعاتي ديني، روان سنجي، جامعه شناسي، به ويژه روانشناسي، با قدري تفصيل ارائه شده است.
بخش دوم به ترسيم مدل “درخت سبک زندگي اسلامي” و توضيح آن در سه عنوان “ريشه ها” “ساقه” و “شاخه ها” پرداخته است.
ريشه ها، حاکي از کيفيت شکل گيري”سبک زندگي” و ساقه و آوندهاي آن، حاکي از نگرش هاي اصلي و کلي افراد به “خود”، “هستي”، “ديگران”، “مشکلات” …، و شاخه‏هاي آن، حاکي از وظايف فردي، خانوادگي و اجتماعي مي باشد. شاخه ها تا سه رده تقسيم شده و در مجموع به 40 سرشاخه منتهي شده است که لازم است در رده هاي ديگر ادامه يابد؛ اين مدل کاملا مبتني بر دين است.
بخش سوم، گزارشي است از ساخت “آزمون سبک زندگي اسلامي” اجرا و به دست آوردن ويژگي‏هاي روان سنجي آن، دستاوردهاي مفهومي و آماري (توصيفي و استنباطي) پژوهش و در نهايت، مقايسه‏اي بين سبک زندگي “از ديدگاه روان شناسان” و “از ديدگاه اسلام” و مشخص کردن مشابهت ها و تفاوت ها.
5. مهدوي کني ، محمد سعيد ،1387، دين و سبک زندگي ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
“دين و سبک زندگي” پژوهشي است از “محمد سعيد مهدوي کني” که انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ دوم آن را در سال ????، در قالب ??? صفحه راهي بازار نشر گردانيده است. اين نوشته که ساختار آن نشان مي دهد در قالب پايان نامه صورت گرفته است، بررسي مفهومي خوبي از مفاهيمي مانند سبک زندگي ارئه کرده است و به خاطر بررسي جلسه‌ي صبح‌هاي جمعه‌ي آيت‌الله ضياء‌آبادي که اختصاص به حضرت ولي عصر (عج) داشته است، هم از جهت اطلاع از وضعيت و نحوه‌ي بزرگزاري يک جلسه مذهبي و هم به لحاظ کاربست مفاهيم نظري اهميت دو چندان يافته است.کتاب از دو بخش اصلي تشکيل شده است. بخش اول “بررسي نظري دين و سبک زندگي” که فصل اول آن به “مفهوم شناسي” دين و سبک زندگي پرداخته و با ريشه شناسي و بررسي تعريف‌هاي سبک زندگي و نقد و بررسي آن ها عناصر وحدت و تمايز، عيني و ذهني بودن، جمعي و فردي بودن و کارکرد نمادين يا اصيل داشتن سبک زندگي را بررسي کرده است. مولفه هاي سبک زندگي و نقد و بررسي آن و ارائه‌ي تقسيم بندي منحصر به فرد مؤلف در قالب اموال (سرمايه‌اي و مصرفي)، فعاليت ها (عادات، شغل، گذران اوقات فراغت و غيره)، نگرش ها و گرايش ها و روابط انساني (فردي تا اجتماعي) و طرح اهميت کليدي سليقه (taste) مراحل مختلف فصل طي شده است.
از اهميت‌هاي اين کتاب وجود سرفصل جمع بندي بعد از ارائه‌ي هر سلسله از تعاريف است که تلاش کرده از دل تعاريف مختلف عناصر مشترک و تمايزهاي آن‌ها را بيابد. به صورت نمونه در اين فصل درگير بودن ابعاد مربوط به زندگي انسان ها نظير دورني و ذهني، بينش ها ((ادراک ها و معتقدات)، گرايش ها (ارزش‌ها، تمايلات، ترجيحات)، عيني (رفتارهاي بيروني (اعمال هوشيارانه و غير هوشيارانه، حالات و وضعيت جسمي)، وضع‌ها (چايگاه هاي اجتماعي و دارايي ها))، تاکيد بر کليت و نه تک تک رفتارها و دو ديدگاه مجموعه اي نظام مند از رفتارها و دارايي ها و الگويي همگرا و کليتي انتزاعي از رفتارها و دارايي ها، امکان بررسي فردي و جمعي سبک زندگي و در نهايت خلاقيت و ابداع در اين مورد بررسي شده است و از همه مهم تر مولف ضمن جمع بندي همه ي عناصر در صفحه ?? کتاب خود، تعريف منحصر به فردي از سبک زندگي ارائه داده است “الگوي همگرا (کليت تامي) يا مجموعه ي منظمي از رفتارهاي دروني و بيروني، وضع هاي اجتماعي و دارايي ها که فرد يا گروه بر مبناي پاره اي از تمايلات و ترجيح ها (سليقه) اش و در تعامل با شرايط محيطي خود ابداع يا انتخاب مي کند”.
نظريه پردازي در باره ي سبک زندگي” عنوان فصل بعدي است که نظريه پردازان اوليه و پس از آن را شامل مي‌شود. پس از بررسي ديدگاه‌هاي محافظه کارانه: از طبقه تا سبک زندگي، ديدگاه‌هاي توده‌اي: از فرهنگ توده تا فرهنگ مشروع، پيربورديو،از بازاريابي تامصرف گرايي به عنصر مهم هويت فرهنگي و سبک زندگي پرداخته و ورود مسئله ي هويت از دهه هفتاد به علوم سياسي را بررسي کرده و به دربرگيري همه ي وجوه تمايز اين بخش اشاره کرده است. مفاهيم جامعه شناختي جذب شده به هويت فرهنگي: سبک زندگي، زندگي روزمره مورد بررسي قرار گرفته و تعاريف جامعه شناسي انعکاسي گيدنز و چني، فريدمن بحث شده است. در نهايت روش تحقيق و سبک زندگي مورد بررسي قرار گرفته و سبک زندگي به عنوان نوعي الگوي رفتاري، سبک زندگي و مبحث طبقه / قشر بندي اجتماعي (سبک زندگي به عنوان نوعي قشر/ گروه بندي اجتماعي، سبک زندگي به عنوان شاخصه ي طبقه يا قشر اجتماعي) و سبک زندگي به عنوان ابزار تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.

به تناسب بعضي از چهارچوب هاي نظري به کار رفته نيز محقق تلاش کرده تا با ترسيم نمودار، روند طي شدن آن ها به نمايش بگذارد.
“رابطه ي دين و سبک زندگي” عنوان فصل بعدي است که تحقيق و نظريه پردازي در باره ي رابطه ي دين و سبک زندگي را از نگاه زيمل، وبر، پيروان وبر، پژوهشگران حوزه ي فرقه ها و پاره فرهنگ ها بررسي کرده و محدوده مطالعه ي رابطه ي دين و سبک زندگي را در قالب جايگاه دين در فرايند شکل گيري سبک زندگي و جايگاه دين در نظريه هاي سبک زندگي به بررسي نشسته است.
“مطالعه ي موردي: سبک زندگي شرکت کنندگان در جلسات مذهبي” بخش دوم کتاب است که بعد از تعريف جلسه مذهبي، ريشه هاي تاريخي جلسات مذهبي در قالب دعوت و تبليغ، خطابه، مجالس و حلقه هاي تعليم و تدريس، مجالس، حلقه هاي موعظه و ذکر، عزاداري و روضه خواني وسنخ بندي سخنران هاي مذهبي در قالب مجتهدان، مدرسان و علماي تحقيق، وعاظ و خطباي حرفه اي و روضه خوانان (ذاکران اهل بيت) و بررسي تفصيلي درهر مورد ارائه شده است.
مطالعه ي موردي نيز به طرح و بحث داده ها، شکل گردآوري داده ها، شکل گيري جلسه مذهبي مورد نظر در قالب تاسيس حلقه ي دوستانه، ورود مبلغ و شکوفايي جلسه پرداخته و روند مصاحبه هاي اکتشافي تا تنظيم پرسشنامه را در برگرفته است.
اين کتاب، تحقيقي شايسته پيرامون سبک زندگي را گردآوري کرده است.
6. مهدوي نژاد ، محمد جواد،1388،سبک زندگي پايدار ، به سفارش مرکز مطالعات فرهنگي شهر تهران: موسسه نشر شهر
7. الگوهاي سبک زندگي ايرانيان ( مجموعه مقالاتي درباره سبک زندگي)، 1388، تهران:مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ معاونت پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي
8. گيدنز، آنتوني ، ????، تجدد و تشخص: جامعه و هويت شخصي در عصر جديد، ترجمه ناصر موفقيان، تهران:نشر ني


دیدگاهتان را بنویسید