فصل سوم : روش اجراي تحقيق

مقد مه 91
روش تحقيق 91
جامعه آماري 91
نمونه وروش نمونه گيري 92
ابزار جمع آوري داده ها 93
روايي و پايايي پرسشنامه 94
روش تجزيه وتحليل اطلاعات 95
فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده ها
مقدمه 97
داده هاي جمعيت شناختي 97
تحليل توصيفي داده ها 102
تحليل استنباطي داده ها 107
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقيق 128
بحث و نتيجه گيري 129
پيشنهادات 130
محدوديت ها 131
پيوست ها
پرسشنا مه 133
منابع فارسي 138
منابع انگليسي 142
مجوز ورود به کليه مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 آموزش وپرورش 143
دستورالعل اجرايي مدارس هيات امنايي به امضاي وزيرمربوطه 144
چکيده خارجي 146
فهرست جداول
جدول 1 ـ2 : نيازها وا نتظارات اولياء ازدا نش آموزان و مدارس 28
جدول 2 ـ2 : ا نواع ساختارهاي مدرسه ومشخصات آ نها 52
جدول 1 ـ3 : توزيع جامعه آماري 91
جدول 2 ـ 3 : حجم نمونه 93
جدول3 ـ 3 : توزيع سوالات براي هريک از مولفه هاي عملکردي مدارس 95


دیدگاهتان را بنویسید