کليدواژه: فيلم نشاسته ساگو، فيزيکوشيميايي، عصاره اويشن، ضد ميکروبي، خواص مکانيکي
فصل اول
مقدمه
1-1- مقدمه
در وضعيت كنوني دنيا، توليد و توزيع مواد غذايي نه تنها از جنبه اقتصادي بلكه از جنبه سياسي اهميت فراوان پيدا كردهاست، چون از طرفي معمولاً كشورهاي توليدكننده، مواد غذايي را به عنوان سلاحي عليه ملتهاي نيازمند استفاده ميكنند و از طرف ديگر اقتدار نظامها از نظر موقعيت به صورت عمده بر موفقيت آنها در رابطه با كشاورزي و توليد مواد غذايي مورد نيازشان بستگي دارد. به هر صورت نگهداري مواد غذايي به اندازه توليد آنها اهميت دارد واگر بدين مهم دقت نشود چه بسا تمامي هويت يك برنامه توسعه كشاورزي بياهميت و بيارزش شود. نگهداري موادغذايي مجموعه پيچيدهاي از تازگي، خصوصيات غذايي و زمان تحولات بيولوژيكي را در بر ميگيرد (صداقت،1384).به منظور جلوگيري از ضايعات، نگهداري وعرضه و بستهبندي نمودن مناسب مواد غذايي اهميت بسزايي دارد. از ويژگيهاي مطلوب براي هر بستهبندي، بازيافت آسان آن و ايجاد كمترين خسارت به محيط زيست است.هر ساله بالغ بر چند ميليون تن ضايعات پلاستيكي از جمله كيسهها، پاكت هاي پلاستيكي و مواد بسته بندي وارد محيط زيست گرديده و به علت عدم بازگشت به چرخه زيست محيطي باعث ايجاد مشكلات فراوان براي محيط زيست ميشوند. توليد فيلمهاي تجزيهپذير طبيعي و جايگزين نمودن آنها به جاي پلاستيكهاي سنتزي راه حلي براي به حداقل رساندن آثار نامطلوب و زيانآور زبالههاي حاصل از مواد سنتزي است (دارائي و همكاران، 1388).
امروزه با توسعه صنايع غذايي و افزايش نياز به مواد بسته بندي مناسب، تهيه فيلم هاي خوراكي براي حفظ مواد غذايي بسيار مورد توجه مي باشند زيرا اين فيلمها از طريق محدود كردن نفوذ گازهاي اكسيژن و دي اكسيد كربن (بويژه در مورد ميوهها و سبزيها) و كاهش مهاجرت رطوبت (در مورد غذاهاي خشك و نيمه خشك)، كيفيت محصولات غذايي را حفظ مي كنند، پايداري و ماندگاري آنها را افزايش ميدهند و در كنترل آلودگي و رشد ميكروبي و حفظ خاصيت چشايي بسيار مهم هستند (Robertson, 2006; Druchta &Johnston, 1997; Fishman, 1997). فيلم هاي خوراكي لايه نازكي از مواد طبيعي هستند كه سطح مواد غذايي را در بر مي گيرند، بصورت محافظ عمل ميكنند و از بروز تغييرات نامطلوب در عطر و طعم، بافت و خواص ظاهري مواد غذايي جلوگيري مي كنند (Turhan & Sahbas, 2003).اهميت اقتصادي اين فيلمها در اين است كه صنعتگران را قادر مي سازد كه ضايعات كارخانههاي صنعتي را به فرآوردههاي قابل استفاده و با ارزش افزوده بالا تبديل نمايد (صادق زاده وهمكاران، 1384). توليد فيلمهاي تجزيهپذيرعلاوه بر رفع مشكلات زيست محيطي باعث تسهيل شرايط نگهداري،كاهش هزينهها،افزايش زمان ماندگاري، كاهش شدت فرآيندهاي حرارتي درتوليد فرآوردههاي غذايي و در نتيجه كاهش صدمات واز بين رفتن مواد مغذي آنها و در نهايت ارتقاء سطح ايمني و سلامت مصرف كنندگان ميشود (آخوندزاده و همكاران، 1384).
به دليل اينكه فيلمها و پوششهاي خوراكي نوعي بستهبندي هستند و جزئي از تركيبات مواد غذايي محسوب مي شوند بايد از نظر خوراكي ايمن و مطمئن باشند، بدون طعم و عاري از مواد سمي بوده و ويژگيهاي مكانيكي لازم براي حمل و نقل فرآوردههاي غذايي را داشته باشند (Krochta & Mulder-Johnston, 1997; Fishman,1997). اگر چه تاكنون امكان جايگزيني كامل مواد پلاستيكي با بيوپليمرها و مواد بستهبندي زيستتجزيهپذير وجود نداشته اما استفاده از آنها به تنهايي و يا به صورت تركيبي با مواد پلاستيكي، كه باعث افزايش تخريبپذيري پلاستيك نيز مي شود، دغدغههاي مربوط به از بين رفتن محيط زيست و منابع طبيعي به سبب افزايش روزافزون آلودگي ناشي از مواد بسته بندي تخريب ناپذير را در بين جوامع كاهش خواهد داد. در سالهاي اخير، توليد كنندگان مواد غذايي توجه زيادي به استفاده از نگهدارندههاي طبيعي از جمله گياهي به جاي شيميايي در محصولات خود نمودهاند. اين امر از يك طرف به علت تمايل زياد مصرف كنندگان به استفاده از موادغذايي فرآوري شده بدون نگهدارنده و يا حدالمقدور با نگهدارندههاي طبيعي و از طرف ديگر توجه هر چه بيشتر مسئولان و متوليان بهداشتي به اين منظور مي باشد. به منظور كنترل ميكروارگانيسمهاي نامطلوب در سطح مواد غذايي، مواد ضدميكروبي مي‌توانند در داخل پليمرهاي بستهبندي به كار گرفته شوند. استفاده از عصاره‌هاي گياهي در تركيب مواد بستهبندي نيز نوعي بستهبندي ضدميكروبي ميباشد (جوانمرد وهمكاران ، 1388؛ آخوندزاده و همكاران، 1384).
1-2- اهداف
1-2-1- هدف اصلي
هدف اصلي از انجام اين تحقيق، امکان توليد فيلم ضدميکروبي از جنس نشاسته ساگو محتوي عصاره آويشن، به منظور بازدارندگي از رشد باکتري استافيلوکوکوس و بيماريزاي اشرشياکلي ميباشد.
1-2-2- هدف اختصاصي
هدف از انجام اين تحقيق توليد فيلم خوراکي بر پايه نشاسته ساگو محتوي عصاره آويشن بود و خواص مکانيکي (مقاومت کششي، ازدياد طول، مدولالاستيکي) و فيزيکوشيميايي (نفوذ پذيري نسبت به بخار آب و اکسيژن، جذب آب، حلاليت، رنگ، UV و FTIR) و ضدميکروبي فيلمهاي توليدشده مورد ارزيابي قرارگرفت.
1-3- پرسش اصلي تحقيق
آيا افزودن عصاره آويشن بر خواص ضدميکروبي فيلم خوراکي نشاسته ساگو تاثير دارد؟
1-4- نمودار تحقيق

شکل 1- 1: نمودار تحقيق

فصل دوم
مروري بر منابع

2-1- بستهبندي
بستهبندي چيست؟ بستهبندي عبارت است از محافظي كه سلامت كالاي محتوي خود را از مرحله پس از برداشت و توليد تا مرحله مصرف (نگهداري يا انبار ماني) حفظ كند. به بيان ديگر بسته بندي به معني تهيه ظروف، محافظ يا سيستمي استكه سلامت كالاي مظروف خود را درفاصله توليد تامصرف حفظ نموده و آن را از ضربات، صدمات، لرزش، فشار و ارتعاش مصون نگه دارد (ميرنظامي ضيابري، 1385)
از آنجائيكه اكثر بستهبنديهايي كه امروزه مورد استفاده قرار ميگيرند از مشتقات نفتي و بطور مصنوعي توليد ميشوند و به جهت اينكه سازگاري زيستي و تجزيه پذيري زيستي آنها نسبت به بستهبنديهاي طبيعي از قبيل سلولز، كيتين، كيتوزان و ساير مشتقاتشان بسيار محدودتراست، به همين دليل امروزه استفاده از بستهبنديها و پوششهاي خوراكي بسيار حائز اهميت ميباشند (Krotcha, 2002; Krotcha & Mulder-Johnston, 1997).
2-2- پليمر و بيوپليمر
پليمر1 يك جسم با وزن مولكولي بالاست كه ساختمانش از تعداد زيادي از واحدهاي كوچك و از نظر ساختماني مشابه تشكيل شده است. به اين واحدهاي كوچكتر كه اصطلاحاً بلوكهاي ساختماني پليمر خوانده مي شوند منومر يا واحدهاي تكرار شونده گويند. پليمرازpolys كه كلمه يوناني به معني زياد و meros كه به معني قسمت يا واحد است گرفته شده و معني چند واحدي يا چند قسمتي را ميدهد. در صورتي كه پليمر از يك نوع منومر تشكيل شده باشد آن را هموپليمر و فرآيند را هموپليمريزاسيون گويند. اگر از دو نوع منومر تشكيل شده باشد، كوپليمر و فرآيند را كوپليمريزاسيون و در صورتي كه از سه نوع منومر تشكيل شده باشد، ترپليمر و فرآيند را ترپليمريزاسيون مي‌نامند.
بيوپليمر از نظر بيوشيميستها عبارت است از ماكرومولكولهاي زيستي كه از تعداد زيادي ريز واحد كوچك و شبيه به هم، كه با اتصال كووالانسي به هم متصل شده اند و يك زنجيره طولاني را ايجاد ميكنند، ساخته شده‌اند. در روند طبيعي بيوپليمرها و يا همان ماكرومولكولها تركيبات داخل سلولي هستند كه قابليت زنده ماندن را به ارگانيسم در شرايط سخت طبيعي ميدهند.
2-2-1- مزيت بيوپليمرها
توسعه مواد بيوپليمري به چند دليل اهميت دارد: اول اينكه بخش عمدهاي از پليمرهاي طبيعي منشاء كشاورزي دارند و معمولاً از محصولات گياهي و جانوري بدست ميآيند لذا اين مواد برخلاف پليمرهاي سنتتيك كه از مواد نفتي بدست مي آيند زيست تجزيه پذير هستند (در اثر تجزيه دي اكسيد كربن، آب، متان و … توليد مي‌كنند)، بنابراين مواد آلوده كننده محيط زيست به شمار نميآيند. از سوي ديگر مواد بيوپليمري به وسيله موجودات زنده ساخته ميشوند و در نتيجه در چرخه ساخت و تجزيه مواد بيولوژيكي قرار مي‌گيرند پس هيچگاه منابع آنها محدود و تمام شدني نيست در حاليكه مواد پليمري و پلاستيكي امروزي از سوختهاي فسيلي ساخته ميشوند كه منابع آن محدود و تمام شدني است. مزيت ديگر بيوپليمرها اقتصادي بودن اين مواد است زيرا توليد بيوپليمر نياز به كارخانه و صنعت پيشرفته ندارد و با حداقل امكانات مي‌توان به توليد آنها مبادرت ورزيد همچنين مواد اوليه آنها ارزان است زيرا از زبالههاي مواد اوليه كشاورزي تجديد شونده يا صنايع فرآوري مواد غذايي دريايي بدست ميآيند(ضيابري، 1385؛ Krochta, 2002; Krochta & Mulder-Jonston, 1997).
2-2-2- خصوصيات بيوپليمرها
2-2-2-1- بازدارندگي در برابر گازها
بازدارندگي فيلمهاي بيوپليمري در برابر گازها به عواملي وابسته است شامل:
ماهيت بيوپليمرها بويژه قطبي بودن آن: هر قدر گروههاي قطبي (مانند OH) ويوني در پليمر بيشتر باشد و برهم كنشهاي قطبي- يوني نسبت به برهم كنشهاي غيرقطبي(آبگريز)بالاتر باشد، نسبت به اكسيژن بازدارندگي بالاتري خواهند داشت.چون بيشتر بيوپليمرها شامل پروتئينهاو كربوهيدرات حاوي گروههاي قطبي بالايي هستند بازدارندگي بسيار خوبي نسبت به گازها و بويژه اكسيژن نشان مي‌دهند بطوريكه بازدارندگي آنها نسبت به بسياري از پليمرهاي سنتزي رايج به مراتب بيشتر است، براي مثال نفوذ پذيري فيلم گلوتن گندم در برابر اكسيژن 800 برابر كمتر از پلي اتيلن با چگالي كم (LDPE )و دو برابر كمتر از پلي آميد است (كه به عنوان يك بازدارنده خوب در برابر اكسيژن شناخته مي شود).بيشتر بيوپليمرها زماني مي توانند بازدارندگي خوبي در برابر اكسيژن و گازهاي ديگر نشان دهند كه ميزان رطوبت نسبي آنها پايين باشد (Lai & Padua, 1997; Chen et al.,1996).محدوده دمايي كه يك پليمر ميتواند به عنوان يك بازدارنده در برابر گازها عمل كند به دماي انتقال شيشه اي (Tg) آن پليمر مربوط است. در دماهاي بالاتراز دماي انتقال شيشهاي مواد پليمري نرم و لاستيكي و در دماهاي زيرآن بصورت شيشهاي و سفت ميباشند. هر قدر دماي انتقال شيشهاي پليمر بالاتر باشد آن پليمر در محدوده دمايي وسيعتري ميتواند به عنوان پوشش و بازدارنده خوب عمل كند(Madeka & Kokini,1996; Mc Hugh & Krochta,1994a) .
اثر فشار گاز: در مورد گازها يا بخارهايي كه با پليمر واكنش نشان ميدهند مانند بخار آب، ضريب نفوذپذيري بستگي به فشار دارد.
اثرپلاستيسايزرها: معمولاً پلاستيسايزرها با افزايش تحرك زنجيرها و افزايش فضاهاي خالي، موجب افزايش نفوذپذيري فيلم پليمري نسبت به گازها مي گردد، البته در برخي از بيوپليمرها وجود مقادير كم پلاستيسايزر موجب افزايش بهم پيوستگي و كاهش نفوذ نسبت به گازها ميشود.
2-2-2-2- بازدارندگي نسبت به بخار آب
تبادل رطوبتي بين ماده غذايي و محيط ميتواند مشكلات زير را به وجود آورد (چودار، 1387Krochta, 2002; Dickey & Parris, 2001 ;):
– مواد غذايي جاذبالرطوبه مانند محصولات غلهاي، پورهها و… با جذب آب كيفيت ارگانوليپتيكي خود را از دست ميدهند و بصورت لاستيكي و كلوخهاي درآيند.
– برخي از مواد غذايي كه فشار بخار آب محيط بالاتر است، دچار هيدراسيون (افت آب)مي شوند و در نتيجه طراوت و تازگي خود را از دست ميدهند از جمله اين مواد مي توان به سبزيها و ميوههاي تازه اشاره كرد.
– جذب آب توسط مواد غذايي بالا باعث بالا رفتن فعاليت آبي در آنها مي شود و احتمال گسترش ميكروبي، شيميايي و آنزيمي بيشتر ميشود.
– از دست دادن آب در برخي از مواد غذايي مانند غلات باعث كاهش وزن آنها در نتيجه كاهش ارزش اقتصادي ميگردد.
فيلمهاي بيوپليمري به عنوان حايل براي بخار آب، در روي سطح و يا در داخل مواد غذايي، جايي كه تركيبات با فعاليت آبي متفاوت از هم جدا ميگردند، قرار داده ميشوند. در حالت اول خروج رطوبت به محيط را محدود ميكنند و در حالت دوم به عنوان تثبيت كننده گراديان، فعاليت آب و حفظ خواص بافتهاي مختلف يك غذا به كار ميروند.
2-2-3- بكارگيري بيوپليمرها در بستهبندي
بيوپليمرها به دو صورت در توليد بستهبنديهاي زيستي بكار ميروند (Dickey & Parries, 2001):
1- تركيب بيوپليمر با پليمر سنتتيك:استفاده از فيلمهاي بيوپليمري به دليل خواص ممانعتكنندگي ضعيف آنها محدود ميباشد به همين دليل پليمرهاي طبيعي اغلب با پليمرهاي مصنوعي مخلوط مي شوند و يا به طريقه شيميايي جهت گسترش كاربردشان در موارد و شرايط خاص اصلاح مي شوند. وقتي پليمر سنتزي با پليمر طبيعي براي توليد مواد بستهبندي تركيب مي شوند در برابر تهاجم ميكروارگانيسم ها مساعدتر شده و طبيعت تخريب پذير آنها افزايش مييابد.
اين تركيبات با افزودن يك ماده تخريب پذير (مانند نشاسته)به يك پلاستيك متداول (مانند پلي اتيلن)ساخته مي‌شوند.گرچه در حال حاضر اكثر محصولات تجاري با تركيب نشاسته ساخته ميشوند ليكن تركيبات سلولز- پلي ارتان، گلوتن- وينيلين، زئين- پلي اتيلن، زئين- پلي كاپر و لاكتون و كازئين با پليمرهاي سنتزي مختلف نيز در حال بررسياند.
اين مواد كمك زيادي به كاهش زبالههاي پلاستيكي كردهاند اما به دليل اينكه در آنها از تركيبات تخريب ناپذير استفاده ميشود و استفاده از مواد تخريبپذير ويژگي آنها را تضعيف ميكند موقعيت محكمي ندارند.
2- استفاده مستقيم از بيوپليمرها براي توليد بستهبنديهاي زيستي: بسته بنديهاي زيستي حاصل از بيوپليمرها به دليل ساختمان شيميايي خاص تخريب پذيرتر از فيلمهاي تركيبي هستند ولي كيفيت مكانيكي و نفوذپذيري آنها پايين است. بسته بنديهاي زيستي را بر اساس هضمپذيري مي توان به دو دسته خوراكي و غيرخوراکي تقسيمبندي كرد. فيلمها و پوششها اغلب جزء بستهبنديهاي خوراكي طبقهبندي ميشوند به شرط آنكه در ساخت آنها از افزودنيهاي مضر استفاده نشود (Fishman, 1997; Guilbert, 1986).
2-2-4- روشهاي توليد بستهبنديهاي زيستي (بيوپليمري)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

براي توليد بستهبنديهاي زيستي معمولاً دو روش خشك (ترموپلاستيك) و مرطوب (استفاده از حلال) بكار برده مي شود (Debeaufort & Voilley,1997). روش خشك بيشتر براي توليد بستهبنديهاي نيمه سخت مانند سينيها، فنجانها، جعبههاي تخم مرغ و محافظها استفاده ميشود گرچه گاهي براي توليد برخي از انواع فيلمهاي زئيني نيز كاربرد دارد.در اين روش از حرارتدهي و قالبگيري براي توليد مواد بستهبندي استفاده ميشود. روش مرطوب بيشتر براي توليد پوششها، فيلمها و ورقههايي كه مي توانند خوراكي باشند مورد استفاده قرار گيرند. در اين روش بيوپليمر را در حلال مناسبيپخش و محلول ميكنند سپس حلال توسط روشهايي مانند تبخير حلال يا رسوب دادن فاز جامد توسط تغيير pH، تغيير قطبيت و افزودن الكتروليت جداسازي ميگردد.
2-3- پوششها و فيلمهاي خوراكي
پوششهاي خوراكي لايه نازكي از يك ماده خوراكي هستند كه بر روي سطح ماده غذايي به عنوان پوشش و يا در لابلاي اجزاي تشكيلدهنده ماده غذايي از طريق پيچيدن، فروبري، برس زدن يا اسپري كردن قراردادهمي‌شود تا مانعي در برابر عوامل مخرب از قبيل حضور گازهايي مانند اكسيژن و دي اكسيد كربن، رطوبت و مواد معطر باشد تا به اين ترتيب زمان ماندگاري ماده غذايي افزايش يابد. اين مواد مي‌توانند به صورت پوشش كامل محصول باشند و يا به عنوان يك جزء غذايي همراه غذا مصرف گردند. فيلمهاي خوراكي از نظر نحوه توليد متفاوت از پوششهاي خوراكي هستند. آنها قبل از كاربرد در بستهبندي مواد غذايي به صورت لايهاي نازك توليد ميشوند وسپس مانند پليمرهاي سنتزي براي بندي بكار ميروند. كاربرد فيلمها و پوششهاي خوراكي بدينمعني نمي باشد كه مي توانند براي افزايش زمان انبارماني مواد غذايي جايگزين مواد بسته بندي غير خوراكي و ساختگي گردند.پوششهاي خوراكي در واقع ظرفيت افزايش كيفيت و ماندگاري غذا و بهبود بازده اقتصادي مواد را به عنوان يك ماده كمكي بستهبندي دارا مي باشند (Kester & Fennema,1986).
يكي از چالشهاي مهم در پوششهاي خوراكي هماهنگ كردن دوره پايداري بستهبندي با عمر نگهداري محصول ميباشد.پوششهاي خوراكي بايد بدون تغيير در خواص مكانيكي و ممانعتي در طول مدت نگهداري تا زمان مصرف عملكرد كاملي داشتهباشند لذا دارا بودن زيستتجزيهپذيري حساب شده براي آنها الزامي است.شرايط محيطي عامل زيستتخريب پذيري بايد در طول مدت نگهداري مواد غذايي حذف شوند در حاليكه شرايط مناسب براي تخريب پس از دور انداختن بستهبندي فراهم باشد.
2-3-1- تاريخچه استفاده از پوشش هاي خوراكي
بشر مدتهاي طولاني است كه پوششهاي خوراكي را براي افزايش زمان ماندگاري فرآوردههاي غذايي تازه و محافظت از اثرات نامطلوب محيطي استفاده ميكند (ايده اوليه استفاده از پوششهاي خوراكي از پوششهاي طبيعي كه روي سطح ميوه ها قرار دارد گرفتهشدهاست). در قرن 12 و13 ميلادي در چين جهت كاهش از دست دادن رطوبت، پرتقال وليمو را در واكس فرو ميبردند گرچه اين پوششها بطور قابل ملاحظهاي در كاهش آب موثر بودند اما به همان ميزان به دليل مهار نسبتاً بالاي تبادلات گازهاي تنفسي باعث تخمير ميشدند. پوشاندن غذا با چربي كه به لاردينگ موسوم است در قرن 16 در انگلستان استفاده ميشد، نشان دادهشدهاست كه اين روش كاهش رطوبت محصول را كند ميكند. در سال 1800 ميلادي جهت به تاخير انداختن پلاسيدگي ميوهها و سبزيجات آنها را با موم پوشش ميدادند. اين پوششها سرعت اتلاف آب را به ميزان زيادي كاهشداده و از تبادل گاز تنفسي نيز ممانعت ميكردند. موريس و پاركر اولين بار در سال 1895 و هاوارد و هارموني درسال 1869 از فيلمهاي خوراكي در بستهبندي مواد غذايي استفاده كردند، آنها از فيلمهاي ژلاتيني براي نگهداري گوشت استفاده نمودند. از سال 1930 استفاده از مومهاي پارافينه مذاب براي پوشش دادن مركبات متداول شد.در اواخر دهه 1950 امولسيونهاي روغن در آب موم كارنوبا جهت پوشش دادن ميوهها و سبزيها بكار رفت. امروزه پوششهاي خوراكي در كاربردهاي مختلفي از جمله پوششهايي براي سوسيسها، پوششهاي شكلاتي براي دانهها و ميوهها و پوششهاي واكسي براي ميوهها و سبزيها استفاده ميشود. در حال حاضر تحقيقات گسترده‌اي براي استفاده از فيلمها و پوششهاي خوراكي در صنايع غذايي و دارويي صورت ميگيرد كه موجب بهبود كيفيت و افزايش كاربردهاي آنها شده و (Robertson, 2006; Jiancia & Hongda, 2000; Fishman, 1997; Pearson et al., 1985).
2-3-2- مواد به كار رفته در پوششها و فيلمهاي خوراكي
موادي كه اغلب در پوششها و فيلمهاي خوراكي بكار ميروند، پلي ساكاريدها، پروتئينها و چربيها هستند كه در ادامه با توضيح بيشتر آوردهشدهاند.
2-3-2-1- پوششها و فيلمهاي بر پايه پليساكاريد
پليساكاريدها هم بصورت پوشش و هم فيلم كاربرد دارند.. البته از آنجا كه پلي‌ساكاريدها آبدوست هستند كمترين خواص ممانعتكنندگي را در برابر رطوبت دارا ميباشند و نمي‌توانند سد فيزيكي مناسبي براي رطوبت باشند. برخي از انواع پليساكاريدها تراوايي محدودي نسبت به اكسيژن دارند. خاصيت حفظ اكسيژن، به دليل شبكه فشرده و پيوندهاي هيدروژني اين مواد و نيز قابليت انحلال اندك آنها مي‌باشد. به دليل اينكه اغلب رابطه معكوسي بين بخار آب و نفوذ اكسيژن ديده ميشود فيلمهاي پلي ساكاريدي ممكن است حفاظت موثري در برابر اكسيداسيون چربيها و يا ساير تركيبات غذايي فراهم كنند (Guibert & Biquet,1996). پوششهاي پلي ساكاريدي ميتوانند از منابع مختلف، از جلبكهاي دريايي تا بافتهاي پيوندهاي سخت پوستان، تهيه گردند. از جمله چنين پوششها و فيلمهايي انواع تهيه شده از كيتوزان، سلولز، آلژينات، پكتين، كاراگينان، نشاسته و هيدروليزهاي نشاسته را مي توان نام برد (Krochta & Fennema,1989; Guilbert, 1986).
2-3-2-2- پوششها و فيلمهاي بر پايه كيتوزان
كيتوزان يكي از فراوانترين بيوپليمرهاي طبيعي است كه بطور گسترده براي كاربردهايي از قبيل تصفيه فاضلاب، لوازم آرايشي، كاغذ و نساجي، صنايع دارويي، صنايع كشاورزي و زيستشناسي مورد مطالعه قرارگرفتهاست. كيتوزان پلي ساكاريدي است كه از استيلهكردن كيتين، ماده اي كه از اسكلت خارجي سخت پوشان استخراج ميشود، تهيه ميگردد. ثابت شدهاست كه كيتوزان يك ماده غيرسمي، تجزيهپذير وداراي خواص ضدميكروبي ميباشد. اثر ضدميكروبي كيتوزان ناشي از گروههاي آميني با بار مثبت است. اين گروهها با غشاء سلولي ميكروارگانيسمها كه داراي بار منفي است واكنش ميدهند. اين واكنش منجر به نشت اجزاي پروتئيني و ساير اجزاء درون سلولي ميكروارگانيسمها ميگردد (حسيني و همكاران، 1387).
2-3-2-3- پوششها و فيلمهاي بر پايه سلولز
سلولز از فراوانترين و ارزانترين منابع گياهي تجديدپذيراست كه قابليت بازيافت داردو به وسيله ميكروارگانيسمها تجزيه و به عناصر كربن، هيدروژن و اكسيژن تبديل ميشود. سلولز به علت شكل ساختمانياش در آب قابل حل نمي‌باشد.براي متورم نمودن ساختمان سلولز در آب از قليا استفاده ميشود سپس با اسيد كلرواستيك،كلرومتيل يا اكسيد پروپيلن تركيب شده كربوكسي متيل سلولز، متيل سلولز و هيدروكسي پروپيل سلولز حاصل ميگردد كه براي توليد فيلم مناسب هستند. در اين ميان پليمرهاي هيدروكسي پروپيل سلولز، كربوكسي متيل سلولز وهيدروكسي پروپيل متيل سلولز كه در حقيقت رزين هاي ترمو پلاستيك هستند در حالت مذاب قالبگيري و جهت توليد فيلم استفاده ميشوند اين پوششها خوراكي هستند، انعطاف پذيرند، شفافاند و در برابر چربيها و روغنها مقاوماند، تنها نقطه ضعف آنها حساسيت به آب است (ايران منش، 1387).
فيلمهاي سلولزي مانع خوبي در برابر اكسيژن و تركيبات معطر هستند و مقاومت آنها در برابر بخار آب با افزودن چربيها افزايش مييابد. هم چنين با افزودن چربي به فيلمهاي سلولزي ميتوان قابليت نفوذ آنها به گازهاي اكسيژن و دياكسيد كربن را كاهش داد. (دارائي و همكاران، 1388).
2-3-2-4- پوششها و فيلمهاي بر پايه آلژينات
آلژينات پليساكاريدي است كه از جلبكهاي قهوه اي استخراج ميشود. اين تركيب، نمك اسيد آلژينيك است كه خود آن پليمري از واحدهاي D-? مانورونيك اسيد وL-? گلورونيك اسيد مي‌باشند. فيلمهاي آبدوست آلژينات، عايق ضعيف رطوبت هستند اما استفاده از يونهايي نظير كلسيم يا سديم در فرمول فيلم نفوذپذيري به بخار آب اين فيلم ها را كاهش داده و آنها را در آب نامحلول ميسازد (برنجي اردستاني و همكاران، 1387).
يونهاي كلسيم موثرترين عامل تشكيل ژل هستند، اثر يوهاي كلسيم از طريق واكنشهاي متقابل يوني پس از تشكيل پيوندهاي هيدروژني بين زنجيره است و باعث ميشوند زنجيرهاي آلژينات به طرف هم كشيده شوند (Kester &Fennema, 1989).
2-3-2-5- پوششها و فيلمهاي بر پايه پکتين

پكتين پليساكاريدي ساختماني است و از پليمرهاي اسيد گالاكتورونيك نوع D با درجات مختلف از متيل استر تشكيل شدهاست. استرزدايي پكتين، پكتين با متوكسيل كم توليد مينمايد كه در محيط آبي حل مي‌شود و در حضور يون كلسيم، ژل تشكيل ميدهد. از آنجايي كه قابليت نفوذ بخار آب در اين فيلمها در25 درجهسانتيگراد و رطوبت نسبي 50 درصد نسبتاً زياد است، استفاده از پوشش محافظ ليپيدي ميتواند سبب افزايش كارآيي اين فيلمها گردد (Kester & Fennema,1989; Guilbert, 1986).
2-3-2-6- پوششها و فيلمهاي بر پايه کاراگينان
عصاره جلبك قرمز است و گروهي از پلي ساكاريدهاي سولفاته را شامل ميشود. به محض سرد كردن محلول آبي گرم پليمر، ژل تشكيل ميشود. تشكيل ژل احتمالاً به علت تبديل ساختمان مارپيچ مضاعف به شبكه پليمري سه بعدي است. پوشش ژل كاراگينان سبب به تاخير انداختن كاهش رطوبت غذا ميگردد (Kester & Fennema, 1989; Guilbert, 1986).
2-3-2-7- پوششها و فيلمهاي بر پايه نشاسته
نشاسته نوعي پليساكاريد است كه در شرايط عادي در آب نامحلول است اما در آب داغ دانه هاي تشكيلدهنده آن تا 15 برابر وزن خود آب جذب كرده، متورم شده و سرانجام پاره يا متلاشي ميشود. در اين فرآيند تودهاي با ويسكوزيته بالا توليد ميشود كه آن را خمير نشاسته و اين پديده را ژلاتينهشدن نشاسته مي‌نامند. نشاسته از تركيب گلوكز با خارج شدن مولكول آب حاصل ميگردد و در واقع نوعي ماكرومولكول است كه طي مراحل رشد گياه گندم بصورت ذرات ريز يا گرانول در دانه ذخيره ميشود و ممكن است تا حدود 65 درصد وزن آن را تشكيل دهد. گرانولها از لحاظ شكل ممكن است به صورت هاي كروي يا بيضي باشند كه با ميكروسكوپ قابل بررسي هستند. گرانولهاي نشاسته از دو قسمت آميلوز كه خطي است، 23 تا 27 درصد وزن نشاسته را تشكيل ميدهد و مركب از حدود 5000 واحد گلوكز است و آميلوپكتين كه بصورت زنجير انشعابي به ميزان حدود 73 تا 77 درصد وزن نشاسته را تشكيل ميدهد و مركب از حدود يك ميليون واحد گلوكز است تشكيل شده، آميلوز به صورت خالص به مقدار كم در آب داغ حل ميشود و اگر محلول را در جاي آرام قرار دهيم دوباره رسوب ميكند، برعكس آميلوپكتين در آب داغ به آساني حل ميشود و اگر محلول را در جاي آرام قرار دهيم به صورت ژل درنيامده و رسوب نمي‌كند (پايان، 1380). نسبت آميلوز و آميلوپكتين در انواع نشاسته يكسان نيست، نشاسته گندم حدود يك سوم وزن خود آب جذب ميكند، در اثر جذب آب متورم ميشود و معادل 78/27 كالري به ازاي هر گرم گرما آزاد ميكند به همين جهت هنگام مخلوط كردن آرد و آب دماي خمير بالا ميرود. نشاسته به وفور در طبيعت يافت ميشود، به دليل قيمت پائين، قابليتتجديدشوندگي و بازيافت زيستي يكي از مواد خام جاذب براي استفاده در بستهبنديهاي خوراكي محسوب ميگردد. علاوه براين حساسيتزا نبوده و به دليل دارا بودن ويژگيهاي مكانيكي و مقاومت در برابر نفوذ گازها، امكان بكارگيري و استفاده از آن در صنايع غذايي وجود دارد. فيلمهاي تهيه شده از نشاسته داراي حلاليت پايين درآب، سدي عالي در برابر اكسيژن و درجه حرارت برگشت پذيري پائين است (جوانمرد و بصيري، 1385).

شکل 2- 1: ساختمان شيميايي نشاسته
2-3-2-8- پوششها و فيلمهاي بر پايه دکسترينها
تركيبات حاصل از هيدروليز نشاسته ميباشند كه به عنوان پوشش محافظ غذا پيشنهاد شده‌اند. اگرچه آبدوست هستند ولي در برابر انتقال رطوبت، مقاومت محدودي از خود نشان ميدهند (Kester & Fennema, 1989) .
2-3-2-9- پوششها و فيلمهاي بر صمغهاي ميكروبي
از اين گروه ميتوان دكستران، اسكلروگلوكان، كاردلان و پولولان را نام برد. اسكلروگلوكان براي پوشش دهي بكار ميرود، پولولان فيلمهاي پرقدرت با خاصيت ارتجاعي توليد مينمايد، فيلمهاي حاصل از كاردلان نامحلول در آب و محلول در قليا هستند. اشكال عمده قيمت بالاي آنها است و اينكه برخي قوانين مانند قوانين جامعه اقتصادي اروپا استفاده از آنها را مجاز نميدانند (Kester &Fennema1,989)..
2-3-2-10- پوششها و فيلمهاي بر پايه پروتئين
در بين فرآوردههاي كشاورزي، پروتئينها از زمانهاي طولاني و بطور تجربي به عنوان ماده بستهبندي بكار ميرفتهاند. پوششهاي خوراكي ميتوانند از انواع مختلف پروتئينها بدست آيند. خواص مكانيكي فيلمهاي پروتئيني تحت تاثيرعوامل مختلفي از جمله نوع پروتئين، غلظت پروتئين در حلال، نوع و pH حلال، نوع و غلظت نرمكننده و روش توليد فيلم قرار مي‌گيرد (Andrianaivo &Padua, 2003; Anker & Stading,1999) .
پوششهاي پروتئيني آب دوست هستند و نسبت به جذب آب حساس ميباشند به همين دليل مقدار رطوبت نسبي يا دما ميتواند بر عملكرد آنها تاثيرگذار باشد.فيلمهاي پروتئيني نيز توانايي حفظ اكسيژن،مواد معطر و روغن محصولات را دارا ميباشد و همچنين ميتوانند خواص ساختاري و مقاومت را افزايش دهند اما در نگهداري رطوبت چندان موثر نيستند..تحقيقات انجام شده نشان دادهاند كه حضور اسيدهاي چرب در پروتئين آبپنير خواص رطوبتي آنها را افزايش ميدهد (Krochta, 2002).


دیدگاهتان را بنویسید