كولرها: مبدلهاي حرارتي از نوع سطح ميباشند كه براي خنك كردن هوا، در پشت ژنراتور قرا رگرفته اند، در كولرها آب، هواي گرم شده را خنك مينمايد. كولرها شامل چهار المنت (عنصر) هستند، آنها در قسمت پائيني پوسته بطور افقي قرار گرفته اند و جريان آب و هوا در كولر بصورت پارالل مي باشد. هر المنت از تعداد نسبتا” زيادي لوله هاي راست تشكيل شده كه بمنظور تبادل حرارتي، در سطح مجهز به فين هايي (سيمهاي نازك) در سطح خارجي ميباشند.آب خنك درون لوله ها جريان مي يابد و هواي ژنراتور توسط آب از طريق سطح بيروني خنك ميشود. هر دو طرف لوله ها، در محفظه هاي آب محكم شده اند. محفظه هاي آب بدو بخش ورودي آب و خروجي آب تقسيم شده است. كه دريك جهت متقابل نسببت به جريان هوا قرار گرفته است.
ياتاقانها: در قسمت انتهايي هر ژنراتور، يك پايه ياتاقان جوشكاري شده وجود دارد. پوششهاي ياتاقان كه از نوع پاكتي مي باشند و بطور افقي به دو نيمه شده اند، روتور را محافظت ميكنند. وقتي روتور مي‌چرخد، يك فيلم روغني كه توسط فشار هيدروليك (موتور پمپ) تامين مشود با روتورها را مهار ميكند و ياتاقان را از سابيدگي محافظت مينمايد. فواصل ياتاقانهاي نوع ژورنال طوري قرار گرفته اند كه حداقل قابليت اطمينان بهره برداري را در فضاي كم و افت اصطكاك پائين ارائه دهند. ديوارهاي ياتاقان از فولاد ساخته
شده اند كه سطح داخل آنها با يك آلياژ فلز سفيد سيار بندي شده است. جهت مركزيابي ياتاقان از چهار صفحه تبديل كه بدور محيط ياتاقان هستند استفاده ميگردد، رينگ ياتاقان در مكان خود توسط درپوش ياتاقان نگه داشته ميشود. بمنظور اجتناب از ورود روغن به ماشين، ياتاقانه از پوسته استاتور جدا هستند و
بوسيله دو لايه آب بندي از نوع لايبرنيت آب بندي ميشوند.براي جلوگيري از عبور جريان شافت به داخل ياتاقانها، ياتاقان روي پايه غيرمتحرك، دو لايه عايق دارد كه اين دو لايه عايق متشكل است از صفحه تبديلهايي كه متريال عايق بندي دارند و يك لايه بين ياتاپان و رينگ ياتاقان قرار گرفته است.
روغن كاري :از درون سوراخهايي در محفظه ياتاقان و روزنه ورودي جانبي، روغن وارد ياتاقان ميشود. از روزنه ورودي روغن، روغن عبور ميكند و به ورودي روغن ديواره ياتاقان ميرسد. به هر دوسطح خارجي، روغن خارج از ياتاقان ، بر كل محيط شافت جريان مي يابد.
كنترل نظارت حرارتي توربين:
درجه حرارت فلز ياتاقان، معيار مناسبي براي نظارت و كنترل كردن بر طرز عمل صحيح ياتاقان.
با استفاده از عناصر اندازه گيري دما، درجه حرارت در نيمه پائين محفظه ياتاقان اندازه گيري ميشود. با افزايش درجه حرارت ، سيگنال آلارم و تريپ توربين انجام ميگيرد.
رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي ذغالي :
رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي ذغالي ، جريان تحريك را از سيستم ساكن و ثابت تحريك به سيم پيچ ميدان چرخشي انتقال ميدهند. رينگهاي لغزشي شياردار هستند و در قسمت انتهاي غيرمتحرك روي يك شافت قرار گرفته اند، يك لايه عايق در شافت تعبيه شده و رينگهاي لغزشي درون آن براي قفــــل كردن آنها درمكان خودشان متصل شده اند. نگهدارنده هاي ذغالي با پوسته با يكديگر بر روي يك صفحه مونتاژ شده اند. ذغال و رينگهاي لغزشي را ميتواد از درون پنجره هايي در محفظه مشاهده نمود. ذغالها از گرافيت طبيعي ساخته شده اند و بدون وسايل اتصال هستند (به چيزي متصل نيستند) و نيازي به روغنكاري ندارند
و دركف در نگهدارنده هاي ذغالي فنري مارپيچي شكلي كه فشار يكنواختي را در سراسر نواحي سابديه شده توليد ميكند، نشانده شده اند. ذغالها را ميتوان هنگام بهره برداري بيرون آورد و تعويض كرد. بمنظور سهولت ، نگهدارنده هاي ذغالي روي دستگاهي با وسيله اتصال دو شاخه اي مونتاژ شده اند. اتصالاتي روي
پايه هاي (راكر) ذغالي طراحي شده به شيوه اي كه خاصيت قطبي آنها را ميتوان معكوس كرد كه نتيجه معكوس نمودن اين است كه سابيدگي رينگهاي لغزشي غيريكنواخت و نامتناسب نباشد.جهت تهويه و خنك سازي پوسته رينگهاي لغزشي ، يك هواكش شعاعي تعبيه شده كه در مداري باز با مكش هوا از زير، به طرف فيلترهاي يك طبقه اي پارچه اي ، بر روي شافت عمل ميكند دراين حالت هوا در بالا تخليه شده . فيلترها تصفيه موثر براي گرفتن مقدار گردو خاك و آلودگي هاي شيميائي و يا عوامل محيطي كه ممكن است در شرايط سايت در هوا وجود داشته باشند را فراهم ميكند، اختلاف فشار باعث اتصال سويچ و مونيتور ميگردد. زمانيكه كليدهاي قطع و وصل اختلاف فشار عمل ميكند و همچنين هنگام بازديدهاي دوره اي تعميرات، فيلترها مورد بازرسي قرار ميگيرد.
بهره برداري
اين دستورالعملها براي توربوژنراتورهايي كه بكار ميروند كه بوسيله هوا خنك ميشوند (مثلا” هسته استاتور، سيم پيچ استاتور، سيم پيچ روتوركه همگي بوسيله هوا خنك ميشوند) وشرايط نرمال بهره برداري را تشريح ميكنند و نقشه راهنماي اصلي را به هنگام راه اندازي يا تريپ واحد ارائه ميدهند آنطور كه از وضعيت غيرنرمال و زيان آور براي راه اندازي اجتناب شود.
بهره برداري كلي
براي بهره برداري صحيح از توربوژنراتور، كاملا” ضروري است كه از ژنراتور براي بهره برداري در محدوده هاي نمودار بارگيري قدرت استفاده كنيم زيرا پارامترهاي معيني بايد طبق وضعيتهاي ذيل بكار گرفته شود.
سيم پيچ استاتور :
ظرفين بارگيري سيم پيچ استاتور، براساس حداكثر درجه حرارت مجاز از عايق سيم پيچ تعيين ميگردد.
سيم پيچ روتور
بهره برداري با ضريب قدرت كمتر از اسمي در محدوده تحريك زياد بوسيله درجه حرارت سيم پيچ روتور محدود ميگردد. ژنراتور با قدرت ظاهري اسمي نمي تواند راه اندازي شود.
هسته استاتور
بهره برداري در محدوده زير تحريك، بوسيله ازدياد حرارت در هسته و ورقه هاي فشرده محدود ميگردد.

پايداري و تثبيت وضعيت
در محدوده زير تحريك، در شرايط بهره برداري درمقابل با ضريب قدرت پيش در محدوده زير تحريك، در شرايط بهره برداري درمقابل با ضريب قدرت پيش فاز، قدرت بارگيري ژنراتور نه فقط بوسيله تنش حرارتي
در قسمتهاي انتهايي هسته استاتور محدود ميشود بلكه پايداري و تثبيت وضعيت براي اجتناب از خطر شل شدن طبقه اي مورد توجه قرار ميگيرد.
اختلاف انبساط سيم پيچ استاتور – هسته استاتور:
قابليت بارگيري سيم پيچ استاتور ، همچنين بوسيله اختلاف انبساط سيم پيچ دور كويلها و هسته محدود ميشود. اين عامل خصوصا” براي ازدياد هسته مهم مي باشد. اختلاف انبساط تابع حرارت است. در هنگام تغيير بار حرارت سيم و پيچ سريعتر از هسته مغناطيسي تغيير ميكند اگر ژنراتور دورن محدوده هايي كه توسط كارخانه سازنده اظهار شده ، بهره برداري گردد، افزايش حرارت مطمئنا” بر ژنراتور تاثير نمي گذارد و باعث صدمه زدن به آن نمي شود.
لرزشها و ارتعاشات:
لرزشها بايد اندازه گيري و نشان داده شوند. لرزشها ميتوانند ناشي از خارج شدن شافت از الايمنت (تعادل) باشند، توزيع غيريكنواخت درجه حرارت در خود شافت از دلايل لرزش است. لرزش شافت (نسبت به ياتاقانها يا مطلق) در زمان بهره برداري بايد در محدوده پائين نگه داشته شود. اين احتمال هست كه
توربوژنراتورهايي كه براي مدت زماني طولاني در سطح زيادي لرزش دارند، به تعميرات بيشتري نياز داشته باشند.
راه اندازي، بارگيري و تريپ
پروسه راه اندازي، بارگيري و تريپ از سيستم منطقي (ايستگاه كنترل) فرمان ميگيرد كه همه تجهيزات مولد توربين را كنترل ميكند.
ملاحضات:
شيوه هاي ذيل براي راه اندازي و تريب ژنراتور، براي پوشش دادن به همه جزئيات يا تغييرات در پروسه هاي راه اندازي و متوقف سازي طرح نشده اند. تغييرات بسياري ميشود دراين پروسه ها بنا به اقتضاي احتياجات خاص توسط اپراتورهاي خاص انجام گيرد.
پيش از راه اندازي:
كليه تجهيزات حفاظت و اندازه گيري و اينستورمنتها بايد قبل از بكارگرفتن در سرويس و راه اندازي تائيد و كاليبره شوند. تمام سيستمهاي كمكي ژنراتور، قبل از اينكه در سرويس قرار بگيرند بايد چك و كنترل شوند تا بعد از به اثبات رسيدن قابليت كاركردشان ، در سرويس به كارانداخته شوند.
اخطار:در تمام طول مدتي كه بهره برداري انجام نميگيرد، وسايلي كه براي محافظت از كندانسه شدن (تراكم) رطوبت در داخل ژنراتور قرار گرفته اند، بايد روشن نگه داشته شوند. اگر براي مدت زماني خاموش شوند يا آخرين واحد بيش از پنج روز تريپ باشد يا مكش هواي محيط و رطوبت زياد باشد، ضروري است كه قبل از دوباره تحريك شدن ماشين ، شاخص قطبي شدن و مقاومت عايق سيم پيجها اندازه گيري شود ويا حداقل اندازه هاي داده شده توسط سازنده مقايسه گردد. ميزان اندازه گيري شده بايد از حد نورم پائين تر باشد، سيم پيچها بايد خشك باشند تا اندازه قابل قبول بدست آيد.
براي اهداف راه اندازي ،جدأ توصيه ميگردد كه از مود اتومات سيستم تنظيم ولتاژ استفاده گردد. در واقع سيستم تنظيم ولتاژ با يك سيستم كنترل منطقي طراحي شده كه بطور اتوماتيك ولتاژ ژنراتور را از صفر تا اندازه دلخواه مي آورد بدون اينكه دخالت خارجي توسط اپراتور صورت گيرد. تا زمانيكه به اين طريقه بهره برداري، حفاظت روي ژنراتور بطور مثال v/f وجود نداشته باشد (درمدار نباشند) ، از تنظيم ولتاژ بصورت دستي اجتناب كنيد و اپراتور مي تواند با تقويت روي سيگنال اصلي ولتاژ ، از حدود مجاز بعضي پارامترهاي راه اندازي فراتر رود.
راه اندازي:
1- ببينيد كه همه اتصالات مداري سيم پيچ ژنراتور با هر مصرفي باز باشد و همچنين هيچ ولتاژي روي سيم پيچ روتور اعمال نشده باشد.
2- با دستورالعمل مشخص شده براي توربين، سرعت توربين ژنراتور را به دور اسمي برسانيد. در زمان راه اندازي توربوژنراتور پس از گذراندن دوره تريپ ابتدا بايد توربوژنراتور با دور متوسط چرخانده شوند براي مدت مشخصي قبل از رسيدن به دور نامي، بمنظور جلوگيري از انبساط و انحناي موقتي شاقت در روتور، اين زمان براي رسيدن به پارامترهاي نامي توربين است.
3- با وصل كليد تحريك ، سيستم تحريك برق دار ميشود و با وصل كليد سيستم تنظيم ولتاژ ، از محلي كه تغذيه سيستم تحريك پيش بيني شده ، ولتاژ ژنراتور به اندازه هاي تنظيم شده ميرسد. ولتاژ تحريك بطور نرمال نبايد تا 98 درصد سرعت اسمي يا بالاتر از آن برسد.
4- دراين زمان ژنراتور با سيستم خارجي سنكرون ميشود، و با عمل كردن سيگنال اصلي ولتاژ ژنراتور تنظيم ميشود. وقتي واحد درحال سنكرون شدن است ولتاژ ژنراتور با ولتاژ سيستم بايد منطبق و يكسان شود با تولرانس +/-5 و بهنگام بستن كليد زاويه اختلاف فاز نبايد از ده درجه الكتريكي فراتر رود.
5- اگرماشين، تنها ماشين بهره برداري روي يك سيستم است، ژنراتور را با سيستم سنكرون كنيد يا بارهاي روي ژنراتور را اتصال دهيد. هنگاميكه ژنراتور با سيستم شبكه سنكردن ميشود، براي حداقل نمودن كاركرد ژنراتور، بايد نكاتي مورد توجه قرار گيرد مثل صحيح منطبق كردن (مچ كردن) ولتاژ سيستمها ، فركانس و اختلاف فاز با يكديگر، بطوريكه اختلاف ولتاژ شبكه و ژنراتور، اختلاف زاويه فاز ژنراتور و شبكه واختلاف فركانس ژنراتور و شبكه ،‌حداقل اختلاف را با هم داشته باشند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

6- تنظيم سيستم كنترل توربين جهت تنظيم دور و براي تغيير بار و قطع بار امري بسيار ضروري است. با تنظيم و تغيير ولتاژ ژنراتور ميتوان بار راكتيو? موردنظر را بدست آورد.
دستورالعملهاي سنكرون شدن
اختلاف ولتاژ ژنراتور با شبكه 5% ?
اختلاف فاز زاويه ژنراتور با شبكه(الكتريكي) 10 ?? el. ?
اختلاف فركانس ژنراتور با شبكه 0.5 % ?
بهره برداري به هنگام پارالل :
در بهره برداري به هنگام پارالل ، بار اكتيو توسط گاورنر تعيين ميگردد. تحريك هيچ تاثيري بر بار اكتيو ندارد و فقط شرايط بار راكتيو ژنراتور را ، تعيين ميكند.
تغيير در بار راكتيو:
قابليت واحد توربورژنراتور براي دنبال كردن تغييراتي در بار اكتيو، كه توسط مصرف كننده يا شبكه ايجاد ميشود، فقط به سرعت تنظيم توربين و كنترل تجهيزاتش بستگي دارد.
بهره برداري با شبكه ايزوله: بار ماشين توسط مصرف كننده، مستقيما” ‌مصرف ميگردد. فركانس بوسيله گاورنر توربين كنترل ميگردد.
تريپ يا قطع مدار:
مثل راه اندازي ماشين، تريپ ماشين هم به احتياجات توربين بستگي دارد. غالبا” راه اندازي، بارگيري، بي بار كردن و تريپ مدار به معناي افزايش نيروي كشش و انبساط در سيم پيچها و قسمتهاي دوار است كه اين بر عمر موردانتظار ما از ماشين اثر ميگذارد.
تريپ نرمال:
1- بار روي واحد را ، بوسيله كنترل توربين، يا با قطع بار توسط يك ماشين كاهش دهيد.
2- وقتي بار كم شد يا نزديك به صفر رسيد، سيستم تحريك را قطع كنيد. ميدان سيم پيچ مداري را كه بطور اتومات بسته شده، تخليه مينمايد.
تنظيم ولتاژ بصورت اتوماتيك : روش نرمال بهره برداري است. تنظيم ولتاژ بايد در شرايطي انجام شود كه از يك طرف، پايداري مناسبي حاصل گردد و از طرفي ديگر، لازم نباشد كه توربوژنراتور بطور مداوم با ازدياد بار تنظيم شود،‌ براي ولتاژ ژنراتور،‌ محدوده تنظيمي طراحي شده تا حدود ولتاژ مجاز را به فراخورد بهره برداري هاي مداوم تنظيم كند.
تنظيم ولتاژ به صورت دستي:
اگر تنظيم كننده هاي اتوماتيك ايراد پيدا كنند، يا روي ژنراتور تست انجام گيرد، بهره برداري سيستم تحريك بصورت دستي ، بعنوان بهره برداري اضطراري انجام ميگيرد. بايد توجه كرد كه در بهره برداري
بصورت دستي به منظور صورت گرفتن هر تغييري در بار ديموند و ولتاژ ، سيستم تحريك بايد بصورت دستي كنترل شود
.بهره برداري در فركانس بالا: وقتي تغييري در بهره برداري در شبكه هاي ايزوله صورت ميگيرد ياتغييرات زيادي در بار بوجود مي آيد، بايد دقت كرد كه فركانس و سرعت افزايش زياد پيدا نكنند.
بهره برداري در فركانس پائين :
بطور نرمال يا نتيجه ازدياد بار است يا اخلال در شبكه بهره برداري با تنظيم كننده دستي ولتاژ ، تا زماني كه به حدود عملكرد رله نرسيده باشد، خطر افزايش زياد ولت ها در محدوده هرتز را نشان ميدهد. اين كار ممكن است باعث اشباع زياد جريانهاي مغناطيسي در توربوژنراتور شود و همه ترانسفورماتورهاي متصل شده با افزايش درجه حرارت هسته مواجه ميشوند و امكان سوختن هسته ها ميباشد.
خروج از حالت سنكرون(جدا شدن ژنراتور از شبكه)
هنگامي كه ژنراتور به شبكه الكتريكي متصل ميگردد و قدرت خروجي را انتقال ميدهد، و بدنبال مشكلاتي كه در شبكه يا در واحد پيش مي آيد، ممكن است سينكرونيزه جدا شود. اين جدي ترين وضعيت غيرنرمال است كه ممكن است اتفاق بيافتند تا جايي كه كل مدار شامل توربين ، ژنراتور،‌ فونداسيون و واحدهاي
الكتريكي در معرض آسيب فراواني قرار ميگيرند. جريانات قوي در سيم پيچهاي آرميچر بوجود مي آيد كه باعث كششهاي حرارتي، مكانيكي و الكترومغناطيسي ميگردد و روتور و گشتاور بوجود آمده در روتور چندين بار بيشتر از گشتاور بار نامي مي باشد.بنابراين جهت جلوگيري از خسارات وارده به ژنراتور ، حفاظتهاي الكتريكي براي تريپ به موقع ژنراتور طراحي شده است. چنانچه ژنراتور بدلايل بالا از مدار خارج شود بايد بوسيله پرسنل متخصـّـــص بدقّت چك و كنترل شود و بعد از اينكه بازديدهاي لازم و تعميرات بعمل آمد، دوباره را اندازي شود.
قطع ميدان تحريك:
قطع ميدان تحريك در زماني كه ژنراتور به شبكه متصل است باعث افزايش درجه حرارت خصوصا در روتور مي گردد. شرايط غير زماني كه پيش مي آيد شديدا بستگي به بار اكتيومي دارد كه ژنراتور قبل از قطع ميدان تحريك در حال انتقال و توليد آن بود. اين شرايط غير نرمال همچنين بستگي به فركانس لغزشي و وضعيت سيم پيچ تحريك (باز يا اتصال كوتاه بودن مدار) دارد.
وقتي ميدان تحريك قطع شد رفتار ژنراتور به عنوان يك ماشين اسنكرون در رتور به عنوان يك قطع از ماشين مي باشد تاثيرات چنين بهره برداري نتيجه ولتاژ القاء شده و جريانات در حال عبور از روتور مي باشد. ظرفيت بارراكتيوناشي از قطع ميدان تحريك ممكن است باعث بوجود آمدن شرايط ناپايداري در بهره برداري از ژنراتور بشود. (بهره برداري زير تحريك). بنابر اين در مواقع قطع ميدان تحريك ژنراتور بايد سريعا از شبكه جدا شود.
تريپ همزمان
وقتي والو توربين بسته مي شود كليد ژنراتور باز مي شود و همزمان ميدان تحريك برداشته مي‌شود. اين نوع تريپ براي حفاظت سريع از ژنراتور در مقابل خطاهاي داخلي ژنراتور مي باشد.
تريپ ژنراتور
وفتي ژنراتور تريپ مي كند كليد واحد باز مي شود و تحريك بطور همزمان برداشته مي شود اما توربين به دور خود در نزديك سرعت اسمي ادامه مي دهد. اين تريپ زماني امكان پذير است كه نگه داشتن توربين در حالت دور اسمي زيان آور نباشد و حفاظت هاي مورد نياز براي توربين فراهم گردد.
با توجه به اين تريپ اگر علت تريپ در مدت كوناهي مشخص گردد و حل شود ،ژنراتور مي تواند در مدت كوتاهي دو باره سنكرون شود. به هر حال تريپ ننمودن توربين جهت سريع متصل شدن مجدد ژنراتور به شبكهداراي مزيت مي باشد، مگر اينكه افزايش دور باعث تريپ توربين گردد.
تريپ كليد اصلي ژنراتور
در شرايطي كه فقط كليه ژنراتور قطع شود و در صورتي كه مصارف داخلي از منبع ديگري تغذيه نشوند دور مصارف داخلي مي تواند به وسيله ژنراتور تغذيه شود چنانچه بتوان مصارف داخلي را از منبع ديگري تغذيه نمود پيشنهاد مي شود در اين شرايط ژنراتور را تريپ دهيد.
تريپ ترتيبي
در اين روش توربين را تريپ مي دهيد. به وسيله حفاظت معكوس شدن قدرت كليد ژنراتور باز مي شود و در نتيجه منجر به تريپ جريان تحريك مي شود. تريپ به شيوه ذكر شده (توسط حفاظت معكوس شدن جريان) ترجيحا با در نظر گرفتن تاخير زماني قابل قبول اجراء گردد كه در اين صورت خطري براي ژنراتور ندارد.
تريپ دستي
در تريپ دستي ترتيب تريپ به همان شيوه تريپ ترتيبي است كه در بالا ذكر شد با اين تفاوت كه تريپ توربين توسط اپراتور به صورت دستي انجام مي شود.
برگشت دستي و تريپ
توسط سيستم كنترل توربين قدرت خروجي توربين به سطح پايين تر يا نزديك به صفر كاهش مي يابد و در صورت نياز تريپ ترتيبي يا تريپ دستي انجام مي گيرد.
همچنين پيشنهاد مي گردد كه براي هر تريپ آلارم در نظر گرفته شود.
برگشت اتومات
اگر برگشت اتوماتيك در سيستم منطقي كنترل واحد در نظر گرفته شده باشد توسط آن با كنترل توربين بار بطور اتوماتيك كاهش پيدا مي كند.
برگشت دستي
بار اكتيو توسط اپراتور به صورت دستي كم مي شود. اگر شرايط غير نرمال يا اشتباهي كه مربوط به بار است پيش بيايد مثل افزايش درجه حرارت ژنراتور برگشت دستي سودمند خواهد بود و نيازي نيست كه فورا تريپ داده شود.
حفاظت هاي ژنراتور
كارخانه سازنده پيشنهاد مي كند كه ژنراتور در برابر خطاهاي ذيل حفاظت شود:
الف)خطاهاي الكتريكي1- افزايش جريان استاتور.2- اتصال زمين سيم پيچ استاتور به زمين.3- اتصال فاز به فاز سيم پيچ استاتور.4- افزايش درجه حرارت سيم پيچ تحريك.5- اتصال سيم پيچ تحريك به زمين و 6 – قطع ميدان تحريك.
ب)خطاهاي مكانيكي
1- افزايش لرزش 2- خطاي سنكرونيزه3- افزايش درجه حرارت موضعي
ج)خطاهاي سيسستم با شبكه
1- جريان نامتقارن استاتور (آرميچر)2- خروج از سنكرونيزه
پلاك مشخصات ژنراتور
نوع ژنراتورTY 10546كارخانه سازندهANSALDOتوان اسمي (درجه حرارت هواي خنك كننده در °40 سانتيگراد در سطح دريا)200 MVAولتاژ اسمي15.750 KVضريب قدرت اسمي0.8فركانس اسمي50 HZمحدوده تغييرات ولتاژ+/-5%محدوده تغييرات فركانس+/-2%حداكثر تغييرات ولتاژ بر فركانس 1.05 p.u.جريان اسمي7331Aتعداد قطب ها2سرعت اسمي/افزايش دور (تست براي دو دقيقه)3000/3600 rpmتعداد فاز/اتصال فاز3 فاز/ستارهاستانداردهاي مرجعIEC نوع سيستم تحريكجريان تحريك در بار اسمي1417 Aولتاژ تحريك در بار اسمي (در 105 درجه سانتيگراد)296 Vكلاس عايقي استاتور/سيم پيچ روتورF/Fسيستم خنك كننده استاتور/سيم پيچ روتورمستقيم/غيرمستقيمدرجه حرارت خنك كننده اوليه40 °Cافزايش درجه حرارت سيم پيچ استاتور 80 °Cافزايش درجه حرارت سيم پيچ روتور65 °Cنسبت اتصال 0.47درجه حفاظت بر طبق IP 54كد سيستم خنك كننده IC 8A1W7وزن كامل ژنراتور224 tراندمان ژنراتور
راندمان در بار اسمي و ضريب قدرت اسمي98.54%راندمان در 75% بار اسمي در ضريب قدرت اسمي98.36%راندمان در 50% بار اسمي در ضريب قدرت اسمي97.88%راندمان در 25% بار اسمي در ضريب قدرت اسمي96.25%
شكل (1-1) -ژنراتور

بخش دوم
سيستم تحريك
سيستم تحريك دستگاهي است كه جريان تحريك را به ماشين سنگرون ارسال مي‏دارد و از مجموعة تغذيه‏كننده‏ها (فيدرها)، تنظيم كننده‏ها، كنترل‏ها و دستگاههاي حفاظت تشكيل شده است. سيستم، ثابت ناميده مي‏شود زيرا اجزاي يكسوساز نيمه‏هادي آن در تقابل با اصول سيستم‏هاي تحريك‏ دوار (چرخشي) باشد سيستم تحريك از دو قسمت عملاً مجزا تشكيل شده است.
.
(شكل 1-1)- سيستم تحريك از دو قسمت عملاً مجزا تشكيل شده است.

الف) بخش قدرت كه جريان تحريك رابه سيم پيچهاي رتور ميرساند ب)بخش كنترل كه تنظيم مقادير الكتريكي مهم را تضمين مي‏كند.
مهمترين مزيت سيستم‏هاي تحريك ثابت در مقايسه با سيستم‏هاي تحريك چرخشي (دوار) در نكات ذيل خلاصه شده است:
1- برحسب كارايي، ميزان قدرت داده شده يا جذب شده 98% بيشتر است.
2- مشكلات مربوط به تعيرات كمتر است، كاهش قابل توجهي در ساعات توقف ناشي از تعميرات بوجود مي‏آيد زيرا اساساً هيچ قسمت مكانيكي در حركت نمي‏باشد.
3- پايداري سيستم بيشتر است: با داشتن نوع ثابتي از زمان متوسط بين خرابي‏ها
4- تعداد توقفات ناشي از خرابي‏ها، بطور قابل ملاحظه‏أي كاهش مي‏يابد.


پاسخ دهید