4 – برنامه ريزي کوتاه مدت : برنامه ريزي کوتاه مدت معمولاً براي اهداف ويژه در يک دوره زماني معيني طراحي مي شود و براي همان دوره زماني است و در آينده از آن استفاده نخواهد شد . در اين تحقيق نمره اي که آزمودني در آزمون محقق ساخته بدست مي آورد .
5 – برنامه ريز غير متمرکز : در اين نوع برنامه ريزي اصولاً اختيارات در تصميم گيري در سطوح مختلف پراکنده است و تنها در اختيار مديران دربالاترين سطح سازمان نمي باشد در اين تحقيق نمره کسب شده در آزمون محقق ساخته مي باشد .
6 – برنامه ريزي جامع : : برنامه ريزي جامع ، برنامه ريزي در سطح بالاي سازمان است و معمولاً توسط مديريت ارشد سازمان انجام مي شود برنامه ريزي جامع عمدتاً دراز مدت است و تمام برنامه هاي ديگر را تحت تأثير قرار مي دهد دراين تحقيق نمره كه آزمودني در آزمون محقق ساخته كسب مي‌كند .
7 – برنامه ريزي عملياتي :برنامه ريزي عملياتي به فعل در آوردن تصميمات و چهار چوب هاي تعيين شده توسط برنامه ريزي جامع است كه در اين تحقيق توسط آزمون محقق ساخته سنجيده مي شود و نمره بدست آمده از توسط آزمودني از مون محقق ساخته است .
برنامه‌ريزي آموزشي1، برنامه‌ريزي درسي و طراحي آموزشي از مفاهيم عمده در ادبيات آموزشي است. آنچه در پي مي‌آيد مروري دوباره برتعاريف اين سه مفهوم و چگونگي تعامل آنها با يكديگر است.
از آنجا كه برنامه‌ريزي، راه و روشي براي هدايت منظم فعاليت‌هاي انساني براي اهداف و مقاصد مشخصي است و به تعبيري ديگر نقشه راه براي رسيدن به مقصود و جهت‌گيري منطقي براي فعاليت‌هاست منطقاًَ لازم است از نيازها و انتظارات، شرايط و امكانات، منابع و تجهيزات و همچنين موانع و محدوديت‌ها اطلاعات جامع و دقيقي جمع‌آوري كنيم و براي تحقق اهداف مورد نظر، مناسب‌‌‌ترين و مؤثرترين راهبردها را پيش‌بيني و توصيه نماييم.( مترجم وحيدي ، 1375، ص 86)
برنامه‌ريزي آموزشي كه طبعاً به برنامه‌ريزي در حيطه آموزش و پرورش مي‌پردازد، موضوعات اساسي چون هدف‌هاي غايي و كلي با توجه به فلسفه آموزش و پرورش، نيازها، امكانات، منابع و محدوديت‌ها و موانع و همچنين راهبردهاي لازم براي رفع نيازها را دارد. تعريف يونسكو از برنامه‌ريزي آموزشي، عبارت از برداشت علمي و منطقي براي حل مسائل آموزشي است. از اين تعريف نتيجه مي‌گيريم كه برنامه‌ريزي آموزشي، فرايندي است مستمر كه به صورت مجموعه‌اي متشكل و كلي، مجموعه خواسته‌ها و انتظارات و مسائل آموزش و پرورش يك كشور را براساس تدبيري راهبردي و عملي هدايت مي‌كند. درون‌داد اين فرايند، شامل كليه نيازها اعم از نياز فردي و اجتماعي، اولويت‌ها، اهداف و مقاصد براساس سياست‌ها و خط‌ مشي‌هاي مورد نظر، امكانات لازم اعم از مالي و مادي و انساني، اطلاعات و دانش كمك‌دهنده وسايل و ابزارهاي لازم براي تحقق هدف‌هاست.( همان منبع ، ص 89)
فرايند اين كل، خود، مجموعه‌اي از اعمال، فعاليت‌ها، كوشش‌ها و تلاش‌ها در قالب برنامه‌ها، طرح، راهبردها، فنون و تجارب متفاوت و متنوع است و بالاخره برون‌داد اين فرايند صلاحيت‌ها، توانايي‌ها و انتظارات مورد نظر در نظام كلي آموزش و پرورش است. بديهي است كه برنامه‌ريزي آموزشي، خود داراي سطوح گوناگوني است كه ممكن است از سطح بسيار كلي مجموعه نظام آموزش و پرورش كشور تا سطح بسيار خرد مانند مدرسه را تحت پوشش خود قرار دهد. برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت و يا كوتاه‌مدت، سطوح ديگري از اين نظام را در بعد زمان نشان مي‌دهد. هر گونه دانش و اطلاعات، نظريه، راهكار و يا راهبردهاي مشخص در اين چارچوب، ممكن است به روشن‌تر شدن مسائل اين حيطه از نظام آموزش و پرورش كمك كند و وسيله و راهنمايي براي اصلاح، رشد و افزايش كيفي فعاليت‌ها در اين زمينه قرار گيرد.( مترجم سهرابي ،1375، ص 113).
از طرف ديگر، حيطه كار برنامه‌ريزي در تهيه و تدوين محتواي آموزشي براي فراهم‌ آوردن زمينه و امكانات لازم براي برآورده شدن انتظارات آموزشي، يا برون‌داده‌هاي نظام برنامه‌ريزي آموزشي است. از طريق مجموعه فعاليت‌هاي هدفدار و مبتني بر نياز و متكي بر روش‌هاي مناسب است كه مي‌توان به نظريات و نقشه مشخص شده در برنامه‌ آموزشي (طي فرايند برنامه‌ريزي آموزشي) جامه عمل پوشاند0 همان منبع، ص 115) ..
اين مجموعه فعاليت‌هاي هدفدار و نظام‌مند و روش‌مدار، خود، طي يك فرايند منطقي و منظم علمي، چارچوب محتواي آموزش در سطح برنامه‌هاي خرد و كلان آموزشي را طرح‌ريزي مي‌كند و چگونگي سازمان‌بندي محتوا را براي تحقق اهداف مشخص تعيين مي‌كند. بديهي است كه برنامه‌ريزي درسي در سطح كلان (يعني دوره‌ها و پايه‌هاي تحصيلي) تا سطح خرد (يعني يك ماده درسي خاص) نيز داراي چنين چارچوبي است. در اين حيطه، برنامه‌هاي درسي ويژه براي قشر خاصي از مخاطبان آموزشي، در هر دو سطح خرد و كلان ممكن است موضوعات مورد توجه باشند. مرور نظريه‌هاي برنامه‌ريزي درسي به ويژه نظريه‌هاي جديدتر و كاراتر، راهكارها و شيوه‌هاي اعمال نظريه‌ها در محيط‌هاي واقعي آموزش يعني مدارس و كلاس‌هاي درس، عوامل تشكيل‌دهنده محتوا، بحث تعادل روش و محتوا در برنامه‌هاي درسي، راهنماي تهيه و تدوين و يا تأليف محتواي آموزش در هر سطح، از طريق تهيه كتابهاي درسي و كمك درسي، نقش روش‌هاي ياددهي- يادگيري در تحقق اهداف، برنامه‌ها و به ويژه جايگاه و تأثير ارزشيابي در همان راستا، زمينه‌هاي عمده و مورد نظري است كه انتظار مي‌رود براي بحث و تبادل نظر و نقد و بررسي، با پيشنهادهاي مفيد و مؤثر فرهيختگان،‌ كارشناسان و صاحبان علم و انديشه مورد توجه قرار گيرد.( اينترنت 1)
موضوع سوم در اين ارتباط طراحي آموزشي است كه جايگاه خود را با انتخاب يا ابداع روش‌ها و گزينش يا تهيه و تدوين محتوا در هر يك از شرايط خاص (سطوح گوناگون برنامه) با هدف كمك به افزايش درجه تحقق هدف‌ها و نيل به نتايج مثبت يادگيري مشخص مي‌كند. از آنجا كه از طريق طراحي آموزشي مناسب به بهترين وجه مي‌توان بر حصول نتايج مورد انتظار در برنامه اميدوار شد و به تحقق مقاصد و اهداف آموزش دل بست، هرگونه دانش و اطلاعات در زمينه چگونگي شكل‌گيري برنامه‌هاي كلان و يا برنامه‌هاي خرد با ارائه شيوه‌هاي اجرايي و عملي قابليت اعمال دارد. بررسي درجه مفيد بودن يا كارايي الگوهاي متفاوت طراحي آموزشي و درسي، مقايسه تطبيق ساختار و سازمان‌بندي الگوها، روش‌هاي طراحي و نيز شيوه‌هاي نقد و بررسي الگوها و ارائه هرگونه نظريه ابتكاري و نو از موضوعات ضروري و داراي اهميت در اين زمينه است( همان منبع)
1. مديريت مدرسه
تعريف : كاربرد تمام وظايف و فعاليت هاي مديريتي براي اداره مدرسه به عنوان يك سازمان با ويژگي ها، ساختار و اهداف خاص آن.( صبح خيز ،1361 ، ص 28).
2. برنامه ريزي 2
تعريف : برنامه ريزي عبارتست از فرايندي داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميم‌ها.
برنامه ريزي يكي از وظايف مديريت است. برنامه‌ريزي داراي انواع و اقسام مختلفي است و در سطوح مختلف مديريت شكل‌هاي متفاوتي از آن استفاده مي‌شود.
3 برنامه‌ريزي استراتژيك 3
تعريف : برنامه‌ريزي استراتژيك گونه‌اي از برنامه‌ريزي است كه در آن هدف، تعريف و تدوين استراتژي‌هاست.( همان منبع ، ص 32) .
روش‌هاي برنامه‌ريزي آموزشي
روش‌ برنامه‌ريزي آموزشي براساس نيازهاي نيروي انساني
به طور كلي برنامه‌ ريزي آموزشي بعد ازجنگ جهاني دوم يك موضوع مجزا بود و هيچگونه رابطه اساسي با ساير بخش‌هاي برنامه توسعه کشورها نداشت . کم کم روابطي در زمينه امورمالي و برآورد هزينه ها شكل گرفت . برنامه ريزان آموزشي اعلام نمودند كه آموزش فقط يك كالاي مصرفي به حساب نمي‌آيد ، بلكه نمايانگر يك سرمايه‌گذاري است كه براي توسعه اقتصادي معطوف گرديد . در بيشتر حالات ، اولين نشانه رابطه آموزش و اقتصاد در نتيجه تلاشي بود كه براي متناسب ساختن آموزش با پيش‌بيني نيازهاي آتي نيروي انساني صورت گرفت .( سليمي ، 1361، ص 73) .
به منظور افزايش رشد اقتصادي و اجتناب از كمبودها و يا مازادهاي بحراني نيروي انساني ، برنامه‌ريزان مي‌بايد نيازهاي آتي به نيروي انساني ماهررا مشخص نمايند و سيستم‌هاي آموزشي را بگونه‌اي طراحي نمايند كه نيروي كار با مهارت‌ها و دانش فني يا حرفه‌اي لازم تأمين شود . اين موضوع مي‌تواند در سطح كلان براي كل اقتصاد يا در سطح خرد براي يك بنگاه يا صنعت باشد .( همان منبع ، ص 74) .
براساس بررسي هايي كه توسط يونسكو در سال 1968 صورت گرفت ، از 73 كشوري كه برنامه‌هاي آموزشي تدوين كرده بودند60 كشور، برنامه‌هاي آموزشي خود را براساس پيش‌بيني نيازهاي آتي نيروي انساني تهيه كردند . در سال 1970 بيشتر كشورهاي در حال رشد بهمين طريق عمل كردند .( همان منبع ، ص 74) .
ظهور و آغاز برنامه‌ريزي نيروي انساني
در اواخر سال 1950 و اوايل دهه 60 ميلادي، برنامه‌ ريزي نيروي انساني به عنوان بخشي از برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي از حمايت زيادي برخوردار گرديد .به نظر مي رسد دو عامل مهم موجب اين افزايش توجه و علاقه گرديد . نخست مطالعات مربوط به رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي نشان داد كه در يك دوره طولاني فقط يك قسمت كوچك ازرشد آن كشورها با افزايش سرمايه و نيروي كار قابل توجيه بوده است . بعضي از اين مطالعات نشان مي‌دهد كه بهبود كيفيت نيروي كاربرميناي سطوح آموزشي، به عنوان يك عامل در قسمتي از اين افزايش رشد سهيم بوده است . ثانياً پس از پايان يافتن دوره رژيم‌هاي استعماري، در بسياري از مناطق جهان شرايطي بوجود آمد كه تحت آن شرايط كشورهاي تازه استقلال يافته به بررسي و آزمايش ساختار سازمان‌هاي خود پرداختند و برنامه‌هاي لازم را براي جايگزيني نيروهاي متخصص خارجي با نيروهاي بومي به اجرا در آوردند . اشتياق اين كشورها براي تحقق اين جايگزيني همراه با برنامه‌ريزي‌هاي اين كشورها براي تسريع رشد اقتصادي و پيشرفت در جهت مدرنيزه سازي و دگرگون ساختن شالوده‌هاي اقتصادي ، آنها را به مرحله‌اي رسانيد كه کمبود نيروهاي انساني نيز مي‌توانست خود يك مشكل باشد .( اينترنت 2) .
افزايش سريع نام نويسي در مدارس ابتدايي و متوسطه و آموزش عالي هم به عنوان ثمرات استقلال و هم به عنوان ضرورت تداوم و رشد پرشتاب اقتصادي محسوب مي‌گرديد .
در سال 1950 ضرورت برنامه‌ريزي سيستماتيك براي ميزان و نحوه توزيع سرمايه‌گذاري به منظوردوره زماني طولاني‌تر، به طور وسيعي مورد پذيرش واقع شد .
بخش مركزي برنامه‌ريزي بايد شامل كوشش براي پيش‌بيني تركيب نهايي تقاضاها براي انواع مختلف توليد باشد كه ازطريق تكنيك‌هاي داده و ستاده، اين تقاضاها در ساختار توليد تأثير مي‌گذارند . در سال 1960 به طور فزاينده‌اي احساس گرديد كه موانع برسرراه توسعه ، فقط به ميزان سرمايه‌گذاري بستگي ندارد ، بلكه وجود مهارت‌هاي ويژه براي كار با ساختار جديد سرمايه نيز براي توسعه اقتصادي و آموزشي مي‌بايد به طور سيستماتيك و به طور مشترك انجام پذيرد . به بيان ساده‌تر، اميد يا انتظار طرفداران برنامه‌ريزي نيروي انساني آن بود كه برنامه‌هاي كلي اقتصادي براي رشد مي‌تواند، ميزان نيروي انساني مورد نياز را مشخص نمايد . در رابطه با اين برنامه‌ها و براي تأمين نيروي انساني موردنياز، سيستم آموزشي مي‌بايد توسعه يابد . بدين ترتيب رشد نيروي كارگر ماهر باميزان كلي رشد اقتصادي و تغيير ساختار صنعتي هماهنگ مي‌گردد. منطق اساسي براي تحليل نيروي انساني و برنامه‌ريزي فعاليت‌ها به منظور اجتناب از مازاد يا كمبودهاي كارگري در سطوح مختلف مهارت‌ها صورت مي‌پذيرد.( همان منبع )
نمونه‌هايي از اين كمبودها كه شامل كمبود مهندسين فضايي در اوايل 1960 و كمبود زمين شناس در اواخر 1970 در ايالات متحده بوده ، گزارش شده است. از همين رو ممكن است در كشورهاي در حال توسعه به علت شروع فعاليت هاي جديد صنعتي کمبود بوجود آيد .
ضرورت برنامه ريزي در نظام آموزش و پرورش
الف) توسعه اقتصادي و اجتماعي
از آنجا كه آموزش و پرورش، فعاليتي مداوم، جامع، براي همه، براي رشد و تكامل انسان، غناي فرهنگ و تعالي جامعه تعريف شده است و همواره اينكه آيا آموزش و پرورش مصرفي است يا سرمايه اي و برنامه هاي آن هدف است يا وسيله، مورد بحث صاحب نظران بوده و هست. مطالعات و تحقيقات سونيلسون2، ادينگ3 و الوين4 (1961) كه در مورد 22 كشور انجام داده اند نشانگر آن است كه بين رشد اقتصادي و توسعه آموزش و پرورش، همبستگي و رابطه مستقيمي وجود دارد. يكي ديگر از مطالعات تطبيقي، مطالعات آقايان هاربيسون5 و مايرز6 (1964) در 75 كشور جهان بوده است كه نتايج حاصله نشانگر آن است كه رشد و توسعه اقتصادي به منابع نيروي انساني كارآمد و متخصص نيازدارد كه از طريق آموزش و پرورش بخصوص دوره متوسطه و دانشگاه ها تامين مي گردد. سلو در تحقيقات خود در آمريكا (1949) دريافت كه 87/5 درصد ازدياد بازداده سرانه، معلول پيشرفت دانش و تكنولوژي است. دنيسون در سال 1957 دريافت كه 2 درصد افزايش معلومات كارگران موجب شده كه نرخ رشد درآمد ملي ساليانه در آمريكا به طور متوسط 67 درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين براساس مطالعات و تحقيقات كرا ) ( در آمريكا از سالهاي 1909 تا 1949 به اين نتيجه رسيده اند كه 46/6 درصد از رشد درآمد ناخالص ملي آمريكا معلول آموزش و پرورش كارگران و پيشرفت هاي تكنولوژي است( محسن پور ،1385، ص 102) .
. اهميت آموزش و پرورش از قديم مورد توجه اقتصاددانان بوده است. دانشمنداني چون آدام اسميت، جان استوارت ميل و آلفرد مارشال به نقش و اهميت آموزش و پرورش در اقتصاد و برعكس آن واقف بوده و مطالعات و تحقيقاتي را انجام داده اند و آنان به اين نتيجه رسيده اند كه با ارزش ترين نوع سرمايه گذاري، سرمايه گذاري در انسان هاست.در نهايت به اين نتيجه مي رسيم كه آموزش و پرورش، هم مصرفي است و هم سرمايه اي (ديربازده) هم وسيله است و هم هدف. هم مستقل است و هم وابسته به ارگان ها و سازمان ها و نهادهاي ديگر. لذا اولين سوال در اذهان اين است كه آيا برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت در آموزش و پرورش ضروري و مفيد است يا خير؟ مطمئنا جواب مثبت خواهد بود چون پيشرفت و ركود، توسعه و ضعف اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژي به ميزان برنامه ريزي و عملكرد مثبت و يا منفي آموزش و پرورش بستگي دارد.( همان منبع ، ص 103) .
ب) تحولات اقتصادي و اجتماعي
در عصر حاضر، تحولات و دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه به علت رشد علم و تكنولوژي7 به حدي است كه هر سازمان يا نهادي كه نتواند خود را به آخرين تحولات، تغييرات و دگرگوني هاي جهاني برساند، حيات و بقاي خود را از دست خواهد داد. تحولات و دگرگوني با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي مستلزم نوآوري، خلاقيت، نوآوري در محصولات و خدمات جديد مي باشد.( مشايخ ، 1386، ص 218) .
وظيفه آموزش و پرورش، اشتغالزايي نيست بلكه تربيت نيروي انساني كارآمد و كارآفرين است كه بتواند به صورت هدفمند با كسب مهارت هاي لازم، مشاغل جديد را به تناسب نياز جامعه خلق و عملي سازد.( همان منبع ، ص 218) .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

“ادوين لند” وقتي شركت پولارويد را در انباري راه انداخت، دو دهه بعد نخستين دوربين عكس فوري خود را روانه بازار كرد. او از هيچ، شركتي ساخت كه نه تنها باعث هزاران فرصت شغلي جديد شد بلكه دوربيني به دنيا عرضه كرد كه فشار يك دكمه آن مصرف كنندگان را در تمام دنيا ذوق زده كرد. بنابراين براساس نظريه “ماكس وبر” آموزش و پرورش در ايجاد تحولات ارزشمند از طريق تربيت نيروي انساني كارآفرين نقش مهمي دارد. آموزش و پرورش علاوه بر تربيت نيروي انساني كارآفرين براي توسعه اقتصادي و تحولات اجتماعي مي تواند باورها و ارزش ها را در دانش آموزان با اعتماد به نفس، تقويت هويت مذهبي و ملي و تشويق به كارهاي خلاقانه در جامعه فراهم نمايد كه همين امر سبب رشد و بالندگي، رقابت و تحول در اجتماع خواهد شد.( سعادت ، 1386، ص 85) .
ضرورت برنامه ريزي
چون آموزش و پرورش بارور، خلاق و سازنده امري است حياتي در كشور، بايد براي پيشرفت كشور (توسعه اقتصادي، اجتماعي) و رسيدن به تحولات موجود در جهان و بازنماندن از علم و تكنولوژي جهاني، راهبردها و تدابير علمي و منطقي به صورت برنامه ريزي هاي كوتاه مدت ميان مدت و بلندمدت تدوين و اجرا نمود .بايد براساس چشم انداز 20 ساله كه توسط كارشناسان و متخصصين تهيه و تدوين گرديده است برنامه ريزي كرد. يكي از ضروري ترين اقدامات اين است كه حوزه ستادي بايد از كارهاي روزمره و خسته كننده كاملابه دور باشد و همواره با طراحي، سياستگذاري و برنامه ريزي، آينده نظام و كشور را تضمين كند، متاسفانه كارهاي ستادي و صف مجزا و روشمند نيست و تداخل كاري در تدوين اولويت ها، راهبردها، طرح ها و برنامه ها وجود دارد، برنامه ريزي آموزش و پرورش با مشخص ساختن هدف ها و اولويت هاي آموزشي كشور و كشيدن نقشه و طرح هايي براي رسيدن به آن اهداف سروكار دارد.(وحيدي ، 1373، ص 78) .
در كتاب يونسكو8 به نام برنامه ريزي آموزش و پرورش آورده شده است؛ برنامه ريزي آموزش و پرورش برداشتي است منطقي وعلمي براي حل مسائل آموزشي مشتمل بر تعيين هدف ها و منابع بررسي راه هاي رسيدن به اهداف و بالاخره پياده كردن برنامه براساس شناسايي وضع كنوني و روند آن. البته صاحب نظران تعليم و تربيت و تعليم معتقدند كار برنامه ريزان تعيين هدف ها نيست بلكه تدبير وسايل براي رسيدن به اهداف است.( همان منبع ، ص 79)
اگر تعيين اهداف در سطوح و مراحل ديگري انجام گيرد دليل بر جدايي هدف با برنامه نيست بلكه تعيين هدف مبناي برنامه ريزي است. در رويكرد مديريت برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل آورده شده است اگرچه همه فراگردها داراي كاركرد مهم و جداگانه اي هستند اما در اصل كاركرد مديريت به دو صورت تصميم گيري، برنامه ريزي و اجراي تصميم شامل سازماندهي، هدايت (رهبري) و كنترل (نظارت) مي باشد. لذا برنامه ريزي اهميت و ارزش ويژه اي در مديريت دارد.( جمشيدي ، 1385، ص 114) .
مجموعه فعاليت هاي لازم براي برنامه ريزي در آموزش و پرورش:
1) شناخت امكانات و منابع انساني و غيرانساني موجود 2) تعيين و تعريف اهداف و مشخص كردن مراتب و درجه بندي آنها 3) بررسي و پيش بيني منابع و امكاناتي كه به تحقق اهداف كمك مي كند. 4) تشخيص و تعيين فعاليت ها و اقدامات لازم براي رسيدن به اهداف 5) تعيين خط مشي ها و روش هاي عملياتي( همان منبع ، ص 115) .
2) فوايد برنامه ريزي در آموزش و پرورش:
1) جهت دهي به كار معلمان و مديران براساس چشم انداز موجود 2) عطف توجه بيشتر معلمان و مديران براي وصول به اهداف سازمان 3) پرهيز از فعاليت هاي تكراري و روزمره 4) ايجاد هماهنگي و همكاري بيشتر بين واحدها 5) شفاف سازي فعاليت هايي براي تسهيل و تسريع فعاليت هاي آموزش و پرورش( فيوضات ، 1385، ص 70) .
انواع برنامه ريزي در آموزش و پرورش:
1 – برنامه ريزي از نظر زمان:كوتاه مدت از يك تا 5 سال مي باشد.،ميان مدت از 5 تا 10 سال مي باشد.
بلندمدت از 10 تا 20 سال مي باشد.(همان منبع ، ص 70) .
-2 برنامه ريزي از نظر حيطه و دامنه فعاليت: 1 – برنامه ريزي كلان9 2 برنامه ريزي خرد10 3 – برنامه ريزي محلي -11 4 – برنامه ريزي ملي12 5 – برنامه ريزي جامع 13 6 – برنامه ريزي ويژه14 البته بعضي از اين برنامه ريزي هاي ممكن است در هم ادغام شده باشند مثل برنامه ريزي ملي با جامع و…(زندي پور ، 1384، ص 128) .

-3 برنامه ريزي از نظر چگونگي عمل: متمركز- الزامي: بيشتر در كشورهاي سوسياليستي معمول است.ارشادي- ترغيبي: بيشتر در كشورهاي پيشرفته بوده و ايالت ها، استان ها و مناطق اختيارات بيشتري دارند.مشكل گشايي- موردي: بيشتر در كشورهاي جهان سوم مرسوم است كه هدف آن بيشتر رفع مشكلات موردي و اصلاحات است و بنا به ضرورت براي توسعه جهشي صورت مي گيرد.( همان منبع ، ص 129) .
-2 برنامه ريزي استراتژيک(راهبردي):
برنامه ريزي بلند مدت براي نيل به يک فراديد يا چشم انداز آتي برتر براي يک سازمان، مدرسه يامنطقه آموزشي است . اين برنامه ها به توصيف آنچه قرار است تحقق يابند مي پردازند . برنامه هاي راهبردي پس از تکميل در اختيار برنامه ريزان تاکتيکي قرار مي گيرند . برنامه ريزي تاکتيکي به عناصر و جزئيات انجام کار براي تحقق هدفهاي راهبردي اشاره مي کند.( آوانكي ، 1385، ص 96) .
برنامه ريزي آموزشي
از برنامه ريزي آموزشي تعاريف گوناگوني شده است ، که از برداشتهاي متفاوت صاحبنظران نسبت به مقوله برنامه ريزي آموزشي ناشي مي شود. برخي برنامه ريزي آموزشي را آينده نگري ونقشه کشيدن براي آينده آموزش وپرورش مي دانند. عده اي آن را پيش بيني نيازهاوتخمين منابع براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده تلقي مي کنند. به تعبير گروهي ديگر برنامه ريزي آموزشي ، يعني تصميم گيري درباره آينده آموزش وپرورش.در اصطلاحنامه مرکز منابع اطلاعات آموزشي، آمده است ،برنامه ريزي آموزشي، يعني فرايند تعيين اهداف، روشها، فعاليتها، منابع وبرنامه هاي موسسات آموزشي.( جمشيدي ، 1388، ص 8) .
برنامه‌هاي درسي ، مهم‌ترين مؤلفه نظام آموزش عالي هر كشوري محسوب مي شوند. ميزان توانايي اساتيد در امر تدريس ارتباط معني داري با ميزان آگاهي آنان از امر برنامه ريزي درسي دارد . به همين دليل فرايند تدوين اين برنامه‌ها و به ‌ويژه شركاي اصلي كه بايد در تدوين آن مشاركت داشته باشند، طيف وسيعي از ادبيات برنامه‌ريزي درسي را به خود اختصاص مي‌دهد. توجه به لزوم برنامه ريزي درسي و دقت در اجزاء تشكيل دهنده آن به عنوان يك سيستم و مجموعه ،نشانگر حساسي از سازمان فكري و روند آموزشي اساتيد مي باشد
مراحل تدوين برنامه آموزشي : به دو مرحله کلي تقسيم مي شود ؛ فعاليت هاي پيش ازبرنامه ريزي و مرحله تدوين برنامه ؛ فعاليت هاي پيش از تدوين برنامه ؛گردآوري اطلاعات ( همان منبع ، ص 19) .
برنامه ريزي آموزشي داراي ويژگي هاي زير است:
?.انعطاف پذيري:انعطاف پذيري به ميزان تجربه پذيري فرد در مقابل محرکات گفته مي‌شود. يک ويژگي شخصيتي که در افراد مختلف درجات آن متفاوت است و نوع واکنش افراد در مقابل تجارب جديد نشان مي‌دهد.( مترجم ، رضوي ، 1346، ص 85)
?.هدف داربودن:هدفدار بودن‌ مدير آموزشي‌ دو جنبه‌ دارد يكي‌مربوط به‌اهداف‌ نظام‌ و سازمان‌ آموزشي‌ و ديگري‌ هدفدار بودن‌ خود مدير است‌( همان منبع ، 86) .
?.آينده نگري:4 .استمرار:
?.تصميم گيري:انسان در مسير زندگي خود با انواع مسائل و مراحلي مواجه مي‌شود که ناگزير از تصميم گيري است. تصميم گيري نقش گسترده‌اي در زندگي آدمي دارد. از تصميم گيريهاي جزئي در امور کوچک گرفته، تا تصميم گيريهاي بسيار بزرگ و پراهميت. برخي از تصميم گيريها چنان به راحتي صورت مي‌گيرند که شايد ما چندان توجهي به آنها نمي‌کنيم، اما در مقابل مسائلي نيز در زندگي وجود دارند که اقدام به تصميم گيري در مورد آنها شايد مدت زمان طولاني وقت لازم داشته باشد. در هر حال اهميت اين تصميم گيريها به لحاظ اهميتي که اکثر آنها در سرنوشت فرد دارند، بسيار زياد است و چه بسا تعلل در شناخت راههاي تصميم گيري بهتر ، عواقب جبران ناپذيري را براي فرد به بار آورد.(محسني ، 1364، ص 148)
ويژگيهاي برنامه ريزي به روش نوين
ويژگي اول : توجه به آينده در كنار توجه به حال و گذشته


پاسخ دهید