2-8-2-2. خواص فيزيكي و شيميايي پلي‌پروپيلن26
2-9. اصلاح قير توسط پودر لاستيك27
2-9-1. تعريف پودر لاستيك28
2-9-2. بازيافت لاستيك‌هاي فرسوده براي توليد پودر لاستيك29
2-9-3. روش‌هاي بازيافت تايرهاي ضايعاتي31
2-9-3-1. خرد كردن31
2-9-3-1-1. خردسازي در دماي معمولي31
2-9-3-1-2. پيروليز32
2-9-3-1-3. خرده‌سازي برودتي32
2-9-4. استفاده از پودر لاستيك در اصلاح آسفالت33
2-9-4-1. لاستيك خرد شده33
2-9-5. استفاده از پودر لاستيك در بتون‌هاي سيماني34
2-9-6. ساختار لاستيك‌ها و الاستومرها34
2-9-6-1. خاصيت الاستومرها35
2-9-6-2. تشكيل لاستيك35
2-9-6-3. واكنش بين لاستيك و قير36
2-9-7. گوگرد37
2-9-7-1. استفاده از گوگرد در صنعت39
2-9-7-2. تاريخچه استفاده از گوگرد در صنعت39
2-9-7-3. برهمكنش گوگرد با قير40
2-9-8. بنتونيت42
2-9-8-1. اثر بنتونيت در قير43
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1. مواد شيميايي و تجهيزات دستگاهي45
3-1-1. مواد شيميايي، استانداردها و نمونه‌هاي حقيقي45
3-1-1-1. قير پايه45
3-1-1-2. پليمر پلي‌پروپيلن45
3-1-1-3. گوگرد45
3-1-1-4. بنتونيت46
3-1-1-5. تالك46
3-1-1-6. پودر لاستيك46
3-2. روش كار46
3-2-1. مرحله اول نمونه‌سازي: اختلاط قير و پودر لاستيك47
3-2-2. مرحله دوم نمونه‌سازي: افزودن گوگرد به مخلوط قير و پودر لاستيك48
3-2-2-1. آماده‌سازي مخلوط قير و پودر لاستيك و گوگرد49
3-2-3. مرحله سوم نمونه‌سازي: افزودن پودر روغني بنتونيت به مخلوط قير و پودر لاستيك و گوگرد50
فصل چهارم: نتايج
4-1. اثر پودر لاستيك بر ويژگي‌هاي قير54
4-1-1. آزمايش نقطه نرمي (Softening point)54
4-1-2. آزمايش پايداري حرارتي (Flow)55
4-1-3. آزمايش درجه نفوذ (Pentration)56
4-1-4. آزمايش انعطاف‌پذيري در سرما (Cold bending)57
4-2. اصلاح قير لاستيكي توسط گوگرد58
4-2-1. آزمايش نقطه نرمي (Softening point) 58
4-2-2. آزمون تعيين درجه نفوذ (Pentration)59
4-2-3. آزمايش پايداري حرارتي (Flow)61
4-2-4. آزمايش انعطاف‌پذيري در سرما (Cold bending)62
4-3. بررسي تغييرات بعد از افزودن پودر روغني بنتونيت به مخلوط قير- پودر لاستيك- گوگرد63
4-3-1. آزمايش نقطه نرمي (Softening point)63
4-3-1-1. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 5% گوگرد63
4-3-1-2. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 7% گوگرد64
4-3-2. آزمايش پايداري حرارتي (Flow)65
4-3-2-1. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 5% گوگرد65
4-3-2-2. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 7% گوگرد65
4-3-3. آزمايش انعطاف‌پذيري در سرما (Cold bending)66
4-3-3-1. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 5% گوگرد66
4-3-3-2. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 7% گوگرد67
4-3-4. آزمايش تعيين درجه نفوذ (Pentration)68
4-3-4-1. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 5% گوگرد68
4-3-4-2. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 7% گوگرد68
فصل پنجم: بحث و پيشنهادات
5-1. قيرهاي حاوي پودر لاستيك71
5-2. نمونه‌هاي حاوي 7% پودر لاستيك و گوگرد72
5-3. نمونه حاوي پودر لاستيك، گوگرد و بنتونيت74
منابع76
خلاصه انگليسي83
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1. ويژگي‌هاي فيزيكي عايق رطوبتي نوع A13
جدول 2-2. درصد عناصر تشكيل دهنده قير17
جدول 3-1. استاندارد قير45
جدول 3-2. مخلوط‌هاي ثابت قير و پودر لاستيك با مقدارهاي ثابت 10% تالك و 7% پلي‌پروپيلن47
جدول 3-3. نتايج آزمون نمونه اختلاط پودر لاستيك با قير48
جدول 3-4. مخلوط‌هاي قير- پودر لاستيك- گوگرد با مقدار ثابت 10% تالك و 7% پلي‌پروپيلن49
جدول 3-5. نتايج آزمون مخلوط‌هاي قير- پودر لاستيك- گوگرد با مقدار ثابت 10% تالك و 7% پلي‌پروپيلن50
جدول 3-6. مخلوط‌هاي قير- پودر لاستيك- گوگرد- بنتونيت- با مقدار ثابت 10% تالك و 7% پلي‌پروپيلن51
جدول 3-7. مخلوط‌هاي قير- پودر لاستيك- گوگرد- بنتونيك- با مقدار ثابت 10% تالك و 7% پلي‌پروپيلن51
جدول 3-8. نتايج آزمون مخلوط‌هاي قير- پودر لاستيك 7% گوگرد و 5% بنتونيت52
جدول 3-9. نتايج آزمون مخلوط‌هاي قير- پودر لاستيك 7% گوگرد و 7% بنتونيت52
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 4-1-1. آزمون نقطه نرمي54
نمودار 4-1-2. آزمون پايداري حرارتي55
نمودار 4-1-3. آزمون درجه نفوذ56
نمودار 4-1-4. آزمون انعطاف‌پذيري در سرما57
نمودار 4-2-1. آزمون نقطه نرمي58
نمودار 4-2-2. آزمون درجه نفوذ59
نمودار 4-2-3. آزمون پايداري حرارتي61
نمودار 4-2-4. آزمون انعطاف‌پذيري در سرما62
نمودار 4-3-1-1. آزمون نقطه نرمي63
نمودار 4-3-1-2. آزمون نقطه نرمي64
نمودار 4-3-2-1. آزمون پايداري حرارتي65
نمودار 4-3-2-2. آزمون پايداري حرارتي65
نمودار 4-3-3-1. آزمون انعطاف‌پذيري در سرما66
نمودار 4-3-3-2. آزمون انعطاف‌پذيري در سرما67
نمودار 4-3-4-1. آزمون درجه نفوذ68
نمودار 4-3-4-2. آزمون درجه نفوذ68
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شكل 2-1. عايق رطوبتي7
شكل 2-2. يك عايق رطوبتي معمولي به همراه لايه‌هاي تقويت كننده10
شكل 2-3. عايق رطوبتي بام با اصلاح كننده app12
شكل 2-4. قير15
شكل 2-5. طرح‌هاي ساده حالت‌هاي سل و ژل قير16
شكل 2-6. چگونگي انحلال آسفالتن‌ها در رزين‌ها18
شكل 2-7. تركيبات مالتني19
شكل 2-8. تركيبات آسفالتني20
شكل 2-9. ساختار پلي‌پروپيلن26
شكل 2-10. پودر لاستيك28
شكل 2-11. گوگرد37
شكل 2-12. بنتونيت42

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

خلاصه فارسي
ضد آب كردن تأسيسات، بخصوص آنهايي كه در معرض رطوبت و خوردگي قرار دارد از مهمترين كارهايي است كه در ساختمان‌سازي و راه‌سازي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در واقع استفاده از عايق‌هاي رطوبتي يكي از راهكارهاي اساسي در ماندگاري و حفظ ابنيه ساختماني و جلوگيري از نفوذ آب در پوشش‌ها مي‌باشد. اين عايق‌ها پايه قيري بوده و معمولاً از مخلوط چند نوع قير و مواد افزودني مختلف مانند: مواد پليمري، الياف بافته و نبافته ساخته مي‌شود. از معايب عايق‌هاي معمول: كم بودن طول عمر مفيد و گران بودن اين عايق‌ها، تجزيه شدن در برابر اشعه ماوراء بنفش، پوسيدگي به مرور زمان، پارگي در اثر نشت‌هاي احتمالي و آلودگي محيط زيست مي‌باشد. لذا در اين تحقيق سعي شد با به كار بردن ضايعاتي از قبيل گوگرد و بنتونيت و پودر لاستيك اين مشكلات برطرف گردد و باعث كمك به محيط زيست شود.
در اين تحقيق مشخص شد افزايش گوگرد به مخلوط قيري عايق موجب: 1- افزايش پايداري در گرما 2- افزايش انعطاف‌پذيري در سرما 3- عدم نفوذپذيري آب و حساسيت پايين در برابر تغييرات دما مي‌باشد كه اين ويژگي‌ها احتمالاً به دليل تشكيل تعدادي پيوند عرضي بين گوگرد و پودر لاستيك و قير مي‌باشد. افزودن پودر روغني بنتونيت نيز در كنار گوگرد به مخلوط قيري عايق باعث 1- كاهش نسبت جرم به حجم مخلوط قيري عايق و 2- افزايش انعطاف‌پذيري در سرما 3- كاهش هزينه توليد و افزايش طول عمر عايق مي‌شود.
كليد واژه: خوردگي، عايق‌هاي پايه قيري، مواد پليمري، انعطاف‌پذيري، پيوند عرضي، نفوذپذيري.
1-1. ضرورت اهميت موضوع
عايق رطوبتي چيست؟
عايقهاي رطوبتي از مواد ساختماني بسيار مهم هستند که نقش اساسي در ماندگاري و حفظ ابنيه ساختماني دارند. اين عايقها معمولاً از مخلوطي از چند نوع قير و مواد افزودني مختلف مانند فيلر (تالک، …) مواد پليمري، الياف بافته و نبافته پليمري و معدني ساخته ميشوند.
دلايل استفاده از عايقهاي رطوبتي، ضد آب کردن تأسيسات و تجهيزات مورد نظر بخصوص آنهايي که در معرض رطوبت قرار دارند، ميباشد. در ميان اين عايقها، عايقهاي پايه قيري به دليل سهولت تهيه و خواص چسبندگي خوب کاربرد وسيع‌تري از سايرين دارند. عايقهاي پايه قيري بسته به کاربرد و شرايط محيطي به کار برده شده از قيرهايي با نقطه نرمي و درجه نفوذ متفاوت ساخته ميشوند. در واقع عايقهاي رطوبتي از اجزاء بسيار مهم در ابنيه و سيستم‌هاي ضد خوردگي ميباشد.
از معايب عايقهاي معمول کم بودن طول عمر مفيد (ترميم متناسب آن با مشکلات اجرائي زياد و هزينههاي قابل توجهاي همراه است) گران بودن اين عايقها (عايقهايي که داراي مواد اوليه خارجي ميباشند در موقع ترميم محل آسيب ديده از ساير جاها بالا ميزند) تجزيه شدن بر اثر اشعه UV و پوسيدگي به مرور زمان و پارگي در اثر نشستهاي احتمالي و آلودگي محيط زيست ميباشند که بسيار از اين موارد از استحکام کششي و انعطاف‌پذيري آنها نشأت ميگيرد.
عايقها چه از تنوع جنس چه از نظر کاربردي و ساختاري انواع گوناگوني دارند از نظر کاربردي عايقها ميتوانند به عنوان عايق صدا، گرما و سرما (حرارتي) رطوبت، ضربهگير و لرزهگير عمل کنند که به تناسب وظيفهاي که براي آنها تعريف ميشود ساختار و نوع و جنس آنها متفاوت است.
1-2. بيان مسأله
آلودگي هوا از مسائلي است كه همواره مورد نظر بوده و وجود گوگرد مازاد در پالايشگاه‌هاي گاز كشور توجه به كاربردهاي جديد آنرا ضروري ساخته است. استفاده از مواد پليمري در دنياي فعلي روز به روز افزايش يافته است. اين در حالي است که عدم بازگشت مجدد اين مواد به چرخه توليد از مشکلات زيست محيطي محسوب مي‌شود. مثلاً لاستيک‌ها به دليل گرما سختي قابليت ذوب مجدد ندارند و بازيافت آنها کار دشوار است. همچنين گوگردزدايي مواد نفتي به منظور کاهش آلودگي هوا از مسائلي است که همواره مورد نظر بوده است و وجود گوگرد مازاد در پالايشگاه‌هاي گاز کشور توجه به کاربردهاي جديد آن را ضروري ساخته است. هدف اصلي اين کار استفاده از لاستيک‌هاي ضايعات و تايرهاي پودرشده و همچنين گوگرد در تهيه مخلوط‌هاي آسفالتي و بهبود برخي از ويژگي‌هاي فني مخلوط‌هاي آسفالتي مي‌باشد در اين تحقيق پس از بررسي عيوب عايق‌هاي معمولي نظير ترک خوردگي، موج ‌دار شده و ترک خوردگي انعکاسي که ناشي از تکنيک‌هاي متفاوت طراحي و ساختار شيميايي ترکيب عايق‌هاي معمولي دانسته شده‌اند. پودر لاستيک و گوگرد اصلاح شده با قير 70/60 در حذف يا کاهش اين معايب مورد بحث قرار مي‌گيرد و ويژگي عايق اصلاح شده با اين مواد افزودني از جمله مقاومت مکانيکي بالا و نفوذناپذيري در دماهاي مختلف و نيز آناليز مکانيکي دمايي- ديناميکي پليمر اصلاح شده با عايق مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.
همچنين سعي شده است از خاک تصفيه روغن نيز براي برطرف ساختن عيب ذکر شده در مورد عايق‌ها استفاده کرد چرا که بنتونيت به دليل خواص نرم بودن و تورم‌پذيري کلوئيدي و پلاستيک بودن و چسبندگي و اصلاح کننده خوبي به شمار مي‌روند.
1-3. اهداف
هدف اصلي در اين پژوهش از افزودن گوگرد و پودر لاستيک و بنتونيت براي اصلاح تمامي خواص شيميايي و مکانيکي و فيزيکي عايقهاي پيش ساخته و همچنين به دست آوردن ساختار تأثير گوگرد و خاک تصفيه روغن بر روي عايق‌هاي رطوبتي و در نهايت پايين آوردن هزينه‌هاي توليد و کاهش آلودگي محيط زيست مي‌باشد.
مقدمه
يکي از مشکلات اساسي سازه‌ها مشکل رطوبت و نم مي‌باشد که موجب خسارات بسيار و گاهي جبران‌ناپذير براي اين سازه‌ها و ساختمان‌ها مي‌شود. يکي از راه‌هاي مقابله با اين مشکل عايق‌هاي رطوبتي است. انواع عايق‌هاي رطوبتي عبارتند از: 1- قير گوني 2- استفاده از زائدات کشاورزي مانند کاه به جاي گوني 3- عايق رطوبتي پيش ساخته 4- پوشش‌هاي قير اصلاح شده، استفاده از پليمرو لاستيک در قير مي‌باشد. (30)
از انواع کاربردهاي قير، عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته مي‌باشد. ساختار عايق‌هاي رطوبتي علاوه بر قير شامل الياف تقويت کننده مانند الياف پلي‌استر ترموپلاست (PET)، شيشه، يا متشکل از دو نوع الياف متفاوت هستند.
2-1. تعريف عايق
شكل 2-1. عايق رطوبتي
بطور کلي مواد عايق به موادي گفته مي‌شود که انتقال حرارت، صوت، رطوبت و انرژي را ازمحلي به محلي ديگر به تأخير انداخته و يا متوقف سازند. بنابراين مواد عايق باعث کاهش تلفات انرژي مي‌شوند.
عايق به طور کلي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: (30 و47)
1- عايق‌هاي گرمائي هدايتي (حرارتي) عايق حرارتي مواد و مصالحي هستند که مقاومت زيادي در مقابل عبور گرما دارند و مي‌توان به وسيله‌ي آنها تا آنجا که ممکن است از انتقال حرارت محل گرم شده يا لوله‌هاي حامل آب گرم يا کانال‌ها و … جلوگيري و از اتلاف سوخت جلوگيري نمود.
2- عايق‌هاي گرمائي تشعشعي يا عايق‌هاي فلزي اين عايق‌ها که در سطح ديوارها و سقف ساختمان بکار برده مي‌شود، از صفحات فلزي براق نظير آلومينيوم و برنز و مس مي‌باشند و عمل آن‌ها انعکاس و جلوگيري از نفوذ اشعه آفتاب به داخل سطوح ساختماني مي‌باشد.
3- عايق‌هاي رطوبتي رطوبت موجب بالا بردن ضريب هدايت و تقليل ضريب عايق بودن عايق‌هاي هدايتي مي‌شود. لذا براي جلوگيري از نفوذ رطوبت در عايق‌هاي سطوح ساختماني (نظير ديوار و سقف) و عايق لوله‌هاي حامل سيال گرم يا سرد و همچنين براي جلوگيري از نفوذ رطوبت زمين به لوله‌هاي فلزي و زنگ‌زدگي آن‌ها مي‌بايستي از عايق‌هاي رطوبتي استفاده کرد. (30 و 23 و 7)
2-2. انواع عايق‌هاي رطوبتي
1- پوشش قير و گوني که رايج‌ترين نوع عايق رطوبتي در ايران است، چنين پوشش‌هايي کم دوام‌اند و هر چند سال يکبار به تعمير و پوشش دوباره نياز دارند. از طرف ديگر، گوني مورد مصرف در عايق‌کاري از خارج وارد مي‌شود.
2- استفاده از زوايد کشاورزي از جمله کاه به جاي گوني که در مناطق روستايي انجام مي‌شود از پوشش قير گوني دوام کمتري دارند و براي ساختمان‌هاي دايمي شهري مناسب نيستند.
3- با عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته مي‌توان بسياري از مشکلات عايق‌کاري رطوبتي را حل کرد. دانش عايق رطوبتي (ايزوگام) از اوايل دهه 1350 وارد ايران شد و بتدريج به دليل تاب کششي زياد و پايداري در برابر عوامل جوي و ارزبري کم مورد توجه و استقبال خوب مصرف کنندگان قرار گرفت و بتدريج توانست جاي عايق‌هاي سنتي (کاهگل، قيرگوني) را گرفته و با پيشرفت صنعت ساختمان بر کيفيت توليد و استفاده آن افزوده گرديد.
4- نوع ديگر پوشش‌هاي بام رايج در دنيا پوشش‌هاي قير اصلاح شده است. استفاده از پليمر لاستيک در قير باعث بهتر شدن خواص آن مي‌شود. بدين ترتيب که با افزايش درجه نرمي و کاهش نقاط شکنندگي قير دوام زياد مي‌گردد. (8)
2-3. عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته
اين عايق‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1- عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته مخصوص پي ساختمان (عايق‌پي) عايق‌پي متشکل از لايه‌اي از الياف شيشه، الياف پلي‌استر، منسوج نبافته پلي‌استر و ماده آغشته کننده لايي شامل قير و يا مخلوطي از قير و افزودني‌هاي اصلاح کننده تشکيل شده است.
2- عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته مخصوص سطوح خارجي، بدنه استخر و تونل‌ها (عايق بام) مي‌باشند. عايق بام از دو لايه نمدي که لايه زيرين از فلت الياف شيشه و لايه رويين از جنس منسوجات پلي‌استر مي‌باشد، اين دو لايه بوسيله مذاب قير اصلاح شده با مواد پليمري اشباع مي‌گردد. هر کدام از اجزاي سازنده عايق پي و عايق بام بايد داراي خصوصياتي طبق استانداردهاي مربوطه باشند. مهمترين جزء مشترک هر دو عايق که مورد بحث قرار گرفته قير مي‌باشد که مي‌بايست طبق استانداردهاي خاص توليد و استفاده گردد. (10)
شکل 2-2. يک عايق رطوبتي معمولي به همراه لايه‌هاي تقويت کننده
يک عايق رطوبتي تشعشعات خورشيدي را در طول روز جذب ميکند و دماي آن افزايش مييابد، در حالي که در شب دماي سطح آن کاهش مييابد. نوسان‌هاي دمايي روزانه فشارهاي گرمايي را در ديواره ايجاد ميکند و دوام‌پذيري آن را کاهش ميدهد. عايق رطوبتي مانع تشعشعات خورشيدي از رسيدن به ديواره ميشود.
طول عمر عايقهاي رطوبتي معمول معمولاً 20-10 سال است، اما اعتقاد بر اين است که عايق‌هاي رطوبتي اصلاح شده، دو برابر را عمر داشته باشد. برخي بررسي‌ها در مورد نظام و آرايش دمايي عايق‌هاي رطوبتي اصلاح شده اجرا شده است، که در آن موضوع اصلي تحقيقات نوسان‌هاي دمايي در اين عايق‌ها بوده است. تحقيقات بيشتري به منظور انتقال حرارت عايق‌هاي رطوبتي اصلاح شده و توانايي کاهش مصرف انرژي ساختمان توسط ساير محققان انجام شده است. (30)
تحقيقات کامل توسطBaskara IHU از شوراي تحقيقات ملي در آناوا، کانادا انجام شده است. در طي يک دوره مشاهده 22 ماهه (660 روز) Baskara وIHU متوجه شدند که دماي عايق پايه قيري مرجع 30 درجه سانتيگراد و به مدت 342 روز افزايش يافت، و بالاي 50 درجه سلسيوس در مدت 219 روز و بالاي 60 درجه در مدت 89 روز بود. در مقايسه جداره زير عايق‌هاي رطوبتي اصلاح شده فقط 30 درجه سلسيوس در مدت 18 روز فراتر رفت. (30)
نوسانات دمايي در عايق پايه قيري ميانگين 42-47 درجه سلسيوس را داشت. عايق‌هاي رطوبتي اصلاح شده نوسان دمايي را در عايق تا متوسط نوسان 5-7 درجه سلسيوس در طول سال کاهش داد.Baskara و Bassنتايج از نمايه دمايي سقف مشابه را نشان دادند با کنترل روزهاي معمولي در فصلهاي مختلف در يک روز تابستاني معمولي دماي عايق رطوبتي به 70 درجه رسيد، اما دماي عايق رطوبتي اصلاح شده در حدود 25 درجه نوسان داشت.
به طور کلي سه نوع عايق رطوبتي پيش ساخته در ايران و جهان توليد ميشود که در زير به استاندارهاي آنها اشاره خواهد شد.
2-3-1. عايقهاي رطوبتي بام با اصلاح کننده app
اين استاندارد ويژگيهاي عايق رطوبتي پيش ساخته قيري يک لايه و دو لايه با ا صلاح کننده app، مورد مصرف در بام ساختمان، را شامل ميشود. در اين استاندارد عايق رطوبتي محصولي متشکل از الياف معدني يا آلي (بصورت بافته يا نبافته) است که با ترکيبات قيري اصلاح شده با ترکيبات پلي اولفينها به سرگروهي app آغشته شده است. اين عايق‌ها به صورت تک لايه يا دو لايه مي‌باشد. و نوع A خوانده ميشود. (19) عايقهاي رطوبتي نوع A تک لايه متشکل از يک لايه پلي ‌استر گرمانرم به عنوان بستر ميباشد. اين لايه بوسيله مذاب قيري اصلاح شده با مواد پليمري app اشباع و ضخامت 4 ميليمتر توليد ميگردد. عايق‌هاي رطوبتي نوع A دولايه متشکل از لايه به عنوان بستر ميباشد که از الياف شيشه و منسوجات پلي استر اعم از بافته يا نبافته تشکيل شده است. اين دو لايه بوسيله قير اصلاح شده مذاب با مواد پليمري app اشباع گرديده و با ضخامت 4 ميليمتر توليد ميگردد. (7)
به هنگام بستهبندي براي جلوگيري از چسبندگي يک طرف عايق را بايد با پودر معدني همانند تالک يا روکش آلومينيوم و سطح ديگر را با فيلم پلي اتيلن قابل ذوب با حرارت مشعل پوشانيد. وجه خارجي محصول (سطح در تماس با محيط) ميتواند با پودر تالک (مواد ريز دانه معدني) يا با روکش آلومينيومي پوشيده شود که ضخامتي کمتر از 50 ميکرون نداشته باشد. عايق بايد بدون عيب و نقص قابل رؤيت مانند سوراخ، چروک، پارگي و غير يکنواختي در سطح و لبههاي آن باشد. تمامي قسمتهاي عايق بايد از مذاب قيري اشباع شده باشد. بطوري که در برشهاي مقطعي به فاصلههاي 50 ميليمتري هيچ گونه نشاني از غير اشباع بودن يا حباب هوا مشاهده نشود. ويژگيهاي عايق رطوبتي نوع A بايد مطابق جدول 2-1 باشد. (19)
شکل 2-3. عايق رطوبتي بام با اصلاح کننده app
جدول 2-1. ويژگي‌هاي فيزيكي عايق رطوبتي نوع A
خصوصيات فيزيكيتك لايهدو لايهشماره استانداردمقاومت كششي در 25 درصد افزايش طول، حداقل، kg/5cmطولي40403882عرضي3030مقاومت كششي در نقطه ماكزيمم نيرو، حداقل، kg/5cmطولي-503882عرضي-35مقاومت پارگي، حداقل، kgfطولي12123863عرضي1010جذب آبجذب آب، حداكثر، درصد113879كاهش وزن، حداكثر، درصد11انعطاف‌پذيري در سرما، حداكثر، ?C5-5-3881ميزان پايداري حرارتي، حداقل، ?C1201203863ميزان نفوذناپذيري آب، حداقل، kPa60603861پايداري ابعاد در برابر حرارت، حداقل، درصد3/0±3/0±3890مقاومت در برابر UVافت در ميزان دماي انعطاف پذيري، حداكثر، ?C10103875افت در ميزان مقاومت كششي، حداكثر، درصد1010فرسودگي حرارتي در هواافت در ميزان دماي انعطاف‌پذيري، حداكثر،°C10103876افت در ميزان مقاومت كششي، حداكثر، درصد1010مقاومت در برابر اوزنبدون ترك38872-3-2. عايقهاي رطوبتي بام با اصلاح کننده SBS
اين استاندارد ويژگيهاي عايق رطوبتي پيش ساخته قيري يک لايه و دو لايه با اصلاح کننده SBS را شامل ميشود. در اين استاندارد عايق رطوبتي محصولي متشکل از الياف معدني يا آلي (بصورت بافته يا نبافته) است که با ترکيبات قيري اصلاح شده با ترکيبات پليمرها به سرگروهي SBS آغشته شده است. اين عايقها بصورت تک لايه يا دولايه مي‌باشند و نوع S خوانده مي‌شوند. تعريف عايق‌هاي رطوبتي نوع S تک يايه و نوع S دو لايه به ترتيب مشابه عايق‌هاي رطوبتي نوع A تک لايه و نوع A دو لايه است با اين تفاوت که اصلاح کننده آنها SBS مي‌باشد. ويژگي‌هاي ظاهري عايق‌هاي رطوبتي نوع S نيز مشابه ويژگي‌هاي ظاهري عايق‌هاي رطوبتي نوع A است که قبلاً شرح داده شد. ويژگيهاي عايق رطوبتي نوع S معادل نوع A است با اين تفاوت که انعطاف‌پذيري در سرماي عايق رطوبتي نوع S براي هر دو نوع تک لايه و دولايه C°10- و ميزان پايداري حرارتي براي هر دو نوع تک لايه و دو لايه C°100 است. مشخصات کمي عايق‌هاي رطوبتي بام نوع S با عايق‌هاي رطوبتي بام نوع A يکسان است. (7 و 19)
2-4. فيلر يا پر كننده
پر كننده يكي از اجزاي تركيب يك مخلوط در عايق‌هاي رطوبتي مي‌باشد و مقدار و نوع پر كننده بر روي مقاومت و شكل‌پذيري مخلوط قيري تأثير بسزايي دارد. مقدار ناكافي پر كننده در مخلوط موجب افزايش فضاي خالي و كاهش استحكام مي‌شود و مقدار اضافي آن تركيب را سخت و شكننده مي‌كند. به طور كلي فيلر به دليل نرمي و ريز دانه بودن داراي تأثير مطلوب در عايق رطوبتي مي‌باشد كه در اين تحقيق از تالك به عنوان پر كننده استفاده شده است.
از آنجا که عايق‌هاي رطوبتي، پيش ساخته پايه قيري مي‌باشند لذا قبل از هر چيز بايد خواص مختلف قير را شناخت.
2-5. قير: خواص، ساختار

شكل 2-4. قير
قيرهاي نفتي از جمله فرآورده‌هاي نفتي مي‌باشند که طي مراحل پالايش نقت خام در پالايشگاه‌ها، بطور مستقيم و يا تحت فرايندهاي تکميلي نظير هوادهي حاصل مي‌شوند. در کشور ما عمدتاً قيرها دو دسته توليد مي‌شود. (8)
دسته اول تحت عنوان “قيرهاي نفوذي” مي‌باشند که بر مبناي مشخصه درجه نفوذ دسته‌بندي و توليد مي‌شوند و در بازار به قير نرم معروفند که قيرهاي 70/60 و 100/85 از اين دسته‌اند. (44)
دسته دوم تحت عنوان “قيرهاي دميده” مي‌باشند که بر مبناي دو مشخصه نقطه نرمي و درجه نفوذ دسته‌بندي و توليد مي‌شوند و در بازار به قير سفت معروفند که قيرهاي 25/85 و 15/90 از اين دسته‌اند.
در بسياري موارد صنايع مختلف بسته به نوع محصولات توليدي خود نوع خاصي از قير را مورد مصرف قرار مي‌دهند و اين در حالي است که تنوع قيرهاي موجود، محدود بوده و يا به دلايل متعدد از جمله نقايص موجود هنگام توليد، ذخيره‌سازي و يا حمل و نقل قير مشخصات اصلي خود را از دست داده و بايد اصلاح گردد. (21)
قيرها از نظر فيزيکي يک ماده همگن در مقياس ميکرو و حتي نانو مي‌باشند با اين حال اين مواد از نظر شيميايي يک مخلوط ناهمگن (heterogeneous) از ترکيبات شيميايي مختلف مي‌باشند. عليرغم اين مسأله، همه قيرها داراي يک سري خصوصيات و خواص مشترک مي‌باشند. ساختار عنصري قيرها که به روش تجزيه شعله يا ساير روش‌ها بدست آمده حاکي از آن است که حدود 90% قير را اتم‌هاي کربن و هيدورژن تشکيل مي‌دهند. همچنين اغلب قيرها داراي نيتروژن، گوگرد و اکسيژن به نسبت‌هاي مختلف ولي کم ميباشند.
مقادير ناچيز از ساير اتم‌ها نظير اتم‌هاي فلزي مختلف نيز معمولاً يافت مي‌شوند ولي روشن است که تأثيري بر روي خواص قير ندارند. قير، يا به بيان بهتر مواد قيري مخلوط بسيار متنوعي از طيف وسيعي از هيدروکربون‌ها مي‌باشند که در انواع اشباع و غير اشباع، حلقوي و غير حلقوي، قطبي و غير قطبي قرار مي‌گيرند. ضمناً پاره‌اي از اين هيدروکربون‌ها علاوه بر کربن و هيدروژن داراي هتر و اتم (O,S,N,…) نيز در ساختار خود مي‌باشند.
بنابراين هر گونه تلاشي براي تجزيه ملکولي قيرها بي‌حاصل خواهد بود. لذا با اضافه کردن مواد افزودني به قير مي‌توان خواص آن را اصلاح کرده و بهبود داد. (40 و 21)

شكل 2-5. طرح‌هاي ساده حالت‌هاي سل و ژل قير
2-5-1. ساختمان شيميايي قير
در برداشت عاميانه قير ماده‌اي سياه و بد بو و احياناً ناخوشايند است که دو خاصيت مشخص دارد چسبندگي و آببندي.
منشأ آن از نفت مي‌باشد و در تهيه آسفالت و قيرگوني کردن بام به کار مي‌رود. البته اين نگاهي از دور به قير است که تنها مشخصات ظاهري آن را در بردارد.
در واقع قير مادة سياه رنگي است از شمار زيادي هيدروکربن که به صورت کلوئيدي در کنار يکديگر معلق هستند تشکيل شده است اين هيدورکربن‌ها سه دسته هستند: آسفالتن‌ها، رزين‌ها و روغن‌‌ها. (12 و 13)
تا کنون نظريه قطعي و معيني درباره چگونگي ساختمان شيميايي قير به دست نيامده است و با توجه به نوع نفت خام داراي ساختار متفاوتي مي‌باشند.
قير همچنين محتوي مقدار کمي از فلزات نظير واناديم و نيکل و آهن، منيزيم و کلسيم به شکل نمک‌هاي معدني و اکسيدها مي‌باشد. پس در نهايت مي‌توان گفت عناصر تشکيل دهنده قير عبارت‌اند از: کربن، هيدروژن، گوگرد، اکسيژن و نيتروژن و برخي از عناصر فلزي که به مقدار بسيار کم در آن يافت مي‌شود. درصد از عناصر در جدول پايين آمده شده است. (28)
جدول 2-2. درصد عناصر تشکيل دهنده قير
عناصردرصدکربن88-82هيدروژن11-8سولفور6-0اکسيژن5/1-0نيتروژن1-0
با اين مقدمه آشکار است که هر گونه تلاشي براي تجزيه مولکولي قيرها بي‌حاصل خواهد بود و نيز به همين دليل است که اطلاعات مندرج در منابع و استاندارهاي قير، جملگي به روش‌هاي تفکيک از طريق حلال‌هاي آلي و کروماتوگرافي گازي جداسازي گروه‌هايي از اجزا با خواص مشابه، تأکيد دارند.
از سلسه مراحلي که در تفکيک اجزاي قيرها کاربرد فراوان داشته و امروزه نيز مورد پذيرش و تأييد اغلب متخصصين مي‌باشد عبارتست از: آسفالتن‌ها Asphaltenes و مالتن‌ها Maltenes و همچنين مالتن‌ها به اجزاء رزين‌ها Resins و روغن‌ها Oils و اروماتيک‌هاي نفتني و اشباع‌ها (پارافين) طبقه‌بندي مي‌شوند. در شکل‌هاي 2-7 و 2-8 به ترتيب شکل کلي برخي از مالتن‌ها و آسفالتن‌ها نشان داده شده است. (28)
شکل 2-6. چگونگي انحلال آسفالتن‌ها در رزين‌ها
2-5-2. اسفالتن‌ها
اسفالتن‌ها ماده‌اي سخت و شکننده به رنگ سياه است که داراي عناصر کربن و هيدروژن و مقادير از نيتروژن، گوگرد و اکسيژن مي‌باشد. اسفالتن‌ها شامل مواد آروماتيکي پيچيده‌اي هستند. و اسفالتن‌هاي قير سبب مي‌شوند که قير سخت‌تر شده و درجه نفوذ قير کمتر شود.
مالتن‌ها به سه گروه زير تقسيم مي‌شود:
2-5-3. آروماتيک‌هاي قطبي (رزين‌ها)

اين ترکيبات از کربن و هيدروژن تشکيل شده‌اند و داراي مقاديري اکسيژن و گوگرد و نيتروژن مي‌باشند. از خواص رزين‌ها، خاصيت چسبندگي قير مي‌باشد. نسبت رزين به اسفالتن ممکن است تا حدي باشد که به قير حالت سل 1 و يا ژل 1 بدهد.
2-5-4. آروماتيک‌هاي نفتي
آروماتيک‌هاي نفتي شامل زنجيرهاي جانبي آروماتيکي و نفتي مي‌باشد و محيط ضد انعقاد بسيار مناسبي براي اسفالتن‌ها به حساب مي‌آيند.
2-5-5. اشباع‌ها (پارافين‌ها)
اين ترکيبات به شکل روغن‌هاي ويسکوز غير قطبي مي‌باشند. و ترکيبات اشباع از هيدروکربن‌هاي اليفاتيکي زنجيري و شاخه‌دار همراه با الکيل نفتن‌ها و مقداري الکيل آروماتيک، تشکيل شده است.
شکل 2-7. ترکيبات مالتني
شکل 2-8. ترکيبات آسفالتني
2-6. معايب عايق‌ها
از معايب عايقهاي معمولي کم بودن طول عمر مفيد و ترميم متناوب آن با مشکلات اجرايي زياد و هزينه‌هاي قابل توجه همراه است و گران بودن اين عايق‌ها، عايق‌هايي که داراي مواد اوليه خارجي مي‌باشند.
در موقع ترميم محل آسيب ديده از ساير جاها بالا مي‌زند و تجزيه شدن بر اثر اشعه ماوراء بنفش، پوسيدگي اين عايق‌ها به مرور زمان، پارگي بر اثر نشست‌هاي احتمالي، آلودگي محيط زيست مي‌باشد ولي در ابتدا چون همان طور که گفته شد پايه و اساس عايق‌هاي رطوبتي قير مي‌باشد پس بايد ابتدا قير اصلاح شود. (7)
2-7. تاريخچه اصلاح قير
استفاده از مواد مصنوعي و طبيعي به منظور بهبود خصوصيات قير از اوايل دهه 1840 ميلادي آغاز شده است. اولين پروژههاي اصلاح قير در دهه 1930 ميلادي در اروپا انجام گرديد. همچنين در دههي 1950 ميلادي و در آمريکاي شمالي لاتکس به عنوان يک اصلاح کننده خصوصيات قير به کار گرفته شد تضمين پيمانکاران اروپايي براي دوام و عمر روسازي باعث اهميت دادن آنها به کاهش هزينههاي دوره عمر راه ميگرديد. (54)
بنابراين با توجه به هزينه اوليه بالاي قيرهاي اصلاح شده در آمريکا، استفاده اروپاييان از فناوري قيرهاي اصلاح شده در مقايسه با استفاده آمريکاييان از اين فناوري در اواخر دهه 1970 ميلادي پيش گرفت. در اواسط دهه 1980 ميلادي فناوري اروپاييها پليمرهاي جديد را عرضه کردند که باعث رشد مصرف قيرهاي پليمري در آمريکا شد. (55 و25)
2-7-1. علل اصلاح ويژگي‌هاي قير
استفاده از پليمرها براي اصلاح ويژگي‌هاي قير و کاهش مقدار خرابي راه‌ها، مدت زيادي است که در دنيا مدنظر قرار گرفته است و نتايج مناسبي نيز ارائه داده است. اصلاح قير به دلايل متفاوتي صورت مي‌گيرد. سه هدف عمده که در راستاي ارتقاي کيفيت سازه‌اي قير هستند بيشتر مورد توجه قرارگرفته‌اند. اين سه هدف عبارت است از: (55)
1) کاهش و يسکوزيته قير در دماي اختلاط با سنگدانه‌ها
2) افزايش مدول مختلط
3) کاهش زاويه‌ي تأخير فاز در دماهاي بالاي عملکرد قير يعني جايي که خرابي شايع روسازي‌ها شيار افتادگي است.
اولين استفاده‌ها از پليمرهاي طبيعي و مصنوعي براي اصلاح قير مورد استفاده در روسازي‌ها به سال 1843 ميلادي باز مي‌گردد. در دهه‌ي 1930 ميلادي تحقيقات فراواني براي استفاده از پليمرها در قير در کشورهاي اروپايي انجام شد. (55)
در اواسط دهه 1980 ميلادي پليمرهاي متنوعي توليد شد و تحقيقات زيادي بر روي استفاده از آنها در راه‌سازي صورت گرفت يکي از پليمرهايي که براي اصلاح ويژگي‌هاي قير مورد استفاده قرار گرفته است پلي اتيلن‌ها مي‌باشند که پلي اتيلن‌ها دسته‌اي از پليمرهاي پلي اليفيني هستند که به عنوان اصلاح کننده قير مورد استفاده زيادي در صنايع عايق‌هاي رطوبتي دارند. (29)
2-7-2. علت استفاده از افزودني‌ها در قير
قيرهاي خالص خواص مشخص و محدودي دارند. به طور کلي قير حاوي افزودني را قير اصلاح شده مي‌نامند. هر افزودني که بتواند خواص قير را در يک يا چند مورد از موارد ذيل بهبودي دهد مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد:
1- ترک‌هاي ناشي از خستگي و کاهش دما (Fatigue & Low-Temperature Cracking)
2- چسبندگي و شسته شدن با آب (Adhesion & Moisture Damage)
3- دوام، مقاومت در برابر پيرشدن و اکسايش يا هوازدگي
(Durability, Resistance to Aging &Weathering)
4- مسائل اقتصادي خصوصاً کاهش ضخامت مورد نياز طراحي
5- بهبود مقاومت جاده در مقابل ليز خوردن و از بين بردن لايه‌هاي نازک يخ روي جاده و عدم نياز به شن و نمک پاشيدن
6- کاهش سر و صداي ترافيک و آب پيمايي
7- تغيير شکل دائمي (Permanent Deformation)
اصولاً استفاده از افزودني، نوع و مقدار آن به عوامل مختلفي نظير ضعفهاي قير مصرفي، شرايط آب و هوايي و ترافيکي، مسائل اقتصادي و … بستگي دارد. متأسفانه گاهي شنيده مي‌شود عملکرد قير طبيعي در طول دهة گذشته زير سؤال رفته است با توجه به اين عملکرد رضايت‌بخش را به عنوان نتايج دماهاي شديد و نوسانات دماي بين روز و شب و تحمل بارهاي سنگين نشان مي‌دهد در اين صورت افزودن انواع از پليمرها به قير طبيعي به منظور بهبود عملکردشان در طيف وسيعي از دماها ضروري به نظر مي‌رسد. (35 و 34 و24)
به طور کلي عايق‌هاي رطوبتي اصلاح شده با پليمر قيري به خوبي در بازار آمريکا مورد قبول واقع شده است و انجمن‌هاي پيمانکاري سقف زني حدوداً 140 عايق رطوبتي اصلاح شده را در Agust 1986 فهرست کرد. (35)
اصلاح کننده‌هاي مختلف بسته به نوع آثار متفاوتي بر خواص فيزيکي و مکانيکي قير گذاشته که مي‌تواند سبب عملکرد مختلفي در قير شود. قير عامل اصلي در مقاومت کششي مخلوط است. بنابراين تعيين مي‌شود که با اضافه کردن اصلاح کننده مناسب قير بتوان سبب افزايش سختي قير و در عين حال افزايش ميزان انعطاف‌پذيري قير و در نهايت سبب مقاومت کششي مخلوط قيري عايق شد. برخي اصلاح کننده‌ها موجب افزايش الاستيسيته و بازگشت‌پذيري قير شده و خواص آن را در برابر گشادشدگي و تغيير شکل پلاستيک بهبود مي‌دهد پس به طور کلي قير اصلاح شده ايده‌آل قيري است که نسبت به قير خالص چسبندگي بيشتر و حساسيت دمايي کمتر در دامنه دماهاي سرويس‌دهي و گرانروي کافي در دماي اجرايي داشته باشد. همچنين حساسيت آن به زمان بارگذاري و مقاومت آن در برابر تغيير شکل و ترک‌هاي خستگي و برودتي بالا باشد از طرفي قير اصلاح شده بايد خصوصيات چسبندگي سطحي قيرهاي اصلاح نشده را داشته باشد. (32)
در اين پژوهش تلاش خواهد شد تا علاوه بر پيدا کردن بهترين اصلاح کنندهها، با بررسي پارامترهاي به دست آمده از آزمايش‌هاي عملکردي مربوط بر استانداردهاي عايق‌هاي رطوبتي و مقايسة آن با نتايج مربوط به آزمايش‌هاي عايق‌هاي پيشين تناسب توانايي اين اصلاح کننده‌ها را براي بهبود خواص قير پيدا کرد.
از ديدگاه فني قير و پليمر داراي خواص فيزيکي و مهندسي بسيار متفاوتي هستند. البته به همين دليل است که پليمرها بعنوان اصلاح کننده‌هاي کارآمد قير مورد توجه قرار گرفته‌اند. قير يک معجون شيميايي بسيار پيچيده است که در يک گسترده 50 درجه‌اي خواص رئولوژيکي آن شديداً تغيير مي‌کند. در حوالي صفر درجه و زير آن قير يک جامد بسيار الاستيک مي‌باشد. با افزايش دما تا حدود C°40 بسته به ساختمان آن به يک سيال ويسکوالاستيک تبديل مي‌شود.
پس از اين دما قير آرام آرام به يک سيال کاملاً نيوتني تبديل مي‌شود. در نتيجه در دماهاي بالا گرانروي قير تقريباً ثابت بوده و با افزايش دما کاهش مي‌يابد. اين خصلت قير باعث سهولت اختلاط آن با مصالح در دماي C°160 مي‌شود و در بين C°110 و C°140 براحتي قابل تراکم روي سطح و ايجاد روکش آسفالتي مي‌باشد. (7)
برخلاف قير، پليمرها موادي هستند که حساسيت حرارتي بسيار کم دارند و خواص ويسکوالاستيک آنها تنها در محدوده وسيعي از دما تغيير زيادي مي‌کند. لاستيک‌ها از جمله موادي هستند که خواص الاستيک خوبي به قير مي‌دهند ولي رفتار رئولوژيکي آنها با تغييرات دما تقريباً ثابت است. اين مسئله باعث بهبود خواص قير در صورت اختلاط با پليمرها مي‌شود. (32)
در اين پژوهش پليمر مورد استفاده PP بوده (پلي پروپيلن) که يک پليمر ترموپلاستيک مي‌باشد.
2-8. انواع پليمر
2-8-1. ترموست‌ها
ترموست‌ها به پليمرهايي گفته مي‌شود که پس از عمل‌آوري به پليمري ذوب‌ناپذير و حل‌ناپذير تبديل مي‌شوند. فرآيند عمل‌آوري ترموست‌ها به معني تکميل فرآيند اتصال عرضي در هنگام ساخت يا قالب‌گيري است.
2-8-2. پليمر ترموپلاستيک
ترموپلاستيک‌ها پليمرهاي خطي هستند که آنها را مي‌توان دوباره ذوب و استفاده کرد و در حلال‌ها حل مي‌شوند ترموپلاستيک‌ها را در زمينه الياف نيز مي‌توان استفاده نمود، زيرا براي توليد الياف مصنوعي رسيدگي و کشش لازم است و بايد ملکول‌ها جهت داده شوند در نتيجه تنها ملکول‌هاي خطي بدون شاخه مناسب هستند و ملکول‌هاي با اتصال عرضي و شاخه‌دار را نمي‌توان جهت داد. (32 و 18)
چهار ترموپلاستيک که اغلب پلي‌اتيلن، پلي‌پروپيلن و پلي‌وينيل کلرايد و پلي‌استايرن مي‌باشد اين مواد مانند اغلب توموپلاستيک‌ها پليمر زنجيري بلندي هستند که در اثر فشار يا حرارت نرم شده و مي‌توان قالب‌گيري شوند. (21، 2)
2-8-2-1. تعريف پلي پروپيلن
پلي پروپيلن در دهه 1950 معرفي شد و به علت سهولت در قالبگيري و اکسترود شدن و همچنين رنگپذيري، با استقبال زيادي مواجه شد. موارد مصرف معمولي آن در ساخت قطعات خودرو، کيف، چمدان، لوله، بطري، الياف، وسايل خانگي و اسباب بازي است.
پروپيلن نخستين پليمري است که توسطGiulio Natta و همچنين شيميدان آلماني Kel Rehn در مارچ 1954 به پليمر ايزو اتاکتيک بلوري تبديل گرديد. اين کشف پيشگامانه منجر به آن شد که مقياس عظيمي از توليد تجاري پلي‌پروپيلن ايزواتاکتيک توسط شرکت ايتالياييMontecatini از سال 1957 انجام پذيرد. پلي‌پروپيلن سينديو اتاکتيک نيز نخستين بار توسطNatta و همکارانش سنتز شد. (33)
شکل 2-9. ساختار پلي پروپيلن
2-8-2-2. خواص فيزيکي و شيميايي پلي پروپيلن
نقطه ذوب پلي پروپيلن در يک محدوده رخ مي‌دهد، بنابراين نقطه‌ي ذوب با يافتن بالاترين درجه حرارت نمودار ديفرانسيل گرماسنجي مشخص مي‌شود. پلي‌پروپيلن کاملاً ايزواتاکتيک بسته به نوع مواد و تبلور بي‌آرايش نقطه ذوب 171 درجه سانتيگراد دارد پلي‌پروپيلن هم آرايش با تبلور 30 درصد نقطه ذوب 130 درجه سانتيگراد دارد. (18)
پلي پروپيلن دومين پلاستيک مهم با برآورد درآمدي بيش از 145 ميليارد دلار تا سال 2019 مي‌باشد. تقاضا براي اين ماده با نرخ سرعت 4/4 % در سال‌هاي بين 2004 و 2012 رشد يافت.
پروپيلن نسبت به اتيلن يک عامل متيلي اضافي دارد. علاوه بر آن پروپيلن هيدروژن اليليک در عامل متيلي دارد که بسيار فعال است و توانائي جايگزين شدن را دارد. به اين دليل به سادگي شاخه مي‌زند و به صورت عرضي اتصال برقرار مي‌کند.
يادآوري مي‌شود واژه اليليک از واژه لاتينAllium به معني سير گرفته شده است زيرا عامل C3H5- در سير و خردل يافت مي‌شود.
در پلي پروپيلن، سمت اتصال عامل متيلي که به صورت شاخه به مولکول چسبيده در مشخصات پليمر نقش مهمي دارد. اصل مهم در فهميدن اتصال بين ساختار پلي پروپيلن و خواص آن، پيکربندي است. گرايش نسبي هر گروه متيل (CH3) به گروه متيل مجاور واحد مونومر اثري قوي براي توانايي پليمر براي ايجاد شکل بلوري مي‌باشد.
افزودني ديگر پودر لاستيک مي‌باشد به دليل خاصيت الاستيکي به مخلوط قيري عايق‌ها انعطاف‌پذيري بسيار زيادي مي‌دهد از طرفي بسيار ارزان‌تر از پليمرها مي‌باشد. علاوه بر اين پليمرهاي مختلف نظير اتيل وينيل استات وکوپليمرهاي استايرن بوتادين ايزوپرن مي‌توانند باعث اصلاح رفتار قير شوند. (18)
2-9. اصلاح قير توسط پودر لاستيک


پاسخ دهید