( تغيير درفكر مدد جو ،تغيير در رفتار وروحيه وطرز تفكر )
3- مدد كاري اجتماعي به كليه اقدامات وفعاليتهايي اطلاق مي گردد كه در آن سعي مي شود مشكلات مددجويان از روشهاي مختلف نظير مشاهد÷ه ، مصاحبه ، بازديد منزل ، ومطالعه پرونده مددجويان مشكلات آنان حل گردد .
4- مدد كاري اجتماعي ، دانشي است سودمند كه براي حل مشكل گروههاي آسيب پذير ومحروم درجامعه توسط افرادي كه مجهز به دانش مدد كاري هستند به كارگرفته مي شود .
* اهداف مدد كاري اجتماعي با تاكيد بر بنياد شهيد وامورايثارگران
1- كمك به خانواده هاي معظم شهدا در جهت حل مشكلات اقتصادي ، معيشتي ونيازهاي روان شناختي ومشاوره اي آنان .
2- كمك به بهبود ارتباطات ميان اعضاي خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان.
3- تشخيص مشكلات ومسائلي نظير بيماريهاي رواني درخانواده ها ،افت تحصيلي فرزندان ،فرار از منزل، اعتياد درخانواده ها ونظاير آن .
4- كمك به مددجويان براي شناختن بهتر خودشان هم دربعد مادي وهم دربعد معنوي .
5- كمك به مدد جويان براي توان مند سازي وقادر سازي آنان .
6- كمك به پيشگيري از بوجود آمدن مشكلات وآسيب هاي اجتماعي در خانواده
7- كمك به افراد منظور شناختن استعدادها وتوانمندي آنان تا بتوانند ضمن شناختن استعدادها و توان منديها زندگي موفق وكار آمدي داشته باشند .
مددكاري گروهي : به مشابه يك حرفه اجتماعي چه فردي وچه گروهي :
مددكاري وقتي يك حرفه تلقي مي گردد که:
1- شرايط ارتقاء وترفيع مشخص است. 2) سازمانهاي متولي دارند .3) صاحبان حرفه از در آمدكافي برخوردارند .4) اطلاعات اعضاء بايستي به روز باشد .5) داراي نظام نامه منشور اخلاقي هستند مثلا راز داري ازموارد آن است . 6) مدد كاري به عنوان يك حرفه در خدمت همنوعان است . 7) عموم مردم از جزئيات حرفه اطلاعي ندارند . 8) امكان سوء استفاده از حرفه وجود دارد . 9) آزمونهاي دشوار براي ورود به حرفه وجود دارد . 10) حرفه ها برخوردار از دوره هاي عملي و كار آموزي هستند .
* تاريخچه مدد كاري :
قدمت مدد كاري به زماني برميگردد كه انسانها زندگي گروهي راشروع كرده اند واين مشكل وجود داشته که بين قبايل جنگ ونزاع بوه است وكدخدا از غنيمت هاي جنگ به افرادبي بضاعت كمك مي كرده است ، وريش سفيدها مسئوليت تقسيم غنائم را به عهده مي گرفتند اين مدد كاري است مدد كاري اجتماعي معمولاً از كليساهاومساجد شروع شده است زيرا بهترين مكان براي مدد كاري وكمك به نيازمندان بوده است و دراروپا كليساها ، كمك فراواني به مردم كرده اند درسال 1601 در انگلستان تعداد گداها آنقدر زياد مي شود كه ملكه آنها ( اليزابت ) قانون فقراي اليزابت را مي دهد و لندن را به 3 قسمت تقسيم مي كند وگداهاي هر منطقه مشخص گردد ودولت بايد كمك مالي به اينها مي كرده است كه بعدها محدود شد كه اگر فردي سه رو زگدايي مي كرد نشانه هايي بر آنها مي گذاشتند تامشخص گردد. اولين كتابهاي مدد كاري توسط چارد ديكنز نوشته شده است وكاركردن در لندن بسيار زياد وطاقت فرسا بوده وبه مرور زمان ميزان ساعات كار تقليل پيدا كرد . تاريخ زندانها اينطوربود كه يا جسم شكنجه ببيند يا روح آنان ، كم كم شكنجه كم شد وفقط زنداني ازلحاظ روحي بايد شكنجه مي شد نه جسمي .
* سال شروع مدد كاري رسمي ازسال 1901 مي باشد اولين مدرسه مدد كاري درهلند وبه گفته بعضي ها در امريكا ساخته شده است . 800 ميليون نفر دركل دنيا آمار مردم ي هست كه غذا نمي خورند .
درايران ازسال 1337 خانم فرمان فرمايان که در آمريكا زندگي مي كرده است آغازگرديد اولين مدرسه مدد كاري درايران بالاتر از ميدان ونك مي باشد . بعدهامدرسه به چهار راه لشگر انتقال پيدا كرد كه فوق ديپلم ب دانشجويان داده مي شد بعدها به كارشناسي وفوق كارشناسي ارتقاء پيدا كرد ودر سال 1357 به علت پيروزي انقلاب تا سال 1361 دانشگاههاي مددکاري تعطيل شد . وفقط دانشگاه علامه در سال 1362 دررشته مددكاري دانشجو پذيرفت و درسال 1368 دانشگاه شاهد در رشته مدد كاري دانشجو گرفت . در حال حاضر حدود سه هزار مددكار در ايران داريم .
از اين تعداد 800 نفرتحصيلات مدد كاري و 2200 نفر تحصيلات غير مدد كاري است وبه 1500 مدد كار ديگر نياز مي باشد . در واقع در رشته مددکاري کار در مددکاري به ازاي هر مددکار 50 دپرونده کافي مي باشد.
نقش هاي مدد كاري اجتماعي :
ده مورد است :
1- محقق
2- ارزياب کننده مشكلات مدد جو
3- مذاكره كننده
4- نقش مشاوره
5- نقش مديريت
6- پيشگيري
7- نقش برنامه ريزي
8- نقش توانبخشي
9- نقش ساماندهي امور . ولي بعضي معتقدند اين وظيفه مديران است .
10- رايزني
11- سخنگوي اداره جات
12- هماهنگ كننده :
فصل دوم :
اصول مدد كاريس گروهي :
1- اصل اول – اصل پذيرش : رابطه 2 طرفه است علاوه بر اينكه مدد كار مدد جو را مي پذيرد مدد جو هم بايد مدد كارش را بپذيرد مدد كار بايد ابتدا شناخت داشته باشد ودر هر شرايطي مدد جو را بپذيرد عواملي وجود دارد كه مدد جو ، مدد كارش را نمي پذيرد . در واقع موارد عدم پذيرش را مي توان چنين خلاصه کرد:
1- برخورد ورابطه نخستين 2- انتقال يا ازمدد كار به مدد جو يا بالعكس ازمدد جو ، مدد كار 3- خطاهاي مدد كاري 4- عدم پيگيري مناسب 5- تجزيه منفي گذشته 6- فرهنگ كه فرهنگ مدد جو بامدد كار فرق مي كند 7- سن 8- جنس يا جنسيت 9- ناكافي بودن دانش مدد كاري 10- پوشش مدد كار
قبل از اينکه به اصل دوم بپردازيم ، ارزشاي مددکاري ، انواع نيازهاي مددجو را توضيح ميدهيم
ارزشهاي مدد كاري :
1- حرمت مقام انسان ، خداوند بالاترين مقام را به انسان داده است . 2- آزادي واختيار انسان ها 3- مسئوليت پذيري انسانها 4- برابري انسانها در استفاده از امكانات مادي ومعنوي .
انواع نيازهاي مدد جو :
1- نيازهاي احساس شده 2- نيازهاي بيان شده 3- نيازهاي برآورده شده 4- نيازهاي كه امكان تحقق آنها وجود دارد .
* دومين اصل 2: اصل فردّيت * : به عنوان مدد كار بايد بين افراد تميز قايل شويم وهر انساني متفاوت از انسان ديگراست ، نسخه هاي يكسان نمي توان براي افراد نوشت زيرا امكان دارد روشي كه براي فردي موثر است براي ديگري امكان دارد موثر نباشد راه حلهايي كه موفقيت آميز بوه امكان دارد در مورد فرد ديگر موفقيت آميز نباشد.
* اصل سوم 3: اصل راز داري * : سومين اصول مددكاري است رازداري حرفه اي اين است كه مددكار بايد همدم اسرار مددجو باشد وبه مدد جو اطمينان دهد كه حرفهايش جايي درز پيدا نمي كند راز داري اگر خوب بكار گرفته شود به ارتباط ورابطه مددجو ومددكار كمك مي شود . سوالهاي دراين زمينه مطرح است :
سؤال 1: مددكار اجتماعي درچه مواردي مي تواند اقدام به افشاي اسرار مدد جو نمايد ؟ در صورت افشاء نكردن موضوع امكان آسيب به ديگران ياخود مددجو باشدكه راز داري توصيه نمي گردد وزماني كه احساس آسيب جسمي باشد . ميتوان اسرار مددجو را افشا کند.
سؤال2 : مدد كار تا چه اندازه مي تواند اسرار مدد جويان را حفظ كند ؟ قبل از شروع به كار با مددجو توافق كنيم كه من مددكار بنا به شرايطي بعضي موارد را بايد به اطلاع مسئولين برسانم .
سؤال 3: مدد كار تا چه اندازه مي تواند اطلاعات مدد جو رابه چه سازمانها وافراد گزارش نمايد ؟ مدد كار بامدد جو هماهنگ مي كند كه سرپرست مددكاري حق نتيجه نهايي از ديدار مدد كار و مددجو را دارد با هماهنگي افرادي كه صلاحيت دارند مي توانند اطلاعا ت كسب كند .
در واقع در اصل رازداري حرفه اي ميتوان چنين گفت: که قرار داد بين مددکار و مددجو که به صورت کيتي و با ذکر مدت و زمان و دفعات و هزينه ها
* اصل چهارم 4: اصل رابطه حرفه اي : *
مدد كار بايد از همه توان ومهارتها وشيوه ها درجهت صداقت ، همدلي ، خلوص ، پذيرش مثبت بدون قيد وشرط اين 4 ويژگي درمدد كار باشد مددكاربايد خود واقعي رابه مدد جو نشان دهدومددجو اين رفتار را درك مي كند .
موارد با مشكل مددجو همدردي بهترين حالت بي تفاوتي
1- رابطه كلامي
اصل رابطه حرفه اي
2- رابطه غير كلامي
دررابطه كلامي دقيقا بايد به مددكار نشان دهيم كه ارتباط خوبي ميتوانيم با اوبرقرار كنيم وازنظر كلامي با اوارتباط برقرار كنيم و روابط محترمانه باشند
رابطه غير كلامي بخشي از روابط ماست خيلي اوقات روابط مددکار غيركلامي است مثلا باسكوت ، باچشم معمولا تحقيق نشان داده اگرمدد جوبراي مشاوره نزد مددکار مي آيد بهترين حالت فاصله بين مددکار و مددجو 130 الي 140 cm مي باشد.

رفتارهاي غير كلامي ناموثر رفتارهاي كلامي غير موثر گردندان تسبيح ، جاسوئيچي ، خميازه كشيدن، قولنج شكاندن ، كارهاي نيز ضروري وغير كلامي انجام ندهيد فرياد زدن ، خنده بي مورد ، ناراحتي بي مورد ، تن صداي يكنواخت ، بعضي مواقع بلند تر ، بعضي موقع آرامتر
اصل پنجم ،اصل مشاركت : مدد كاربايستي مددجو وخانواده مدد جو رادرجريان شكل قراردهد ومددجورادخل در آن ( حل شكل) كنيم . در اصل مشاركت نبايد همه كارهابه دوش مددكارباشد . قدمها براي مددجو با مدد جو بايد باشد فوايد مشاركت 1- عزت نفس مددجويان افزايش پيدا مي كند 2- در نگه داري آنچه كه به ماداده شده بيشترمراقبت مي كند 3- در جريان حل مشكل سهيم مي شود ودشواريها وسختيهاي كار را متوجه مي شود .
نكته اي كه در اصل مشاركت مهم است به ميزان توانايي افراد تكليف دهيم وبه توان منديهاي فرد توجه داشته باشيم مددجو بايد پابه پاي مددكارحركت كند ومشاركت داشته باشد .
اصل پنجم : اصل خود آگاهي مهم ترين اصل مدد كاري است اگر كسي خود را شناخت خداي خويش را شناخته است هر چقدر آگاهي انسان بيشتر باشد ونقاط ضعف وقوت خود را بشناسد بهترمي تواند مشکلات را تحليل و مرتفع سازد .
اصل ششم : اصل عدم پيش داوري وقضاوت : از روي ظاهر افراد قضاوت نكنيم ودر وهله اول هيچ قضاوتي نكنيم زيرا قضاوت باعث طبقه بندي افرادميشود مثل ضعيف در مقابل قوي پولدار درمقابل غير پولدار ، روستائي با شهري .
اصل هشتم : خود تصميم گيري بايد به مددجو فرصت دهيم خودش راه راپيدا كند وتصميم بگيرد مددكار نبايد تصميم بگيرد بايد راهنمايي بدهدوراه را خودمددجو بايد انتخاب كند .
اصل نهم : اصل قادرسازي مدد جو يعني: مددجو را توانا كنيم تا مشکلي را حل کندو هميشه براي حل مشکل به سوي مددکار روانه نشود .
فصل سوم
ابزارهاي مدد كاري :
يكي از ابزارهاي مددکاري ، مشاهده است كه فقط مخصوص مدد كاران نيست در هر رشته اي وجود دارد مشاهده اطراف محيط مددجو اطلاعات زيادي به ما مي دهد . مشاهده بايد دقيق باشد ( بعضي مشاهده ها ) مثل پزشكان متخصص . مشاهده به 2 روش صورت مي گيرد 1- مستقيم 2- غير مستقيم
مشاهده مستقيم : دراين مشاهده مدد كار بدون واسطه نحوه زندگي مدد جو را مي بيند ولي درغير مستقيم امكان دارد رفتار مددجو توسط مددكار ديده نشود رابطه وجود داشته باشد مثلا ازطريق مادرمددجو اطلاعات راكسب مي كنيم وامكان دارد مدد كار حضور نداشته باشد واز فرد ديگري كمك بگيرد.
محاسن ومعايب روش مشاهده
محاسن روش مشاهده مستقيم : اطلاعات زيادي مي توانيم از اين روش بدست آوريم وبهره مند شويم زيرا از طريق مشاهده مشکلات را ارزيابي مي كنيم و نيازبه همكاري مدد جو نيست .
معايب مشاهده: 1- همه موقعيت ها قابل مشاهده نيست مثلا ميزان پرخاشگري پيش فعالي ، بي قراري بچه ها تحركي ADHD پيش فعالي را نمي توان مشاهده نمود. بر فرض ذهن انسانها را نمي توان مشاهده کرد 2- عيب دوم مشاهده اين است که مدد کار در موقعيت مشاهده هضم مي گردد بر فرض مددکار براي رفتار مددجويش که فوتبال بازي مي کند به جاي آنکه رفتارهاي او را با ديگران بسنجددر تماشاي فوتبال آنان هضم مي گردد و موارد مطالعه از يادش مي رود 3- عيب سوم مشاهده ثبت مشاهدات مشكل است مثلا هر كسي از ديد زاويه خودش مكاني رابررسي مي كند ومواردي را که برايش جذاب استبه ذهن مي سپارد . بنابراين ثبت مشاهدات سليقه اي مي شود . انسان قدرت زيادي داردومي تواندآن را در چشمانش متمركز كند،چشم آنقدر قدرت وانرژي دارد كه مي توان با آت هيپتونيزم انجام داد .
2- پرسش نامه ازابزارهاي مناسب براي مددكاران ، روان شناسان وكلاً پزشكان وغيره مي باشد كه مخصوص روابط اجتماعي است وپرسش نامه خاص علوم اجتماعي است نه علوم طبيعي
4-پيش فرض پرسش نامه 1- انسانهايي كه مي خواهند پرسش نامه را جواب دهند بايد مطمئن باشيم که دروغ نمي گويند و به سوالات ما درست پاسخ مي دهند . پرسش نامه بهترين وسيله کتبي مي باشد که مددکاران از مددجويان بسياري اطلاعات را در مدت کوتاه بدست مي آورند .
انواع سوالات در پرسشنامه: 1 – سوالات بسته 2- سوالات باز
3- سوالات نيمه باز 4- چرخشي 5- سوالات غربالي
1- سوالات بسته سوالاتي است كه يك جواب دارند، بله يا خير ؟ مثل اينکه آيا شما مطالعه کردن را دوست داريد ؟ جواب اينگونه سوالات را به سهولت مي توان کد بندي نمود و ارزيابي کرد .
عيب اين گونه سوالات اين است كه ما اطلاعات كمتري دريافت مي كنيم زيرا موافقت ياعدم موافقت كاملا در مورد موضوع مشخص نيست ..
2- سوالات باز : سوالاتي هستند كه فرد مي تواند به راحتي نظرخود را بيان كندوانشاء گونه آن را بنويسد . در نتيجه عيب اينگونه سوالات اين است که به راحتي نمي توان مسئله را کد بندي نمود زيرا از طريق نمودار و غيره بايد تجزيه و تحليل گردد . مثال : نظر خود را در مورد اعتياد بيان کنيد ؟
3- سوالات نيمه باز : تلفيقي ازسوالات باز وسوالات بسته مي باشد يعني قسمتي از سوال بسته وقسمتي ديگر سوال باز است. مثلا ميزان حقوق وازچه راهي در آمد كسب مي كنيد ؟ يعني علاوه بر اينکه ميزان حقوق فرد را مي سنجد ، ميخواهد بداند از چه طريقي کسب درآمد مي کند.
4- در سوالات چرخشي ، دايره وار از همه افراد سوال مي كنيم مثلادر خانواده از كل افراد خانواده در مورد سوالي ، پاسخ آن را مي پرسيم .
مثال : آيا شما در پيشرفت تحصيلي فرزندانتان نقش داريد ؟
5- سوالات غربالي مثل اينكه آيا شما متاهل هستيد؟ اگرهستيد چند تا فرزند داريد ؟ درتدوين پرسشنامه بايد موارد زير رعايت شود .
1- پرسش هاي شما بايد شفات ، رسا وصريح وواضح باشد. سوالات شفاف سوالاتي هستند كه پاسخ روش وواضحي دارند مثل كدام يك از عوامل زير باعث قبولي شما دركنكور شده است ؟
والدين معلمين کلاسهاي کنکورهيچکدام
2- سوالات بايد كوتاه ومختصر باشد سوال نبايد طولاني باشد .
3- ترتيب سوالات در پرسش نامه بايد منطقي باشد .
4- درهر سوال يك هدف رادنبال مي كنيم نه بيشتر .
3- بازديد ها ، بازديد منزل
مفاهيم وتاريخچه باز ديد ازمنزل 1- درمان در منزل
2- مراقبت درمنزل
3- پيشگيري درمنزل
بازديد ازمنزل روشي سودمند در مدد كاري به منظور جمع آوري اطلاعات مي باشددراين روش مدد كار به اتفاق همكاران خودش به منظور بررسي وضعيت اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي وارتباطات بين اعضاي خانواده از آن منزل بازديد به عمل مي آورند ممكن است مددجو درمنزل نباشد در آسايشگاه يا محل کار باشد يا مدد جو فرزند شهيدي باشد كه در مدرسه تحصيل مي کند و مددکار در آنجا به سراغ بازديد مي رود . بازديد فقط مخصوص مددكاران اجتماعي است .
– تاريخچه بازديد منزل خيلي قديمي است از زمانهاي قديم پزشك براي درمان فرد به منزل مي آمد واين ازسالهاي قبل بوده است يا اگر كسي بيمار مي شد پزشک بر سر بالين بيمار حضورپيدا مي کرد ، يا حضرت علي (ع) براي كمك به فقرا خودش به درب منزل آنان مي رفت و مشکلات و کمبودهاي اقتصادي آنان را مرتفع مي ساخت .
-تاريخچه در سه قسمت بحث مي شود 1- درمان درمنزل در سال 1950تا 1940 اتفاق افتاده چون افراد مجروح زياد بوده اند به جاي اينكه افراد مجروح را به كلينيك ببرند درمانگر را به محل حادثه مي آوردند وتمام انرژي روي فرد بيمار متمركز مي شد نه خانواده اش 2- مرحله مراقبت در منزل: از سال 1975-1950 شروع گرديد ووسيع تر از مرحله اول مي باشد مراقبت حمايت ، وتوجه به افراد خانواده را نيز شامل مي گردد. جوانب ديگر هم بررسي مي شود ودرمانگرها به منازل مي رفتند ودرمان را انجام مي دادند وبه اعضاي ديگر خانواده نيز آموزش داده مي شد .
3- پيشگيري در منزل: كه از سال 2000 تا1980 شروع گرديده است اين مرحله مقدم بر دو مرحله قبلي مي باشد و پيشگيري نيز يکي از راههاي درمان مورد مطالعه قرار گرفته مي شود.
اهداف بازديد منزل ياديدار قبل از بازديد : اهداف متنوعي را دنبال مي كند . 1- بررسي وضعيت قبل از بازديد مثل وضعيت اقتصادي ومالي موجود 2-بررسي وضعيت تحصيلي و آموزشي 3- دادن روحيه و اميد همدلي و آرام بخشي .4- مشاهده مستقيم از منزل وتمام مواردي كه مهم است. 5- برقراري ارتباط مناسب با اعضاي خانواده هم مدد كار وهم مدد جو باهم ارتباط داشته باشند. 6- شناخت وضعيت بهداشتي و وسايل بهداشتي نثل كولر و يخچال
7- وضعيت دينداري: اطلاع ازفرهنگ خانواده؛که خانواده به چه چيزهايي اعتقاد دارند و برايشان مهم است.
8- اطلاعات از اقوام خانواده وارتباط با اقوام وخويشاوندان مددجو. يعني مددکار بايد بداند ارتباط مددجو با اقوام چگونه مي باشد.
9- ببينيم مشكل مددجو چيست ؟ و آيا مي توانيم مشكل را تشخيص دهيم .
10- خانواده چقدر مي تواتند براي حل مشكل كمك كند .
11- اوضاع رواني اعضاي خانواده چه طور است وسالم است ؟
12- دربازديد ازمنزل آيا غير از مشكل مددجو مشكل ديگري هم وجود دارد يا خير؟
نكاتي كه دربازديد ها بايد توسط مددكار رعايت شود ؟
1- نكات درمورد قبل از بازديد 2- نكات درمورد حين بازديد
3- نكات در مورد بعد از بازديد
-1- درمورد ديدار قبل از بازديد بايد پرونده مددجو و خانواده اش را مطالعه کنيم.
1- هدف از بازديد چيست ؟ 2- اگر پرونده مددجو چار ابهام بود بتوانيم از مددكارقبلي اطلاعات خانواده را بدست آوريم 3- هماهنگي بامدد جو براي بازديد ازمنزل چه زماني صورت بگيرد. مثال: چه كسي در منزل باشد بچه ها باشند يا خير ؟ – چه كساني در بازديد با ما مي آيند ؟ 4- چه كساني در بازديد با ما همراه هستند 5- مدت باز ديد چه مقدار است .
جلسه چهارم 4- مورخ 9/9/85
6- اطمينان از وسيله نقليه7-احساس رضايت مدد جو براي پذيرفتن مدد كار
8- به همكاران خود آدرس منزلي را که ميخواهيم ديدار کنيم به صورت کتبي و يا شفاهي بدهيم.
موارد درحين باز ديد :
1- مشاهده دقيق باشد تك بعدي نباشد ونگاه ارتباطي هم داشته باشيم . نگاه فراگير باشد . نگاه خير كننده نباشد 2- در حين بازديد رفتار مددكار كنجكاوانه نباشد وماشين مددکاران آرم دار نباشد. 3- توجه به فرهنگ خانواده 4- به ثبت مطالب فكر نكنيم بعداً ثبت كنيم . 5- ارتباط گرمي با خانواده برقرار كنيم 6- در جريان بازديد هاي بي طرفي را حفظ كنيد وبي طرفانه قضاوت كنيد . 7- درحين بازديد به اطرافيان وغيره اطلاعات نادرست ندهيم .
2- نكات پس از بازديد : 1- گزارش نويسي:مددکار پس از پايان ديدر بايد گزارش مروحي از وضعيت خانواده و مددجو به طور دقيق بيان کند و طرح کمکي و ارائه راه حلهاي ممکن و مناسب را در پايان گزارش قيد گرداند.
“تعريف گزارش “
هر گونه انتقال اطلاعات چه شفاهي چه كتبي وارائه آن به يك مسئول يا مافوق، جهت تصميم گيري وبرنامه ريزي گزارش ناميده مي شود .
اهميت گزارش نويسي : 1- تحليل گزارش 2- گزارشات مدد كاري براي آموزش مددكاران مي تواند موثر باشد والگو برداري كند .
انواع گزارش نويسي :
1- فردي 2- گروهي 3- جامعه اي
گزارش نوسي فردي : مشخصات مددجو ، مشخصات منسوبين مددجو، موضوع گزارش چيست ؟ چرا اين گزارش تهيه كرده ايم، مشكل از زبان مددجو، و مددكار تشخيص مشكل از ديد خود و نوع مشكلات و مشكلات را تفكيك کرده و خرد مي کند و پيشنهادات و ارائه راهکار ها که متناسب با سياست بنياد باشد ميدهد و قسمت آخر که اقدام توسط واحد مربوطه صورت گرفت مسئله و مشکل را پيگيري مي کند.
گزارش نويسي گروهي
دراين نوع بايد 1- نام گروه 2- تاريخ برگزاري گروه 3- مكان برگزاري
4- نام ونام خانوادگي مددكار با مددكاران 5- نام ونام خانوادگي اعضاي گروه جنس – سن – وضعيت تاهل – تحصيلات – اشتغال وضعيت جسماني – در آمد نوع – انواع ايثارگري – تعداد فرزندان – نوع اعتياد – نوع معضل -6- نسبت 7- اهداف گروه چه بوده است؟ 7- جريان گروه درحد 2 صفحه چكيده مهم ترين مطالب رد وبدل شده بين اعضاء را مشخص مي کند. 8-مشكلات مطرح شده از زبان مددجويان- مددكاران تازه كار بايد جز به جز كار كنند ولي مددكاران حرفه اي مي توانند كلي بنويسند 9- مشكلات تشخيص داده شده توسط مددكار 10- راهكارها يا طرح كمكي 11- ارزيابي و پيگيري
12- نحوه نشستن اعضاء به صورت زير يا سوسيوگرام گروه يعني حالت نشستن گروه ترسيم مي شود وچه كسي بيشترين سهم را داشته وچه كسي كمتر سهم داشته است ..
گزارش نويسي جامعه اي
دراين نوع گزارش 1- نام هر منطقه يا محله 2- مشكلات مشاهده شده 3- علت بوجود آمدن مشكلات درمنطقه 4- اقدامات انجام شده قبلي در خصوص حل مشكل درجامعه يا منطقه 5- نحوه مشاركت رهبران محلي ومعتمدين واقشار مختلف مردم در حل مشكل 6- نحوه تهيه منابع مالي وانساني 7- زمان موردنياز براي مداخله مددكار
چه نكاتي درگزارش نويسي بايد رعايت كرد :
1- ساده نوشتن را رعايت كنيد ازنوشتن پيچيده اجتناب كنيد .
2- جملاتي كه در گزارش نوشته مي شود كوتاه ، مختصر ومفيد ورسا باشد
3- درگزارش نويسي از به كار گيري لغات دشوار و ابهام آوراجتناب كنيد.
4- درگزارش نويسي اخلاق حرفه اي را رعايت كنيد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5- سعي كنيد بي طرفي درنوشتن گزارشها حفظ شود .
6- درگزارشها به نگارش صحيح املايي دقت كنيم.
7- رعايت امانت اگر مددکاران از كتابي استفاده مي كنند حتما منبع نوشته شود.
8- سريع بنويسيم
9- به ذهن زيادي اعتماد نکنيم
10- بعد از هر ديوار
11- گزارشات دست افراد با اهل نيافتند
روشهاي مددكاري اجتماعي :
مددكاري فردي
الف :روشهاي اصلي ( مستقيم ) مددكاري گروهي
مدد كاري جامعه

ب – روشهاي فرعي ( غير مستقيم ) 1- تحقيقات اجتماعي ( پژوهش هاي اجتماعي
2- مديريت موسسات رفاهي
3- اقدام اجتماعي
مدد كاري فردي :
1- تعريف مدد كاري فردي
جهان
2- تاريخچه مدد كاري فردي
ايران
3- شاخه هاي مدد كاري فردي
مشاهده
4- ابزارهاي مدد كاري فرديمصاحبه
بازديد منزل
5- اهميت مددكاري فردي در بنياد شهيد
6- رشته ها ، علوم موردنياز در مددكاري فردي
7- مشكلات وموانع درمدد كاري فردي
8- ويژگيهاي يك مدد كارفردي
روشهاي مدد كاري
درروش اصلي مستقيم 1- مدد كاري فردي ( كار با فرد )
2 -مددكاري گروهي( كار با گروه )
3- مدد كاري اجتماعي ( كار باجامعه )
تحقيق پژوهش
روشهاي فرعي مديريت كاري
اقدامات اجتماعي
تعريف مددكاري فردي:
تعريف مدد كاري فردي عبارت از خدمت وفعاليتي كه سازمانهاي حمايتي، امدادي، درماني به مراجعان خود ارائه مي دهند تا مشكلات ومسائل مختلف مراجعان كاهش يافته واستقلال وتوانمندي در آنان بوجود آيد . مددكاري فردي خدمتي است مبتني بردانش و مهارت مدد كار كه به مددجو و خانواده وي ارائه مي گردد تا وي را با توان گردانيم مددكاري فردي همانطوري که از نامش پيدا است كارها با يك فرد يا يك مددجو شروع گرديده و امكان دارد براي حل مشكل مددجو باهمكارانش وخانواده اش ودوستانش نيز ارتباط برقرار كنيم اين ارتباطات همه براي حل مشكل مددجو به كار مي رود نتايج کار مددكار دراين مورد فقط سودش براي يك فرد كه همان مددجو باشدتعلق مي گيرد .
تاريخچه مددكاري فردي 2 دسته است :
1- در جهان 2- درايران
درسال 1897 براي اولين بار ،اولين مدرسه مدد كاري كه درس مدد كاري فردي را ارائه داد درشهر نيويورك آمريكا تاسيس گرديد دراين مدرسه جك داك لاس علاقه مند بودموضوع مدد كاري فردي را براي دانشجويان تدريس كند به تأليف رساند که مي گويد:
همانطور كه يك پزشك با بيمارش به تشخيص نوع بيماري مي پردازد مددکار بايد به تشخيص مشكل اجتماعي مددجو بپردازد وي معتقد بودكه مددكاران اجتماعي مي تواند در مدد كاري اجتماعي نظير يك پزشك عمل كند وحتي اصطلاح يك پزشك اجتماعي يا درمانگر اجتماعي را انتخاب نمود درروش مدد كاري فردي مددكاران شروع به تشخيص علل اقتصادي ، علل اجتماعي وفرهنگي مشكلات مددجويان پرداختند دراين سالها مكتب روانكاوي ومكاتب ديگر روان شناسي هم به كمك مدد كاران اجتماعي شتافت. درسال 1903 دوازده مدرسه در دنيا در خصوص رشته مدد كاري اجتماعي را راه اندازي شد و به شدت وبا سرعت روشهاي مدد كاري فردي را آموزش دادند طي سالهاي 1905 تا 1920 مددكاران فردي در حوزه هاي متنوعي نظير كار فردي با معلولين كار فردي با سالمندان، كار فردي با قربانيا ن جنگ، كار فردي با مجروحان جنگي، كار فردي با نابينايان وناشنوايان، كار فردي با زنان آسيب ديده وكودكان، پرداختند درسال 1920 كنفرانسي برگزار گرديد که طي آن اكثر مددكاران اجتماعي به ضرورت گسترش رشته مددكاري تاكيد كرده اند درسالهاي 1940 تا 1950 مددكاري گروهي كم كم پيدايش ودرسالهاي 1970 مسائل مربوط به مددكاري جامعه اي پيش از پيش مطرح مي شد اما آنچه كه مهم است اينكه مددكاري فردي نسبت به مدد كاري گروهي، جامعه اي قديمي تر وقدمت بيشتري دارد : بزودي روش مدد كاري فردي مورد استقبال مردم قرار گرفت چرا كه افراد فرصتي يافته بودند تا بتوانند مشكلات خود را نزديك فرد حرفه اي ومتخصص مطرح كنند، به مرور آموزشگاه مددكاري فردي درجهان روبه گسترش نهاد ودر بعضي كشورهاي افريقايي به دليل مشكلات فقر ، سوء تغذيه ،بهداشت ناكافي مدارس مددكاري بامدارس پرستاري ادغام گرديده وبسياري از دانشجويان پرستاري دروس مددكاري را مي خواندند ونيزدانشجويان مددكاري ناگريز از مطالعه درس پرستاري بودندبه عنوان مثال دركشورهايي كه ازنظر وضعيت بهداشتي اوضاع چندان مطلوبي وجود نداشت مددكاران فردي بيشتر درزمينه هاي درماني وبهداشتي فعاليت مي كردند در سالهاي اخير مددكاري فردي از رشد بي سابقه اي برخودار گرديد . ونزديك به چند هزار كتاب درزمينه آموزش درمدد كاري فردي به نگارش در آمده است امروزه خدمات مددكاري فردي دربسياري ازموسسات ارائه مي گردد اين موسسات عمدتاً عبارت ازسازمان خواربار كشاورزي سازمان ملل ، سازمان بين المللي كار ، انجمن هاي بين المللي حمايت ازحقوق كودكان وزنان وغيره .
ب : تاريخچه مددكاري فردي در ايران : مدد كاري فردي درايران هم به مانند سايركشورهاي مختلف دردنيا از مددكاري فردي شروع گرديده درسال 1337 اولين درس كه به دانشجويان ارائه گرديد درس مددكاري فردي بود مددكاري دانشجويان مددكاري دراين سال ها درغالب دروس عملي وكارورزي درادارات مختلفي نظير شركت ملي نفت ، انجمن حمايت از نابينايان كه سفير – كانون حمايت از ناشنوايان با غچه بان، مركز نگهداري كودكان خياباني متعلق به شهر داري، مركزفعاليت زنان ويژه در قلعه باشهرنو، مددكاري فردي درايران جايگاه بسيار ارزشمندي دارد بطوري كه 95% مددكاران در ايران در سازمان هاي مختلف روش مددكاري فردي را دنبال مي كنند .
درايران چهاركتاب درمورد مددكاري فردي به نگارش در آمده است ومعمولا اكثر فعاليتهاي مددكاران درغالب مصاحبه هاي فردي صورت مي گيرد مددكاران درايران از روش فردي بسيار استقبال كرده اند وشاخه هاي متعدد مددكاري فردي به صورت موفقيت آميزي درحال اجرا مي باشد آموزش مدد كاري فردي درايران در غالب چهار واحد درسي دانشگاهي وهشت واحد درسي كارفردي ( كار عملي ) مي باشد يعني دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي موظفند در طول تحصيل خود حداقل 68 ساعت درس مددكاري فردي را به صورت تئوري وحداقل 450 ساعت درس مددكاري فردي را به صورت عملي طي نمايند .
شاخهاي مددكاري فردي كه به چندين زير شاخه تقسيم مي گردد .
1- مددكاري اجتماعي روانپزشكي
2- مددكاري اجتماعي حقوقي
3- مددكاري اجتماعي آموزشي
4- مددكاري اجتماعي تربيني
5- مددكاري اجتماعي توانبخشي
6- مددكاري اجتماعي نظامي
7- مددكاري اجتماعي صنعتي
8- مددكاري اجتماعي ژنتيك


پاسخ دهید