9 – هورمون درماني
10 – مهار کننده هاي سيگنال رشد
11 – مهارکننده رگزايي (آنژيوژنز)
12- ليزردرماني
1-8-1پرتو درماني
در اين روش تلاش براي نابود کردن سلولهاي سرطاني در محل با انواع تابش مانند اشعه X، گاما، تابش ذرات، ايزوتوپ، فراصوت وجود دارد. تابش ذرات با تمرکز بر رشد سرطان بوده و ميزان آن با حداقل صدمات به بافت اطراف تعيين مي شود اين نوع درمان انتروپي ارگانيزم را افزايش داده، مانع کارکرد سيستم ايمني شده و سلولهاي سالم را نابود کرده و پتانسيل شکل گيري سلولهاي جهشي جديد را دارد که بعضي از آنها سرطاني ميشوند((Roland.M_Mieszkowski.2004.
2-8-1شيمي درماني
هدف آن نابود کردن سلولهاي سرطاني با انواع مواد شيميايي است. مواد کاربردي، در واقع سلولهاي سرطاني را هدف گرفته و ميزان آن محاسبه شده تا کمترين آسيب را به بافت اطراف وارد آورد اين نوع درمان انتروپي ارگانيزم را افزايش داده، مانع عملکرده سيستم ايمني، محيط سلول را سمي کرده، سلولهاي سالم را نابود کرده و در واقع سلولهاي جهشي جديد شکل مي دهد که سرطان مي شوند (Roland.M_Mieszkowski.2004).
3-8-1جراحي
فن تهاجمي ديگري است. هدف برداشتن سلول سرطاني در محل و تا حد امکان تعداد کمي سلولهاي سالم است. آنهم به نوبه خود مانع رشد بيشتر مي شود، چون سلول سرطاني در بدن نمانده است با اين حال اين فرضيه درست نيست چون به سختي مي توان مرز دقيق رشد سرطان را تعيين کرد و کل سلولها را برداشت- علاوه بر آن، سلولهاي سرطاني وارد جريان خون و مايع لنفاوي در طي عمل جراحي شده و به ديگر قسمتهاي بدن گسترش مي يابند. اين نوع درمان نيز آنتروپي ارگانيزم را افزايش داده مانع کارکرد سيستم ايمني سلول شده و سلولهاي سالم و اندام را نابود مي سازد. ((Roland.M_Mieszkowski.2004
9-1بعضي معايب مربوط به روشهاي درماني فوق :
کليه روشهايي که در بالا اشاره کرديم کاملاً تهاجمي بوده سلولهاي سالم را نابود کرده و مانع کارکرد سيستم ايمني مي شوند. اين رويکرد منجر به افزايش انتروپي ارگانيزم و کاهش شانس بازيافت از سرطان مي گردد. کليه اين روشها براي از بين بردن نشانه هاي سرطان طراحي شده و نه علت سرطان. چون علت سرطان بررسي نشده و درمان آن ارائه نگشته است، در اکثريت موارد سرطان گسترش يافته و مجدد بروز مي کند. ((Roland.M_Mieszkowski.2004.
شيمي درماني ضمن آنکه باعث مسموم کردن فوري سلول هاي سرطان است که سريع رشد مي کند ، سلول هاي سالم بدن درمغز استخوان و ديواره روده ها و غيره را که سريع رشد مي کند نيز از بين مي برد و مي تواند سبب ضايعه عضو بدن مثل کبد ، کليه ها و قلب و ريه ها و غيره شود (Molife R-2002).
درمان اوليه با شيمي درماني و پرتو درماني غالباً اندازه تومور را کاهش مي دهد. با اين وصف شيمي درماني و پرتودرماني درازمدت به نابودي بيشتر تومور منتج نمي شود.
زماني که بدن تحت تاثير مسمو ميت ناشي از شيمي درماني و پرتودرماني قرار مي گيرد سيستم ايمني در معرض خطر و نابودي واقع مي شود بنا براين شخص ممکن است مقاومت خود را در برابر انواع مختلف عفونتها و پيچيدگيهاي ناشي از آن از دست بدهد (Molife R-2002).
شيمي درماني و پرتو درماني مي تواند باعث جهش ژنتيکي سلولهاي سرطاني گردد و مقاوم و پايدار شود ونابود کردن آنها مشکل خواهد شد. جراحي مي تواند باعث گسترش سلول هاي سرطاني به ديگر نقاط بدن شود.
10-1تحقيقات جديد در درمان سرطان
1-10-1باکتري و ويروس و مهندسي ژنتيک
بعضي تحقيقات جديد، از باکتري و ويروس مهندسي ژنتيک براي عفوني سازي و نابود کردن سلولهاي سرطاني استفاده مي کنند. اين امر زماني مفيد است که سرطان پيشرفته کرده و ميزان زيادي سلولهاي سرطاني موجود است. نقص بالقوه اين روشها، توليد ميزان زيادي سم از سلولهاي سرطاني مرده است که به نوبه خود مانع کارکرد سيستم ايمني شده يا حتي بيمار را مي کشد. همچنين باکتري و ويروس اغلب جهش مي يابند که به نوبه خود منجر به عفونت و حمله به سلولهاي سالم غير سرطاني مي شود((Roland.M_Mieszkowski.2004.
2-10-1واکسن ضد سرطان
واکسن هاي ضد سرطان يا حتي واکسن مرسوم ضد سرطان براي بيماران خاص و نوع سرطاني در دست تحقيق مي باشند. با ارائه تکه هايي از سلول سرطاني به سيستم ايمني، مي توان پاسخ سيستم ايمني را براي نابود کردن سلولهاي سرطاني زنده دريافت کرد((Roland.M _Mieszkowski.2004.
3-10-1نشانگرهاي سرطان
خط تحقيق ديگر مربوط به مواد شيميايي است که براي نشانگر سلولهاي سرطاني به کار ميرود. آنهم به نوبه خود موجب تشخيص راحت تر اين سلولها توسط سيستم ايمني مي شود (Roland.M _Mieszkowski.2004)
4-10-1بازدارنده رشد سرطان
اين خط تحقيقاتي مربوط به کاربرد مواد شيميايي است که رشد سلولهاي سرطاني را به تأخير انداخته/ يا مانع رشد سلولهاي سرطاني مي شود. يک موضوع تحقيق جالب مواد منع کننده فعاليت تلومراز، آنزيم مسئول براي مديريت/ طولاني شدن تلومراز است. تلومراز در ميزان زياد در 80% تومورها موجود بوده و به سلول تومور امکان مي دهد به “بي مرگي” با برداشتن محدوديتها بر تعداد شعب سلولي دست يابد. اين آنزيم در بسط حيات سلولهاي سالم مفيد بوده و به نوبه خود حيات موجود زنده را بسط ميدهد.(سلولهاي سرطاني و رشد آنها اطلاعات ارزشمندي درباره مبناي جواني و بي مرگي در دست مي دهد.)
(Roland.M_Mieszkowski.2004)
کليه روشهايي که در بالا اشاره کرديم، جالب ميباشند. هر چند اين روشها به نوبه خود درمان معتبر سرطان را ارائه نمينمايند. ممکن است که بعضي از آنان در ارتباط با درمان غير سنتي سرطان، درمان استاندارد سرطان در قرن 21 و 22 شوند.
11-1معرفي سلولهاي سرطاني HeLa
سلولهاي HeLa سلولهاي اپي تليايي و ناميرا مشتق شده از سرطان گردن رحم هستند که در سال 1951 ميلادي از يک زن 30 ساله به نام هنريتا لکس 2 جدا شدهاند. سلولهاي HeLa به عنوان نخستين رده سلولي انساني شناختهشد که در مقايسه با ساير ردههاي سلولي داراي رشد برجسته و قابل توجهي ميباشد.
12-1معرفي سلولهاي سرطاني MCF-7
سلولهاي MCF-7 ، سلولهاي شبه اپيتليالي مشتق شده از سرطان پستان هستند که در سال 1970 ميلادي از يک زن 60 ساله قفقازي جدا شدهاند. بافت جدا شده از اولين ماستکتومي اين فرد، خوش خيم بود ولي 5 سال بعد در دومين ماستکتومي اين فرد آدنوکارسينوماي بدخيم يافت شد.
اين رده سلولي بسياري از ويژگيهاي اپي تليوم پستانداران نظير توانايي پردازش استراديول از طريق گيرندههاي استروژني سيتوپلاسمي را دارا ميباشد. به علاوه سلولهاي MCF-7 قادر به بيان انکوژن Wnt 7B نيز ميباشند..
13-1مقايسه داروهاي گياهي و شيميايي
برخي معتقد به خواص درماني براي گياهان داروئي نبوده يا در مورد آن اظهار ترديد ميکنند. بيشتر مردم به هنگام بيماري به سوي داروهاي شيميايي روي ميآورند که در اينجا اين مسئله مطرح ميگردد که، آيا داروهاي گياهي بهترند يا داروهاي شيميايي؟
پاسخ اول : ترديد در مورد اثربخشي گياهان داروئي از آنجا ناشي ميگردد که نحوه آماده سازي داروهاي گياهي و تحويل آنها به مردم به نحو صحيح انجام نميگيرد و در نتيجه خواص درماني گياه از بين رفته و يا تقليل مييابد که اين امر موجب عدم تأثير گياه در درمان بيماري ميگردد. از مواردي که باعث کاهش اثر بخشي گياه ميگردد:
– کشت در زميني که از نظر مواد خاص مورد نياز گياه، دچار کمبود باشد.
– عدم مبارزه صحيح با آفات و بيماريهاي گياهان داروئي کشت شده که بعضاً، باعث کاهش مواد مؤثر گياه يا تغيير نسبت ترکيبات مفيد گياه ميگردند.
– رعايت نکردن زمان مناسب برداشت (برحسب وضعيت هوا و ساعات روز)
– خشک کردن گياه در شرايط نامناسب (از نظر درجه حرارت- مدت زمان خشک کردن يا سرعت خشک کردن و…
– عدم نگهداري صحيح و بسته بندي مناسب (فرارّ بودن برخي ترکيبات – آلودگي گياه برداشت شده به قارچ يا باکتري و…
– تقلبات داروئي (بعضاً بطور عمدي يا غير عمد گياهي به عنوان گياه ديگر به صرف داشتن ظاهر مشابه فروخته ميشود و اين مسأله علاوه بر اينکه در سطح گونه گياهي- به فراواني – اتفاق ميافتد بعضاً در حد جنس گياه نيز صورت ميگيرد)
پاسخ دوم : داروهاي شيميايي از برخي جهات نسبت به داروهاي گياهي برتري دارند ولي مصرف طولاني و يا در برخي موارد مصرف مقطعي اين داروها ميتواند عوارض جانبي برجاي گذارد که بعضاً، از خود بيماري نيز خطرناکتر هستند. همچنين استفاده مداوم، بيرويه و نادرست داروهاي شيميايي باعث ايجاد ميکروبهاي بسيار مقاوم شده که داروهاي شيميايي بر روي آنها بيتأثير بوده و يا کم اثرند و در نتيجه بيماران بايد به سوي آنتيبيوتيکها و داروهاي قويتري که هر روز با نامهاي جديد ارائه ميگردند، روي آورند.
14-1درمان غير سنتي سرطان
از آنجائيکه توسعه سرطان سالها طول مي کشد. بنابراين درمان کامل سرطان نيز چندين ماه يا چندين سال طول ميکشد. آنچه مهم است تا اين فرآيند را معکوس نماييم توقف و معکوس کردن رشد سرطان است در اکثريت موارد، برگشت کلي سرطان ممکن است.
محصولات طبيعي خصوصاً گياهان براي هزاران سال براي درمان بيماريهاي مختلف به کار رفتهاند. گياهان در مصر، چين، هند و يونان از زمان باستان مصرف دارويي داشتند و تعداد زيادي داروهاي جديد از آنها توسعه يافته است. اوليه گزارشات مکتوب در مورد مصارف پزشکي گياهان در حدود 2600 قبل از ميلاد از سومريان و آکائيديان ميباشد. اپبرپاپيروس بهترين گزارش مشهور دارويي مصري است که به 1500 قبل از ميلاد ميرسد. مواد پزشکي چيني که بيش از 600 گياه دارويي را توصيف ميکند، در حدود 1100 قبل از ميلاد به ثبت رسيده است. مستندات سيستم اوروديک گزارش شده در سوستنا و چاراکا در حدود 1000 سال قبل از ميلاد برميگردد. يونانيان نيز اساساً در توسعه منطقي داروهاي گياهي مشارکت داشتند. ديوسکوريد پزشک يوناني در کتابش مواد پزشکي بيش از 600 گياه دارويي را توضيح ميدهد. سازمان جهاني بهداشت تخمين ميزند که حداکثر 80% ساکنين روي زمين به داروهاي سنتي براي مراقبت پزشکي اوليه تکيه دارند. سرطان بار اصلي سلامت در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. تخمين زده شد که 9/10 ميليون مورد جديد، 7/6 ميليون مرگ و 6/24 ميليون نفر هنوز با سرطان در سراسر دنيا در 2002 زنده ميباشند. سرطان دومين عامل کشنده در ايالت متحده است که يک از چهار مرگ بدليل سرطان است. گياهان براي مدتهاي طولاني در درمان سرطان به کار رفتهاند. مؤسسه مالي سرطان در حدود 35000 نمونه گياه از 20 کشور تهيه و در حدود 114000 عصاره براي فعاليت ضد سرطان بررسي کرده است. مشخص شده است که از 92 داوري تجاري ضد سرطان موجود قبل از 1983 در آمريکا و در سراسر دنيا و همچنين در ميان داروهاي ضد سرطان تأئيد شده بين 1983 و 1994، 60% منشأ طبيعي دارند.
(Roland.M_Mieszkowski.2004).
15-1ترکيبات مهم گياهان دارويي
هر مادهاي که در گياه پيدا ميشود داراي نقش خاصي در گياه ميباشد. اين ماده ميتواند در ساختمان گياه براي انجام اعمال حياتي بکار رفته باشد، يا ميتواند در ساختار فيزيکي و شيميايي گياه نقش داشته باشد.
•روغنهاي عطري: مواد عطري، درمان بخش تميز کننده، ضد عفوني کننده، محرک اشتها، هضم کننده غذا، ضد درد، ضد نفخ معده و روده و ضد اسپاسم عضلاني ميباشند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

•آلکالوئيدها: انواع مواد مخدر از جمله مرفين، کدئين و کوکائين در شمار آلکالوئيدها هستند. هر کدام از اين مواد نقش مخصوص و معين در درمان بيماريها دارند.
•مواد پروتئيني: مواد پروتئيني از ترکيب اسيدهاي آمينه ايجاد شدهاند. نصف اسيدهاي آمينه را انسان قادر به سنتز آنها نيست و بايد توسط تغذيه گياهي و جانوري وارد بدن شوند.
•مواد تلخ مزه: بسياري از گياهان داراي مزه تلخ مزه هستند مانند کاسني که خواص دارويي و درماني دارد. مواد تلخ مزه غير سمي محرک اشتها بوده و تحريک کننده بسياري از اندامهاي براي فعاليت بيشتر مانند کبد و کيسه صفرا هستند.
•فلاونوئيدها: فلاونوئيدها مواد موثري هستند که عمدتا در گياهان عالي يافت ميشوند اين مواد انواع سموم در بدن را خنثي ميکنند.
•تاننها: خاصيت ضد درد دارند، لثه ها و پوست دهان را محکم و تميز ميکنند. اثر مثبت روي جدار معده و روده ها دارند.
•مواد لعابدار: وظيفه اين مواد اين است که مايعات را به اين مواد متصل ميکنند. اين مواد موجب کاهش کلسترول خون ميشوند. گياه پنيرک ، ختمي و بارهنگ ، غني از مواد لعابدار هستند.
•از ديگر مواد موجود در گياهان دارويي ميتوان به ويتامينها ، اسيدهاي گياهي و قندها اشاره کرد.
16-1تاريخچه استفاده انسان از گياهان دارويي
شناسايي داروهاي جديد از گياهان تاريخچه اي طولاني و موفق دارد. از زمان عهد باستان گياهان براي درمان بسياري از بيماريها مورد استفاده بودهاند . در سال 1805 مورخين توسط داروشناسي آلماني به نام Friedrich Serturner از گياه خشخاش(Papaver Somniferum) جدا شد . به دنبال استخراج سالسيليک اسيد از پوست درخت بيدSalix alba) ، (Felix Hoffmann آسپرين را در سال 1897 ساخت. Ephedrineاز گياه چيني (Ephedra mahuang) در سال 1887 استخراج شد و توسط پزشکهاي آمريکايي در سال 1924 به خاطر خواص گشاد کننده برنش و دکونجستانت آن رايج شد. سديم کروموگليات که براي اولين بار در سال 1968 استفاده شد، مشتقي ازKhellin است که توسط Roger Altounyanاز دانه هاي Khella مصري (Ammi visnaga) جدا شد. داروي ضد مالاريا ،آرتميزين، در سال 1972 از گياه چيني qinghaoتکوين يافت. اين مثالها تاريخچه غني پزشکي بر پايه گياهان را نشان ميدهد. (Roland.M_Mieszkowski.2004)

17-1گياهان دارويي
طب سنتي داراي سابقه طولاني در خدمت به مردم در سراسر جهان است. گياهان دارويي حاوي فيتوكميكالهاي مختلف از جمله ويتامين ها، كارتنو ئيدها، ترپنوئيدها، فلاوونوئيدها، پليفنولها، آلكالوئيدها، تاننها، ساپونينها، آنزيمها، مواد معدني و غيره هستند. اين فتيو كميكالها داراي فعاليتهاي آنتياكسيداني هستند كه در جلوگيري يا درمان بسياري از بيماريها از جمله سرطان استفاده ميشود. در طول دهه گذشته طب گياهي به يكي از مهمترين موضوعات جهاني، موثر بر سلامت جهاني و تجارت بينالمللي تبديل شده است. (Dixit.S , Ali.H, 2010)
گياهان دارويي نقش مهمي در سيستم بهداشت جمعيت جهان دارد و گياهان به خاطر توانايي تسكين و ترميم درد ارزشمند شناخته شدهاند.(Sakarkar D.M ,2011)
ايران داراي يكي از غني ترين فلورهاي دنيا ميباشد .با توجه به اينكه درصد قابل توجهي از گونههاي گياهي ايران را گياهان دارويي تشكيل ميدهند ، بنابراين از اين نظر از توانايي و قابليت بالا يي برخوردار ميباشند.(مومني مقدم ،1384)
برخي از گياهان از طريق افزايش عملكرد سم زدايي بدن باعث حفاظت بدن از سرطان ميشوند برخي پاسخ هاي بيولوژيكي گياهان باعث مهار رشد سرطان توسط تعديل فعاليت هورمونها و آنزيمهاي خاص شناخته شده است. بعضي از گياهان عوارض جانبي سمي شيمي درماني و پرتو درماني را كاهش ميدهند. دانشمندان در سراسر جهان به داروهاي گياهي براي تقويت سيستم ايمني سلولهاي بدن در برابر سرطان تمركز كردهاند. تاكنون شركتهاي داروسازي بيش از 25000 گياه ضد سرطان دارويي را شناسايي كردهاند. سرطان يك محصولي است كه اختلال در بدن ايجاد ميكند و گياهان ميتوانند اين اختلالات را اصلاح كنند و يا بسياري از سرطانها را تحت كنترل درآورند. از سال 1961، 9 تركيب منشاء گرفته از گياهان كه براي استفاده در درمان سرطان مورد تأييد ايالات متحده قرار گرفته شامل وين بلاستين، وين كريستين، اتوپوسايد، ناولبين، teniposide، تاكسول، topotecan،taxotere ، irinotecank هستند.(Kuo-Hsiung Lee, 1999)
18-1گياهان دارويي و سرطان
با وجود پيشرفتهاي اخير در فارماکولوژي و شيمي دارويي 25% از کل داروهاي تجويز شده، مشتقات محصولات طبيعي هستند. در مورد داروهاي ضد سرطان اين رقم به بيش از 80% ميرسد.
از 35 داروي پرفروش در سال 2000 در سراسر دنيا، 14 تركيب را فرآوردههاي طبيعي و يا مشتقاتشان تشكيل ميدهند(Butlet MS.2004). دو فرآورده گياهي موسوم به (Paclitaxel Taxol) ( از پوست درخت سرخدار اقيانوس آرام با نام Taxus brevifolia) و Camptothecin (از گياه زينتي چيني با نام camptotheca acuminate) تخمين زده ميشود كه حدوداً يك سوم از بازار دارويي ضد سرطان دنيا را به خود اختصاص دهد(Oberlines NH, Kroll DJ.2004). همچنين جداسازي آلكالوئيدهاي وينكا، Vinblastine و Vincristine از گياه Madagascar periwinkle, Catharanthus roseus عصر جديدي را در استفاده از مواد گياهي به عنوان داروهاي ضدسرطان معرفي كردند. آنها اولين داروهايي بودند كه در پزشكي براي درمان سرطان استفاده شدند. Vinblastine و Vincristine در تركيب با ديگر داروهاي شيمي درماني، براي درمان تعدادي از سرطانها مانند لوسمي لنفوم، سرطان بيضه پيشرفته، سرطانهاي سينه و شش استفاده ميشوند Eapipodophyllotoxin .(Cragg GM, Newman DJ. 2005) يك ايزومر از Podophyllotoxin است كه به عنوان فرآورده ضد توموري از ريشه گونههاي پودوفيلوم به نام Podophyllum peltatum و podophyllum emodi جدا شد.(Stahelin H. 1973) Etoposide و Teniposide دو مشتق نيمه صنعتي از Epipodophyllotoxin هستند كه در درمان لنفومها و سرطانهاي برونش و بيضه استفاده ميشود(Cragg GM, Newman DJ. 2005). Homoharringtonine كه از درخت چيني Cephalotaxus harringtonia var. drupacea جدا ميشود(Itokawa H, Wang X, Lee K-H. 2005Powell RG, Weisleder D, Smith CRJr, Rohwedder WK. 1970)) داروي گياهي ديگري است كه در پزشكي استفاده ميشود. مخلوط راسميك هارينگ تونين و هوموهارينگ تونين در چين به طور موفقيت آميزي براي درمان لوسمي حاد ميلوژن استفاده شده است .(Cragg GM, Newman DJ; 2005- Kantarjian HM, 1996)
Elliptinium يك مشتق از Ellipticin كه از گياه دارويي جزاير في جي موسوم به Bleekeria vitensis بدست ميآيد در فرانسه براي درمان سرطان سينه استفاده ميشود(Cragg GM, Newman DJ. 2005).
در حال حاضر بيش از 270000 گياه آلي در روي كره زمين وجود دارد اما فقط تعداد كمي از آنها از نظر فيتوشيميايي مورد بررسي قرار گرفتهاند. بنابراين پيش بيني ميشود كه گياهان بتوانند تركيبات زيست فعال بالقوهاي را براي توسعه داروهاي جديد براي مبارزه با سرطان ارائه دهند.
1-18-1اثرات ضد سرطاني گياهان دارويي
قرنهاي طولاني است که گياهان اساس درمان بيماريها را در طب سنتي تشکيل دادهاند و هنوز نيز در مراقبتهاي اوليه درماني حدود 80% از ساکنان کره زمين نقش عمده اي را دارا ميباشند (Fransworth, 1984). سرطان بزرگترين عامل مرگ و مير در ميان انسانها بوده و درمانهاي امروزي آن اغلب چندان موثر نبوده و با اثرات جانبي نامطلوب همراه است. بنابراين با درنظر گيري عدم پاسخ مطلوب به درمان و رشد سريع بيماري تلاش براي تهيه داروهاي موثرتر با سميت کمتر ضروري است. ترکيبات گياهي با اثرات بيولوژيک مختلف جداسازي شده و در علم داروسازي نوين وارد شدهاند که در درمان سرطانهاي مختلف موثرند.( Newman DJ. 2003) و (Srivastava V. 2005) .براي يافتن ترکيبات دارويي، در ابتدا گونههاي مختلف گياهي که اثرات درماني آنها توسط طب سنتي، و اطلاعات بومي به تاييد رسيده است، جمع آوري گشته و خشک مي شوند. سپس با کمک يک حلالي آلي و به دنبال آن با يک حلال مايي نظير آب مقطر عصاره گيري ميشوند . عصارههاي بدست آمده تحت بررسيهاي اوليه فارماکولوژيکي قرار ميگيرند.
2-18-1عامل ضد سرطان برگرفته از گياهان در مصارف باليني
جداسازي آلکالوئيدهاي ونيکا، وينبلاستين و وينکريستين از ماداگاسکار پريونيکل، عصر جديدي از مصارف مواد گياهي به عنوان عامل ضد سرطاني معرفي کرد. اين مواد، اولين داروها براي پيشرفت در مصارف باليني براي درمان سرطان بودند. وينبلاستين و وينکرستين در مرحله اول در ترکيب با ديگر داروهاي شيمي درماني براي درمان انواع سرطان از جمله لوسمي، لمفوم، سرطان پيشرفته بيضه، پستان و ريه و تومور کاپوزي به کار ميروند(Mohammad Shoeb, 2006) .
کشف پالکيتاکسل از پوست سرخدار اقيانوسي، شاهد ديگري از موفقيت در کشف محصولات دارويي گياهي است. قسمتهاي مختلف از تاکسوس برويفوليا و گونههاي تاکسوس بوسيله چندين قبيله بومي آمريکا براي درمان موارد غير سرطاني به کار رفتند، در حاليکه تاکسوس با کاتا در پزشکي هندوستان براي درمان سرطان به کار ميرود. ساختار پالکيتاکسل در 1971 بررسي و به طو باليني به بازار آمريکا در اوايل دهه نود معرفي شد(Mohammad Shoeb, 2006).
پاکيتاکسل خصوصا در برابر سرطان تخمدان، سرطان پيشرفته پستان، سرطان سلولهاي کوچک و غير کوچک ريه فعال است کمپتوتسين جدا شده از درخت چيني، براي درمان باليني توسط NCI در دهه هفتاد توسعه يافت اما بدليل مسموميت شديد مثانه با افت روبرو شد. توپرستان و ايرينوشان مشتقات نيمه سنتزي کمپتوسين بوده و براي درمان سرطان سلول ريه و تخمدان و سرطانهاي کولورکتال به کار ميروند(Mohammad Shoeb, 2006).
اپيپدوفيلوتوکسين ايزومرپو دوفيلوتوکسين است که بعنوان عامل فعال ضد تومور از ريشه گونههاي پودوفيلوم جدا شده است. اتوپوزيد و تنيپوزيد دو مشتق نيمه سنتزي اپيپودوفيلوتوکسين ميباشند و در درمان لمنوم و سرطانهاي برونشيت و بيضه به کار ميروند(Mohammad Shoeb, 2006).
هومورينگتونين مشق شده از درخت چيني، عامل ديگر گياهي در مصارف باليني است. مخلوط خوشهاي هارينگ تونين و هومورينگتونين با موفقيت در چين براي درمان لوسمي حاد و مزمن به کار رفته است. اليپتينيوم مشتق اليپتيسين، مشتق شده از گياه دارويي فيجيان در فرانسه براي درمان سرطان پستان به کار ميرود(Mohammad Shoeb, 2006).


پاسخ دهید