روش تحقيق
چون محقق سعي دارد نظرات و ديدگاههاي معلمين را نسبت به برگزاري اردوها و تأثير آن بر رشد شخصيتي دانش آموزان جويا شود، لذا مناسب به نظر مي‌رسد كه از تحقيق توصيفي استفاده شود.
روش جمع آوري اطاعات
براي جمع آوري اطلاعات پرسشنامه‌اي تهيه گرديده است كه داراي 28 سئوال بسته و 1 سئوال باز مي‌باشد كه اين پرسشنامه‌ها در اختيار معلمان منطقه تبادكان قرار گرفته تا نظرات آنان در خصوص اردوها و تأثيرات آنها بر رشد شخصيت دانش آموزان بررسي شود.
جمعيت و نمونه آماري
جمعيت آماري در اين پژوهش، ‌كليه دبستان‌هاي پسرانه منطقه تبادكان مي‌باشد كه شامل 120 آموزشگاه بوده و از بين آنها تعداد 60 دبستان به طور خوشه‌اي ساده انتخاب و از هر دبستان تعداد 1 معلم به طور خوشه‌اي به مرحله انتخاب رسيده است.
سابقه تحقيق
آنچه كه در خصوص برگزاري اردوها و رشد شخصيتي دانش آموزان در كتابها و منابع آمده است و يا توسط پژوهشگران ديگر مورد بررسي قرار گرفته است تحت عنوان سابقه تحقيق در فصل دوم مفصل بيان شده است. در اين قسمت تاريخچه و سير تحول اردوها و فلسفه اردو و انواع اردوهاي تربيتي – آموزشي و اهداف و اصول برنامه‌ريزي و مديريت اردو و همچنين خصوصيات و ويژگيهاي كودكان دبستاني و پرورش خلاقيت و تعريف شخصيت و فايده و شناخت اصول و مراحل رشد و چهار مرحله رشد شناختي كودك از ديدگاه پياژه و بالاخره رشد و تكامل شخصيت مطلوب آمده است و در قسمت مطالعه علمي چند نمونه از كارهاي تحقيقي كه تا كنون توسط پژوهشگران انجام گرفته است به شرح ذيل مي‌باشد.
1- بررسي نظرات دانش آموزان و مربيان در خصوص اردوهاي دانش آموزي در سال تحصيلي 74-1373 شهرستان فريمان در مقطع ابتدايي توسط آقاي جواد خوشه بست دانشجوي دورة كارشناسي
2- ارزشيابي برنامه‌هاي اردويي دانش آموزان ( پيشتازان – دانش آموزان ممتاز علمي و اخلاقي ) پسر مقطع متوسطه از ديدگاه دانش آموزان و مربيان آموزش و پرورش استان خراسان در سال تحصيلي 74-1373 توسط آقاي مجيد يعقوبي دانشجوي دورة كارشناسي به راهنمايي استاد آقاي حميد اصغري پور.
3- بررسي و مقايسه نظرات دانش آموزان و مربيان در بارة اردوهاي دانش آموزي منطقه كلات در سال 1373 توسط دانشجويان حسين هاشمي‌در بندر و حسين وحيدي انجام گرفته است.
4- اردوي تربيتي:‌ چگونه و با كدام برنامه ‌( شامل تمام جزئيات و دستورالعملهاي اردويي در طي دو اردو كه در شهرستان نوشهر انجام گرفته است. ) توسط آقاي قاسم كريمي و خانم پروانه سبزه پرورد كه در زمستان 1374 به چاپ رسيده است.
5- جزوات اصول بهداشت محيط، ويژة آموزش اردويي مربيان، كه توسط معاونت پرورشي آموزش و پرورش خراسان، ‌كارشناسي كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي و امور اردوگاهها تكثير شده است.
6- جزوه اردوهاي يك روزه كه توسط اداره كل اردوها و اماكن تربيتي در سال 1374 در آموزش و پرورش ناحيه 5 مشهد تكثير شده است.
7- جزوات آموزشي مربيان تربيتي ويژه آموزشهاي اردويي دومين دوره آموزش اردويي مربيان، شامل معرفي چند بازي ” كاغذ و تا ” توسط كارشناسي فعاليتهاي گروهي واحد دانش آموزي 1371
8- جزوات مديريت اردويي – سرپرستي در كوه، توسط آقاي ابوالقاسم آريان پور تهيه و تنظيم شده و به وسيله انجمن كوهنوردي آموزشگاههاي سبزوار درتابستان 76 تكثير گرديده است.
9- آمار، گزارش و خاطره يك نگارنده از نحوه برگزاري اردوهاي كانون اصلاح و تربيت زندانهاي كشور در روزنامه رسالت
10-گزارش يك خبرنگار از اردوهاي كانون اصلاح و تربيت كودكان و نوجوانان و نامه يك جوان به مسئولين اردوها در تاريخ سه شنبه 17 شهريور 1371 در روزنامه رسالت به چاپ رسيده است.
محدوديت‌هاي تحقيق
اصولاٌ هر تحقيق و پژوهشي داراي محدوديت‌ها و كاستي‌هايي مي‌باشد كه محقق بايد آنها را مد نظر داشته باشد. مثلاٌ وقتي كه در تحقيقي روش جمع آوري اطلاعات مصاحبه است چنانچه محقق قبل از انجام مصاحبه مشكلات را پيش‌بيني نكند ممكن است در هنگام مصاحبه رابطه كه عامل مهم در مصاحبه است برقرار نشود.
الف ) محدوديت‌هاي قابل كنترل
هر تحقيق بنا به شرايط و موقعيت و موضوع مورد بررسي، محدوديت‌هايي دارد. از آن لحاظ كه موضوع تحقيق پيرامون اردوهاي تربيتي – آموزشي است بيشتر در اين زمينه پژوهش شده و اردوهاي ديگر را مد نظر قرار نداده است و به لحاظ وقت كم و محدوديت زماني دانشجو كه به عنوان واحد كار مقدماتي براي يك ترم محسوب مي‌شود بنابراين محقق تنها به نظر سنجي پرداخته است و از روش‌هاي ديگر مثل مصاحبه و مشاهده و پارامترهاي ديگر در تحقيق استفاده نكرده است و نتايج حاصله منتج از روش توصيي است كه از معلمين و مربيان منطقه تبادكان با توجه به شرايط و سليقه آنان نظر خواهي شده است.
در اين پژوهش محقق فقط مدارس پسرانه تبادكان را مورد بررسي و كنكاش قرار داده و با توجه به عنوان موضوع دنبال آن است كه آيا اردوهاي تربيتي مي‌تواند بر رشد شخصيت دانش آموزان تأثير بگذارد و يا خير ؟
و بالاخره اينكه اين تحقيق در سال تحصيلي 78-1377 انجام گرفته است و ممكن است با گذشت زمان از لحاظ كم و كيف نتايج حاصله دستخوش تغييرات شود.
ب ) محوديت‌هاي غير قابل كنترل
با توجه به نقش واهميت، اردوها در جامعه ما مهم تلقي نشده است و هنوز جايگاه آن در مراكز آموزشي و مردم باز نشده است لذا در اين زمينه تحقيقات و منابع كمي وجود دارد و برخي از محدوديت‌هاي غير قابل كنترل در اين پژوهش عبارتند از :
1- عدم دسترسي و فقدان منابع اطلاعاتي معتب ردر خصوص موضوع تحقيق.
2- دخالت سليقه معلمان و مربيان در پاسخگويي به سئوالات پرسشنامه.
3- تأثير مكان و زمان و شرايط پاسخگويي به سئوالات پرسشنامه.
4- وجود وقت بسيار كم و مشكلات درسي محقق در اين پژوهش.

فصل دوم : پيشينه تحقيق
مقدمه
درادبيات تحقيق هدف آشنايي نظري و اطلاعات عملي در بارة تعريف و اهداف موضوع موردپژوهش است. خوانندگان محترم اطلاعات تازه‌اي پيرامون مضامين علمي موضوع كسب مي‌نمايند. لذا محقق در مقدمه اين بخش به بيان خلاصه‌اي از نتايج و بررسيهاي كتب و منابع مختلف در مورداهميت علمي موضوع تحقيق پرداخته است.
آموزش در فضاي آزاد به مفهوم گسترده اش تمام فعاليتهايي را در بر مي‌گيرد كه به طور مستقيم به امر آموزش و درك محيط طبيعي و استعانت عاقلانه از آن مي‌پردازد. آموزش در اين برنامه از طريق اجراي اردوها در فضاي آزاد و در آزمايشگاه طبيعت صورت مي‌گيرد.
با اين وجود، آموزش در فضاي آزاد به طور اخص تنها از يك جنبه تخصصي مربوط به آموزش و پرورش بررسي خواهد شد بدين معني كه اين برنامه بخشي است كه تكميل كننده كل برنامه درسي است يعني آموزش در فضاي آزاد موجب پيشرفت و ترقي تمام رشته‌هاي درسي از پيش دبستاني تا دورة دانشگاه خواهد بود.
اهميت و ضرورت شناخت انسان
گر چه نتواني بدني چيستي جهد كن چندان كه داني كيستي
” گفته مي‌شود كه عليرغم مطالعات و تحقيقات وسيعي كه در قرون 19 و 20 توسط فلاسفه و متفكران تعليم و تربيت و روان شناسان و حتي بعضي ازنويسندگان و هنرمندان در موردانسان صورت گرفته و حاصل نظريه‌هاي آنان در كتابهاي متعددي درج و منتشر شده است. ولي انسان امروز از هر روزي مجهول تر و متزلزل تر است و احتياج به تربيت دارد. ” 2
پس تربيت و هدايت آدمي‌در گرو شناخت و آگاهي همه جانبه به تمامي استعدادها و انرژيهاي نهفته در درون اوست. از اين رو تا انسان به طرز صحيح شناخته نشود و ابعاد وجودي وي مورد شناسايي قرار نگيرد و نقاط قوت و ضعف وي مشخص نگردد شكوفايي استعدادهاي او و پرورش قابليتهاي وجوديش در جهت كمال مطلوب ميسر نخواهد بود و اردوهاي تربيتي مي‌تواند اين شناخت را نسبتاٌ ‌فراهم نمايد.
ضرورت تربيت آدمي
مفهوم تربيت :‌مراد از تربيت، از آهن ماشين ساختن است و از بشر آدم آفريدن. آدم كسي است كه بر تمام استعدادهايش حكومت و رهبري دارد و به آنها جهت مي‌دهد مراد اين است كه استعدادهاي بشري تا حد انساني رشد كند.
در كتاب آموزش و پرورش تعليم و تربيت چنين نقل شده است :‌” تأييد ضرورت تربيت آدمي‌به اين معناست كه تحقق آدم واقعي و تمام عيار جز در سايه تربيت صحيح آدميزاده امكان پذير نيست.
آدمي‌در شمار موجوداتي است كه كمالشان در فطرت از وجود متأخر افتاده است. به همين جهت آدميزاده در دوره رشد خود يعني در فاصله زماني بين وجود تا كمالش به كمك ديگران نيازمند است. ” 3
اهميت تربيت آدمي
در بيان اهميت تعليم و تربيت، دكتر غلامحسين شكوهي در كتاب فوق نوشته است :‌” همين بس كه تحقق گوهر آدمي منوط بدان است. ” مراقبتهايي كه تحت عنوان تعليم و تربيت به آدميزاده ارزاني داشته مي‌شود، شراط لازم براي نيل آدمي‌به مرحله كمال انساني است. چنانكه قبلاٌ متذكر شديم نوزاد آدمي هر چند آدميزاده است ولي آدم نيست. بشر تنها با تعليم و تريت آدم تواند شد. ” 4
لذا تربيتهاي تلفيقي و تقليدي و تحميلي و سنتي ارزش نخواهند داشت. حتي ضد ارزش هستند. هنگامي‌كه مي خواهيم فرد را بسازيم و يا جامعه‌اي را بازسازي مي‌كنيم، ناچاريم كه در اعماق بكاويم و ريشه‌ها را پيدا نمائيم.
دراردو نقشي كه مربي بر عهده مي‌گيرد مسأله تربيت اخلاقي دانش آموزان است كه مي‌تواند به طور عملي تربيت را يادشان دهد. پس تربيت و سازندگي بزرگترين مسئوليت در اردو است. هر كسي درهر كجا مي‌تواند مربي و سازنده باشد. چراغ روشن در هر كجا كه هست مي‌تواند نور بپاشد و راهها را روشن كند.
چرا تعليم ؟
از آنجايي كه انسان موجودي قابل تعليم و آموزش است و يكي از شرايط مهم تربيت انسان همين آموزش‌هاي صحيح است تا او با وسايل و ابزار علم خود را بهتر بشناسد و بر حقايق و تمايلات نفساني خود فائق آيد.
در كتاب آموزش و پرورش تعليم و تربيت آمده است :‌” كه تعليم يعني اتخاذ تدابير لازم براي انتقال دانشها ارزشها مهارتها و باورهايي كه درستي و كارآيي آنها ضمن تجارب گذشته آدميان به اثبات رسيده است. آموزش سعي در انباشتن ذهن دانش آموز از معلوماتي كه نزد بزرگسالان از اعتباري برخوردار است نيست. كوششي براي غني ساختن تجارب دست اول كودك است. ” 5
آموزش بيشتر از آن جهت سودمند است كه از وارد شدن نوآموز در راههايي كه دير يا زود به بن بست مي‌رسد جلوگيري مي‌كند و او را از دست زدن به آزمايشهاي بي نتيجه باز مي‌دارد. آدمي‌نادان به دنيا مي آيد ولي به وسايل لازم براي يادگيري مجهز است :‌
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئاٌ و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده لعلكم تشكرون سوره نحل – آيه 24
تعليم، كمك به دانش آموز است تا از امكاناتي كه براي يادگيري دراختيار دارد بهتر استفاده كند و اين امكان پذير است. زيرا بزرگسال با احاطه‌اي كه بر مطالب آموختني دارد مي‌تواند آنها را به روشي منطقي طبقه بندي و هر مطلب را متناسب با ميزان آمادگي دانش اموز و در ارتباط با مطالب مشابه آن به وي عرضه كند.
خود را در زندان زندگي بسته خود محبوس ساخته ايم و در قبرستان تكرارها مدفون نموده ايم و باكمان نيست كه پوسيده ايم و از دست رفته ايم و خودمان بزرگترين مجهول مانده ايم. اگر ما به خويش و به انسانها به اندازه يك ديوان خالي فكر مي‌كرديم مي‌توانستيم درهر راه گامهاي بلند برداريم و در هر كلاس درسهايي بگيريم و درسهايي بدهيم و اين داد و ستد بهره‌هاي بزرگي بدست بياوريم.
تاريخچه و سير تحول اردو
اگر به زندگي اجتماعي انسان از آغاز آن و در اولين اجتماعات بشري نظري داشته باشيم به جرأت مي‌توان گفت كه تاريخ اردو به اولين اجتماعات بشري و ييلاق و قشلاق قبايل و عشاير انساني بر مي‌گردد.
در اين گذر سازنده هر چه انسانها به زندگي متمركز و ثابت بيشتر انس مي‌گرفتند كوچ‌ها و اردوها نيز شكل شخص و آشكارتري پيدا مي‌كردند هر چند اتلاق واژه ” اردو ” بر اين فعاليتهاي جنبي و در كنار زندگي عادي مردم چندان مأنوس نيست. ولي اين نكته قابل توجه است كه در هر گونه زندگي انفرادي و جمعي نوعاٌ حركاتي چون مسافرت‌هاي تفريحي زيارتي و ييلاق قشلاقهاي فعلي ديده مي‌شود و هر چند برنامه‌ريزي و تعيين اهداف و نتيجه گيري اينگونه حركات در عامه به صورت‌هاي تجربي تعيين و تبيين مي‌شود ولي هرگز اصول كلي محو و فراموش نمي‌گردد.
اين حركتها در ارگانهاي رسمي و نيمه رسمي جامعه بالاخص مراكز نظامي و ارتش شكل خاصي به خود گرفته و اغلب برادران نظامي‌براي تربيت جنگ آوران و سربازان خود به تشكيل اردوهاي نظامي اقدام مي‌نمودد و اين روش در امور نظامي چنان تداوم يافت كه اغلب كلمه اردو را با امور نظامي لشكري تداعي مي‌كردند.
مثلاٌ در لغت نامه دهخدا از اردو چنين ياد مي‌شود :‌” مجموع سپاهيان با تمام لوازم آن كه به جانبي گسيل دارند. .. ” و مجموعه قشون و لوازم آن در سفر و نيز به معني ” لشكر پادشاه ” آمده است.
همچنين :‌” و شما آنجا رسولان به اردو فرستيد و شرط خدمت به جاي آريد.
شاهد ديگر اين تداعي افكار ارتش انگليس ” لرد بيدان پاول ” است. ” او با الهام از روحيات حاكم بر ارتش در تربيت نيروي انساني با جمعي از همكاران خود پيشنهاد تأسيس گروه پيشاهنگان جامعه از جوانان و نوجوانان را ارائه نمود. پاول معتقد بود كه مي‌توان با ايجاد تشكيلات مناسبي در جوانان و تربيت خاص آنها در اردوها به نوعي دگرگوني اجتماعي و شيوه هدايت نسل آينده دست يافت بطوريكه جامعه چون ارتش از لباسهاي مشترك و ارزشهاي يكسان فرهنگي و اجتماعي برخوردار باشد. ” 6
فلسفه اردو
انسان موجودي آرمان گرا است. اما دستيابي و تحقق ايده آلها و آرمانها هميشه ممكن نيست بدين جهت با تمسك به ابزارها و روشهاي مختلف تلاش دارد تا قسمتي از ايده آلهايش را محقق نمايد.
به اقتضاي برخورداري از عقل در صورت برخورداري از بينش تاريخي و اجتماعي با دقيق شدن در شرايط اجتماعي فرهنگي و. .. مي‌تواند در مورد اتفاقات اجتماعي سياسي فرهنگي آينده به پيش داوري بنشيند. ضرورت تربيت اخلاقي و پرورش قواي جسمي و روحي ايجاب مي‌كند كه وي خود را براي مقابله با كليه مسائلي كه پيش آمدن آن را محتمل مي‌داند، ‌آماده سازد.
لذا يادآوري اهداف و حفظ روحيه آرمانخواهي و كسب آمادگيهاي لازم ضرورت دارد هر از گاه به ارزشيابي توانمنديهاي خود بنشيند و قوتها و ضعفهاي خود را به كمك تجربه بسپارد. ” پس به ناچار درنظام تعليم و تربيت هر جامعه‌اي لازم است جايي براي اين امر مهم باز شود و آينده سازان جامعه در حين آموزشهاي علمي‌به نوعي با زندگي عملي منطبق بر آرمانهاي عقيدتي و مكتبي آن جامعه آشنا شوند. ” 7
امروزه زندگي اجتماعي انسان چنان پيچيده شده كه ورود به آن احتياج به يادگيري‌هاي مفصل در طول دوران رشد دارد و هر آن ممكن است افراد انسان در اين زندگي پر از مسائل و مشكلات گوناگون و اهداف واقعي زندگي را فراموش كرد. دچار ابزارگرايي و توجه افراطي به وسائل مادي شوند. مثلاٌ فردي كه در يك شهر بزرگ زندگي مي‌كند ممكن است بيشتر نيروي خود را صرف تهيه ابزار زندگي و حفظ و حراست آنها نمايد و لذا فرصت فكر كردن به اهداف متعالي تر با انتخاب روشهاي ساده و سهل الوصول براي نيل به اين اهداف را نداشته باشد. پس بناچار در نظام تعليم و تربيت هر جامعه‌اي لازم است جايي براي اين مهم باز شود و آينده سازان جامعه در حين آموزشهاي عملي به نوعي با زندگي عملي منطبق بر آرمانهاي عقيدتي و مكتبي آن جامعه آشنا شوند. ” 8
در جامه اسلامي ما نظر به ضرورت حركت بر مبناي مكتب، چنين حساسيتي بيش از هر جاي ديگر وجود دارد براي دستيابي به چنين اهدافي و آماده ساختن نوجوانان و جوانان براي پذيرفتن مسئوليتهاي اجتماعي فضاهاي متنوع و سازنده اردوهاي پرورشي بهترين ابزار براي تحقق بخشيدن به اهداف مذكور است. نوجوانان و جوانان در فضاي صميمي اردو حس همكاري، تعاون اعتماد به نفس تلاش و كوشش جلوه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي ايثار صرفه جويي و. .. را فرا مي‌گيرند و به گنجينه اندوخته‌هاي خصلتي خويش مي‌سپارند.
مربيان و معلمان و دست اندركاران تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان بايد از اين روش مفيد تربيتي و سازنده استفاده كنند و با برنامه‌ريزي صحيح و منطبق با اهداف مشخص پرورشي امكان شركت دانش آموزان را در فعاليتهاي اردويي فراهم سازند.
انواع اردو
اردوها را مي‌توان بر حسب اهداف و محتوايي كه هر يك ممكن است داشته باشند به صورتهاي زير تقسيم نمود :
1- اردوهاي تربيتي 2- اردوهاي نظامي
3- اردوهاي زيارتي 4- اردوهاي ورزشي – تفريحي
5- اردوهاي آموزشي
برنامه‌هاي هنري ( تأتر، طراحي، نقاشي، فيلم و خطاطي ) ورزش و تفريح و برنامه‌هاي عقيدتي و احكام عبادي و بهداشت و آموزش حرفه است كه با توجه به اصول زير مي‌توان در مورد هر كدام از آنها در يك اردوي تربيتي برنامه‌ريزي شود.
1- تنوع و فراواني فعاليتها در چارچوب برنامه‌ريزي معين و زمان بندي شده
2- وجود اختيار و آزادي در انتخاب فعاليتها براي دانش آموزان

3- نظارت و ارزشيابي مستمر
4- ارتباط مستمر مربي با دانش آموز
1- اردوهاي آموزشي
اين نوع اردوها بنابر ضرورت يا فوريتهاي آموزشي تشكيل مي‌گردند و معمولاٌ به اين صورت انجام مي‌شوند كه ارگان يا سازمان تشخيص مي‌دهد كه لازم است در اسرع وقت به گروهي از كاركنان و افراد شاغل زير پوشش خود آموزشهاي ويژه‌اي كه در برنامه‌هاي عادي آموزش ضمن خدمت نمي‌گنجد بدهد. در چنين موقعيتهايي ضرورت اردوهاي آموزشي مطرح مي‌شود كه مي‌تواند در زمان كوتاه به صورت شبانه روزي، ‌تعداد زيادي از افراد را به صورتهاي نظري و عملي مورد تعليم قرار دهد.
معمولاٌ اردوهاي آموزشي داراي امكانات كمك آموزشي لازم بوده و زماني برگزار مي‌شوند كه راهي براي ارسال امكانات به محل خدمت كاركنان به منظور استفاده بهتر از آنها وجود نداشته باشد. اگر چه اردوهاي آموزشي چند روزه در مورد دانش آموزان مدارس معمولاٌ كاربردي ندارد ولي ترتيب دادن گردش‌هاي علمي يك روزه يا كمتر در يادگيري برخي دروس تجربي كمك مؤثري دارد. مثلاٌ با هماهنگي چند مدرسه نزديك مي‌توان دانش آموزان يك پايه خاص را براي مشاهده و بررسي برخي عناصر طبيعي يا شناخت حرفه‌ها از نزديك به مكان‌هاي مربوط از قبيل مكان‌هاي طبيعي يا كارگاه‌ها و كارخانه‌ها برد.
البته اين تقسيم بندي به معني تفكيك دقيق محتوي و اهداف اردوها نيست چون موضوع تحقيق بيشتر در مورد اردوهاي تربيتي – آموزشي و تأثير آن در رشد شخصيت كودك مي‌باشد ، ‌لذا ما فقط به تعريف اردوهاي تربيتي – آموزشي بسنده مي‌كنيم.

2- اردوهاي تربيتي
يكي از حساس ترين و مهم ترين انواع اردوها به ويژه در آموزش و پروش اردوي تربيتي است. انتخاب عنوان ” تربيتي ” براي اردوهاي از اين نوع به اين معني نيست كه اردوهاي ديگر غير تربيتي مي‌باشند. بلكه به دليل امنيت بيشتر مفاهيم تربيتي و اخلاقي اين اجتماعات دانش آموزي به اين نام خوانده مي‌شود.
معمولاٌ اين نوع اردوها در آموزش و پرورش جهت شناسايي و كشف استعدادهاي مختلف دانش آموزان و فراهم نمودن زمنيه‌هاي رشد آنها و نيز بررسي مشكلات و موانع احتمالي موجود در اين راه را فضايي سالم و دوستانه وبدور از چهار ديواري و فاضي رسمي مدرسه و كلاس تشكيل مي‌گردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در اردوهاي تربيتي روح حاكم بر برنامه‌ها، كشف واقعيت وجودي دانش آموزان و برقراري ارتباطي سالم و دوستانه بين او و مربي جهت انجام بهتر اقدامات تربيتي آتي در مدرسه مي‌باشد و لذا حساسيت اين اردوها را در مقام مقايسه با ساير اردوها بيشتر بايد در همين ارتباطات دوستان جستجو كرد.
در يك اردوي تربيتي با وجوديكه تنوع علايق و گرايشهاي دانش آموزان فعاليتهاي متنوع و مختلفي را ايجاب مي‌كند معهذا هيچكدام از اينها في نفسه هدف واقع نمي‌شود بلكه هر كدام از برنامه‌ها مي‌تواند وسيله‌اي براي نزديك تر شدن گروهي خاص از دانش آموزان به مربي و ديگر دست اندركاران تعليم و تربيت گردد. و اين نزديكي و صميميت خود زمينه ساز شناخت دقيق تر از دانش آموزان و پذيرش بيشتر آنها نسبت به فعاليتهاي تربيتي آينده خواهد بود.
” ارائه ضابطه و چهارچوبي دقيق و مدون ازمحتواي اردوهاي تربيتي چندان ساده و ممكن نيست چون مراتب رشد و شكوفائي دانش آموازن مختلف و موانع رشد آنها نيز متفاوت است. ولي آنچه در اكثر اردوهاي تربيتي وجود دارد و مي‌تواند به عنوان وجه مشترك تلقي گردد. “9


دیدگاهتان را بنویسید