1-11- رشته هاي سمپاتيک قلب:9
فصل دوم:مروري بر تحقيقات پيشين
2-1- مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات بومادران11
2-2- هدف15
عنوان صفحه
2-3- فرضيات15
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مواد مورد استفاده17
3-2- وسايل مورد استفاده18
3-3- روش کار19
3-3-1-روش عصاره گيري21
3-3-2- چگونگي تهيه و نگهداري موش هاي صحرايي21
3-3-3-گروه بندي موش ها21
3-3-4- اجزاي سيستم ثبت فشار خون23
3-4- مراحل انجام آزمايش24
3-4-1- چگونگي تجويز دارو26
3-5- واکاوي آماري27
فصل چهارم: نتايج
4-1-گراف هاي ثبت شده با دستگاه29
4-2- فشار ميانگين سرخرگي در پاسخ به دوز هاي مختلف عصاره شيرين بيان31
4-3- فشار ميانگين، فشار سيستولي ، دياستولي و ضربان قلب در حضور عصاره و حلال عصاره32
عنوان صفحه
4-3-1 مقايسه اثرات عصاره بومادران (دوز 60 ميلي گرم بر کيلوگرم) به عنوان گروه آزمايش با اثرات حلال هم حجم عصاره (اتانول 70 درصد) به عنوان گروه کنترل بر روي فشار خون32
4-3-2 مقايسه اثرات عصاره بومادران (دوز 60 ميلي گرم بر کيلوگرم) به عنوان گروه آزمايش با اثرات حلال هم حجم عصاره (اتانول 70 درصد) به عنوان گروه کنترل بر روي ضربان قلب33
4-4- فشار ميانگين، فشار سيستولي ، دياستولي و ضربان قلب در حضور عصاره و حلال عصاره و داروي استيل کولين(دوز 01/0 ميلي گرم بر کيلوگرم)36
4-4-2- فشار سيستولي در حضور حلال عصاره و استيل کولين37
4-4-3- فشار سيستولي در حضور عصاره بومادران و استيل کولين38
4 -4-4- فشار دياستولي در حضور حلال عصاره و استيل کولين39
4-4-5- فشار دياستولي در حضور عصاره بومادران و استيل کولين40
4-4-6- فشار ميانگين سرخرگي در حضور حلال عصاره و استيل کولين41
4-4-7- فشار ميانگين سرخرگي در حضور عصاره و استيل کولين42
4-4-8- ضربان قلب در حضورحلال عصاره و استيل کولين44
4-4-9- ضربان قلب در حضور عصاره بومادران و استيل کولين45
4-5- فشار ميانگين، فشار سيستولي ، دياستولي و ضربان قلب در حضور عصاره و حلال عصاره و داروي اپي نفرين(دوز 04/0 ميلي گرم بر کيلوگرم)46
4-5-2- فشار سيستولي در حضور حلال عصاره و اپي نفرين47
4-5-3- فشار سيستولي در حضور عصاره بومادران و اپي نفرين49
4-5-4- فشار دياستولي در حضور حلال عصاره و اپي نفرين50
4-5-6- فشار ميانگين سرخرگي در حضور حلال عصاره و اپي نفرين52
عنوان صفحه
4-5-7- فشار ميانگين سرخرگي در حضور عصاره بومادران و اپي نفرين53
4-5-8- ضربان قلب در حضور حلال عصاره و اپي نفرين54
4-5-9- ضربان قلب در حضور عصاره بومادران و اپي نفرين55
4-6- فشار ميانگين و فشار سيستولي و دياستولي و ضربان قلب در حضور عصاره بومادران، حلال عصاره و داروي L-NAME (دوز 5 ميلي گرم بر کيلوگرم)56
4-6-2- فشار سيستولي در حضور حلال عصاره و L-NAME57
4-6-3- فشار سيستولي در حضور عصاره بومادران و L-NAME58
4-6-4- فشار دياستولي در حضور حلال عصاره و داروي L-NAME59
4-6-5- فشار دياستولي در حضور عصاره و L-NAME60
4-6-6-فشار ميانگين سرخرگي در حضور حلال عصاره و L-NAME61
4-6-7- فشار ميانگين سرخرگي در حضور عصاره و L-NAME62
4-6-8- ضربان قلب در حضور حلال عصاره و L-NAME64
4-6-9-ضربان قلب در حضور عصاره و L-NAME65
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- بررسي اثر عصاره آبي الکلي برگ و گل بومادران شيرازي بر فشار خون(فشار ميانگين سرخرگي، فشار سيستولي و دياستولي) و ضربان قلب67
5-2- تداخل اثر عصاره آبي -الکلي برگ و گل بومادران شيرازي با سيتم کولينرژيک در سيستم قلب و عروق موش صحرايي نر69
عنوان صفحه
5-3- تداخل اثر عصاره آبي -الکلي برگ وگل بومادران شيرازي با سيستم آدرنرژيک در سيستم قلب و عروق موش صحرايي نر70
5-4- تداخل اثر عصاره آبي -الکلي برگ وگل بومادران شيرازي با سيستم نيتررژيک72
5-5- نتيجه گيري74
5-6- پيشنهادات74
فهرست منابع75
منابع فارسي75
منابع انگليسي76

عنوان صفحه
فهرست جدول ها
جدول 4-1-مقايسه تغييرات فشار (سيستولي، دياستولي و ميانگين) درحالت تزريق حلال عصاره نسبت به حالت پايه در گروه کنترل32
جدول 4-2- مقايسه تغييرات فشار (سيستولي، دياستولي و ميانگين) درحالت تزريق عصاره بومادران نسبت به حالت پايه در گروه آزمايش33
جدول 4-3-مقايسه تغييرات ضربان قلب درحالت تزريق حلال عصاره نسبت به حالت پايه(گروه کنترل) و تزريق عصاره نسبت به حالت پايه(گروه آزمايش)33
جدول4-4 – تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استيل کولين37
جدول 4-5- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم عصاره بومادران شيرازي و استيل کولين38
جدول4-6- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استيل کولين39
جدول4-7- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم عصاره بومادران شيرازي و استيل کولين40
جدول4-8-تغييرات فشار ميانگين سرخرگي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استيل کولين41
جدول4-9-تغييرات فشار ميانگين سرخرگي در حضور تواًم عصاره بومادران شيرازي و استيل کولين43
عنوان صفحه
جدول4-10-تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استيل کولين44
جدول4-11- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره بومادران شيرازي و استيل کولين45
جدول4-12- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين48
جدول 4-13 – تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم عصاره بومادران شيرازي و اپي نفرين49
جدول4-14- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين50
جدول 4-15- تغييرات فشاردياستولي در حضور تواًم عصاره بومادران شيرازي و اپي نفرين51
جدول4-16- تغييرات فشار ميانگين در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين52
جدول4-17- تغييرات فشار ميانگين در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين53
جدول4-18-تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين54
جدول4-19-تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره (erio)و اپي نفرين(Epi)55
جدول4-20- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و L-NAME57
جدول4-21- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم عصاره و L-NAME58
عنوان صفحه
جدول4-22- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و L-NAME59
جدول4-23- تغييرات فشاردياستولي در حضور تواًم عصاره و L-NAME61

جدول4-24- تغييرات فشار ميانگين سرخرگي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و62
L-NAME62
جدول4-25- تغييرات فشارميانگين سرخرگي در حضور تواًم عصاره و L-NAME63
جدول4-26- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و L-NAME64
جدول4-27- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره و L-NAME65
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1- بومادران شيرازي(Achillea eriophora DC.)3
شکل(1-2) ساختار برخي از فلاوونوئيد هاي موجود در گونه هاي مختلف جنسAchillea4
شکل 1- 3-سنتز نيتريک اکسايد در اندوتليوم عروق6
شکل 3-1قيف پرکولاتور20
شکل 3-2-روتاري20
شکل 3-3- Freez-dryer21
شکل 3-4- دستگاه Power lab24
شکل 3-5-تراکئوستومي25
شکل 3-7-اتصال کانول سرخرگي به ترانسديوسر فشار و نحوه قرار گيري کانول سياهرگي26
شکل 3-6-کانول گذاري سرخرگ و سياهرگ راني25
شکل 4-1-گراف ثبت شده از ABP , Ps , Pd , MAP , HR (به ترتيب از بالا به پايين) در حالت پايه29
شکل 4-2-گراف ثبت شده از ABP , PS , Pd , MAP , HR (به ترتيب از بالا به پايين) در حالت تزريق عصاره29
شکل 4-3-گراف ثبت شده از ABP ,PS, Pd , MAP , HR (به ترتيب از بالا به پايين) در حالت تزريق حلال عصاره(اتانول 70 درصد)30
عنوان صفحه
شکل 4-4- مقايسه ميزان افت فشارميانگين سرخرگي در پاسخ به دوزهاي مختلف عصاره بومادران شيرازي نسبت به حالت پايه31
شکل 4-5- تغييرات فشار(سيستولي، دياستولي وميانگين) در حالت تزريق حلال عصاره نسبت به حالت پايه34
شکل 4-6- تغييرات فشار(سيستولي، دياستولي وميانگين) در حالت تزريق عصاره نسبت به حالت پايه34
شکل 4-7-ميزان تغييرات ضربان قلب در حالت تزريق حلال نسبت به سطح پايه35
شکل 4-8-ميزان تغييرات ضربان قلب در حالت تزريق عصاره نسبت به سطح پايه35
شکل 4-9-مقايسه ميزان فشار ميانگين در حالت پايه (B) و حالت کنترل داروي استيل کولين(تزريق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمايش36
شکل 4-10-مقايسه ميزان تغييرات ضربان قلب در حالت پايه (B) و حالت کنترل داروي استيل کولين(تزريق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمايش37
شکل 4-11- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استيل کولين38
شکل 4-12- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم عصاره و استيل کولين39
شکل4-13- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استيل کولين40
عنوان صفحه
شکل 4-14- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم عصاره و استيل کولين41
شکل 4-15- تغييرات فشار ميانگين سرخرگي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استيل کولين42
شکل 4-16- تغييرات فشار ميانگين سرخرگي در حضور تواًم عصاره و استيل کولين43
شکل 4-17- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استيل کولين45
4-18- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره بومادران و استيل کولين46
شکل 4-19- مقايسه ميزان فشار ميانگين در حالت پايه (B) و حالت کنترل داروي اپي نفرين(تزريق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمايش47
شکل 4-20-مقايسه تغييرات ضربان قلب در حالت پايه (B) و حالت کنترل داروي اپي نفرين(تزريق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمايش47
شکل 4-21- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين48
شکل 4-22- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين49
شکل 4-23- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين(S+Epi)50
شکل 4-24- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين51
شکل 4-25- تغييرات فشار ميانگين سرخرگي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين(S+Epi)52
شکل 4-26- تغييرات فشار ميانگين در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين53
عنوان صفحه
شکل 4-27- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين(S+Epi)54
شکل 4-28- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين(erio+Epi)55

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4-29- مقايسه ميزان فشار ميانگين در حالت پايه (B) و حالت کنترل داروي L-NAME(تزريق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمايش56
شکل 4-30- مقايسه تغييرات ضربان قلب در حالت پايه (B) و حالت کنترل داروي L-NAME(تزريق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمايش57
شکل 4-31- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم حلال عصاره و L-NAME58
شکل 4-32- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم عصاره و L-NAME59
شکل 4-33- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم حلال عصاره و L-NAME60
شکل 4-34- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم عصاره و L-NAME61
شکل 4-35- تغييرات فشار ميانگين سرخرگي در حضور تواًم حلال عصاره و L-NAME62
شکل 4-36- تغييرات فشار ميانگين سرخرگي در حضور تواًم عصاره و L-NAME63
شکل 4-37- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره و L-NAME64
شکل 4-38- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره و L-NAME65

فصل اول
مقدمه
1-1بومادران
گياه بومادران متعلق به جنس Achillea L. و تيره Asteraceae مي باشد. جنس Achillea در ايران 19 گونه گياه علفي چندساله و غالبا معطّر دارد. گونه هاي بومي آن عبارتند از:
A. Aucheri Boiss. A. eriophora DC.
A.callichroa Boiss. Boiss. A. talagonica
A. kellalensis Boiss. Rech.f.A. pachycephala
A. Oxyodonata Bioss.
ديگر گونه هاي اين جنس علاوه بر ايران در عراق، آناتولي، سوريه، قفقاز، لبنان، فلسطين، روسيه مرکزي، ماوراي قفقاز، ترکمنستان، افغانستان، آسياي جنوب غربي و آسياي مرکزي نيز مي رويند)1(.
بومادران ساقه اي به ارتفاع 20 تا 90 سانتيمتر و حتّي بيشتر دارد. در دشت ها و دامنه هاي بعضي از نواحي کوهستاني اروپا و آسيا، منجمله ايران به حالت خودرو مي رويد. برگ هاي آن عاري از دمبرگ، پوشيده از کرک و منقسم به بريدگي هاي بسيار باريک است. کاپيتول هاي کوچک و متعدد آن، وضع مجتمع به صورت گل آذين ديهيم دارد(2).
از کليه قسمت هاي اين گياه، بوي قوي استشمام مي شود به طوريکه به مجرد دست زدن به اعضاء گياه، اين بو احساس مي گردد. قسمت هاي مورد استفاده اين گياه، سرشاخه هاي گلدار و برگ آن است که طعم تلخ و بوي قوي دارند(3).
1-2-بومادران شيرازي
Achillea eriophora DC. (شکل1 -1)يکي از گياهان بومي جنس Achillea در ايران مي باشد و در زبان فارسي به آن بومادران جنوبي، سرزردو، بومادران شيرازي گفته مي شود. پراکندگي اين گياه در استان هاي جنوبي و در ارتفاع 700 تا 3000 متر مي باشد.( Peter et al ,1997)
شکل 1-1- بومادران شيرازي(Achillea eriophora DC.)
1-3ترکيبات موجود در گياهان جنس Achillea
با تحقيقات فيتوشيميايي بر روي گونه هاي مختلف جنس Achillea مشخص شده که ترکيبات موجود در گياهان اين جنس، از نظر زيستي ترکيبات بسيار فعالي هستند. از ترکيبات مهم موجود در در اين گياهان فلاوونوئيدها(شکل 1-2)، ترپنوييدها، ليگنان ها، مشتقات آمينواسيدي، اسيدهاي چرب،آلکاميدها مي باشند(Saeidnia et al, 2011).
شکل(1-2) ساختار برخي از فلاوونوئيد هاي موجود در گونه هاي مختلف جنسAchillea
Saeidnia et al (2011)
1-4خواص درماني بومادران
بومادران، گياهي است دارويي و ارزنده که مصرف آن از قرن اول ميلادي بين مردم معمول بوده است به طوري که در آن زمان براي براي بند آوردن خون و علاج زخم هايي که با خونروي همراه بوده استفاده مي شده و به آن اعتقاد زياد داشته اند. ضمناً از اين گياه در مراسم سحر و جادو استفاده مي کرده اند. در قرون وسطي، بومادران را براي بند آوردن خونروي هاي بيني، اختلالات قاعدگي، بي خوابي، اختلالات بينايي، وجود خون در ادرار، اخلاط خوني، صرع و غيره به کار مي برده اند. استفاده از آن براي مصارف درماني از اين زمان به بعد رو به افزايش يافت به طوري که تدريجاً علاوه بر موارد مذکور، از آن در رفع بيماري هايي نظير بيماري هاي کبدي و کليوي، بواسير و غيره استفاده مي شده است و با آن که در قرن حاضر، تدريجاً استفاده از آن کاهش يافت، با اين حال، بررسي هاي جديد، ضمن تأييد برخي از اثرات درماني بومادران، جاي آن را در رديف گياهان دارويي مفيد، محفوظ نگهداشت. دم کرده سرشاخه هاي گلدار بومادران، در رفع گاستريت هاي حاد و مزمن، رفع نفخ اثر نافع دارد. ضمناً سوء هاضمه هاي ناشي از نفخ را از بين مي برد.


پاسخ دهید