” پدر و مادر عزيزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها ، زحمات، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم و همچنين همسر عزيزم كه با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين رساله ياري دادند. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌ هايشان را سپاس گفته ‌باشم. “
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه4
2-1 تاريخچه مطالعاتي4
3-1بيان مساله5
4-1پرسش هاي تحقيق7
5-1فرضيات تحقيق7
6-1اهداف تحقيق8
7-1اهميت انجام تحقيق8
8-1حدود مطالعاتي9
1-8-1قلمرو زماني تحقيق9
2-8-1قلمرو موضوعي تحقيق9
9-1تعاريف واژه ها9
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه12
2-2 بخش اول :تاريخچه ومفاهيم برون سپاري و مزايا و معايب آن13
1-2-2 تاريچه برون سپاري13
2-2-2 تعريف برون سپاري :15
3-2-2 مفهوم برون سپاري :15
4-2-2 مزاياي برون سپاري16
5-2-2 معايب برون سپاري17
6-2-2 براي برون سپاري چه اقداماتي لازم است ؟18
7-2-2چرا برون‌سپاري ؟20
8-2-2چه نوع فعاليت هايي را مي توان برون سپاري کرد؟20
9-2-2 عوامل موثر بر موفقيت روابط برون سپاري22
10-2-2برون‌سپاري‌هاي موفق24
11-2-2مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقيت در برون سپاري25
3-2 بخش دوم :شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي و ميزان فعاليتهاي آن و فعاليتهاي که قابل برون سپاري هستند.25
1-3-2تاريخچه صنعت آب در ايران25
2-3-2تاريخچه شرکت آب و فاضلاب شهري استان مرکزي27
3-3-2موضوع وهدف شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي28
4-3-2مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي28
5-3-2چه خدماتي را بايد برون‌سپاري كرد؟29
6-3-2فعاليتهاي شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاري هستند.29
4- 2 بخش سوم: بررسي بهاي تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزاي آن30
1-4-2 حسابداري بهاي تمام شده:30
2-4-2 کاربرد حسابداري بهاي تمام شده :31
3-4-2تعريف بهاي تمام شده کالاو خدمات31
4-4-2 عوامل بهاي تمام شده:32
5-4-2 هدف و کاربرد بهاي تمام شده33
6-4-2بهاي تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب34
1-6-4-2 تعريف بهاي تمام شده آب شرب34
2-6-4-2 تعريف بهاي تمام شده خدمات دفع فاضلاب35
3-6-4-2 هزينه هاي فرايندي توليد آب شرب35
4-6-4-2 هزينه هاي فرايندي خدمات دفع فاضلاب36
5-6-4-2 هزينه هاي غير فرايندي بهاي تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب37
5- 2 بخش چهارم -بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاري فعاليتها وتعيين سهم اجزاي تشکيل دهنده آن .37
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه41
?-? روش تحقيق41
3-3مدل تحليلي تحقيق42
4-3 جامعه آماري43
5-3 نمونه و تعيين حجم نمونه43
6-3 روش گرد آوري داده ها43
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها44
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏47
2-4 تجزيه و تحليل داده ها47
3-4نتايج آزمون آماري ويل کاکسون49
1-3-4فرضيه اول:49
2-3-4فرضيه دوم:50
3-3-4فرضيه سوم:52
4-3-4فرضيه اصلي:53
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه57
2-5خلاصه يافته هاي تحقيق58
1-2-5 نتيجه گيري بر اساس فرضيه فرعي اول58
2-2-5 نتيجه گيري بر اساس فرضيه فرعي دوم58
3-2-5 نتيجه گيري بر اساس فرضيه فرعي سوم59
4-2-5 نتيجه گيري بر اساس فرضيه اصلي59
3-5نتيجه گيري59
4-5 پيشنهادها60
1-4-5 ارائه پيشنهاد بر مبناي نتايج حاصل از تحقيق60
2-4-5 ارائه پيشنهاد جهت انجام پژوهش هاي آتي61
5-5 محدوديت هاي تحقيق61
پيوست ها
خروجي نرم افزار63
منابع و ماخذ
منابع فارسي:66
منابع لاتين:67
چکيده لاتين68
جدول1-4 آماره آزمون z49
جدول2-4آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه وابسته ميانگين حقوق ودستمزد قبل وبعد از برون سپاري50
جدول3-4آماره آزمون z51
جدول4-4آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه وابسته ميانگين هزينه تعميرات ونگهداري قبل وبعد از برون سپاري51
جدول5-4آماره آزمون z52
جدول6-4آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه وابسته ميانگين هزينه خدمات قرارداري قبل وبعد از برون سپاري53
جدول7-4آماره آزمون z54
جدول8-4آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه وابسته ميانگين بهاي تمام شده خدمات قبل وبعد از برون سپاري54
جدول9- 4خلاصه نتايج آزمون فرضيات55

نمودار 1-3 مدل تحليلي تحقيق43
چكيده:
مطالعات متعددي اثبات كرده اند که تعيين بهاي تمام شده محصولات و خدمات در هر بنگاه اقتصادي يکي از فرضيات انکارناذير مي باشد .با تعيين دقيق بهاي تمام شده مي توان ضمن حضور در صحنه رقابت با ساير توليدکنندگان آن محصول با آناليز سفارشات مشتريان و يا تقاضاي بازار حجم توليد ساليانه را تعيين نمود. از سويي با توجه به نقش اطلاعات به عنوان يکي از ابزارهاي مديريت جهت تصميم گيري و برنامه ريزي مدون ، برون سپاري فعاليتهاي يک بنگاه اقتصادي مي تواند در جهت کاهش هزينه ها که منجر به کاهش بهاي تمام شده خدمات خواهد شد ، موثر واقع شود.
در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات مالي 27 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي در طي سالهاي1378 -1387 به بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاري فعاليتها و تعيين اجزاي تشکيل دهنده آن با استفاده از آزمون هاي مقايسه ميانگين با دو نمونه وابسته و آزمون ويل کاکسون مورد بررسي قرار گرفته است .
يافته هاي تحقيق حاکي از اين است که برون سپاري فعاليتها در شرکت آب وفاضلاب باعث کاهش هزينه نگريده است .
كليد واژه: بهاي تمام شده ، برون سپاري فعاليتها ، خدمات شرکت آب و فاضلاب ، آزمون ويل کاکسون، آزمون مقايسه ميانگين وابسته
مقدمه:
برون سپاري1 در بسياري از سازمانهاي امروزي (غربي ، شرقي يا ايراني ) از امري غير عادي وعجيب ، به فعاليتي متداول تبديل شده است . کمي تفکر در اين واژه ، ما را به بررسي و مطالعه مفاهيمي چون ساختارهاي سازماني ، بنگاههاي دولتي و خصوصي ، بازاريابي رقابتي و انحصاري ، ايجاد ارزش افزوده بيشتر ، کاهش هزينه و افزايش سود آوري ، پروژه و مديريت آن ، مديريت مخاطرات و انعطاف پذيري ، نفوذ به بازارهاي جديد وبسياري ابزار و دانشهاي تخصصي ديگر سوق مي دهد.
برون سپاري که اين روزها به عنوان يک روش واگذاري بخشي از کارها به خارج از سازمان يا داخل سازمان به صورت پيمانکاري مطرح است . مانند هر روش ديگري همانطور که مي تواند مفيد باشد ، اگر داراي شرايط استاندارد هاي تعريف شده و شفافي نباشد ممکن است ضرر و زيانهاي بسياري را به همراه داشته باشد.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
امروزه ، بسياري از شرکت ها با تمرکز بر يک تخصص و يا مهارت ويژه فقط و فقط براي ارائه خدمات به مجموعه اي بيرون از خود فعاليت مي کنند.تحقيقات نشان مي دهد منافع حاصل از برون سپاري براي بسياري از شرکتها، زياد بوده و مهمترين آنها صرفه جوئي در وقت و هزينه و ارتقاي کيفيت و آزاد سازي منابع داخلي بمنظور استفاده بهينه از آنها بوده است .
در کشور ما بدليل مختلف ، برون سپاري به مفهوم وسيع و گسترده خود مورد استفاده و توجه مديران ومسئولان قرار نگرفته است .از اين رو لازم است محققان و مديران صنعتي در جهت بکارگيري آن ونيز بايدها ونبايدها در انجام آن به مطالعه و تحقيق بپردازند تا طبق شرايط مشخص علمي بدانيم چه چيز را ، چه وقتي و به چه طريقي و به چه کسي بسپاريم .
مقايسه بهاي تمام شده خدمات بعد از برون سپاري فعاليتها با بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي ، هدف محوري اين پژوهش قلمداد مي شود.
در اين فصل به شرح بيان مساله ،‌ضروتهاي انجام تحقيق، پرسش اصلي تحقيق، اهداف تحقيق ، فرضيات تحقيق،‌روش تحقيق ، مدل تحليلي تحقيق ، قلمرو زماني ، مكاني و موضوعي تحقيق ، تعاريف واژه ها و اصطلاحات بپردازد.
2-1 تاريخچه مطالعاتي
مطالعات و تحقيقات زيادي درباره اهميت برون سپاري صورت پذيرفته است .در بسياري از اين مطالعات به نقش برون سپاري در کاهش هزينه ها توجه شده است و به عنوان مثال شرکت کرايسلر در سال 1997 از طريق برون سپاري 325 ميليون دلار به سود خود افزود و بالغ بر 1.2 ميليارد دلار صرفه جويي نموده است . شرکت هاي معتبري که مجله معروف فورچن نام آنها را جزء شرکتهاي برتر اعلام مي کند ، معمولا تمامي يا بخش از فعاليت هاي خود را برون سپاري مي کنند. نقشي که استراتژي رقابتي يک شرکت در تعيين کارکردهاي سازنده استراتژي هاي مديريتي عملکرد تجاري سازمانها بازي مي کند ، موضوع اصلي پيکره تحقيقات پيشين بوده است .تحقيقات صورت گرفته در زمينه برونسپاري در ارتباط عرضه کنندگان ، مديريت عرضه کنندگان ، ارتباط عرضه کنندگان و استراتژي هاي تدارکات و ريسک ها و فوايد برون سپاري و . . . مي باشد (عباسپور ، 1387، 45)1.
آقاي احسان عباسپور به بررسي اثر محرک هاي برون سپاري و اولويت هاي رقابتي بر عملکرد تجاري شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون و همچنين بررسي اولويت هاي رقابتي بر محرک هاي برون سپاري شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون پرداخته اند که نتايج اين تحقيق وجود يک رابطه معني دار بين محرک هاي برون سپاري با عملکرد تجاري و اولويت هاي رقابتي شرکت وجود دارد وليکن بين اولويت هاي رقابتي و عملکرد تجاري رابطه معني داري وجود نداشت .
دانشي و دلاوري به بررسي اثرات برون سپاري بخش اتفاقات و عمليات شرکت توزيع نيروي برق اهواز در کاهش هزينه ها در سال 1387 پرداخته اند که ماحصل نتايج اين است که با توجه به خصوصي سازي در کشورهاي ديگر و مزايا و محدوديتهاي هر کدام از روش ها و شرايط خاص صنعت ، شايسته است قبل از هر گونه اقدامي در شرکت توزيع نيروي برق اهواز اهداف برون سپاري و اثرات مورد انتظار از طريق کميته برون سپاري مشخص و ازطريق برنامه مرتبط هدف گذاري گردد.
شيراني و نبي زاده به بررسي برون سپاري و شرکت هاي توزيع برق شهرستان اصفهان پرداخته اند که نتيجه حاصله اين بود که برون سپاري فعاليتها در شرکتهاي توزيع راهي الزامي جهت دستيابي به افزايش کارايي ، کيفيت عملکرد و کاهش هزينه خواهد بود ، لذا جهت رسيدن به اين منظور نياز به انجام برنامه ريزي ، اولويت بندي و قبل از انجام ، مطالعه بر روي ريسک هاي مسير اجرا مي باشد.
شهرکي به بررسي برون سپاري به عنوان ابزار موفقيت و کار آفريني پرداخته است که نتيجه اين تحقيق اين بود که براي سپردن کار به بيرون متاسفانه بنگاهها و سازمانهاي ما به وظايف ديگري که بر عهده آنها گذاشته مي شود ، توجهي ندارد . در صورتي که بايد در هنگام برون سپاري به برقرار کردن مکانيزم هاي برون سپاري بپردازند و با مديريت صحيح ، توانايي سنجيدن شرکتي که کار را به او واگذار شده ، داشته باشند و به گزارش گيرهاي مداوم بپردازند.
3-1بيان مساله
برون سپاري همانند ديگر موضوعات علمي با تعاريف مختلف از ديدگاههاي متفاوتي برخوردار است . برون سپاري در مفهوم اوليه خود بدين معناست که کارکنان بخشي از فعاليتهاي شرکت را به بيرون سپرد و در حقيقت ، خود از فرايند خارج مي شوند و اين کار توسط کارکنان تامين کننده فعاليتها انجام مي شود. اين مفهوم از برون سپاري به برون سپاري سنتي معروف است و در برون سپاري نو مطرح مي شود که کارکنان در حقيقت جابجا نمي شوند و خدمتي نو ، توسط يک شرکت در مجموعه فرايندهاي کسب و کار همان شرکت ، مورد استفاده قرار مي گيرد. در هر صورت چنانچه بخواهيم تعريفي به صورت جامع تر بيان کنيم ، بايد تمامي جوانب برون سپاري و دسته بنديهاي گوناگون را شامل شود (شهرکي،1387 ؛2 )1.
برون سپاري به مفهوم استفاده از منابع تامين کنندگان بيروني براي تحقق بخشيدن به انجام فعاليتهاي مورد نياز تلقي مي گردد (شيراني ،1387 ،1)2.
عموما مفهوم برون سپاري با مفاهيم همچون خصوصي سازي اشتباه گرفته و در مواردي به صورت جايگزين از اين مفاهيم در گفتارها استفاده مي شود در صورتيکه برون سپاري اجراي يک فرايند در اختيار تامين کننده بيروني قرار مي گيرد و او با ما وارد يک رابطه مشارکتي مي شود و اين رابطه مشارکتي در زنجيره ارزش سازمان معنا و مفهوم مي يابد . زيرا علاوه بر فعاليت ،اختيارات و تصميم سازي نيز به او واگذار شده است (همان منبع ، 2)3.
برون سپاري از دو جهت قابل توجه است مقوله اول برون سپاري يا واگذاري فعاليتهاي خود و دوم دريافت خدمات از ديگران که از ديدگاه رشد و ارتقاء سازمان توجه به هر دو ديدگاه حائز اهميت وتوجه مي باشد.
آب همانند ساير کالاهاي اساسي ، کالاي اقتصادي بوده وتامين آن همانند ساير فعاليتها ، يک فعاليت اقتصادي است لذا يکي از مهمترين مسايل موثر در اقتصاد آب وفاضلاب ، تعيين صحيح بهاي تمام شده واجزاي تشکيل دهنده آن است . لذا با توجه به اهميت آب و دفع فاضلاب با حيات عمومي جامعه ، بهداشت ومحيط زيست ، تشکيل شرکتهاي آب وفاضلاب در سال 69 با مديريت جديد به عنوان بنگاههايي اقتصادي با استقلال مالي توسط دولت صورت گرفته است (خشايي ، 1387، 1)4.
از آنجائيکه توليد آب و خدمات قاضلاب و در کل ، فعاليتهاي اين شرکت ارزش اجتماعي دارد و دولتها در امور اجتماعي اعمال حاکميت مي کنند ، لذا قيمت گذاري کالا و خدمات در صنعت آب و فلضلاب توسط دولت با توجه به سياستهاي حمايتي از اقشار مختلف جامعه انجام مي شود . اين سياست موجب مي گردد اين شرکت ها از هدف اصلي و نهايي که همان حداکثر سود است فاصله بگيرند.
با توجه به مطالب فوق واز سوي ديگر فرايند پيچيده عمليات استحصال وتصفيه آب ودفع بهداشتي فاضلاب انتظارات ذينفعان ( دولت، سهامداران ، مشترکين ) از تامين آب سالم ودفع بهداشتي فاضلاب ، بالا بودن هزينه هاي تامين وتوزيع آب ودفع فاضلاب ، مديريت وکنترل صحيح هزينه درهريک از مراحل توليدي ، تهيه بهاي تمام شده خدمات در سطح شرکتهاي آب وفاضلاب با توجه به استقلال مالي هريک از شرکتهاي آب وفاضلاب يک امر بسيار ضروري است ( همان منبع، 2)1.
اين امر باعث مي شود فعاليتهاي شرکت به بيرون از سازمان سپرده شود زيرا قيمت هاي از پيش تعين شدهموجب مي شود که شرکت هاي آب و فاضلاب به فعاليته و فرايند هاي داخلي توجه نموده و با کاهش و کنترل هزينه به سود آوري اميدوار باشند و يا متحمل خداقل زيان شوند . و به همين دليل بررسي اين امر که برون سپاري براي شرکت آب و فاضلاب تاثير گذار بر قيمت تمام شده خدمات مي باشد امري ضروري است . اين بدان معناست که ديگر الزامي نيست که شرکت هاي بزرگ تجاري ، ادارات دولتي ، بيمارستانها و دانشگاههاي بزرگ به تشکيلاتي بدل شوند که تعداد زيادي افراد را در استخدام خود داشته باشند .
اين موضوع با توجه به سياستهاي جديد مبني بر هدفمندسازي يارانه ها بويژه در بخش انرژي وآب ودريافت قيمت تمام شده خدمات از مشتركين اهميت آن را دو چندان مي نمايد.
4-1پرسش هاي تحقيق
پرسش اصلي : آيا بهاي تمام شده خدمات بعد از برون سپاري فعاليتها کمتر از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها است .
پرسش هاي فرعي :
1) آيا سهم هزينه حقوق ودستمزد از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از سهم هزينه حقوق ودستمزد از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است ؟
2) آيا سهم هزينه تعميرات ونگهداري از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از سهم هزينه تعميرات ونگهداري از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است ؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3) آيا سهم هزينه خدمات قرارداري از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها کمتر از سهم هزينه خدمات قراردادي از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است؟
5-1فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي :بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است .
فرضيات فرعي :
1- سهم هزينه حقوق ودستمزد از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از سهم هزينه حقوق ودستمزد از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است .
2-سهم هزينه تعميرات ونگهداري از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از سهم هزينه تعميرات ونگهداري از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است .
3-سهم هزينه خدمات قرارداري از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها کمتر از سهم هزينه خدمات قراردادي از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است.
6-1اهداف تحقيق
هدف از انجام اين تحقيق بررسي سهم اجزاي تشکيل دهنده بهاي تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاري فعاليتها به بخش خصوصي در جهت کاهش هزينه ها و تصميم گيري مديران براي اينکه برون سپاري انجام شود يا خير .
7-1اهميت انجام تحقيق
در شروع قرن جديد روند پر شتاب به سمت تنوع بخشي محصولات جديد ، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات ، افزايش تقاضا براي محصولات خاص ، شاخه شاخه و تخصص شدن سريع بازارها و بطور کلي رقابتي شدن عرصه توليد ، شرکتها را با مسائل متعددي مواجه کرده است .در اثر اين تحولات روشهاي قديمي توليد کارايي خود را از دست داده و نياز به روشها و فلسفه هاي نوين که امکان بقاء و پيشرفت يک سازمان را در شرايط ناپايدار کنوني تضمين نمايد ، به خوبي احساس مي گردد. در اين راستا برون سپاري به عنوان رويکردي جديد که قابليت پاسخگويي و سرعت عمل را براي يک سازمان در مواجهه با تغييرات احتمالي فراهم مي سازد مطرح گرديده است (دانشي و دلاوري ، 1387 ، 2)1.
تصميمات برون سپاري و تصميمات ساخت يا خريد از موضوعات استراتژيک سازمان مي باشد که سازمانها براي توليد محصولات /خدمات جديد و يا واگذاري محصولات / خدمات قديم با آن روبرو مي باشند. در تصميمات برون سپاري به دنبال اين هستيم که کدام فعاليتها در داخل سازمان و کدام در خارج انجام گيرد، کدام منابع را لازم است در اختيار داشته باشيم و کدام منابع را از بيرون سازمان اجاره کنيم .
مهم اين است که سازمان فعاليتهاي (خدمات ) را به بيرون واگذار کند که جزء مزيتهاي سازمان نباشد (شيراني و نبي زاده ، 1387، 3)2.
8-1حدود مطالعاتي
شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي که شامل 27 شهر تابعه مي باشد به عنوان مکان تحقيق مي باشد.
1-8-1قلمرو زماني تحقيق
گستره زماني تحقيق شامل داده هاي سال هاي1378 تا 1387 مي باشد. اگر اين بازه زماني براي اين تحقيق درنظر گرفته شده است ،‌ به دليل اينكه صورتهاي مالي قبل ازسال1378 در دسترس نبود و در زمان انجام تحقيق آخرين صورت مالي منتشر شده توسط مجمع سال 1387بود.
2-8-1قلمرو موضوعي تحقيق
در اين تحقيق به بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات ، قبل وپس از برون سپاري فعاليتها وتعيين سهم اجزا تشکيل دهنده آن در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي پرداخته مي شود
9-1تعاريف واژه ها
بدليل اينکه بسياري از واژه ها واصطلاحات معاني گوناگوني دارد، در اين قسمت به لحاظ کاربرد واژه ها در تحقيق به تعريف آنها مي پردازيم .
1. حسابداري بهاي تمام شده: حوزه اي از حسابداري است که با اندازه گيري ، ثبت وگزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهاي تمام شده سروکار دارد. هر يک از اقلام بهاي تمام شده به منزله استفاده از يکي از منابع شرکت است (سجادي نژاد، 1374 ،5)1.
2. هزينه : تعاريفي به شرح زير در مورد مفهوم هزينه ارائه گرديه است .
* هزينه عبارت از کاهش ناخالص داراييها و يا افزايش ناخالص بدهي ها است که ناشي از فعاليتهاي يک واحد تجاري بوده و سبب تغيير حقوق صاحبان سرمايه گرديده وطبق اصول مورد قبول حسابداري شناسايي واندازه گيري مي شود.
* هزينه يعني از دست دادن منابع که به منظور دستيابي به يک هدف مشخص ، واقع شده يا بالقوه واقع مي شود وبر حسب واحد پول اندازه گيري مي گردد.
* هزينه عبارت است از قيمت مبادله منابع از دست داده شده يا فدا شده جهت تضمين منافع .
3. مدل: مدل يا الگو يکي از ارکان بکارگيري روش علمي است ، هر الگو عبارت است از نمايش روابط متقابل ميان اجزاء ساده شده از يک واقعيت( سلطاني ،1377،11)1 .
4. آب شرب: آبي که از نظر ميکروبي فاقد انواع ميکروارگانيسم ها ، وازنظر شيميايي در حد استانداردهاي جهاني باشد و درکل آب سالم ، بهداشتي وقابل آشاميدن را آب شرب گويند. آب شرب از تصفيه وگند زدايي آب خام طي مراحل مختلف حاصل مي شود(همان منبع ،11)2.
5. زيان: آن بخش از بهاي تمام شده که منافع مورد انتظار از آن حاصل نشده ( در واقع ارزش خود را از دست داده بدون آنکه منفعتي نصيب شرکت کرده باشد) زيان ناميده مي شود(مازاد يزدي، 1375 ،14)3.
6. دستمزد:بهاي پرداختي در مقابل استفاده از تلاش نيروي انساني که شامل تلاش بدني يا فکري آنها در توليد کالا وخدمات است وانواع آن عبارتند از: (همان منبع ،15)4.
* دستمزد مستقيم : دستمزد کارگراني که مستقيما در توليد با خدمات دخالت دارند.
* دستمزد غير مستقيم : به آن دسته از عوامل توليد مربوط مي شود که مستقيما در توليد کالا يا ارائه خدمات دخالت ندارند. اما بهر حال توليد کالا و ارائه خدمت بدون کمک آنها نيز ميسر نيست .
7. مواد: موادي که در توليد محصول مورد استفاده قرار مي گيرد به دو گروه مستقيم يا مواد اوليه وغير مستقيم طبقه بندي مي شوند:
* مواد مستقيم : آن دسته از اقلام مواد اوليه است که ماهيت کالاي توليدي به آنها وابسته است و مستقيما در توليد کالا نقش دارد.
* مواد غير مستقيم : اين مواد گرچه در توليد محصولات بکار مي روند و وجودشان ضروري است اما ماهيت کالاي توليد شده مستقيما به آنها وابسته نيست يا بخش قابل توجهي از ارزش مواد اوليه بکار رفته در محصول را تشکيل نمي دهند.
8. سربار: سربار يا بهاي تمام شده عوامل عمومي توليد ، بهاي تمام شده آن دسته از اقلام است که در توليد کالا وارائه خدمت صرف مي شوند اما در زمرهء مواد مستقيم ويا دستمزد مستقيم محسوب نمي شوند، مثل دستمزد غير مستقيم ومواد غير مستقيم واقلامي نظير هزينه استهلاک ماشين آلات ، عوارض ، حق بيمه وتجهيزات و … (همان منبع ، 17)5.
بهاي تمام شده خدمات : عبارت است مجموع هزينه هاي صرف شده براي يک متر مکعب آب و مجموع هزينه هاي صرف شده براي يک متر مکعب دفع فاضلاب .
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
موسسات و سازمانها و دستگاههاي اجرايي با هر ماموريت ، رسالت ، اهداف و چشم اندازي که دارند نهايتا در يک قلمرو ملي و يا بين المللي عمل مي کنند و ملزم به پاسخگويي به مشتريان ، ارباب رجوع و ذينفعان هستند تا شرکتي که هدفش سودآوري و رضايت مشتري است و سازماني که هدف خود را اجراي کامل و دقيق وظايف قانوني و کمک به تحقيق اهداف توسعه و تعالي کشور قرار داده ، پاسخگو باشند (لوئيس ،2002، 12)2.
بنابراين ، بررسي نتايج عملکرد تجاري شرکتها و راههاي بهبود آن ، يک فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود.کيفيت و اثر بخشي مديريت و عملکرد آن عامل تعيين کننده و حياتي تحقق برنامه هاي توسعه و رفاه جامعه است .ارائه خدمات و تامين هزينه ها از محل منابع ، حساسيت کافي را براي بررسي تحقق اهداف ، بهبود مستمر کيفيت ، ارتقاي رضايتمندي مشتري و شهروندان ، عملکرد سازمان و مديريت و کارکنان را ايجاد کرده است .در صورتي که ارزيابي عملکرد با ديدگاه فرايندي و بطور صحيح و مستمر انجام شود، در بخش دولتي موجب ارتقا و پاسخگويي دستگاههاي اجرايي و اعتماد عمومي به عملکرد سازمانها و کارايي و اثربخشي دولت مي شود (عباسپور ، 1387، 2)3.
امتياز مهم برون سپاري که با مفاهيم مديريت ريسک4 ارتباط دارد، بهره گيري از استراتژي واگذاري ريسک است .در اين حالت علاوه بر کاهش نرخ وقوع ريسک و احتمالا کاهش تنوع ريسک در سازمان (و انتقال به شرکت طرف قرارداد)، تمرکز سازمان و دپارتمان مديريت ريسک بر کسب و کار فعلي و ريسک هاي پنهان در آن بيشتر مي شود. برون سپاري در سطح کلان به پاره اي از اهداف اساسي جهاني از جمله کاهش فقر در جهان (توزيع عادلانه تر ثروت) و برابري بيش تر بين جنسيت ها و دسترسي به فن آوري کمک مي کند و داراي اثرات سر ريز مثبتي شامل اثرات ناشي از مصرف بيش تر و انتقال مهارت و فن و اشتغال ثانويه مي باشد.
برون سپاري ظرفيت هاي محل را نيزتقويت مي کند از جمله باعث افزايش کارکنان ماهر و ايجاد خدمات جديد با کاربرد محلي و ايجاد صنعت در جايي که بازار نيست مي شود و بازارهاي محلي را گسترش مي دهد (هويچت ،676،2006 )5.
دراين فصل سعي مي شود مباني نظري تحقيق در 5 بخش به شرح زير مورد بررسي و مطالعه قرارگيرد:
بخش اول – تاريخچه ومفاهيم برون سپاري و مزايا و معايب آن
بخش دوم – شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي و ميزان فعاليتهاي آن و فعاليتهاي که قابل برون سپاري هستند.
بخش سوم – بررسي بهاي تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزاي آن
بخش چهارم – بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاري فعاليتها وتعيين سهم اجزاي تشکيل دهنده آن .
بخش پنجم – تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي
2-2 بخش اول :تاريخچه ومفاهيم برون سپاري و مزايا و معايب آن
1-2-2 تاريچه برون سپاري
برون سپاري در خارج از ايران :
از دهه1970 ميلادي و بدنبال توسعه اقتصاد بين الملل , شرکتهاي چند مليتي ايجاد گرديدند.اين شرکتها استراتژيي را برگزيدند که امروزه از آن بعنوان برون سپاري6 ياد مي شود . در اينجا برون سپاري به مفهوم واگذار کردن کار از کشورهاي گرانتر و پيشرفته به کشورهاي ارزان تر و در حال توسعه است . در برون سپاري , شرکتها بخش و يا تمام فعاليت خود را از کشور خود ( مبدا ) خارج و در کشور ديگر ( مقصد ) که داراي نيروي ارزان تر ( منابع بيشتر و ارزان تر ) است مستقر مي کنند و از اين جهت بدان صادرات کار هم مي گويند . اين موضوع در صنايعي مانند آهن , نساجي و خودروسازي بسيار به چشم مي خورد و اکنون نيز بشدت در زمينه IT رو به گسترش است . براي نمونه شرکت Levi Strauss که در صنعت نساجي در آمريکاي شمالي فعال است 20 سال پيش اولين واحد توليدي خود از مجموع 20 کارخانه خويش را به کشور چين منقل کرد و در سال 2003 آخرين واحد از بخش عمليات بافندگي خود را منقل نمود و يا آنکه شرکت IBM تعداد 60 پژوهشگر در هندوستان 90 پژوهشگر در چين و 6000 کارمند هندي در زمينه بازاريابي تلفني دارد ( 2004 ميلادي) . همچنين شرکت Microsoft افزون بر 150 نفر پژوهشگر در چين دارد . در تمام اين موارد دستمزد نيروهاي متخصص يک ششم و کمتر است و نيروها بعضا باکيفيت تر مي باشند و اين قيمت توليد را کاهش داده است ضمن آنکه جنانچه شرکتهاي مبدا مي خواستند نيروهاي خود را بازآموزي کنند هزينه بالايي را بايد متقبل مي شدند . البته اين استراتژي ( برون سپاري ) مخالفاني را در کشورهاي مبدا نيز دارد زيرا کارهاي صادر شده ديگر برگشت نخواهند شد و يا آنکه نيروها در کشورهاي متفاوت داراي فرهنگهاي مختلفي هستند و در کار شايد هيچگاه با يکديگر روبرو نگردنند و فقط از طريق اينترنت با يگديگر ارتباط داشته باشند .
بعد از بكارگيري برون سپاري در سطح اقتصاد بين الملل ، اكنون چند سالي است که در ادبيات مديريت نوين سازمانها و در سطح داخلي كشورها واژه برون سپاري در کنار واژگاني مانند خصوصي سازي7 با مفهوم انتقال مالکيت و يا آزادسازي8 با مفهوم لغو مقررات و قوانين انحصار در جهت افزايش رقابت قرار گرفته است . اكنون برون سپاري در خيلي از شركتهاي بزرگ ، متوسط و حتي كوچك بعنوان يكي از استراتژيهاي بنيادين كسب و كار و با هدف كاهش هزينه ، افزايش درآمد ، افزايش ريسك پذيري و توان رقابت در بازار و افزايش رضايتمندي مشتري، تمركز روي فرآيندهاي اصلي ، بهبود خدمات ، ارتقاي مهارتها ، كاهش مدت زمان از مرحله ايده به بازار صورت مي پذيرد و باعث كوچك سازي سازمان و افزايش مزيت رقابتي كلي آن مي گردد . در اين سازمانها علاوه بر انجام بخشي يا تمام فعاليتهاي ساخت محصول از طريق برون سپاري، بسياري از فعاليتهاي خدماتي لازم مانند حسابداري ، فروش و خدمات پس از فروش ، حقوق و دستمزد ، مديريت نيروي انساني ، تدوين قراردادها و انتخاب پيمانكار ، خريد تجهيزات نيز از طريق برون سپاري صورت مي پذيرد (داور پناه ،1385، 2)9.
برون‌سپاري در ايران:
شركت ملي نفت ايران به دليل گستردگي حيطه فعاليت‌هايش، به برون‌سپاري‌هاي متفاوتي دست زده است. اين پژوهش در سال 1382 به منظور بررسي عوامل در تصميم‌گيري برون‌سپاري در دو بخش خدمات عمومي و خدمات فني مهندسي بالادستي نفت صورت گرفته است. قلمروي مكاني تحقيق را در بخش خدمات عمومي، واحدهاي ستادي (واقع در شهر تهران) به ويژه زيرمجموعه مديريت امور اداري و مديريت امور مالي تشكيل مي‌دادند. از مديريت امور اداري واحدهاي آموزشي مركزي، طرح و برنامه‌ريزي نيروي انساني، تامين نيروي انساني، مددكاري اجتماعي، معاونت خدمات و امور مسافرت و از زيرمجموعه مديريت امور مالي واحد خدمات كامپيوتر و اطلاعات مديريت انتخاب شدند (مريم قاسمي ،1387، 2)1.
بخش خدمات مهندسي بالادستي نفت را در اين تحقيق، اركان تابعه شركت ملي نفت ايران شامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت اكتشاف، شركت نفت فلات قاره، شركت نفت و گاز پارس و شركت نفت مناطق مركزي تشكيل مي‌دادند.
2-2-2 تعريف برون سپاري :
برون سپاري عبارتست از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روشهاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد ، كالاها ، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً استفاده نكرده است، بهره مند مي شود.
برون سپاري عبارتست از واگذاري برنامه ريزي ، مديريت ، اجراء و عمليات فعاليت هاي مشخص به شخص ثالث مستقل.
بنا به تعريف آقاي م.ف گريور برون سپاري عبارت است از عمل انتقال بعضي از فعاليتهاي داخلي يک سازمان و واگذاري حق تصميم گيري به عرضه کننده بيرون از سازمان بر اساس قرارداد. در حقيقت و درعمل در برون سپاري نه تنها فعاليتها منتقل مي شوند، بلکه عوامل توليد و حق تصميم گيري نيز در اغلب موارد واگذار مي گردد.
عوامل توليد عبارتند از : کارکنان ، تسهيلات ، تجهيزات ، فن آوري ، ساير دارائيها
3-2-2 مفهوم برون سپاري :
برون سپاري به مفهوم سپردن بخشي از كار به خارج از سازمان ، منبع يابي از خارج سازمان و يا واگذاري فعاليتهاي سازمان به يك مؤسسه برون سازماني مرتبط است . در برون سپاري فرآيند توليد ( اعم از ساخت محصول يا خدمات مرتبط ) بصورت شبکه اي و زنجيره اي تعريف شده كه مسئوليت و مديريت هر كدام از زنجيره هاي توليد توسط يك كارفرما انجام مي گردد ( فرآيند توليد بصورت غيرمتمرکز و شراکتي مي باشد ) . هر شرکت بعنوان تامين کننده بخشي از شبكه توليد است و محصول خود را به شرکت ديگر مي دهد تا نهايتا محصول اصلي توليد مي گردد . بعبارتي جهت توليد محصول ، فرآيندهاي تجاري10 مختلفي تعريف مي شوند . شركت يك يا دو فعاليت را كه قابليت كليدي آن سازمان است و در آن مي تواند براي مشتريان فراتر از رقبا ارزش آفريني كند را براي خود نگه داشته و بقيه فعاليتها را از طريق كسب و كارهاي ديگري كه در آن فعاليتها قابليت كليدي دارند تامين مي نمايد . لذا در يك ساختار فرآيندي مجموعه اي از كسب و كارها كه هر يك با قابليت كليدي شان شناخته مي شوند در روابطي بشكل برد – برد در كنار هم قرار مي گيرند و در نهايت مشتريان و بلكه تمامي گروههاي ذينفع از هم افزايي اين شبكه بهره مند مي شوند .
4-2-2 مزاياي برون سپاري
* بهبود نتايج مالي
* کاهش هزينه سربار
* کاهش هزينه هاي عملياتي
* کاهش هزينه خدمات
* کاهش سرمايه گذاري روي دارائيها و استفاده بهتر براي ساير اهداف
* تغيير هزينه هاي ثابت به هزينه هاي متغيير(حسيني ،1381، 68)11.
* بهبود نتايج تجاري
* بهبود تمرکز سازمان بر فعاليتهاي اصلي
* دستيابي به تخصص برتر پيمانکاران
* آزاد سازي منابع درون سازماني براي هدفهاي ديگر
* افزايش اثر بخشي از طريق تمرکز روي آنچه سازمان در انجام دادن آن بهترين است .
* تمرکز بهتر مديريت ارشد بر قابليتهاي بهتر پيمانکار
* تکنولوژي ، کارايي ، و مديريت بهتر پيمانکار
* بدست آوردن تخصص ، مهارت ها و تکنولوژي هايي که قبلا قابل دستيابي نبوده است
* بدست آوردن ايده هاي جديد و نو آور
* بدست آوردن سهم بازار و فرصتهاي کسب و کار از طريق شبکه ارائه دهندگان
* بهبود خدمات پشتيباني
* بهبود فرايند کيفيت
* مزاياي برون سپاري براي تامين کنندگان
برون سپاري مزاياي بيشماري را براي تامين کنندگان دارا مي باشد که اهم آنها عبارتند از:
* اشتغال زايي
* تثبيت نام تجاري براي کشورها در صنايع مبتني بر دانش و تغيير ديدگاه جهاني
* رشد فني و تخصصي شرکتها
* ارتقا شرکتها درزنجيره دانش
* بهره گيري از دانش فني کشورهاي پيشرفته (حسيني ،1381، 69)1.
* مزاياي برون سپاري براي شرکت خدماتي
* کاهش هزينه هاي نيروي انساني
* کاهش هزينه هاي عملياتي
* بهبود تمرکز سازمان
* انعطاف پذيري ظرفيت سازماني

* کاهش زمان رسيدن محصول به بازار
* دستيابي به مهارتهاي تخصصي
* کاهش يا تقيسم ريسک
* استفاده از رويه هاي معمول کسب و کار در سازمانهاي بزرگ
* بهبود کيفيت
* مديريت موثر
* مزاياي برون سپاري براي مشتريان
* خريد ارزانتر
* استفاده ازمحصول با کيفيت بيشتر(همان منبع ، 70)2.
5-2-2 معايب برون سپاري
* کاهش کنترل بر روي ارائه دهنده خدمت:
* دشواري کنترل پيمانکار در مقايسه با کنترل کارکنان و
* وابستگي سازمان به پيمانکار
* کاهش انعطاف پذيري
* مدت طولاني قرارداد هاي برون سپاري
* تغيير در شرايط کاري سازمان در طول زمان
* دشواري بازگشت به شرايط پيش از برون سپاري (عباسپور،1387، 64)1.
* تاثير روي کارکنان
* صدمه برون سپاري به وفاداري کارکنان
* دشواريهاي انتقال نيروي انساني و
* کاهش احساس امنيت شغلي در کارکنان
* افزايش هزينه ها
* درنظر گرفتن سود از سوي پيمانکاران
* نياز به ساماندهي يک تيم براي نظارت بر پيمانکار
* تغيير ماهيت هزينه ها و


پاسخ دهید