3-7-1. شماي کلي الگوريتم ژنتيک 25
3-7-2. واژگان الگوريتم ژنتيک 26
3-7-3. جامعه اوليه 26
3-7-4. عمليات ژنتيک 27
3-7-4-1.عملگر انتخاب 27
3-7-4-2.عملگر تقاطع 28
3-7-4-3. عملگر جهش 29
3-7-4-4.تابع برازش 30
3-7-4-5. شرط توقف 30
3-8 .معرفي الگوريتم رقابت استعماري
3-8-1. مقدمه 30
3-8-2. شکلدهي امپراطوري اوليه 30
3-8-3. سياست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر 33

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-8-4. انقلاب 35
3-8-5. جابهجايي قدرت بين استعمارگر و مستعمره 35
3-8-6. رقابت استعماري 36
3-8-7. همگرايي 37
فصل چهارم: يافتههاي تحقيق
4-1. مقدمه 41
4-2. ساختار الگوريتم ژنتيک پيشنهادي 41
4-2-1. ساختار کروموزوم 41
4-2-2. جمعيت اوليه 42
4-2-3. تابع برازش 42
4-2-4. عملگر تقاطع 43
4-2-5. عملگر جهش 44
4-2-6. ارزيابي فرزندان 45
4-2-7. جست و جوي محلي 45
4-2-8. معيار توقف 45
4-3. ساختار الگوريتم رقابت استعماري پيشنهادي 46
4-4. نتايج محاسباتي 47
4-4-1. تنظيم پارامترها 47

4-4-2. روش تاگوچي 47
4-4-3. روش تاگوچي براي تنظيم الگوريتم ژنتيک 49
4-4-4. روش تاگوچي براي تنظيم الگوريتم رقابت استعماري 50
4-5. معيارهاي عملکرد


پاسخ دهید