از نشانه هاي ميكروسكپي گونه A.solani ، رشته هاي ميسيليوم با جداره عرضي و به رنگ قهوه اي روشن، كنيدي برها مستقيم، با ديواره عرضي به اندازه 9-8 ×90-5 ميكرون. كنيدي ها چماقي شكل، به رنگ قهوه اي مايل به زيتوني با نوك كشيده به ابعاد 18-16 ×370-145 ميكرون با 14-3 ديواره عرضي و 8-5 ديواره طولي.
Alternaria consortialis در كانادا ايجاد لكه هايي به رنگ قهوه ه اي روشن روي برگ هاي سيب زميني مي نمايد. اين لكه ها فاقد دواير متحدالمركز مي باشند، درحالي كه مشخصه بيماري لكه موجي كه به وسيله A.solani ايجاد مي شود وجود دواير متحدالمركز روي لكه ها مي باشند.
شكل2-2- ساختار ميکروسکوپي قارچ Alternaria alternata

شكل2-3- نمونه محيط کشت شده قارچ Alternaria alternata
2-2-4- اتيولوژي
A.solani در مزرعه روي برگهاي مرده و يا ساير اندام هاي گياهي زمستان گذراني مي نمايد. تناوب هاي كوتاه، كشت مداوم سيب زميني و نسوزاندن شاخ و برگ ها از شرايط مناسب براي توسعه بيماري است. قارچ عامل بيماري هم چنين مي تواند به صورت ساپروفيت در خاك بسر برد. اسپورها بوسيله باد منتقل مي شوند. گرما و رطوبت نسبي بالا كه بر اثر شبنم، باران و يا آبياري به وجود مي آيد براي ايجاد آلودگي مناسب است.
شكل 2-4- چرخه زندگي قارچ Alternaria alternata

شكل 2-5 – علائم روي ميزبان : ساقه(سمت چپ)، برگ(وسط)، غده(سمت راست)
2-2-5- اهميت و خسارت بيماري:
گونه هاي Alternaria از نقطه نظر وقوع در جهان بعنوان عوامل ايجاد كننده بيماريهاي شاخ و برگ از مهم ترين گونه هاي قارچي محسوب مي گردند. به لكه هاي ايجاد شده توسط گونه هاي Alternaria خصوصاً A.solani معمولاً بيماري بلايت زودرس (early blight) و لكه موجي اطلاق مي گردد. اين بيماري در اكثر مناطقي كه سيب زميني كشت مي گردد شيوع دارد و به ديگر گياهان خانواده سولاناسه نيز حمله مي كند. در صورتيكه عامل بيماري A.solani باشد لكه هاي ايجاد شده درشت تر است.
بهترين راه جهت ارائه شواهد خسارت اين بيماري مقايسه محصول در برخي از مزارع سمپاشي نشده است. تورستون و همكارانش 809 بوشل از قطعه شاهد و 1290 بوشل در هكتار از قطعه اي كه خوب سمپاشي شده بود در ايالت اوهايو برداشت نمودند. فدرسن در استراليا با سمپاشي به وسيله مانب، 44درصد محصول را افزايش داده . در كلرادو كنترل بيماري لكه موجي اضافه محصولي حدود 39- 18 درصد را موجب شد. هاوار خسارت بيماري به محصول را از 6 تا 40 درصد با افزايش در شدت بيماري از 25 تا 100درصد تعيين نمود. بيماري لكه موجي هم چنين مي تواند آلودگي غده ها را موجب شود كه اغلب ناديده گرفته شده و يا غلط تشخيص داده مي شود.
سيب زميني يكي از محصولات مهم كشاورزي در بسياري از كشورها از جمله كشور ما مي باشد و بيماري لكه موجي و لكه قهوه اي آلترناريايي سيب زميني جزء بيماري هايي هستند كه با توليد انواع توكسين ها باعث خشكيدگي بوته هاي سيب زميني و كاهش محصول آن مي گردد.گونه A.solani‌ ممكن است توليد چند نوع توكسين بنام آلترناريك اسيد نمايد. اين بيماري در سال هاي اخير از روي غده و قسمت هاي هوايي سيب زميني استان سمنان جداسازي گرديده است و در غالب موارد عامل آن گونه A.alternata باشد. براي مثال در استان هرمزگان طي بررسي هايي كه بين سالهاي 1368 تا 1370 از كشت نمونه ها صورت گرفت غالباً گونه اخير جداسازي گرديد. طبق يك تحقيق در فلسطين اشغالي ميزان 28 درصد آلودگي سطح برگها باعث 18 درصد كاهش در ميزان محصول مي گردد.
2-2-6-كنترل:
بيماري لكه موجي سيب زميني در دامنه وسيعي از شرايط آب و هوايي ايجاد مي شود و اگر اقدامات لازم در جهت كنترل بيماري بعمل نيايد با از بين بردن اندام هاي سبز خسارت زيادي را متوجه محصول مي سازد. مؤثرترين و عملي ترين راه جهت كنترل ، سمپاشي با قارچ كش هاي مؤثر است. مخلوط بردو و قارچ كش هاي مسي خنثي هرچند در مقابل بيماري بادزدگي مؤثر مي باشند. ولي در كنترل بيماري لكه موجي بي تأثير مي باشند.

تناوب زراعي و سوزاندن شاخ و برگ ها در محل هايي كه مجاز است موجب كاهش آلودگي خواهد شد. از گوجه فرنگي در تناوب نبايد استفاده گردد. كوددهي كافي با ازت بالا و فسفر پايين نيز موجب كاهش بيماري مي گردد.آبياري باراني براي توسعه بيماري مناسب است بيش از حد نياز نبايد استفاده شود.(Sherf & MacNab,1986)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

كونرز خاطر نشان ساخت كه ارقام زود رس خيلي حساسند. مورفي وهمكارانش گزارش دادند كه رقم “روزا” و لاين هاي زير به بيماري لكه موجي مقاومند: AF303-5, CF7523-1,CF7353-1,BR7093-23.CA02-7.CR7358-26A,CR7358-14A احتمال مي رود كه ارقام جديدي كه به بيماري لكه موجي مقاوم مي باشند بزودي ارائه گردد.
در مزرعه روي برگ هاي مرده و يا ساير اندام هاي گياهي زمستان گذراني مي نمايد. تناوب هاي کوتاه، کشت مداوم سيب زميني و نسوزاندن شاخ و برگ ها از شرايط مناسب براي توسعه بيماري است(Manzer, et al., 1974).
کود هاي شيميايي که از نظر ازت بالا و فسفر آنها کم است وقوع آلودگي را کاهش مي دهند(Barclay, et al., 1973). زخم هاي کوچکي که بر اثر وزش باد يا نيش حشرات بر روي اندام هاي گياه ايجاد مي شود براي توسعه بيماري مناسب مي باشد مخصوصا اگر شبنم، مه و بارندگي را به دنبال داشته باشند(Rotem, 1959).
اولين سمپاشي بايد مصادف با شروع اولين دوره آلودگي ثانويه باشد و سمپاشي قبل از اين موعد بيهوده است(Douglas, et al., 1974).
رقم روزا و BR7093-23, CF7353-1, CF7523-1, AF303-5, CR7358-14A, CR7358-26A, CA02-7 از ارفام مقاوم به اين بيماري گزارش شده اند(Murphy, et al., 1982).
ارقام زودرس خيلي حساس اند(Conners, 1967). رقم تارقي نيز مقاوم به بيماري مي باشد(Pavek, et al., 1973).
گسترش بيماري در طول زمان يک پديده ديناميک است يعني مقدار بيماري با گذشت زمان تغيير مي کند و براي مقايسه و پيش بيني توسعه بيماري، تغييرات توسعه بيماري در زمان بايد کمي شود و به صورت رياضي مدل سازي گردد(Bowen, 1997).
منحني هاي پيشرفت بيماري را مي توان از طريق ارزيابي مقدار بيماري در جمعيت گياهان در طول زمان ايجاد نمود. نمودار بيماري در طول زمان به عنوان امضاي اپيدمي معروف است و تلفيقي از تاثير ميزبان، بيمارگر و شرايط محيطي بر اپيدمي را نشان مي دهد(Campbell, et al., 1990).
منحني هاي پيشرفت بيماري امکان تجزيه و تحليل و مقايسه و درک بهتر اپيدمي را فراهم ميکند(Bowers, et al., 1997).
مدل هاي منحني رشد براي توصيف کمي پيشرفت بيماري به وسيله واندرپلانک براي بار نخست مورد استفاده قرار گرفته اند(Neher,et al., 1997).
مدل هاي رشد جمعيت که معمولا براي تجزيه و تحليل اپيدمي بيماري هاي گياهي استفاده مي شوند، مدل هاي خطي، تک مولکولي، نمايي، لاجستيک و گومپرتز هستند(Nutter, 2001).


پاسخ دهید