فصل سوم: روش هاي تكميل شيميايي ضد چروك كالاي سلولزي
? : تكميل شيميايي ضد چروك65
?- ? : مقدمه65
?-? : مکانيزم تکميلي ايزي كر ودورابل پرس .66
?- ?: شيمي تکميل ايزي كر و دورابل پرس67
?- ?- ?: ترکيبات حاوي فرمالدئيد67
?-?- ?- ترکيبات فاقد فرمالدئيد73
?- ?-?- عوامل ديگر پيوند عرضي:76
?-? – روشهاي کاربرد:77
فصل چهارم:بررسي مقالات
? -بررسي مقالات و تحقيقات صورت گرفته پيرامون چروك:80
?-?-دسته اول: مقالات مربوط به مواد بكار رفته براي ضد چروك80
?- ?- دسته دوم : مقالات مربوط به روش هاي ارزيابي وبررسي خصوصيت ضد چروك ايجاد شده94
فصل پنجم:نتيجه گيري
نتيجه گيري و پيشنهاد 98
عنوان صفحه
مراجع99
مراجع فارسي 100
مراجع لاتين 100
…………………………………………………………………………………………………………………103 Abstract
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول?-1 : مواد موجود در حالت وزن خشک نمونه53
جدول ?-2: مواد موجود در انواع مختلف پنبه54
جدول ?-3: اندازه کريستال ها و آرايش يافتگي نانوفيبريلي الياف پنبه54
جدول ?-4: ترکيب ساختاري سلولز در پنبه هاي متفاوت در حالت خشک55
فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه
نمودار 1-?: رابطه بين طول موج چروک تئوري و تجربي در پشت شلوار براي پارچه هايي با ضخامت مختلف براساس معادله (1-1)6
شکل ?-?: نمودار هيسترزيس ممان خمشي و انحناء، يک پارچه در مقايسه با يک ليف.12
نمودار ?-?: تأثير درجه حرارت و رطوبت بر روي بازگشت از چروک پارچه16
نمودار ?-?: سختي خمشي براي پارچه با الياف y که محور عمودي سختي خمشي و محور افقي زمان مي باشد17
نمودار ?-?: سختي خمشي براي پارچه با الياف Z18
شکل ?-?: نمودار بازگشت از چروک پارچه هاي مخلوط با مقادير مختلف سختي خمشي19
نمودار ?-7: رابطه بين درصد پلي استر و بازگشت پذيري از چروک در پارچه هاي فاستوني19
نمودار ?-? : نمودار تأثير دما و رطوبت نسبي به بازگشت از چروک پارچه20
شکل ?-? : افت تنش در انحناء ثابت با گذشت زمان22
شکل ?-??: افت تنش در زمان 22
شکل ?-??: رابطه ميان مقادير محاسبه شده و مقادير عيني و ذهني براي روش اسکنر48
فهرست شکل ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوان شکل صفحه
شکل1-1:نماي شماتيک طول موج چروک در يک پوستةاستوانه اي6
شکل ?-?: تأثير ضخامت شلوار بر روي بروز چروک7
شکل 1-?: انحناء چروک در پارچه بوسيله يک صفحه متجانس چروک دار پرس شده با فشار نرمال P9
شکل ?-? : چين و چروک هاي بوجود آمده در پارچه هاي نازک و ضخيم در يک آزمون چروک دهي مخروطي10
شکل 1-5 : مدل رياضي اولفسون11
شکل ?-?: مدل رئولوژيکي جهت مطالعه چروک پارچه که در آن M ممان خمشي و B سختي خمشي است15
شکل ?-7 : مدل رئولوژيکي جهت رفتار زاويه بازگشت از چروک پارچه20
شکل ?-?: شکل چروک پارچه جهت تبيين رفتار بازگشت از چروک21
شکل ?-?: نماي شماتيک زاويه برگشت از چروک پارچه23
شكل ?-?? :وسيله ايجاد كمانش محوري بر روي پارچه سيلندري شكل24
شكل ?-?? الگوي چروك در اثر كمانش محوري پارچه مدل فانوسي(a) و يوشيورا(b)………………………………………..24
شكل?-??: كمانش پارچه اي حلقوي26
شكل?-?? الگوي كمانش براي پارچه هاي تاري پودي پنبه اي كه در راستاي محور پوسته فشرده شده اند26
شكل ?-?? الگوي كمانش در اثر پيچش27
شکل ?-??: چروک هاي بوجود آمده متناسب با فرم بدن در زانو، آستين و آرنج28
شکل ?-??: الگوي چروک در حالت فشاري محوري29
شکل ?-??: مدل بازسازي شده مدل چروک تحت کمانش پيچشي31
شکل ?-?? : نشان دهنده دستگاه اندازه گيري زاويه برگشت پذيري از چروک خوردگي34
شکل ?-??: نمايي از دستگاه چروک پارچه ساخت شرکت جيمز هيل36
شکل ?-??: نسبت سايه و درجه چروک پارچه39
شکل ?-??: تصاوير بازسازي شده رپليكا40
شکل ?-??: رپليكاي بازسازي شده42
شکل ?-??: مدل سطح سيستم مشاهده44
شکل ?-?? : فرايند تشکيل چروک با دستگاه آزمايش 128AATCC 44
شکل ?-??: طبقه بندي چروک خوردگي هاي ايجاد شده توسط دستگاه 128 AATCC45
شکل ?-??: مدل بازسازي شده چروک46
عنوان شکل صفحه
شکل ?-?7: پنج نمونه پارچه چروک داده شده47
شکل ?-?? ارزيابي چروک پارچه با استفاده از روش ليزر49
شکل ?-?: نماي بيروني و نماي سطح مقطع پنبه51
شکل ?-?: ساختمان تک سلولي پنبه52
شکل ?-7: سطح مقطع در داخل رزين براي الياف پنبه رسيده چپ و براي الياف پنبه نارس در راست56
شکل ?-?: نمايي از يك واحد سلولز56
شکل ?-?: ساختار ملکولي سولز57
شكل ?-??: ابعاد يونيت سل براي فرم هاي مختلف کريستالي سلولز58
شکل ?-??: شکل سطح مقطع کريستال سلولز با ?? مولکول در يک ميکروفيبريل58
شکل ?-??: تفاوت در ساختارهاي سلولز واحد سلولزي براي سلولزI درa و سلولزII در bنمايش براساس محور ليف59
شکل ?-??: موازي بودن زنجيرهاي مولکولي سلولزI نسبت به صفحهac در سلولز ابتدايي نمونهa و غيرموازي بودن آنها در سلولز ثانويه درb60
شکل ?-??: باندهاي هيدروژني موجود در شبکه سلولزI61
شکل ?-??: ساختار زنجيرها براي سلولزI به صورت موازي و سلولزII به صورت غيرموازي61
شکل ?-??: زنجيرهاي کوتاه سلولزي62
شکل ?-?: شکل شيميايي چهار المان زنجير سلولزي63
شكل ?-? : واكنش هاي دي متيلول اوره68
شكل ?-? : واكنش هاي ملامين فرمالدئيد69
شكل ?-?: واكنش هاي خود تغليظ تركيبات U/F و M/F70
شكل?-?: سنتز DMDHEU […………………………………………………………………………………………..70
شكل ?-? : كراس لينك سلولز باDMDHEU 73
شكل ?-6 : سنتز DMeDHEU74
شكل ?-7 : كراس لينك سلولز با DMeDHEU74
شكل ?-? : كراس لينك سلولز با BTCA76
چكيده :
از بين کليه الياف طبيعي و مصنوعي ليف پنبه يکي از پرکاربردترين ليف براي توليد پوشاک است چه به تنهايي و چه در مخلوط با ساير الياف. علت اين امر خصوصيات خوب و کاربردي ليف پنبه مانند جذب رطوبت بالا و استحکام بالا هنگام جذب رطوبت است. اما مشکل پوشاک و کالاهاي پنبه اي چروک خوردن در اثر جذب رطوبت و اعمال نيرو مي باشد. تاکنون تلاش هاي زيادي در جهت رفع مشکل چروک کالاي پنبه اي صورت گرفته از جمله استفاده از تركيبات حاوي فرمالدئيد وتركيبات فاقد فرمالدئيد و همچنين تركيبات جديد مثل تركيبات نانو . تركيبات داراي فرمالدئيد اگر چه تاثير خوبي روي فرايند ضد چروك دارند اما بعلت رهايش فرمالدئيد كه سمي و مضر است امروزه كاربرد چنداني ندارند. در ادامه تحقيقات صورت گرفته جهت يافتن ماده اي مناسب براي ضد چروک پنبه محققان به ترکيبات فاقد فرمالدئيد رسيدند. از جمله ترکيبات فاقد پلي کربوکسيليک اسيدها هستند. پلي کربوکسيليک اسيدها با زنجيرهاي سلولزي ايجاد پيوند عرضي مي کنند اما اين دسته از مواد هر چند مشکل چروک پارچه هاي پنبه اي را بهبود مي بخشند اما اين مشکل را دارند که خصوصيات مکانيکي پارچه از جمله استحکام را کاهش مي دهندامروزه براي حل اين مشکل و بهبود آن اين مواد را همراه با مواد کمکي به کار مي برند. از جمله استفاده از نانو Tio2 است .كالاهاي ضد چروك شده اغلب توسط محققين و صنعتگران مورد بررسي قرار مي گيرند تا تاثير مواد روي آنها مشخص شود .روش هاي بررسي وارزيابي كالا انواع مختلفي دارد از جمله اندازه گيري زاويه بازگشت از چروك ، اندازه گيري بازگشت از چروك با مقايسه منسوج با نمونه هاي استاندارد وروش هاي ديگر ، كه از بين آنها روش هايي كه بر اساس مقايسه چشمي هستند دقت لازم را ندارند و خيلي قابل استناد نيستند اما روش هايي كه در آنها از كامپيوتر استفاده مي شود دقيق ترند .
مقدمه:
در سراسر جهان همواره استفاده از ليف پنبه براي توليد انواع منسوجات مورد توجه بسيار بوده است چه خالص و چه مخلوط با ديگر الياف پنبه داراي خصوصيات منحصر بفردي است ، از جمله اينكه با جذب رطوبت استحكام آن افزايش مي يابد ، جذب رطوبت خوبي دارد و …… . اما مشكلي كه اين ليف دارد اين است كه در هنگام اعمال خمش و نيرو و با جذب رطوبت چروك مي شود . هنگامي كه ليف پنبه رطوبت جذب مي كند يا تحت نيرو قرار مي گيرد باند هاي هيدروژني بين زنجيره هاي سلولزي شكسته شده و با برداشتن نيرو و از دست دادن رطوبت اين باند ها در جاي جديد شكل مي گيرند و همين چروك را ايجاد مي كند . براي رفع اين مشكل كه يكي از مشكلات اصلي منسوجات پنبه اي است از فرايند ضد چروك استفاده مي كنند كه اين فرايند با روش ها و مواد مختلفي انجام مي شود از جمله موادي كه براي اين كار استفاده مي شود تركيبات حاوي فرمالدئيد وتركيبات فاقد فرمالدئيد . تركيبات داراي فرمالدئيد بعلت رهايش فرمالدئيد كه ماده اي سمي و مضر است امروزه چندان بكار نمي روند اما استفاده از تركيبات فاقد فرمالدئيد كه مهمترين آنها پلي كربوكسيليك اسيدها هستند مورد توجهاست كه تاثير خوبي روي پنبه دارند . محققان و صنعتگران اغلب منسوجات را پس از اعمال فرايند ضد چروك مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهند كه از جمله روش هاي بررسي مقايسه منسوج با نمونه هاي استاندارد ، استفاده از ليزر ، روش شبكه عصبي و ….. است .
فصل اول
تحقيقات انجام شده قبلي در مورد چروك
1?1مقدمه
چين خوردگي و چروک در پارچه زماني روي مي دهد که تعداد زيادي انحناي مضاعف در پارچه بوجود آيد. بطوريکه باعث ايجاد تغيير شکل سطحي و غير سطحي نسبتاً دائمي در پارچه شود.
از سال ???? مصرف کنندگان بطور فزاينده اي از چروک لباس هاي پشمي آگاهي پيدا کردند. در همان زمان تکنيک هاي شيميايي براي جلوگيري از ايجاد چروک در پارچه هاي پنبه اي رواج يافت. بعلاوه پارچه هايي که از مخلوط پشم- پلي استر بافته مي شوند، بطور ذاتي استعداد کمتري براي چروک شدن نسبت به پارچه هاي خالص پشمي دارند.
امروزه شرايطي که منجر به ايجاد چروک در پارچه ها مي شوند، بهتر شناخته شده است. اينکه آيا لباس چروکدار براي پوشيدن مناسب است يا خير، بستگي به اين دارد که مصرف کننده از لحاظ بصري چگونه آنرا برآورد مي کند [?].
1-2 تئوري هاي چروک
1-2-1 مکانيزم و مراحل تشکيل و ظهور چروک در پارچه
چروک يک نوع تغيير شکل سه بعدي پارچه است يعني داراي طول ،عرض و عمق است .
چاپمن1 ]?[ معتقد است که چهار مرحله براي تشکيل و ظهور چروک در پارچه وجود دارد که عبارتنداز:
الف) کمانش پارچه
ب) فشار بکار رفته براي کمانش ها براي تيز نمودن چروک هاي ايجاد شده در پارچه
ج) از بين رفتن تنش هاي ويسکوالاستيکي در الياف، هنگامي که چروک بر آنها اعمال مي شود.
د) رهايي پارچه هنگامي که نيروهاي ويسکوالاستيکي به تدريج باعث برگشت پذيري پارچه مي شود.
عملکرد چروک در پارچه ها بستگي به اين دارد که آن لباس چگونه پوشيده شود يا اينکه در چه شرايط محيطي و دمايي از آن استفاده گردد. ]?[
1-2-2 طول موج چروک
تيموشنيکو و گري2 [?] نشان دادند که اگر يک پوسته استوانه اي نازک با قطر D و ضخامت پوسته T در مسير محوري فشرده شود با طول موج L خميدگي پيدا مي کند که تقريباً مستقل از خواص مکانيکي پوسته است. اين طول موج از رابطه 1-1 بدست مي آيد:
(1-1)
دنبي3[?] نيز مطابق شکل 1-1 ارتباط بين ضخامت و چروک را بررسي کرد.
شکل1-1:نماي شماتيک طول موج چروک در يک پوستةاستوانه اي [?]
آنها متوجه شدند که هر چقدر ضخامت پوسته افزايش يابد، ميزان طول موج چروک در پارچه هم اضافه شده و ليکن تعداد چروک ها در سطح پارچه کاهش مي يابد[?]
دياگرام 1-? ارتباط بين طول موج چروک تئوري و تجربي را نشان مي دهد. .
نمودار 1-?: رابطه بين طول موج چروک تئوري و تجربي در پشت شلوار براي پارچه هايي با ضخامت مختلف براساس معادله (1-1)[?]
نمودار شکل 1-? رابطه بين طول موج چروک و قطر پوسته را در براي پارچه هايي با ضخامت مختلف نشان مي دهد.
در اين دياگرام منظور از نقاط ? تا ? به ترتيب ضخامت هاي پارچه با مقادير ? ، ??/?، ??/?،??/?،??/?،??/? مي باشد . [?]
اين مسئله در شکل 1-? نيز نمايان است. در اين شکل طرح هاي اوليه تشکيل چروک در پشت زانو يک شلوار نشان داده شده است. در اين حالت مشخص شلوارها با قطرهاي متفاوت در شرايط مختلف پوشيده شده اند. بطوريکه فعاليت هاي پوشنده شلوار در موقعيت هاي يکسان نگه داشته شده است. به همين خاطر مي توان چروک هاي آنها را با يکديگر مقايسه کرد.
شکل ?-?: تأثير ضخامت شلوار بر روي بروز چروک [?]
تفاوت بين ظاهر چروک در شکل ها بدليل تفاوت ضخامت شلوارها مي باشد. از تصاوير مشخص است که تعداد چروک ها با افزايش ضخامت پارچه كاهش مي يابد، وقتيکه پوشنده لباس پاهاي خود را خم مي کند طول موثر داخلي در پشت شلوار کاهش مي يابد. براي گنجاندن طول داخلي کاهش يافته پارچه بايد کمانش نمايد[?].
خم هاي ايجاد شده در پارچه بوسيله کمانش تيز نيستند. بکاربردن فشار در بين قسمت بالايي و پاييني داخلي پا باعث افزايش انحناءهاي حالت هاي چروک ايجاد شده مي گردد. بيشترين انحناء چروک ها در پارچه را مي توان با فرض اينکه پارچه يک صفحه همگن تا شده بوده و يک فشار يکنواخت در جهت عمود بر سطح صفحه به آن وارد مي شود، مطابق شکل 1-? محاسبه نمود. [?]
حداکثر انحناء، صفحه مرکزي با فشار P و سختي خمشي B ارتباط دارد و مطابق معادله 1-2 مي باشد. [?]
(1-2)
شکل 1-?: انحناء چروک در پارچه بوسيله يک صفحه متجانس چروک دار پرس شده با فشار نرمال P [?]
ليدر4 [?] معتقد است، خواص اجزء نخ و ساختار پارچه و همچنين افزايش دانسيته خطي نخ و ضخامت پارچه موجب افزايش قابليت برگشت پذيري پارچه به حالت اوليه بعد از چروک شدن مي شود.
اولفسون5[?] و همکارانش در روش چروک دادن مخروطي TEFO حداکثر ارتفاع چروک(h) را به عنوان يک پارامتر اساسي چروک پذيري اندازه گيري نمودند. اما تحقيقات انجام شده كارلهولم نشان داد که براي پارچه هايي با ضخامت t و وزن واحد سطح w مختلف، ارزيابي بصري چروک همبستگي ضعيفي با رتبه دهي چروک بصورت کمي دارد. جهت رفع اين نقيصه بکارگيري پارامتر بعنوان شاخص چروک همبستگي بهتري را با ارزيابي بصري چروک نشان داد[?].
كارلهولم 6[?] براي پارچه هاي با ضخامت هاي متفاوت فرض کرد که حجم توده چروک تحت فشار بصورت تقريبي بويژه در فشار 2 كيلو گرم با ضخامت پارچه متناسب است. وي فرض کرد که حالت چين و چروک براي يک پارچه نازک و ظريف ( شاخص L ) و يک پارچه ضخيم و سنگين ( شاخص h ) به صورت مشابه وجود دارد . او نتيجه گرفت حجم توده به ازاي هر چروک با ضخامت پارچه (t) نسبت مستقيم دارد. از آنجايي که يک پارچه سنگين که در برابر خمش مقاومت بيشتري در مقايسه با پارچه نازک داراست . ارتفاع h چين و چروک براي يک پارچه با تغيير شکل خمش کوچک در يک بار مخصوص با عرض آن که برابر با ( شکل 1-? ) k.t است نسبت داده مي شود . براي يک پارچه با چين و چروک هاي تيز انتظار مي رود که ظاهر چين و چروک موجود با زاويه ارتباط پيدا کند و بديهي است يک مقياس از تيزي زاويه مطابق شکل (1-?) معادل خواهد بود و متعاقبا بزرگتر از و براي اين مسئله صادق است. به علاوه پارچه نازک ممکن است چين و چروک بيشتري نسبت به پارچه ضخيم ايجاد کند که به دليل چگالي بالاتر چين و چروک آن که با k.t نسبت عکس دارد ( شکل 1-5 ) با لحاظ کردن اين تاثير يک پارامتر مناسب ظاهري چين و چروک بدست آمد[?] .
شکل ?-? : چين و چروک هاي بوجود آمده در پارچه هاي نازک و ضخيم در يک آزمون چروک دهي مخروطي [?]
اگر اين چين و چروک يک شکل مدور داشته باشد بايد بوسيله شعاعي از انحنا ( خميدگي ) مشخص شده باشد در يک رابطه هندسي ( 2r-h ) h = ( k.t/2 ) 2 با 2r>h نتيجه گرفته شده که مجدداً يک پارامتر مشخص از چين و چروک است . همانطور که يک همبستگي خوب بين ? و t وجود دارد و بنابراين انتظار ميرود که پارامتر جايگزين يا گردد[?] .
اولفسون جهت تجزيه و تحليل يک مدل رياضي براي شکل موج چروک در پارچه ارائه داد. وي ارتفاع چروک را H و شيب چروک را T و انحناء چروک را K با توجه به مدل رياضي ارائه شده محاسبه نمود.
مطابق شکل ?-? وي فرض کرد که شکل موج چروک در حد فاصل نقاط ?، ?، ? قرار دارد و از دو قسمت خطي (در حد فاصل ? و ?) و غير خطي در حد فاصل نقاط ? و ? تشکيل شده است[?].
اگر فرض شود که تعداد N/4 موج در يک واحد طول در جهت محور X وجود داشته باشد، فاصله معادل 1/N خواهد بود. در قسمت o1 که يک منطقه خطي است شيب منحني برابر مي باشد. در حاليکه در قسمت ?-? شيب معادل و برابر با -1/R مي باشد. تقريباً در اين قسمت انحناء ثابت فرض مي شود. در قسمت انحناء دار از علامت استفاده شده بطوريکه فاصله معادل مي باشد[?].
با توجه به اين فرضيات و شرايط مرزي در نقاط ?، ?، ? توابع ، ، در محدوده محاسبه شده و سپس توابع واقعي x در همين محدوده انتگرال گيري مي شود. اگر فرض شود براي نقطه در نقطه ? مي باشد. سه تا از چهار متغيير غير وابسته هستند و پارامترهاي نهايي مطابق رابطه محاسبه مي گردد[?].
شکل ?-? : مدل رياضي اولفسون [?]
?-?-? نقش خواص ويسكوالاستيكي الياف در چروك با استفاده از مدل هاي رئولوژيكي
چاپمن[?] معتقد است چنانچه يک پارچه تاري پودي در راستاي تارها يا پودها خم شود، انحناي تحميل شده بر هر ليف تقريباً برابر انحناء تحميل شده به کل پارچه است. در شکل?-? نمودار ممان خمشي در برابر انحناي پارچه پشمي تکميل شده در طول چرخه خمش بوسيله خطوط کامل نشان داده شده است. در حاليکه نمودار متناظر براي يک ليف نسبي بوسيله خط چين نمايش داده شده است[?].
شکل ?-?: نمودار هيسترزيس ممان خمشي و انحناء، يک پارچه در مقايسه با يک ليف.[?]

همانطوريکه در شکل ?-? مشخص است هر دو منحني شباهت هاي زيادي يه يکديگر دارند. بنابراين مي توان يک مقايسه در مورد پهناي هيسترزيس هر دو منحني انجام داد.
هيسترزيس منحني خمش يک ليف در شکل فوق به دليل از بين رفتن نيروهاي ويسکوالاستيک در ليف در طول چرخه خمش مي باشد همچنين تفاوت در پهناي منحني هاي هيسترزيس براي يک ليف و پارچه ناشي از اصطکاک بين الياف است[?].
به همين علت است که وقتي يک پارچه چروک مي خورد و رها مي شود نيروهاي باقيمانده در الياف به پارچه اين امکان را مي دهد تا باز شده و به حالت اوليه برگردد. اگر با نيروي باقيمانده در الياف بوسيله نيروهاي اصطکاک مخالفت گردد از بازيابي کامل چروک جلوگيري مي شود[?].
در ضمن به علت اينکه اصطکاک بين الياف در پارچه هاي خام بيشتر از پارچه هاي تکميل شده مي باشد هيسترزيس پارچه خام نيز نسبت به پارچه تکميل شده بيشتر مي باشد[?].
?-?-? نقش خواص ويسكو الاستيكي الياف در بازگشت از چروك پارچه با استفاده از مدل هاي رئولوژيكي
وقتي که فردي مي ايستد فشار وارد شده به قسمت هاي مختلف از لباس آزاد مي شود و درپارچه برگشت پذيري هرگز بطور کامل انجام نمي شود و اين عمل با توجه به خصوصيات ويسکوالاستيکي الياف با گذشت زمان صورت مي گيرد[?].
چاپمن[?] متعقد است که اگر يک ليف پشمي با مدول افت تنش y1 به مقدار e در زمان w کرنش پيدا نمايد و تحت نيروي کشش صفر رها شود، کرنش باقيمانده در زمان t در الياف با مدول افت تنش جديد توسط معادله ?-? بيان مي شود.
(?-?)
اگر B1 و B2 به عنوان سختي خمشي در نظر گرفته شود، e و e0 به ميزان انحناء پارچه ارتباط پيدا مي کند و ضريب به عنوان ثابت باقي مانده (S) در پارچه برمي گردد. در حقيقت اگر پارچه بصورت يک قوس مدور خمش پيدا کند، ضريب برابر است با نسبت زاويه باقي مانده خمش به زاويه اي که در ابتدا پارچه خم شده است که مطابق معادله ?-? بدست مي آيد[?].
(?-?)
اگر فرض شود که پارچه خم شده در برابر يک کوپل بازدارنده f آزاد شود، لازم است که اين مولفه را در قسمت راست معادله ?-? منظور نمائيم. بعد از مرتب کردن مجدد معادله فوق ثبات باقي مانده S مطابق معادله ?-? مي باشد و 1-S در واقع ميزان برگشت ژذيري نمونه تعريف مي شود .
معادله ?-? نشان مي دهد ثبات باقي مانده از دو مولفه نشأت مي گيريد:
اولين مولفه، يک مولفه ويسکوالاستيک خالصي مي باشد که برابر است با و دومين مولفه برابر است با که بيانگر ميزان تثبيت پارچه بعلت کوپل اصطکاکي بازدارنده است. اگر در پارچه ميزان بعلت عمليات تکميلي کاهش يابد مولفه اصطکاک مجموعه نيز کاهش مي يابد. مقدار مولفه دوم براي پارچه هاي تکميل شده در حدود ??/? است که در مقايسه با ثبات مشاهده شده در چروک هاي لباس که در محدوده ?/? – ?/? مي باشد، کوچک است[?].
اگر در طول ايجاد چروک، پارچه در تماس مستقيم با گرما يا رطوبت بدن باشد، تابع سريعتر افت مي کند و مطابق معادله ?-? ثبات باقي مانده در نمونه بيشتر مي شود. اگر مدول در طول رهايي پارچه افزايش يابد، ثبات باقي مانده در نمونه بيشتر مي شود. اين امر زماني روي مي دهد که به پارچه در هنگام چروک زمان داده شود.
?-?-?-? تئوري هاي برگشت از چروک پارچه با الياف خالص
چاپمن[?] يک مدل رئولوژيکي GLVE7 که بصورت موازي با عنصر اصطکاکي M0مطابق شکل ?-? مي باشد را جهت مطالعات چروک پذيري انتخاب کرد.
شکل ?-?: مدل رئولوژيکي جهت مطالعه چروک پارچه که در آن M ممان خمشي و B سختي خمشي است[??]
چاپمن متعقد است که ممان خمشي در يک واحد مشخصي از طول پارچه از رابطه ?-? بدست مي آيد.
(?-?)
بطوريکه اگر پارچه در زمان اجازه بازگشت پيدا کرده (به حال خود رها شده) و در طول مدت بازگشت ممان اعمال شده (M) صفر خواهد بود. بنابراين معادله ?-? به صورت معادله ?-? درخواهد آمد:
(?-?)
کميت بعنوان تنش بازيافتي اصطکاکي (R) شناخته مي شود[?].
دنبي [?] نيز توانست مطابق معادله ?-7 يک تقريب نزديک جهت بازگشت از چروک پيدا کند:
(?-7)
آبوت8 و چاپمن[?] کاربرد روابط خود را با آزمايش بر روي يک پارچه پشمي نمايش دادند. يک پارچه پشمي در دماي ?? درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ??% در زمان t0 در نظر گرفته شد و در زمان t1 با دماي ?? درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ??% براي مدت ?? دقيقه چروک داده شد. سپس براي مدت ?? دقيقه به پارچه اجازه بازگشت داده مي شود(در زمان t2 ) در زمان t2دماي محيط ?? درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ??% مي باشد. درصد بازگشت از چروک بعد از زمان ?? دقيقه مطابق نمودار ?-? مي باشد[?].
نمودار ?-?: تأثير درجه حرارت و رطوبت بر روي بازگشت از چروک پارچه.[?]
به همين دليل آنها رابطه بازگشت پذيري را ارائه کردند که در آن )1B( و )2B( سختي خمشي در زمان t3 در منحني هاي ?و ? نمودار ?-? مي باشد. البته اگر نقش اصطکاک ناديده گرفته شود اين رابطه درست است.

?-?-?-? تئوري هاي برگشت از چروک پارچه با الياف مخلوط
چاپمن[?] تعدادي پارچه با وزن هاي يکسان با مخلوط هاي مختلف از اجزاء y و z تهيه کرد. او براي شرايط محيطي استاندارد، سختي خمشي را براي صد درصد الياف y ،By و براي صد درصد الياف Z ، Bz در نظر گرفت. بنابراين سختي خمشي ترکيب الياف از رابطه ?-? بدست مي آيد:
(?-?)
b: درصد جزء y
و بازگشت پذيري براي الياف y در غياب اصطکاک در يک نقطه و زمان خاصي از معادله ?-7 بدست مي آيد.

(?-?)


پاسخ دهید