مطالعه توصيفي ديگري توسط فيپس و همکاران 2011 در بيمارستان کودکان و نوزادان رين باو در ايالت کلولند آمريکا انجام شده است. نوزادان در دو گروه (رگ گيري با استفاده از مشخص کننده رگ) و گروه کنترل (رگ گيري بدون استفاده از مشخص کننده رگ) قرار گرفتند و ميزان موفقيت در رگ گيري بعد از سه بار تلاش اندازه گيري گرديد. نتايج مطالعه نشان داد که استفاده از مشخص کننده وريد مي تواند در صد موفقيت در رگ گيري از نوزادان را به نحو چشم گيري افزايش دهد واين افزايش در نوزادان ترم و با سن بيشتر که عروق آنها با چشم غير مسلح کمتر ديده مي شود بيشتر مشهود است (13).
مطالعه ديگري توسط عزيز زاده روشن و همکاران (1392) با عنوان مقايسه اثر ساکارز ، شير مادر و کرم املا بر درد حاد ناشي از خونگيري در نوزادان رسيده در بيمارستان امير کلا بابل انجام شده است. و در 4 گروه شاهد ، ساکارز ، شير مادر وکرم املا و به روش تصادفي ساده تقسيم بندي شدند و ميانگين امتياز درد، گريه نوزادان و مدت زمان گريه و شاخص هاي فيزيولوژيکي (ضربان قلب،تعداد تنفس و ميزان اشباعع هموگلوبين از اکسيژن در خون محيطي ) ابتدا و 5 دقيقه بعد از خونگيري اندازه گيري گرديد.نتايج مطالعه نشان داد شاخص درد نوزادان در گروه ساکارز کمتر از گروه شير مادر و گروه شير مادر کمتر از کرم املا وگروه کرم املا کمتر از گروه شاهد مي باشد.در مورد شاخص هاي فيزيولوژيکي اختلاف معني داري در تعداد تنفس گروه ساکارز با گروه شاهد مشاهده شده است و در موارد مدت زمان گريه ، تعداد ضربان قلب و اشباع هموگلوبين از اکسيژن تفاوت معني داري بين گروه ها مشاهده نشده است. نتايج کلي مطالعه نشان داده است که محلول ساکارز باعث کاهش درد نوزادان و کاهش تعداد تنفس به هنگام خونگيري از نوزادان مي گردد(14).همچنين مطالعات ديگري در مورد روش هاي مختلف تسکين غير دارويي درد نوزادان مانند تماس فيزيکي،محدود سازي اندام ها ،استفاده از شير مادر و مواد قندي انجام شده است که نشانگر تاثير مثبت آنها بر کاهش درد نوزادان به هنگام انجام مراقبت هاي دردناک مي گردد(12, 14-17).
اهداف طرح

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف) هدف كلي طرح:
تعيين ارتباط بين آگاهي وعملکرد پرستاران شاغل در بخش هاي نوزادان در زمينه رگ گيري در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 1392
ب) اهداف اختصاصي طرح:
1. تعيين ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخش هاي نوزادان در مورد رگ گيري از نوزاد
2. تعيين نمره عملکرد پرستاران شاغل در بخش هاي نوزادان در مورد رگ گيري از نوزاد
3. تعيين ارتباط بين ميزان آگاهي و عملکرد پرستاران شاغل در بخش هاي نوزادان در مورد رگ گيري از نوزاد

ج) اهداف فرعي:
1. تعيين ارتباط بين مشخصات فردي و اجتماعي پرستاران شاغل در بخش هاي نوزادان با ميزان آگاهي آنان در مورد رگ گيري از نوزاد
2. تعيين ارتباط بين مشخصات فردي و اجتماعي پرستاران شاغل در بخش هاي نوزادان با نمره عملکرد آنان در مورد رگ گيري ازنوزاد
د) اهداف كاربردي طرح :
نتايج اين مطالعه مي تواند وضعيت موجود در خصوص ميزان آگاهي و عملکرد پرستاران در مورد رگ گيري را مشخص کرده و بر اساس نتايج اين مطالعه مي توان به برنامه ريزي هاي آموزشي مناسب و سياستگذاري هاي لازم در اين خصوص پرداخت.
پيش فرض هاي پژوهش :
1- آگاهي پرستاران در مورد رگ گيري قابل سنجش و اندازه گيري است.
2- عملکرد پرستاران در مورد رگ گيري از نوزادان قابل سنجش و اندازه گيري است.
3- بين ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي نوزادان با ميزان عملکرد آنان ارتباط وجود دارد.
4- بين مشخصات فردي پرستاران شاغل در بخشهاي نوزادان و ميزان آگاهي آنان ارتباط وجود دارد.
5- بين مشخصات فردي پرستاران شاغل در بخشهاي نوزادان و ميزان عملکرد آنان ارتباط وجود دارد.
سوالات پژوهش:‌
1. ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي نوزادان در مورد رگ گيري از نوزادان چقدر است؟
2. عملکرد پرستاران شاغل در بخشهاي نوزادان در مورد رگ گيري از نوزادان چگونه است؟
تعريف واژه هاي اختصاصي:
آگاهي:
تعريف نظري: درک و اطلاعات کسب شده بر اثر آموزش و تجربه را آگاهي مي گويند .آگاهي وضعيتي است که ديدگاه هايي ايجاد مي کند که مي تواند پاسخ هاي موثر و مناسب با پيامد هاي مراقبت سلامت فراهم نمايد (18).
تعريف عملي: منظور از آگاهي دراين پژوهش اطلاعات پرستاران بخشهاي نوزادان و NICU مراکز درماني شهرستان تبريز در مورد رگ گيري از نوزادان است که با استفاده از پرسشنامه طراحي شده از کتاب مرجع مراقبت هاي ويژه نوزادان با روش استاندارد سنجيده شد.اين آزمون حاوي 15سوال 4 گزينه اي مي باشد که هر سوال داراي يک پاسخ صحيح بوده و نمره 1 به آن تعلق گرفته و بقيه پاسخ ها نادرست محسوب شده و نمره صفر دريافت کردند و مجموع نمرات پرسشنامه بين صفر تا 15 مي باشد.
رگ گيري:
تعريف نظري: پروسيجري است که طي آن سوراخ کردن وريد جهت تعبيه کاتتر وريدي و يا دستيابي به خون وريدي جهت بررسي هاي آزمايشگاهي انجام مي گيرد(19).
تعريف عملي: در اين مطالعه منظور از رگ گيري اقداماتي است که قبل ،حين و بعد از پروسيجر رگ گيري به هنگام مراقبت از نوزادان انجام مي گيرد.
عملکرد:
تعريف نظري: نحوه اجراي يک فعاليت را عملکرد مي گويند.عملکرد نحوه اجراي يک فعاليت پرستاري است که ارتباط بين پرستار و بيمار،عقايد،نحوه انجام مراقبت وطبيعت پرستاري در آن نمايان مي شود (18).
تعريف عملي عملکرد در مورد رگ گيري: منظور از عملکرد در اين مطالعه عملکرد پرستاران شاغل در بخش هاي نوزادان و NICU در مورد رگ گيري از نوزادان مي باشد که با استفاده از چک ليست مشاهده اي ميزان تطابق عملکرد پرستاران در رابطه با رگ گيري با معيارهاي استاندارد مورد سنجش قرار گرفت. چک ليست تدوين شده حاوي52 سوال با الگوي 4 گزينه اي بوده و گزينه هاي آن بر طيفي از (رعايت کامل، ناقص، انجام نشد، موردي ندارد ) قرار داشتند. براي هر کدام از انجام صحيح نمره 2 ،انجام ناقص نمره 1 و براي انجام نمي شود نمره صفر و به مواردي که در پروسيجر مورد نظر وجود نداشت، نمرهاي تعلق نگرفت.جهت جلوگيري از افت نمره در محاسبات آماري نمره دهي ، به نسبت تعداد آيتم هاي مورد مشاهده محاسبه گرديد و به جاي گزينه هاي (موردي ندارد) در هر حيطه، نمره متوسط هر فرد در آن حيطه مورد نظر برحسب آيتم هاي مورد مشاهده ، داده شد. نمرات اين چک ليست بين 0 تا 104 بود.
پرستار:
تعريف نظري: فردي است که براي انجام امور مربوط به پرستاري تعليمات کافي ديده و با استفاده از دانش، مهارت و کارآيي خود وظايف مراقبت از بيمار را انجام مي دهد.
تعريف عملي: در اين مطالعه منظور از پرستار، کليه پرستاران با مدرک کارشناسي و بالاتر شاغل در بخش هاي نوزادان و NICU مراکز آموزشي و درماني تبريز مي باشند.
بخشهاي نوزادان:
تعريف نظري : بخش ويژه اي است که جهت مراقبت از نوزادان بيمار يا نارس مورد استفاده قرار مي گيرد(19).
تعريف عملي: در اين مطالعه منظور از بخشهاي نوزادان، بخش هاي نوزادان و مراقبت هاي ويژه نوزادان (NICU) مراکز آموزشي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز شهرستان تبريز مي باشد.
چهارچوب پنداشتي
چهار چوب پنداشتي اين پژوهش، مفهوم کلي رگ گيري از نوزادان مي باشد، که در قالب آن بررسي آگاهي و عملکرد پرستاران درمورد رگ گيري از نوزادان در سطح بيمارستان هاي دولتي شهر تبريز انجام شده است.
نوزادان بستري در صد بالايي از تخت هاي بستري بيمارستان ها را تشکيل مي دهند و حدود 10 درصد نوزادان زنده متولد شده را شامل مي شوند.نوزادان بستري تحت پروسيجر هاي متعدد قرار مي گيرند که مهمترين و معمول ترين آنها رگ گيري است.ساليانه بيش از 450 ميليون مورد رگ گيري بر روي 150 ميليون بيمار انجام مي شود(1).بيش از 80در صد از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان تحت رگ گيري و درمان وريدي قرار مي گيرند و حدود نيمي از آنها در معرض عوارض آن قرار دارند رگ رگ گيري پروسيجري است که طي آن جهت قرار دادن کانولاي پلاستيکي داخل وريدي، پوست. سوراخ مي گردد و هدف آن تجويز داروها، مايعات ، فراورده هاي خوني و تغذيه وريدي است (2, 3). متوسط تعداد رگ گيري در طول مدت بستري براي هر نوزاد بستري 8/3 مورد و ميزان موارد شکست در هر پروسيجر حدود 40-30در صد برآورد شده است (17).
رگ گيري مهمترين پروسيجردرماني در بين بيماران بستري است ودر اغلب موارد ناجي بيماران مي باشد و در عين حال يکي از موضوعات چالش برانگيز وبسيار مهم مراقبت از نوزادان مي باشد و مي تواند منجر به ايجاد آسيب و استرس در بيماران و پرستاران گردد. رگ گيري عوارض متعدد دارد که شامل ايجاد درد، آسيب به اعصاب ، شريانها واندام ها، اتلاف خون، جايگذاري نابجا در شريان، ايجاد نکروز در پوست و اندام ها، هماتوم،آنمي و اختلال در خونرساني اندام ها مي باشد. جهت رگ گيري درنوزادان از تمامي عروق قابل رويت مي توان استفاده نمود ولي به علت احتمال آسيب به شريان ها، اعصاب و ساير ارگان ها نبايد به صورت عميق و شانسي اقدام نمود. جهت رگ گيري به علت سهولت دسترسي،معمولا از عروق سطحي استفاده مي گردد و عدم دقت کافي در انتخاب عروق مي تواند باعث افزايش احتمال عدم موفقيت، افزايش ناراحتي بيمار، خطرآسيب و عفونت و همچنين ايجاد استرس در پرسنل درماني گردد. اما انتخاب صحيح وضعيت براي نوزاد و پرستار ،انتخاب محل مناسب وانجام تکنيک هاي گشاد و برجسته سازي عروق ، مي تواند منجر به افزايش احتمال موفقيت در رگ گيري گردد (5, 20).
رگ گيري به دليل ماهيت تهاجمي خويش مي تواند منجر به بروز عوارضي چون فلبيت عروق ، وارد شدن آسيب به اندوتليوم عروق، نشت خارج عروقي 2 گردد. اين عوارض به نوبه خود ممکن است منجر به عوارض خطرناکي چون نکروز پوست، سندرم کمپارتمان و ايجاد بدشکلي تاخيري در اندام ها گردد. فلبيت عروق مي تواند ناشي از عوامل شيميايي يا مکانيکي باشد و موجب بروز ترومبوز هاي تاخيري گردد. به علت آسيب اندوتليوم عروق توسط ديواره کانولا ، مواد تزريقي و کولونيزاسيون ميکروبي، التهاب و عفونت در مسير رگ ناشي از ، از بين رفتن يکپارچگي پوست به هنگام رگ گيري و تکثير عوامل ميکروبي در مسير رگ ، ايجاد باکتريمي و سيپسيس ناشي از ورود عوامل عفوني از طريق کانولا به سيستم گردش خون گردد. هرکدام از عوارض فوق مي توانند اثرات چشمگيري بر سلامت بيمار داشته باشند و موجب تاخير در درمان وطولاني شدن مدت بستري در بيمارستان گردند. بسياري از عوارض رگ گيري تا حدودي قابل پيشگيري هستند. عوامل خطر متعددي در فرايند بروز عوارض ناشي از رگ گيري دخيل هستند که عبارتند از : عوامل وابسته به مراقبين(تجربه ،مهارت و اعمال روش صحيح و استاندارد)، عوامل وابسته به دارو (داروهاي با پي اچ3 پايين يا بالا وهيپراسمولار) وعوامل وابسته به نوع کاتتر(جنس و سايز) و عوامل وابسته به بيمار (بيماران با مشکلات عروقي وخوني).


پاسخ دهید